Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 95/2012 (17.8.2012.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2155

Na osnovi odredbi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09. 71/10., 139/10., 49/11., 22/12. i 57/12.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 18. srpnja 2012. godine uz suglasnost ministra zdravlja, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 43/10., 71/10., 88/10., 124/10., 1/11., 6/11., 16/11., 31/11., 50/11., 61/11., 93/11., 126/11., 153/11., 38/12., 51/12. i 76/12.) u članku 6. stavku 2. iza riječi: »dijagnostičkih« dodaju se riječi: »i terapijskih«.

Članak 2.

U članku 49. u tablici 1.7. iza rednog broja 47. dodaju se novi redni brojevi s podacima kako slijedi:

»

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Djelatnost

Opis

Cijena*

48.

LAB01

C-reaktivni protein (CRP)

Laboratorijska dijagnostika

Ne zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti

23,00

49.

LAB02

Glikozilirani hemoglobin A1C (HbA1c)

Laboratorijska dijagnostika

50,00

«

Članak 3.

U članku 59. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Osim sredstva iz stavka 1. ovog članka medicinsko-biokemijski laboratoriji ugovoreni na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti ostvaruju i sredstva osnovom ispostavljenih računa za dijagnostičko-terapijske postupke laboratorija primarne razine zdravstvene zaštite utvrđene u tablici 1.7. iz članka 49. ove Odluke.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/12-01/157

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.