Uredba o izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

NN 97/2012 (24.8.2012.), Uredba o izmjenama Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2168

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 114/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovoza 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA ZAKONA O PRAVIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA, POLICIJSKIH SLUŽBENIKA I OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA

Članak 1.

U Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99, 129/2000, 16/2001, 22/2002 i 41/2008), u članku 2. stavku 1. iza riječi: »osobi« dodaju se riječi: »na određenim dužnostima i poslovima«, a riječi: »u obavljanju poslova djelatne vojne osobe« zamjenjuju se riječima: »na tim dužnostima i poslovima«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uredbom Vlade Republike Hrvatske utvrđuju se dužnosti iz stavka 1. ovoga članka na kojima se zbog otežanih uvjeta rada i prirode obavljanja poslova staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i način računanja toga staža.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 140-01/12-01/03

Urbroj: 5030106-12-1

Zagreb, 23. kolovoza 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.