Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

NN 92/2012 (8.8.2012.), Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2131

Na temelju članka 17. stavka 3. te članka 56. stavka 2. podstavka 2. i 5. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OZNAKAMA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I IDENTIFIKACIJSKIM OZNAKAMA HRANE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik i sadržaj oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijskih oznaka kojima mora biti označena hrana životinjskog podrijetla u svrhu stavljanja na tržište.

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se pojmovi iz Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« br. 99/07, 28/10 i 45/11) i Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. 99/07 i 28/10) kao i sljedeći pojam:

uvjetno prikladno meso – meso koje se proglašava prikladnim za prehranu ljudi nakon odgovarajućeg tretmana opisanog u Poglavlju IX. Odjeljku IV. Prilogu I. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla ili u drugom posebnom propisu.

Članak 3.

(1) Hrana životinjskog podrijetla označava se oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom, kako je primjenjivo, u skladu sa ovim Pravilnikom i drugim propisima o hrani.

(2) Oznake iz stavka 1. ovoga članka odnose se na:

– hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz odobrenih objekata;

– hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz objekata odobrenih pod posebnim uvjetima u skladu s člankom 13. Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, br. 125/08, 55/09 i 130/10);

– hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz objekata kojima je nadležno tijelo izdalo privremeno odobrenje za rad u skladu s člankom 15. Pravilnika o higijeni hrane (»Narodne novine«, br. 99/07, 27/08 i 118/09);

– meso životinja prisilno zaklanih izvan objekata odobrenih za klanje;

– uvjetno prikladno meso;

– meso proglašeno neprikladnim za prehranu ljudi.

II. HRANA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ ODOBRENIH OBJEKATA

Članak 4.

(1) Hrana životinjskog podrijetla koja potječe iz odobrenih objekata označava se, kako je primjenjivo, oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom u skladu s odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla i Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

(2) Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– u sredini, odobreni broj objekta.

(3) Danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora, pored podataka iz stavka 2. ovoga članka, sadržavati i dvoslovnu šifru: »EU« smještenu u donjem dijelu oznake ispod odobrenog broja objekta.

(4) Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora biti ovalnog oblika.

(5) Oznaka zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mora biti veličine 4,5 × 6,5 cm, slova unutar oznake moraju biti visoka najmanje 0,8 cm, a brojevi najmanje 1 cm.

(6) Hrana životinjskog podrijetla iz stavka 1. ovoga članka stavlja se na tržište:

– Republike Hrvatske;

– zemalja članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i trećih zemalja, u skladu s odobrenjem izdanim od nadležnog tijela.

(7) Izgled oznake zdravstvene ispravnosti i identifikacijske oznake iz stavka 1. i 3. ovoga članka prikazan je u točki 1. Priloga ovoga Pravilnika.

III. HRANA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ODOBRENIH POD POSEBNIM UVJETIMA

Članak 5.

(1) Hrana životinjskog podrijetla iz objekata odobrenih pod posebnim uvjetima koja podliježe označavanju u skladu s odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima (»Narodne novine«, br. 15/10 i 133/10) označava se identifikacijskom oznakom okruglog oblika, dimenzija koje omogućavaju da oznaka bude čitljiva.

(2) Identifikacijska oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– u sredini, odobreni broj objekta koji sadrži oznaku »P-« ispred brojčane oznake.

(3) Označavanje hrane identifikacijskom oznakom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama Priloga II. Odjeljka I. Dijela A točkama 1., 2. i 4., Dijela B točkama 5. i 7. te Dijela C Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla.

(4) Hrana životinjskog podrijetla iz stavka 1. ovoga članka stavlja se samo na tržište Republike Hrvatske, u skladu s posebnim propisima.

(5) Izgled identifikacijske oznake iz stavka 1. ovoga članka prikazan je u točki 2. Priloga ovoga Pravilnika.

IV. HRANA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA KOJIMA JE NADLEŽNO TIJELO IZDALO PRIVREMENO ODOBRENJE ZA RAD

Članak 6.

(1) Hrana životinjskog podrijetla koja potječe iz odobrenih objekata kojima je nadležno tijelo izdalo privremeno odobrenje za rad označava se, kako je primjenjivo, oznakom zdravstvene ispravnosti ili identifikacijskom oznakom oblika kvadrata.

(2) Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– ispod imena/dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj objekta.

(3) Oznaka zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mora biti dimenzije 5 × 5 cm, slova unutar oznake moraju biti visoka najmanje 0,8 cm, a brojevi najmanje 1 cm.

(4) Označavanje hrane identifikacijskom oznakom iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama Priloga II. Odjeljka I. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla, osim Dijela B točke 8. tog Odjeljka.

(5) Označavanje hrane oznakom zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s odredbama Priloga I. Odjeljka I. Poglavlja III. točkama 1., 2., i 4. do 9. Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla.

(6) Hrana životinjskog podrijetla koja potječe iz objekata iz stavka 1. ovoga članka prerađuje se jedino u objektima u Republici Hrvatskoj kojima je nadležno tijelo izdalo privremeno odobrenje za rad te se stavlja na tržište Republike Hrvatske ili u skladu s člankom 12. stavkom 3. Zakona o hrani, na tržišta trećih zemalja.

(7) Izgled oznake zdravstvene ispravnosti i identifikacijske oznake iz stavka 1. ovoga članka prikazan je u točki 3. Priloga ovoga Pravilnika.

V. MESO ŽIVOTINJA PRISILNO ZAKLANIH IZVAN OBJEKATA ODOBRENIH ZA KLANJE

Članak 7.

(1) Meso životinja prisilno zaklanih izvan objekata odobrenih za klanje koje je proglašeno prikladnim za prehranu ljudi označava se oznakom zdravstvene ispravnosti okruglog oblika promjera 6,5 cm unutar kojega se nalazi pravokutnik dimenzija čiji vanjski kutovi dotiču unutarnju stranu okruglog oblika oznake.

(2) U gornjem dijelu pravokutnika oznake zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka mora stajati ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre HR«. Ispod imena/dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj klaonice u kojoj je obavljen post-mortem pregled i obrada trupa.

(3) Slova i brojke unutar oznake zdravstvene ispravnosti iz točke 1. ovoga članka moraju biti visoka najmanje 0,8 cm.

(4) Ukoliko se meso označeno oznakom zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka upotrebljava za proizvodnju proizvoda životinjskog podrijetla, takvi proizvodi moraju biti označeni identifikacijskom oznakom oblika propisanog za oznaku zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka, dimenzija koje omogućavaju da oznaka bude čitljiva. Unutar identifikacijske oznake ispod imena/dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj objekta.

(5) Svježe meso ili hrana životinjskog podrijetla koja sadrži sirovine iz ovoga članka stavlja se na tržište samo na teritoriju Republike Hrvatske.

(6) Izgled oznake zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka prikazan je u točki 4. Priloga ovog Pravilnika.

VI. UVJETNO PRIKLADNO MESO

Članak 8.

(1) Meso životinja proglašeno uvjetno prikladnim za prehranu ljudi označava se oznakom zdravstvene ispravnosti oblika pravokutnika, dimenzija 6 × 4 cm.

(2) Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće jasno čitljive podatke:

– u gornjem dijelu, ime države »HRVATSKA« napisano velikim tiskanim slovima ili u obliku dvoslovne šifre »HR«,

– ispod imena/dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj klaonice.

(3) Slova unutar oznake zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti visoka najmanje 0,8 cm, a brojevi najmanje 1 cm.

(4) Meso iz stavka 1. ovoga članka osposobljava se za javnu potrošnju u skladu s odredbama posebnih propisa.

(5) Uz propisane podatke o sljedivosti, pošiljku mesa iz stavka 1. ovoga članka, iz odobrenog objekta mora pratiti dokument u kojem se navodi:

a) razlog proglašenja mesa uvjetno prikladnim;

b) da li je i na koji način meso osposobljeno u objektu iz kojega potječe.

(6) Izgled oznake zdravstvene ispravnosti iz stavka 1. ovoga članka prikazan je u točki 5. Priloga ovog Pravilnika.

VII. MESO PROGLAŠENO NEPRIKLADNIM ZA PREHRANU LJUDI

Članak 9.

(1) Meso proglašeno neprikladnim za prehranu ljudi označava se oznakom oblika istostraničnog trokuta veličine stranica 5 cm.

(2) U gornjem dijelu trokuta iz stavka 1. ovoga članka mora stajati dvoslovna šifra države »HR«, a ispod dvoslovne šifre države mora stajati odobreni broj klaonice.

(3) Slova unutar oznake iz stavka 1. ove točke moraju biti visoka najmanje 0,8 cm, a brojevi najmanje 1 cm.

(4) Meso iz stavka 1. ovoga članka zbrinjava se kao nusproizvod životinjskog podrijetla koji nije za prehranu ljudi u skladu s odredbama posebnih propisa.

(5) Izgled oznake iz stavka 1. ovoga članka prikazan je u točki 6. Priloga ovog Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Prilog je tiskan u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe: članka 56. stavka 1., članka 57. do 62., te članka 103. i 104. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla (»Narodne novine«, broj 53/91 i 111/00).

Članak 12.

Hrana životinjskog podrijetla proizvedena prije pristupanja Republike Hrvatske EU iz objekata koji su prije pristupanja RH u članstvo EU bili odobreni za izvoz u EU može se stavljati na tržište EU označena identifikacijskom ili oznakom zdravstvene ispravnosti bez dvoslovne šifre »EU« do potrošnje zaliha oznaka, a najkasnije do 1. srpnja 2014. godine.

Članak 13.

Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojima je nadležno tijelo izdalo privremeno odobrenje za rad moraju se uskladiti s odredbama članka 6. ovoga Pravilnika najkasnije do dana pristupanja Republike Hrvatske EU.

Članak 14.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članaka 5., 6. i 7. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske EU.

Klasa: 011-02/11-01/72

Urbroj: 525-10/0265-12-3

Zagreb, 17. srpnja 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

Ogledni primjerci oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijskih oznaka za hranu životinjskog podrijetla*

1. Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka za hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz odobrenog objekta

(a) prije pristupanja Republike Hrvatske EU

(b) nakon pristupanja Republike Hrvatske EU

2. Identifikacijska oznaka za hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz objekta odobrenog pod posebnim uvjetima

3. Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka za hranu životinjskog podrijetla koja potječe iz objekata kojima je nadležno tijelo izdalo privremeno odobrenje za rad u skladu s člankom 15. Pravilnika o higijeni hrane

4. Oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijska oznaka za meso i proizvode od mesa životinja prisilno zaklanih izvan objekata odobrenih za klanje

5. Oznaka zdravstvene ispravnosti za meso proglašeno uvjetno prikladnim za prehranu ljudi

6. Oznaka za meso proglašeno neprikladnim za prehranu ljudi

* Broj 2013 unutar prikazanih oznaka zdravstvene ispravnosti i identifikacijskih oznaka naveden je kao primjer, umjesto ovoga broja unutar oznake potrebno je navesti broj odobrenog objekta.

** Navedene dimenzije odnose se na oznake zdravstvene ispravnosti.

92 08.08.2012 Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla