Pravilnik o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe

NN 98/2012 (29.8.2012.), Pravilnik o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2180

Na temelju članka 47. stavka 7. Zakona o policiji (»Narodne novine« br. 34/2011.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA PROVJERE OSOBNE DOSTOJNOSTI ZA OBAVLJANJE POLICIJSKE SLUŽBE

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (u daljnjem tekstu: provjera).

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na osobu koja se prima ili premješta u policijsku službu, koja je kandidat za obrazovanje za obavljanje policijskih poslova te koja je kandidat za pripadnika pričuvnog sastava policije (u daljnjem tekstu: provjeravana osoba).

POSTUPAK PROVJERE

Članak 2.

Postupak provjere pokreće ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu nadležna za upravljanje ljudskim potencijalima, odnosno nadležna za pričuvni sastav policije, pisanim zahtjevom za obavljanje provjere (u daljnjem tekstu: nadležna ustrojstvena jedinica).

Članak 3.

Zahtjev za obavljanje provjere (u daljnjem tekstu: zahtjev) dostavlja se nadležnoj policijskoj upravi koja ga prosljeđuje policijskoj postaji po mjestu prijavljenog prebivališta ili boravišta osobe za koju je potrebno provesti provjeru.

Policijska uprava o zaprimljenom zahtjevu vodi evidenciju.

Članak 4.

Provjeru obavlja načelnik policijske postaje odnosno policijski službenik kojeg on ovlasti, prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Ukoliko se tijekom provjere utvrdi da provjeravana osoba nije imala prijavljeno prebivalište ili boravište na području te policijske uprave, ili je imala prijavljeno prebivalište ili boravište ali nije stvarno boravila na tom području, ili ima uobičajeno boravište ili neprijavljeno boravi na drugom području, policijska uprava će proslijediti zahtjev nadležnoj policijskoj upravi i o tome obavijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu.

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE

Članak 6.

Prije početka obavljanja provjere, policijski službenik koji obavlja provjeru zatražit će od provjeravane osoba da popuni i potpiše Upitnik za provjeru osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (u daljnjem tekstu: Upitnik). Ispunjeni i potpisani Upitnik, koji je u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, smatra se suglasnošću za obavljanje provjere.

Ukoliko provjeravana osoba odbije popuniti i potpisati Upitnik smatrat će se da je odustala od postupka prijama ili premještaja u policijsku službu, kandidature za obrazovanje za obavljanje policijskih poslova odnosno od postupka prijama u pričuvni sastav policije, o čemu će policijska postaja odnosno policijska uprava obavijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu.

Upitnik se nakon popunjavanja označava stupnjem tajnosti »OGRANIČENO«.

Članak 7.

Provjerom se utvrđuje istinitost podataka navedenih u Upitniku te se prikupljaju i utvrđuju podaci iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Suglasnost za obavljanje provjere odnosi se na provjeravanje podataka iz Upitnika te na prikupljanje i provjeravanje podataka iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

U obavljanju provjere prikupljaju se:

1. identifikacijski podaci i podaci o osobama s kojima živi u zajedničkom kućanstvu,

2. podaci o kaznenim postupcima koji se trenutno vode i podaci iz kaznenih evidencija,

3. podaci o optužnim prijedlozima i prekršajnim nalozima i podaci iz prekršajnih evidencija,

4. informacije i obavijesti o radnim osobinama,

5. informacije i obavijesti o životnim navikama,

6. ostali sigurnosno značajni podaci.

Provjera se obavlja primjenom sljedećih postupaka:

1. neposrednim razgovorom s provjeravanom osobom,

2. ostvarivanjem uvida u javne izvore, službene evidencije i zbirke podataka nadležnih državnih i javnih tijela

3. ostvarivanjem uvida u evidencije i poslovnu dokumentaciju koju su subjekti dužni voditi sukladno zakonu,

4. neposrednim razgovorom s drugim osobama po procjeni nadležnog policijskog službenika koji obavlja provjeru.

5. neposrednim opažanjem policijskog službenika koji obavlja provjeru.

Članak 9.

Policijski službenik koji obavlja provjeru dužan je potrebne podatke prikupiti iz više izvora.

U predmetu provjere moraju biti pojedinačno naznačeni svi izvori koji su korišteni u postupku provjere.

Nakon prikupljanja i utvrđivanja podataka sastavlja se pisano izvješće o obavljenoj provjeri.

U izvješću o obavljenoj provjeri ne navode se pojedinačni izvori koji su korišteni u postupku provjere.

Izvješće o obavljenoj provjeri te popunjeni i potpisani Upitnik dostavlja se ustrojstvenoj jedinici policijske uprave nadležnoj za upravljanje ljudskim potencijalima.

Policijska postaja vodi spis o obavljenoj provjeri.

Članak 10.

Postupak provjere smatra se hitnim te se mora obaviti u roku od 15 dana od dana kada je policijska postaja zaprimila zahtjev za provjeru.

Članak 11.

Za ocjenu osobne dostojnosti provjeravane osobe osniva se Povjerenstvo kojeg čine predsjednik i dva člana.

Predsjednik Povjerenstva je načelnik policijske uprave, a članovi su rukovodeći policijski službenik kriminalističke policije i rukovodeći policijski službenik policije.

Povjerenstvo se upoznaje s izvješćima o obavljenoj provjeri te daje ocjenu osobne dostojnosti za svaku provjeravanu osobu pojedinačno.

Izvješće o obavljenoj provjeri, Upitnik te ocjenu osobne dostojnosti provjeravane osobe Povjerenstvo dostavlja nadležnoj ustrojstvenoj jedinici.

Dostojnost za obavljanje policijske službe utvrđuje se na temelju kriterija propisanih u članku 47. stavku 6. Zakona o policiji.

Članak 12.

Ako se nakon obavljene provjere naknadno saznaju podaci o provjeravanoj osobi, koji mogu biti od značaja za ocjenu osobne dostojnosti, načelnik policijske uprave izvijestit će o tome nadležnu ustrojstvenu jedinicu koja je pokrenula postupak provjere.

Ako se prijam u službu ne realizira u roku od godine dana od obavljene provjere, odnosno od dana završetka policijskog obrazovanja, nadležna ustrojstvena jedinica dužna je zatražiti ponovnu provjeru sukladno postupku propisanom ovim Pravilnikom.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naputak o obavljanju sigurnosne provjere o kandidatima za prijam na rad i školovanje u Ministarstvu unutarnjih poslova, broj: 511-01-62-VT-1509/1-1995. od 14. ožujka 1995. godine i Uputa o postupanju prilikom sigurnosne provjere, broj: 511-01-53-47132/1-06. MM od 03. srpnja 2006. godine i broj: 511-01-157-47028/1-09. od 24.07.2009. godine.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-51881/2011.

Zagreb, 21. kolovoza 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG I

OGRANIČENO
NAKON POPUNJAVANJA

UPITNIK ZA PROVJERU OSOBNE DOSTOJNOSTI ZA OBAVLJANJE POLICIJSKE SLUŽBE

NAPOMENA:

– Upitnik ispunjavati velikim, tiskanim slovima i isključivo kemijskom olovkom;

– ponuđeni odgovori moraju biti zaokruženi;

– sve rubrike iz Upitnika moraju biti ispunjene;

– u rubrikama za koje nemate podataka staviti oznaku: / ;

– ukoliko nemate dovoljno prostora za pojedini odgovor, koristite dodatni list papira, te ga potpisanog priložite Upitniku;

– zabranjeno je neovlašteno umnožavanje ovog Upitnika nakon ispunjavanja.
98 29.08.2012 Pravilnik o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe 98 29.08.2012 Pravilnik o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe 98 29.08.2012 Pravilnik o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe