Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja

NN 92/2012 (8.8.2012.), Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja

92 08.08.2012 Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

2133

Na temelju članka 232. stavka 4. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/11), ministar nadležan za znanost, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA UVJETA ZA ODOBRENJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCIMA U SVRHU ZNANSTVENOGA ISTRAŽIVANJA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovaj pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom Vijeća 2005/71/EZ o posebnom postupku za ulazak državljana trećih zemalja u svrhu znanstvenoga istraživanja, od 12. listopada 2005.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom propisuje način utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima za razdoblje duže od tri mjeseca u svrhu provođenja znanstvenoga istraživanja na osnovi ugovora o gostovanju sa znanstvenim organizacijama.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Znanstveno istraživanje je izvorno i planirano ispitivanje poduzeto za stjecanje novih znanstvenih i tehničkih spoznaja i razumijevanja. Klinička ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda ne smatraju se znanstvenim istraživanjem u smislu ovoga Pravilnika.

2. Pravna osoba koja obavlja znanstvenu djelatnost je znanstvena organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te druga pravna osoba koja obavlja znanstvenu djelatnost.

3. Istraživač je stručnjak koji se bavi osmišljavanjem ili stvaranjem novog znanja, proizvoda, procesa, metoda i sustava te vođenjem projekata vezanih uz takve aktivnosti. Definicija uključuje znanstvenike i suradnike, ali i druge istraživače koji su državljani država članica EEP-a, Švicarske Konfederacije ili državljani trećih zemalja.

4. Ugovor o gostovanju je ugovor između pravne osobe koja obavlja znanstvenu djelatnost i istraživača kojim se istraživač obvezuje dovršiti znanstveno istraživanje, a pravna osoba koja obavlja znanstvenu djelatnost se obvezuje da će u tu svrhu ugostiti istraživača.

Članak 4.

Uvjeti za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenoga istraživanja su:

1. Odobrenje pravnoj osobi koja obavlja znanstvenu djelatnost za ugošćavanje istraživača ili akreditacija pravne osobe za postupak ugošćavanja;

2. Zaključivanje ugovora o gostovanju;

3. da stranac ispunjava uvjete iz članka 54. stavka 1. točke 2., 3., 5. i 6. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 130/11).

Uvjeti iz stavka 1. točke 3. ovoga članka utvrđuju se na način propisan Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 52/12)

Odobrenje za ugošćavanje istraživača

Članak 5.

Pravna osoba koja obavlja znanstvenu djelatnost, koja zatraži odobrenje za ugošćavanje istraživača, dužna je ministarstvu nadležnom za znanost uz svoj zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Podatke o pravnoj osobi koja obavlja znanstvenu djelatnost;

2. Podatke o znanstvenoj djelatnosti;

3. Okvirni program istraživačkog rada i podatke o istraživačima s kojima će istraživač provoditi znanstveno istraživanje, o laboratoriju i voditelju laboratorija u kojem će istraživač provoditi znanstveno istraživanje te razdoblju za koje se odobrenje traži;

4. Podatke o osiguranim sredstvima za znanstveno istraživanje i ugošćavanje istraživača koja istraživaču trebaju biti dostatna za pokrivanje mjesečnih izdataka i troškova povratnog puta sukladno minimalnom iznosu za Republiku Hrvatsku propisanom Uredbom o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranaca u RH (»Narodne novine«, broj 51/2012), a bez korištenja sustava socijalne pomoći Republike Hrvatske.

Članak 6.

Za razmatranje zahtjeva iz članka 5. ovoga Pravilnika ministar nadležan za znanost imenovat će stručno povjerenstvo.

Stručno povjerenstvo dužno je dati mišljenje o zahtjevu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva i potrebne dokumentacije.

O zahtjevu iz članka 5. ovoga Pravilnika ministar nadležan za znanost odlučit će odobrenjem za ugošćavanje istraživača u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja stručnog povjerenstva.

Odobrenje iz stavka 3. ovoga članka izdaje se za provođenje projekata čije je trajanje najmanje tri mjeseca.

Ukoliko stručno povjerenstvo donese negativno mišljenje, ministar nadležan za znanost obavještava pravnu osobu koja je podnijela zahtjev da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje zatraženog odobrenja.

Akreditacija za ugošćavanje istraživača

Članak 7.

Pravnoj osobi koja obavlja znanstvenu djelatnost, koja namjerava učestalo ugošćavati strane istraživače ili namjerava ugostiti veći broj stranih istraživača, može se izdati akreditacija za ugošćavanje istraživača.

Pravna osoba iz stavka 1. dužna je ministarstvu nadležnom za znanost uz svoj zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti;

2. Prijedlog broja stranih istraživača koje namjerava ugostiti u sljedećih pet godina.

Članak 8.

Za razmatranje zahtjeva iz članka 7. ovoga Pravilnika nadležno je povjerenstvo iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Stručno povjerenstvo dužno je dati mišljenje o zahtjevu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva i potrebne dokumentacije.

O zahtjevu iz članka 7. ovoga Pravilnika ministar nadležan za znanost odlučit će izdavanjem akreditacije za ugošćavanje istraživača u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja stručnog povjerenstva.

Akreditacija iz stavka 3. ovoga članka izdaje se na razdoblje od pet godina.

Ukoliko stručno povjerenstvo donese negativno mišljenje, ministar nadležan za znanost obavještava pravnu osobu koja je podnijela zahtjev da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje zatražene akreditacije.

Članak 9.

Pravna osoba iz članka 7. ovog Pravilnika kojoj je izdana akreditacija, može zahtijevati produljenje akreditacije najkasnije tri mjeseca prije isteka prethodne akreditacije.

Podnositelj zahtjeva je dužan priložiti dokumentaciju iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika, kao i podatke o broju istraživača koje je pravna osoba ugostila u proteklih pet godina.

Članak 10.

Ministarstvo nadležno za znanost može odbiti obnoviti ili odlučiti ukinuti odobrenje iz članka 6. odnosno akreditaciju iz članka 8. ovoga Pravilnika ako se utvrdi da:

1. pravna osoba koja ugošćuje stranog istraživača više ne obavlja znanstvenu djelatnost;

2. pravna osoba koja ugošćuje stranog istraživača ne poštuje radna prava stranih istraživača;

3. odobrenje odnosno akreditacija za ugošćavanje istraživača se ne koristi u svrhu radi koje je izdano;

4. ugovor o gostovanju je sklopljen s osobom koja nije strani istraživač;

5. istraživač radi bez odobrenja privremenog boravka u svrhu znanstvenog istraživanja ili potvrde o prijavi rada

O obnavljanju ili ukidanju odobrenja odnosno akreditacije odlučuje ministar nadležan za znanost, na temelju mišljenja povjerenstva.

Članak 11.

U slučaju da je produljenje odobrenja odnosno akreditacije za ugošćavanje istraživača odbijeno ili ukinuto sukladno članku 10. stavak 1. ovoga Pravilnika, pravnoj osobi o kojoj je riječ može biti zabranjeno ponovno podnošenje zahtjeva za odobrenje odnosno akreditaciju za ugošćavanje tijekom razdoblja od najviše pet godina od dana objavljivanja odluke o ukidanju ili odbijanju produljenja odobrenja odnosno akreditacije za ugošćavanje.

O duljini razdoblja zabrane ponovnog podnošenja zahtjeva za odobrenjem iz članka 6. odnosno akreditacijom iz članka 8. ovoga Pravilnika odlučuje ministar nadležan za znanost, na temelju mišljenja povjerenstva.

Članak 12.

Ministarstvo nadležno za znanost će na svojoj mrežnoj stranici objaviti imena istraživača kojima je odobreno gostovanje te naziv pravne osobe u kojoj će istraživač provoditi znanstveno istraživanje, temeljem odobrenja iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Ministarstvo nadležno za znanost će na svojoj mrežnoj stranici objaviti i redovno ažurirati popis pravnih osoba koje obavljaju znanstvenu djelatnost kojima je izdana akreditacija iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Ugovor o gostovanju

Članak 13.

Nakon ishođenja odobrenja iz članka 6. odnosno akreditacije iz članka 8. ovoga Pravilnika pravna osoba koja obavlja znanstvenu djelatnost zaključit će s istraživačem ugovor o gostovanju.

Ugovorom će se predvidjeti da je istraživač za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj zdravstveno osiguran sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zdravstveno osiguranje stranaca u Republici Hrvatskoj osim ako međunarodnim ugovorima nije određeno drugačije.

Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka i to dva primjerka za istraživača i dva primjerka za pravnu osobu koja obavlja znanstvenu djelatnost. Po zaključenju ugovora istraživač je dužan jedan primjerak ugovora predati tijelu iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika radi ishođenja odobrenja boravka u svrhu znanstvenog istraživanja.

Pravna osoba kojoj je izdana akreditacija te koja je sklopila ugovor o gostovanju sa stranim istraživačem dužna je jedan primjerak ugovora o gostovanju dostaviti ministarstvu nadležnom za znanost u svrhu statističkog praćenja mobilnosti istraživača.

Članak 14.

Ugovor o gostovanju ima učinak ugovora o radu ako sadrži sve uglavke koje obavezno sadržava ugovor o radu, a koji su propisani Zakonom o radu.

Članak 15.

Ugovor iz članka 13. ovoga Pravilnika će se smatrati nevažećim, ako istraživaču nije omogućen ulazak ili odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj ili ako je prestao pravni odnos između istraživača i pravne osobe koja obavlja znanstvenu djelatnost.

Članak 16.

Pravna osoba koja obavlja znanstvenu djelatnost dužna je bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za znanost i nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju koja je odobrila privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja o svim događajima koji bi mogli spriječiti provedbu ugovora iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

U roku od dva mjeseca od prestanka važenja ugovora iz članka 13. ovoga Pravilnika, pravna osoba koja obavlja znanstvenu djelatnost dostavit će ministarstvu nadležnom za znanost i nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja je odobrila privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja potvrdu o završetku istraživanja na znanstvenom/-im projektu/-ima za koji je ugovor bio zaključen.

Privremeni boravak

Članak 18.

Nakon zaključivanja ugovora o gostovanju s pravnom osobom koja obavlja znanstvenu djelatnost, istraživač je dužan ishoditi odobrenje za privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja.

Zahtjev za izdavanje odobrenja privremenog boravka u svrhu znanstvenog istraživanja podnosi stranac u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, a ukoliko mu za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza, zahtjev može podnijeti i u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.

Članak 19.

Upute o postupku ugošćavanja stranih istraživača objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Agencije za mobilnost i programe EU (portal EURAXESS) i pravnih osoba akreditiranih za ugošćavanje stranih istraživača, a sve na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prava istraživača

Članak 20.

Istraživač kojem je sukladno odredbama Zakona o strancima odobren privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja temeljem ovoga Pravilnika može poučavati na znanstvenoj organizaciji koja ga ugošćuje.

Pravna osoba koja ugošćuje stranog istraživača može odrediti broj sati ili dana poučavanja.

Članak 21.

Istraživač kojem je sukladno odredbama Zakona o strancima odobren ulazak i boravak na teritoriju Republike Hrvatske izjednačen je s državljanima Republike Hrvatske u pogledu:

1. Priznavanja kvalifikacija u skladu s posebnim zakonom,

2. Radnih uvjeta, uključujući plaću i otkaz,

3. Socijalnog osiguranja,

4. Pristupa tržištu dobara i usluga.

Istraživač ostvaruje prava sukladno propisima Republike Hrvatske kojima se uređuju pojedina područja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 22.

Istraživač koji ima zaključen ugovor o gostovanju i odobrenje za boravak u drugoj državi članici EEP-a te želi radi izvršavanja obaveza iz takvog ugovora boraviti u Republici Hrvatskoj u razdoblju dužem od 90 dana, mora sklopiti ugovor o gostovanju sukladno odredbama ovoga Pravilnika i regulirati privremeni boravak sukladno odredbama Zakona o strancima.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 23.

Odredba članka 22. ovoga Pravilnika počet će se primjenjivati od trenutka stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu utvrđivanju uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (»Narodne novine«, broj 42/08).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 217-01/11-01/00009

Urbroj: 533-19-12-0015

Zagreb, 31. srpnja 2012.

Ministar

dr. sc. Željko Jovanović, v. r.