Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 100/2012 (5.9.2012.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2214

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012 i 49/2012 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. kolovoza 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 –

ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012 i 82/2012), u članku 7. podstavku d) Radna mjesta III. vrste, iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. administrativni tajnik ravnatelja Ureda za opće poslove

Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 1,05«.

Dosadašnje točke 5. – 7. postaju točke 6. – 8.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 5. koja postaje točka 6. broj: »5« zamjenjuje se brojem: »6«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 6. koja postaje točka 7. broj: »6« zamjenjuje se brojem: »7«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 7. koja postaje točka 8. broj: »7« zamjenjuje se brojem: »8«.

Članak 2.

Iza članka 7a. dodaju se članci 7b. i 7c. koji glase:

»Članak 7b.

Posebni nazivi radnih mjesta u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. zamjenik predstojnika Stručne službe                    2,60

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 7c.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava                     3,50

Stručni uvjeti za točku 1.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 5 godina radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 5 godina radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, izvrsno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu, organizacijske sposobnosti i dobro razvijene komunikacijske vještine.

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava                  3,30

Stručni uvjeti za točku 1.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 4 godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 4 godine radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, izvrsno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

2. savjetnik zastupnika Republike Hrvatske  pred Europskim sudom za ljudska prava                      3,00

Stručni uvjeti za točku 2.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 3 godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 3 godine radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

3. niži savjetnik zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava                 2,00

Stručni uvjeti za točku 3.: sveučilišni diplomski studij prava, položen pravosudni ispit i najmanje 2 godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita u pravosudnim tijelima, ili položen pravosudni ispit i najmanje 2 godine radnog iskustva u zastupanju pred domaćim ili međunarodnim tijelima, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

4. stručni suradnik u Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava   1,50

Stručni uvjeti za točku 4.: sveučilišni diplomski studij prava, najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.

c) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik u Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava  1,05

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema društvenog ili humanističkog smjera s najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu.«.

Članak 3.

Iza članka 22g. dodaje se članak 22h. koji glasi:

»Članak 22h.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini                                          3,50

2. savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu                       3,50

3. savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva/dijaspore                                       3,50

Stručni uvjeti za točke 1. – 3.: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 4.

U članku 24. podstavku a) Položaji I. vrste, iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. voditelj samostalnog odjela za unutarnji nadzor            1,95«.

Dosadašnje točke 4. – 7. postaju točke 5. – 8.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 5. koja postaje točka 6. broj: »5« zamjenjuje se brojem: »6«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 7. koja postaje točka 8. riječi: »točke 6. – 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 7. – 8.«.

Iza podstavka a) Položaji I. vrste dodaje se novi podstavak b) Radna mjesta I. vrste, koji glasi:

»b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni savjetnik za unutarnji nadzor – samostalni izvršitelj            1,90

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. stručni savjetnik za unutarnji nadzor – samostalni izvršitelj                   1,70

Stručni uvjeti za točku 2.: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Dosadašnji podstavak b) Radna mjesta III. vrste postaje podstavak c) Radna mjesta III. vrste.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/12-01/03

Urbroj: 5030106-12-14

Zagreb, 30. kolovoza 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

100 05.09.2012 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi 100 05.09.2012 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi