Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

NN 97/2012 (24.8.2012.), Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2169

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 78/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovoza 2012. godine donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA STRUKTURNIH INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom utvrđuju se tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj u programskom razdoblju 2007. – 2013. godine (u daljnjem tekstu: Sustav).

(2) Nadležnost pojedinih tijela utvrđuje se horizontalno na razini cijeloga Sustava te na razini operativnih programa, odnosno njihovih prioritetnih osi ili mjera, ovisno o specifičnostima pojedinog operativnog programa.

Članak 2.

(1) Institucije koje ovom Uredbom postaju tijela u Sustavu u smislu članka 5. stavka 1. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon) moraju, za obavljanje poslova koji proizlaze iz njihovih funkcija odrediti pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice.

(2) U slučajevima u kojima se ovom Uredbom ne ustrojava Posredničko tijelo razine 1 i/ili Posredničko tijelo razine 2 na razini pojedinog operativnog programa, odnosno njegovih prioritetnih osi ili mjera, funkcije iz članaka 10. i 11. Zakona obavlja Upravljačko tijelo.

Članak 3.

Koordinacijsko tijelo u Sustavu je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Članak 4.

Tijelo za reviziju u Sustavu je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Članak 5.

Tijelo za ovjeravanje u Sustavu je Ministarstvo financija, koje je ujedno u Sustavu nadležno za plaćanja te nadzor nad nepravilnostima.

Članak 6.

(1) Operativni program »Promet« sadrži sljedeće prioritetne osi:

1. Unaprjeđenje željezničkog sustava u Hrvatskoj;

2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj;

3. Tehnička pomoć.

(2) Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom »Promet« je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

(3) Posredničko tijelo razine 2 nadležno za provedbu prioritetnih osi 2 i 3 Operativnog programa »Promet« je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Članak 7.

(1) Operativni program »Okoliš« sadrži sljedeće prioritetne osi:

1. Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj;

2. Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama;

3. Tehnička pomoć.

(2) Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom »Okoliš« je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

(3) Posrednička tijela nadležna za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa »Okoliš« su:

– Ministarstvo poljoprivrede kao Posredničko tijelo razine 1 za prioritetnu os 2;

– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 2 za prioritetnu os 1;

– Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2 za prioritetnu os 2;

– Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 za prioritetnu os 3.

Članak 8.

(1) Operativni program »Regionalna konkurentnost« sadrži sljedeće prioritetne osi:

1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija;

2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva;

3. Tehnička pomoć.

(2) Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom »Regionalna konkurentnost« je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

(3) Posrednička tijela nadležna za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa »Regionalna konkurentnost« su:

– Ministarstvo poduzetništva i obrta kao Posredničko tijelo razine 1 za prioritetnu os 2 – intervencije iz područja malog i srednjeg poduzetništva i poslovne klime;

– Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničko tijelo razine 1 za prioritetnu os 2 – intervencije iz područja istraživanja i razvoja i transfera tehnologije;

– Ministarstvo gospodarstva kao Posredničko tijelo razine 1 za prioritetnu os 3;

– Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao Posredničko tijelo razine 2 za prioritetne osi 1, 2 i 3.

Članak 9.

(1) Operativni program »Razvoj ljudskih potencijala« sadrži sljedeće prioritetne osi:

1. Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage;

2. Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju;

3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju;

4. Tehnička pomoć;

5. Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje.

(2) Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom »Razvoj ljudskih potencijala« je Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

(3) Posrednička tijela nadležna za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa »Razvoj ljudskih potencijala« su:

– Ministarstvo socijalne politike i mladih kao Posredničko tijelo razine 1 za prioritetnu os 2 – intervencije iz područja socijalnog uključivanja;

– Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao Posredničko tijelo razine 1 za prioritetnu os 2 – intervencije iz područja obrazovanja i prioritetnu os 3;

– Ured za udruge kao Posredničko tijelo razine 1 za prioritetnu os 5 – intervencije iz područja razvoja civilnog društva;

– Hrvatski zavod za zapošljavanje kao Posredničko tijelo razine 2 za prioritetnu os 1, prioritetnu os 2 – intervencije iz područja socijalnog uključivanja, prioritetnu os 4 i prioritetnu os 5 – intervencije iz područja socijalnog dijaloga;

– Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih kao Posredničko tijelo razine 2 za prioritetnu os 2 – intervencije iz područja obrazovanja i prioritetnu os 3;

– Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva kao Posredničko tijelo razine 2 za prioritetnu os 5 – intervencije iz područja razvoja civilnog društva.

Članak 10.

Sve institucije koje ovom Uredbom postaju tijela u Sustavu, dužne su prilagoditi svoje unutarnje ustrojstvo na način da, sukladno svojoj ulozi u Sustavu, osiguraju ispunjavanje funkcija propisanih Zakonom, uz odgovarajuće razdvajanje dužnosti.

Članak 11.

(1) Koordinacijsko tijelo, Tijelo za reviziju i Tijelo za ovjeravanje dužni su izraditi pojedinačne strategije organizacijskog razvoja sukladno funkcijama i odgovornostima koje su tim tijelima dodijeljene Zakonom i ovom Uredbom.

(2) Upravljačko tijelo u suradnji sa svim tijelima koja sudjeluju u provedbi pojedinog operativnog programa, dužno je izraditi strategiju organizacijskog razvoja za sva tijela koja sudjeluju u provedbi operativnog programa sukladno funkcijama i odgovornostima koje su tim tijelima dodijeljene Zakonom i ovom Uredbom.

(3) Tijelo za reviziju, Tijelo za ovjeravanje te upravljačka tijela pojedinih operativnih programa dužna su strategije organizacijskog razvoja dostaviti Koordinacijskom tijelu u roku koji će po stupanju na snagu ove Uredbe odrediti to tijelo.

(4) Sve institucije koje su ovom Uredbom postale tijela u Sustavu, dužna su razvijati ljudske potencijale u skladu sa strategijama organizacijskog razvoja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(5) Ukoliko temeljem strategija organizacijskog razvoja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka proizlazi potreba za dodatnim zapošljavanjem službenika, Koordinacijsko tijelo uputit će Vladi Republike Hrvatske Prijedlog odluke o zapošljavanju dodatnih službenika u tijelima koja sudjeluju u provedbi operativnih programa.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 910-04/12-05/19

Urbroj: 5030125-12-1

Zagreb, 23. kolovoza 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.