Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini

NN 92/2012 (8.8.2012.), Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2130

Na temelju članka 23. stavka 7. Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine« br. 153/09, 127/10 i 50/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DODJELI POTPORE RIBARSKIM ZADRUGAMA U 2012. GODINI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i uvjeti dodjele te visina iznosa potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini.

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Korisnik – ribarska zadruga priznata sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama (»Narodne novine« br. 48/10), a koja zadovoljava uvjete ovoga Pravilnika i Natječaja za dodjelu potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) i s kojom je sklopljen Ugovor o dodjeli potpore ribarskoj zadruzi u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Ugovor).

2. Ministar – čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove ribarstva.

3. Ministarstvo – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva.

4. Uprava ribarstva – ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za poslove ribarstva.

5. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi Prijavu na temelju Natječaja.

6. Projekt – cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika koja se sastoji od prihvatljivih i neprihvatljivih troškova.

7. Ulaganje – prihvatljivi trošak projekta za koji se traži dodjela potpore (u daljnjem tekstu: potpora).

Namjena i uvjeti dodjele potpore

Članak 3.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u cilju sufinanciranja osnivanja, djelovanja i razvoja priznatih ribarskih zadruga.

(2) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja, a prema financijskoj dokumentaciji za koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora financiranja.

(3) Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova ulaganja ribarske zadruge koja su namijenjena tržnom funkcioniranju ribarske zadruge.

(4) Troškovi ulaganja za koje se traži potpora na temelju ovog Pravilnika i Natječaja moraju biti ostvareni u 2012. godini.

(5) Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu prije isplate dodijeljenih novčanih sredstava.

(6) Korisnik potpore ne smije biti vlasnički povezan s izvođačima radova i/ili dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 4.

(1) Neprihvatljivi troškovi projekta, za koji se ne može ostvariti potpora su:

a. porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost,

b. carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade,

c. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

d. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

e. troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u drugim valutama,

f. plaćanja u naturi,

g. troškovi vlastitog rada,

h. rabljeni strojevi, rabljeni uređaji i rabljena oprema, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog,svi troškovi održavanja, amortizacije i najma,

i. osnivački kapital.

(2) Ostali neprihvatljivi troškovi mogu se definirati i Natječajem.

Mjere sufinanciranja

Članak 5.

Na temelju ovog Pravilnika, Ministarstvo će u 2012. godini raspisati Natječaj za sljedeće mjere:

1. Mjera 1.: Kupnja, izgradnja, dogradnja i adaptacija objekata;

2. Mjera 2.: Kupnja opreme;

3. Mjera 3.: Kupnja vozila – hladnjača;

4. Mjera 4.: Plaća upravitelja i/ili plaća administrativne osobe zaposlene u ribarskoj zadruzi;

5. Mjera 5.: Osnivanje ribarske zadruge;

6. Mjera 6.: Marketinške aktivnosti ribarske zadruge.

Najviši udjeli i iznosi potpore po mjerama i po korisniku

Članak 6.

(1) Najviši udio potpore po korisniku za Mjeru 1. iznosi 80% vrijednosti ulaganja, a najviše do 450.000,00 kuna.

(2) Najviši udio potpore po korisniku za Mjeru 2. iznosi 90% vrijednosti ulaganja, a najviše do 400.000,00 kuna.

(3) Najviši udio potpore po korisniku za Mjeru 3. iznosi 80% vrijednosti ulaganja, a najviše do 350.000,00 kuna.

(4) Najviši udio potpore po korisniku za Mjeru 4. iznosi za plaću upravitelja ribarske zadruge do 72.000,00 kuna, a za plaću administrativne osobe do 24.000,00 kuna.

(5) Najviši udio potpore po korisniku za Mjeru 5. iznosi 50% vrijednosti ulaganja, a najviše 20.000,00 kuna.

(6) Najviši udio potpore po korisniku za Mjeru 6. iznosi 90% vrijednosti ulaganja, a najviše 80.000,00 kuna.

(7) Najviši iznos ukupne potpore po korisniku može iznositi 700.000,00 kuna.

(8) Ukoliko je korisnik potpore ribarska zadruga priznata tijekom 2012. godine, potporu može ostvariti samo u okviru Mjere 5.

II. PROVEDBA NATJEČAJA

Opće odredbe

Članak 7.

(1) Ministarstvo provodi Natječaj sukladno proračunskim sredstvima predviđenim za tekuću godinu, a na temelju Odluke o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu potpore ribarskim zadrugama, koju donosi ministar.

(2) Ministarstvo raspisuje Natječaj u roku od 10 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Prijava na Natječaj

Članak 8.

(1) Prijava se podnosi na temelju Natječaja.

(2) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na službenim web-stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

(3) Natječajem se određuje sljedeće:

a. predmet Natječaja,

b. dokumentacija koja čini Prijavu,

c. posebni uvjeti koje korisnici moraju zadovoljavati po Mjerama,

d. prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi ulaganja,

e. rokovi, uvjeti i način za podnošenje Prijava,

f. način isplate potpore,

g. kriteriji rangiranja Prijava.

(4) Prijave se podnose na obrascu koji se nalazi u Prilogu I. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio, zajedno s dokumentacijom propisanom u Natječaju, isključivo u tiskanom obliku, preporučenom poštom s povratnicom na adresu objavljenu u Natječaju.

Obrada Prijava

Članak 9.

(1) Administrativnu obradu Prijava obavlja Uprava ribarstva.

(2) Prilikom administrativne obrade Prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje Prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Natječajem.

(3) Za nepotpune, ali pravodobno podnesene Prijave izdaje se Zahtjev za dopunu kojim se od podnositelja traži dostavljanje dodatne dokumentacije ili ispravak potrebnih podataka.

(4) Podnositelj je dužan dostaviti dopunu preporučenom poštom s povratnicom u roku od 10 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(5) Potpune i pravovremeno dopunjene Prijave ulaze u daljnju obradu.

Članak 10.

(1) Nakon obrade svake pristigle Prijave, utvrdit će se rang-

-lista Prijava, u padajućem nizu, sukladno kriterijima određenim u Natječaju.

(2) U slučaju da dvije ili više Prijava imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih Prijava na temelju ranijeg datuma podnošenja potpune Prijave.

(3) Ukoliko dvije ili više Prijava imaju isti broj bodova i jednaki datum podnošenja potpune Prijave, provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(4) U slučaju odustajanja od Prijave ili Ugovora od strane podnositelja Prijave ili korisnika, prva sljedeća Prijava prema rang-listi se uzima u obzir.

Članak 11.

(1) Nakon administrativne obrade Prijave i Natječajem propisane dokumentacije, Ministarstvo će podnositelju Prijave izdati:

a. Odluku o dodjeli potpore ribarskim zadrugama ili

b. Odluku o odbijanju Prijave.

(2) Odluka o odbijanju Prijave izdaje se zbog:

a. neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

b. namjernog davanja krivih podataka u Prijavi od strane podnositelja,

c. nepravovremeno podnesenih Prijava i nepravodobno i nepotpuno dopunjenih Prijava,

d. korištenja predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom,

e. naknadno utvrđene administrativne greške,

f. vlasničke povezanosti iz članka 3. stavka 6. ovog Pravilnika

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka izdat će se i onim podnositeljima za koje, sukladno rang-listi iz članka 10. ovog Pravilnika, nije bilo dovoljno raspoloživih sredstava određenih Odlukom iz članka 7. ovog Pravilnika.

(4) Po zaprimanju Odluke iz stavka 1. točke a. ovoga članka, korisnik je dužan Upravi ribarstva dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi. Ukoliko u roku od 10 dana od zaprimanja Odluke ne dostavi navedenu potvrdu, smatrat će se da je korisnik odustao od Prijave.

Članak 12.

(1) Nakon donošenja Odluke o dodjeli potpore ribarskoj zadruzi, Ministarstvo i korisnik sklapaju Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

(2) Korisnik je dužan u roku od 10 dana od dana primitka Ugovora, Ministarstvu dostaviti dva potpisana primjerka Ugovora preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno.

(3) Ugovorom se minimalno uređuje:

a. točan udio i visina odobrene potpore;

b. namjena dodijeljene potpore;

c. način isplate potpore;

d. obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na projekt sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore;

e. obveza, način i rokovi postupanja s predmetom potpore;

f. način i postupak izvještavanja;

g. obveza korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje, te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za ulaganje;

h. zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa sufinanciranja sukladno članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika;

i. postupanje u slučaju nastupanja nepredviđenih okolnosti tijekom izvršenja Ugovora;

j. odredbe o raskidu Ugovora;

k. nadležni sud u slučaju spora.

(4) Ukoliko korisnik ne dostavi Ugovor, preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno u roku iz stavka 2. ovog članka smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora.

Članak 13.

(1) Ukoliko postoje opravdani razlozi, tijekom provedbe Ugovora moguće je napraviti izmjene koje se mogu odnositi na promjenu predmeta potpore unutar odobrene Mjere te rok izvršenja projekta.

(2) Razlozi za odobrenje promjena su isključivo sljedeći:

a. viša sila,

b. promjene nastale kao posljedica potrebe za usklađivanjem sa zakonodavstvom,

c. situacija koja se nije mogla predvidjeti u trenutku ugovaranja (nemogućnost dobavljača da pruži usluge, nabavi robu ili izvede radove što iziskuje ili promjenu dobavljača ili prolongaciju roka izvršenja Ugovora, uvođenje nove tehnologije koja može znatno povećati učinkovitost projekta i sl.)

(3) U slučaju potrebe za izmjenom iz stavka 1. ovog članka korisnik je obvezan zatražiti odobrenje promjena u obliku Zahtjeva za odobrenje promjena uz odgovarajuću dokumentaciju koja to potvrđuje, u roku od najviše 30 dana od dana pojave događaja koji je izazvao promjene. Uprava ribarstva može zatražiti dodatnu dokumentaciju.

(4) Odobrenjem promjena ne može se mijenjati svrha projekta ni ukupno odobren iznos potpore ribarskoj zadruzi.

(5) Uprava ribarstva će odobriti izvođenje promjena koje su opravdane te će izvijestiti korisnika. Korisnik može započeti s izvršenjem projekta s promjenama po zaprimanju odobrenja promjena.

(6) Ukoliko promjene sadržane u Zahtjevu za odobrenje promjena nisu opravdane, Ministarstvo će odbiti Zahtjev za odobrenje promjena o čemu će izvijestiti korisnika.

(7) Ukoliko se administrativnom kontrolom ili kontrolom na terenu utvrdi da je korisnik promjene izvršio bez odobrenja promjena iz stavka 5. ovoga članka, iste će se smatrati neprihvatljivim troškom i Ministarstvo će Ugovor sklopljen s korisnikom raskinuti.

Isplata i povrat potpore

Članak 14.

(1) Potpora se isplaćuje na račun korisnika, a sukladno odredbama Ugovora.

(2) Ministarstvo će Odlukom o povratu potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a. administrativne pogreške;

b. ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu;

c. raskidanja Ugovora.

(3) Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u iznosu, na način i u roku određenim u Odluci o povratu potpore.

(4) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(5) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Povjerenstvo za odlučivanje o prigovorima

Članak 15.

(1) Odluke izdane sukladno ovome Pravilniku nisu upravni akti.

(2) Na donesene Odluke sukladno ovome Pravilniku podnositelj Prijave ili korisnik može uložiti prigovor Povjerenstvu za odlučivanje o prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u roku od 15 dana od dana primitka Odluke.

(3) Odluke po prigovorima su konačne.

(4) Ministar će rješenjem imenovati Povjerenstvo.

III. KONTROLA

Administrativna kontrola

Članak 16.

(1) Administrativnu kontrolu Prijava zajedno sa svom dokumentacijom propisanom ovim Pravilnikom i Natječajem te izradu rang-liste iz članka 10. ovog Pravilnika provodi Uprava ribarstva.

(2) Administrativna kontrola obuhvaća:

– obradu Prijava sukladno obrascima, kriterijima i mjerilima rangiranja propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

– obradu Prijava sukladno službenim evidencijama i podacima Ministarstva,

– praćenje izvršenja predmeta Ugovora i provedbe odobrenih projekata.

(3) Uprava ribarstva vodi evidenciju svih zaprimljenih i odobrenih Prijava sa svim podacima o podnositeljima Prijava i korisnicima.

Kontrola na terenu

Članak 17.

(1) Kontrolu na terenu provodi Uprava ribarstva.

(2) Kontrola na terenu provodi se u periodu od 5 godina nakon datuma isplate potpore na uzorku od najmanje 30% korisnika.

(3) O izvršenoj kontroli na terenu sastavlja se Izvješće.

(4) Kada se prilikom kontrole na terenu utvrdi kršenje odredbi Zakona, ovoga Pravilnika, Natječaja, Odluke o dodjeli potpore ribarskim zadrugama ili Ugovora, Ministarstvo će raskinuti Ugovor s korisnikom te izvijestiti nadležnu inspekciju koja će postupiti sukladno ovlastima koje proizlaze iz Zakona.

Objava korisnika

Članak 18.

Popis korisnika kojima je isplaćena potpora sukladno Ugovorima bit će objavljen na službenim internetskim stranicama Ministarstva, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/123

Urbroj: 525-13/0342-12-1

Zagreb, 25. srpnja 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

92 08.08.2012 Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini