Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 101/2012 (6.9.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2235

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POPISU POŠILJAKA KOJE PODLIJEŽU VETERINARSKOM PREGLEDU U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak l.

U Pravilniku o popisu pošiljka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 97/07, 142/08 i 106/11)[1] u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Svi mješoviti proizvodi koji sadrže mliječnu komponentu moraju biti dobiveni i prerađeni na način propisan u Pravilniku o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te veterinarskog certificiranja pošiljaka mlijeka i mliječnih proizvoda koji se uvoze u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, 41/11).«[2]

Članak 2.

Prilog I. zamjenjuje se novim Prilogom I. koji je tiskan u dodatku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Provedbena odluka Komisije 2012/31/EU od 21. prosinca 2011. kojom se mijenja Prilog I. Odluke 2007/275/EZ o popisu životinja i proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu na graničnim inspekcijskim postajama sukladno Direktivama Vijeća 91/496/EEZ i 97/78/EZ (SL L 21, 24. 1. 2012.)

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/98

Urbroj: 525-10/0484-12-3

Zagreb, 2. kolovoza 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

POPIS ŽIVIH ŽIVOTINJA I PROIZVODA KOJI PODLIJEŽU VETERINARSKIM PREGLEDIMA IZ ČLANKA 3.

Ovaj popis navodi životinje i proizvode u skladu s carinskom nomenklaturom robe koja se koristi u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji radi određivanja pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu na graničnim veterinarskim postajama

Napomene uz tablicu:

1. Opće napomene

Opće napomene su dodane uz određena poglavlja da objasne koje životinje ili proizvode pokriva odgovarajuće poglavlje. Dodatno, gdje je potrebno napravljena je poveznica na posebne zahtjeve propisane u Dodatku XIII. i XIV. Uredbe (EU) br. 142/2011[3], kao u koloni 3. ovog popisa.

2. Napomene uz Poglavlje

Ove napomene su objašnjenja, kada je potrebno izdvojena, iz napomena uz pojedina poglavlja Kombinirane carinske nomenklature (CN) kako je propisano u Zakonu o carinskoj tarifi (»Narodne novine« broj 61/2000 i 146 /2008)[4].

3. Izvadci bilješki objašnjenja iz Harmoniziranog sustava

Dodatne informacije uz različita poglavlja su izdvojene iz bilješki objašnjenja iz Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije (HS) iz 2007. godine.

4. Stupac 1.: – Tarifna oznaka

Ovaj stupac označava carinsku tarifnu oznaku (u daljnjem tekstu: TO). Tarifna oznaka propisana Zakonom o carinskoj tarifi4 temeljena je na međunarodnom Harmoniziranom sustavu opisa robe i kodiranja (HS) koji je donijela Svjetska carinska organizacija (WCO), usvojen je Međunarodnom konvencijom, zaključenom u Bruxellesu dana 14. lipnja 1983. i odobren od Europske ekonomske zajednice Odlukom Vijeća 87/369/EEZ[5] (»HS Konvencija«). Tarifna oznaka carinske nomenklature određuje naslove i podnaslove HS-a do šest znamenki, sa samo sedmom ili osmom znamenkom koje kreiraju daljnje podnaslove specifične za njih.

Ukoliko se koristi četveroznamenkasta tarifna oznaka: ako nije drugačije određeno, svi proizvodi koji imaju prefiks ili su određeni s te četiri znamenke podliježu obveznom veterinarskom pregledu na graničnoj inspekcijskoj postaji.

U većini slučajeva odgovarajuće TO uključene u TRACES sustav propisan Pravilnikom o stručnom sustavu za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim proizvodima (»Narodne novine« 5/10)[6] su razvrstane na šest ili osam znamenkastu oznaku.

Ukoliko je veterinarski pregled potreban samo za određene proizvode pod bilo kojom oznakom i ukoliko ne postoji nikakva određena dodatna podjela pod tom oznakom, tarifni broj se označava se Ex (primjerice, Ex 3002: veterinarski pregled obvezan je samo za proizvode dobivene od životinja, uključujući sijeno, slamu, a ne za čitavu oznaku). Odgovarajuće oznake su uključene također u TRACES sustav.

5. Stupac 2.: – Opis

Opis robe kako je naveden u opisnom stupcu TO u Dijelu 1. Zakona o carinskoj tarifi4 i važećoj Uredbi o carinskoj tarifi (»Narodne novine« broj 143/11).

6. Stupac 3.: Kvalifikacije i objašnjenja

Ovaj stupac daje pojedinosti o pojedinoj životinji ili proizvodu. Dodatni podatci o životinjama ili proizvodima koji pokrivaju različite Odsjeke TO mogu se pronaći u napomenama uz posljednju verziju Uredbe o carinskoj tarifi.

Za određene žive životinje (poput gmazova, vodozemaca, kukaca, crva ili drugih beskralješnjaka) ili proizvode životinjskog podrijetla koji podliježu veterinarskom pregledu, a za koje nisu predviđeni usklađeni veterinarski uvjeti za uvoz, te stoga ne postoji usklađen uvozni certifikat na nivou Unije.

Uvjeti za uvoz živih životinja, koji nisu određeni drugim zakonodavstvom Europske unije, propisani su u Pravilniku o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[7]. Dodatno, za takve životinje, primjenjuju se nacionalni propisi o dokumentaciji koja mora pratiti takve pošiljke. Granični veterinarski inspektor mora pregledati pošiljku i izdati odgovarajući Zajednički veterinarski dokument o ulasku (ZVDU) kako bi naznačio da su veterinarski pregledi provedeni i da životinje mogu biti puštene u slobodan promet.

Za proizvode dobivene od životinjskih nusproizvoda obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 1069/2009[8] i Uredbom (EU) br. 142/20113, a koji nisu posebno utvrđeni u zakonodavstvu, veterinarski pregled mora se provoditi nad proizvodima koji su djelomično prerađeni, ali su još uvijek u svojoj biti sirov rasuti proizvod koji se mora prije dolaska do krajnjeg potrošača dodatno preraditi.

Granični veterinarski inspektor na graničnoj veterinarskoj postaji mora procijeniti i odrediti, kada je to potrebno, da li je određeni dobiveni proizvod tako prerađen da u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske ne podliježe nadzoru graničnog veterinarskog inspektora.

TABLICA

Ne dovodeći u pitanje pravila za interpretaciju TO, opis proizvoda u stupcu 2. je tek indikativna vrijednost, jer su pošiljke navedene u ovom Pravilniku određene unutar ovog Priloga s TO. Ukoliko je u ovoj tablici stavljeno »Ex« ispred TO pošiljke, opseg se određuje primjenom TO i odgovarajućim opisom u stupcu 2. i kvalifikacijama i objašnjenjima u stupcu 3.

Poglavlje 1.

Žive životinje

Napomena uz Poglavlje I.

U ovo se Poglavlje razvrstava sve žive životinje osim:

(a) riba i rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralješnjaka iz tarifnog broja 0301, 0306, 0307 ili 0308;

(b) kultura mikroorganizama i ostalih proizvoda oznake 3002; i

(c) životinja iz tarifnog broja 9508.

Izvadak objašnjenja iz Harmoniziranog sustava

Tarifni broj 0106 uključuje, inter alia, sljedeće domaće ili divlje životinje:

(A) Sisavce

(1) Primate

(2) Kitove, dupine i pliskavice (sisavci iz reda Cetacea); morske krave i moronji (sisavci iz reda Sirenia); tuljani; morski lavovi i morževi (sisavci iz podreda Pinnipedia).

(3) Ostale (poput sobova, mačaka, pasa, lavova, tigrova, medvjeda, slonova, deva, zebri, zečeva, kunića, jelena, antilopa, divokoza, lisica, kuna zlatica i drugih životinja za farme krznaša).

(B) Gmazove (uključujući zmije i kornjače)

(C) Ptice

(1) Grabljivice

(2) Psittaciformes (uključujući papige, papigice, makae (crvene are) i kakadue)

(3) Ostale (poput jarebica, fazana, prepelica, šumskih šljuka, šljuka, golubova, lještarki, vrtnih strohodica, divljih pataka, divljih gusaka, drozdova, kosova, ševa, zeba, sjenica, kolibrića, pauna, labudova, i drugih ptica koje nisu specificirane u tarifnom broju 0105).

(D) Ostale, poput pčela (bilo da se prevoze u kutijama ili kavezima ili košnicama), ostali kukci, žabe.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

 

Poglavlje 1.: ŽIVE ŽIVOTINJE

 

0101

Živi konji, magarci, mazge i mule

Svi

0102

Žive životinje vrste goveda

Svi

0103

Žive svinje

Svi

0104 10

Žive ovce

Svi

0104 20

Žive koze

Svi

0105

Živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke

Svi

0106

Ostale žive životinje

Svi, uključuje sve životinje sljedećih tarifnih brojeva:

0106 11 00 (primati)

0106 12 00 (kitovi, dupini i pliskavice (sisavci iz reda Cetacea); morske krave i moronji (sisavci iz reda Sirenia); tuljani, morski lavovi i morževi (sisavci iz podreda Pinnipedia)

0106 13 00 deve i ostale kamelide (Camelidae)

0106 14 10 (domaći zečevi)

0106 14 90 (ostali kunići i zečevi osim domaćih kunića i zečeva)

0106 19 00 (ostali): sisavci osim onih iz tarifnih brojeva 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 i 0106 14; uključuje pse i mačke

0106 20 00 (gmazovi, uključujući zmije i kornjače)

0106 31 00 (ptice: grabljivice)

0106 32 00 (ptice: Psittaciformes, uključujući papige, papigice, makae (crvene are) i kakadue)

0106 33 00 (noj; emu (dromaius novaehollandiae)

0106 39 (ostali): uključuje ptice, osim onih iz tarifnog broja 0105, 0106 31, 0106 32 i 0106 33, uključuje golubove.

0106 41 00 (pčele)

0106 49 00 (druge kukce osim pčela)

0106 90 00 (ostali): sve ostale žive životinje koje nisu drugdje spomenute, osim sisavaca, ptica i gmazova. Ovom su oznakom obuhvaćene žive žabe bilo da su namijenjene za držanje u vivarijima ili za klanje za ljudsku potrošnju.

Poglavlje 2.

Meso i jestivi klaonički proizvodi (iznutrice)

Napomena uz Poglavlje 2.

1. Ovo Poglavlje isključuje:

(a) proizvode vrsta opisanih u tarifnim brojevima 0201 do 0208 ili 0210 koji nisu odgovarajući ili prikladni za prehranu ljudi;

(b) crijeva, mjehure ili želuce životinja (tarifni broj 0504) ili krv životinja (tarifni broj 0511 ili 3002);

(c) životinjsku masnoću, osim proizvoda iz tarifnog broja 0209 (poglavlje 15).

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

0201

Meso od životinja vrste goveda, svježe ili rashlađeno

Svi

0202

Meso od životinja vrste goveda, smrznuto

Svi

0203

Meso svinja, svježe, rashlađeno ili smrznuto

Svi

0204

Meso ovaca ili koza, svježe, rashlađeno ili smrznuto

Svi

0205 00

Meso konja, magaraca, mula ili mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto.

Svi

0206

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, svježi, rashlađeni ili smrznuti.

Svi

0207

Meso i jestivi klaonički proizvodi od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti.

Svi

0208

Ostalo meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti.

Svi, isključuje: sirovinu koja nije namijenjena ljudskoj potrošnji.Ovo uključuje druge sirovine za proizvodnju želatine ili kolagena za prehranu ljudi.

Uključuje sve meso i jestive mesne klaoničke proizvode iz tarifnih brojeva:

0208 10 (kunića i zečeva),

0208 30 00 (primata),

0208 40 (kitova, dupina i pliskavica (sisavaca iz reda Cetacea); morskih krava i moronja (sisavaca iz reda Sirenia); tuljana; morskih lavova i morževa (sisavci iz podreda Pinnipedia),

0208 50 00 (gmazova, uključujući zmije i kornjače) 0208 60 00 kamila i ostalih kamelida (Camelidae),

0208 90 (ostalo: od domaćih golubova, od divljači osim kunića i zečeva): uključuje meso prepelica, sobova ili bilo koje druge vrste sisavaca. Uključuje žablje batake pod TO 0208 90 70.

0209 00

Svinjska masnoća, očišćena od mesa i masnoća peradi, netopljena niti drukčije ekstrahirana, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena.

Svi, uključuje i mast i prerađenu mast kako je opisano u stupcu 2.

0210

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i krupica od mesa ili od klaoničkih proizvoda

Svi, uključuje meso, proizvode od mesa i druge proizvode životinjskog podrijetla

Uključuje prerađene životinjske bjelančevine i sušene svinjske uši za ljudsku prehranu.

Kosti za ljudsku prehranu obuhvaćene su tarifnim brojem 0506.

Kobasice su uključene pod tarifnim brojem 1601.

Čvarci su obuhvaćeni tarifnim brojem 2301.

Poglavlje 3.

Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci

Opće napomene

Ovo poglavlje uključuje i živu ribu za uzgoj i rasplod, živu ukrasnu ribu, te živu ribu ili žive rakove prevezene žive no uvezene za ljudsku prehranu.

Svi proizvodi iz ovog poglavlja podliježu veterinarskom pregledu.

Napomena uz Poglavlje 3.

1. Ovo Poglavlje isključuje:

(a) Sisavce iz tarifnog broja 0106;

(b) meso sisavaca iz tarifnog broja 0106 (tarifni broj 0208 ili 0210);

(c) ribu (uključujući njezinu jetru i ikru) ili rakove, mekušce i ostale vodene beskralješnjake, mrtve i neuporabljive za ljudsku prehranu, bilo zbog njihove vrste ili stanja (poglavlje 5); brašno, krupicu ili pelete od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka neuporabljive za ljudsku prehranu (tarifni broj 2301); ili

(d) kavijar ili nadomjeske kavijara pripremljene od riblje ikre (tarifni broj 1604).

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

0301

Živa riba

Svi: uključuje pastrvu, jegulju, šarana i bilo koje druge vrste ili bilo koju ribu uvezenu radi uzgoja ili rasploda.

Žive ribe uvezene neposredno za prehranu ljudi tretiraju se u svrhu veterinarske kontrole kao da su proizvodi.

Uključuje ukrasne ribe iz tarifnog broja 0301 10.

0302

Riba, svježa ili rashlađena, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso pod tarifnim brojem 0304

Svi: uključuje jetru i ikru, svježu ili rashlađenu, TO 0302 90 00

0303

Riba, smrznuta, isključujući riblje filete i ostalo riblje meso pod tarifnim brojem 0304

Svi: uključuje jetru i ikru, smrznutu, iz tarifnog broja 0303 90

0304

Riblji fileti i ostalo riblje meso (mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili smrznuto.

 Svi

0305

Ribe, sušene, soljene ili u salamuri; dimljene ribe, neovisno jesu li kuhane prije ili tijekom procesa dimljenja; brašno, krupica i pelete od riba, uporabljivi za ljudsku prehranu.

Svi, uključuje druge proizvode ribarstva poput brašna, krupice i pelete od ribe, uporabljive za ljudsku prehranu, uključujući riblje glave, repove i škrge i druge riblje proizvode.

0306

Rakovi, u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; dimljeni rakovi neovisno jesu li u ljusci ili ne, bilo da su kuhani prije ili tijekom procesa dimljenja; rakovi, u ljusci, kuhani na pari ili u vodi, rashlađeni ili ne, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašna, krupica i pelete od rakova, uporabljivi za ljudsku prehranu.

Svi: živi rakovi uvezeni neposredno za ljudsku prehranu u svrhu veterinarskog pregleda tretiraju se kao da su proizvodi.

Uključuje ukrasne morske majmune (artemija račići) i njihove ciste za držanje kao kućne ljubimce; i sve žive ukrasne rakove kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta (»Narodne novine« 5/10 i 128/11)9

0307

Mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri;dimljeni mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, neovisno jesu li kuhani prije ili tijekom procesa dimljenja ili ne; brašna, krupice i pelete od mekušaca uporabljivi za ljudsku prehranu.

Uključuje mekušce koji su kuhani pa onda dimljeni. Ostali kuhani mekušci su uključeni pod tarifnim brojem 1605.

Uključuje žive ukrasne mekušce kako je propisano Pravilnikom o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta9.

Živi mekušci koji se uvoze za neposrednu ljudsku prehranu se u svrhu veterinarskog pregleda smatraju i tretiraju kao proizvodi.

Uključuje sve iz tarifnih brojeva 0307 11 do 0307 99, kao na primjer sljedeće:

0307 60 (puževi, osim morskih puževa): uključuje kopnene puževe vrsta Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum i vrste porodice Achatinidae. Živi puževi (uključujući slatkovodne puževe) za neposrednu prehranu ljudi i također meso puževa za prehranu ljudi. Uključuje prethodno kratko prokuhane ili pred-prerađene puževe. Daljnje prerađeni proizvodi su uključeni pod tarifnim brojem 1605.

0307 91 00 (živi, svježi, ili rashlađeni ostali mekušci osim kamenica (ostriga), jakobovih kapica, dagnji, sipa, hobotnica, puževa drugih od morskih puževa, kunjki, srčanki, pokrovki, arka školjki, petrova uha; ali uključujući brašna, krupice i pelete od njih; uporabljivi za prehranu ljudi): uključuje meso vrsta morskih puževa, bilo da su u ljusci ili ne 0307 99 (ostali mekušci osim kamenica, jakobovih kapica, dagnji, sipa, hobotnica, puževa drugih osim morskih puževa, kunjki, srčanki, arka školjki, petrova uha osim živih, svježih ili rashlađenih; ali uključujući brašna, krupicu i pelete od njih; prikladne za prehranu ljudi).

0308

Živi vodeni beskralješnjaci osim rakova i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri, dimljeni vodeni beskralješnjaci osim rakova i mekušaca, neovisno jesu li kuhani ili ne prije ili tijekom procesa dimljenja; brašna, krupice i pelete vodenih beskralješnjaka osim rakova i mekušaca, prikladni za prehranu ljudi.

Svi.

Poglavlje 4.[9]

Mliječni proizvodi; ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskoga podrijetla koji nisu drugdje navedeni ili uključeni

Napomene uz Poglavlje 4.

1. Izraz »mlijeko« znači punomasno mlijeko ili djelomično ili potpuno obrano mlijeko.

2. U smislu tarifnog broja 0405:

(a) pojam »maslac« podrazumijeva prirodni maslac, maslac iz sirutke ili rekombinirani maslac (svjež, slan ili užegnut, uključujući i maslac u limenci) dobiven isključivo iz mlijeka, s masenim udjelom mliječne masti 80% ili većim, ali ne većim od 95%, s maksimalnim masenim udjelom krute mliječne nemasne tvari 2% i maksimalnim masenim udjelom vode 16%. Maslac ne sadrži dodane emulgatore, ali može sadržavati natrijev klorid, jestive boje, neutralizirajuće soli i kulture neškodljivih bakterija koje tvore mliječnu kiselinu;

(b) pod pojmom »mliječni namazi« podrazumijeva se emulzije za mazanje tipa voda u ulju, što sadrži mliječnu mast kao jedinu masnoću u proizvodu, sa masenim udjelom mliječne masti 39% ili većim, ali manjim od 80%.

3. Proizvodi dobiveni koncentracijom sirutke i dodavanjem mlijeka ili mliječne masti klasificiraju se kao sir u tarifnom broju 0406 pod uvjetom da posjeduju sljedeće tri karakteristike:

(a) maseni udio mliječne masti 5% ili više računano na suhu tvar;

(b) udio suhe tvari prema težini 70%, ali ne veći od 85%, i

(c) oblikovani su ili ih se može oblikovati.

4. Ovo Poglavlje ne obuhvaća:

(a) proizvode dobivene od sirutke, s masenim udjelom laktoze većim od 95%, izražene kao anhidrid laktoze računano na suhu tvar (tarifni broj 1702); ili

(b) albumine (uključujući koncentrate dviju ili više vrsta bjelančevina sirutke, s masenim udjelom bjelančevina sirutke većim od 80%, računano na suhu tvar) (tarifni broj 3502) ili globuline (tarifni broj 3504).

Izvadak objašnjenja iz Harmoniziranog sustava

Tarifni broj 0408 uključuje cijela jaja koja nisu u ljusci, i žumanjke svih ptica. Proizvodi iz ovog dijela mogu biti svježi, sušeni, kuhani na pari ili prokuhani u vodi, oblikovani (npr. cilindrična »duga jaja«), smrznuti ili na drugi način sačuvani. Sve ovo potpada pod tarifni broj bilo da sadrži ili ne sadrži dodani šećer ili druge tvari za zaslađivanje i bilo da se koristi kao hrana ili u industrijske svrhe (npr. za štavljenje).

Ovaj tarifni broj ne obuhvaća:

(a) Ulje žumanjka (tarifni broj 1506);

(b) Pripravke od jaja koji sadrže začine ili druge aditive (tarifni broj 2106);

(c) Lecitin (tarifni broj 2923);

(d) Odvojeni bjelanjak (albumin iz jaja) (tarifni broj 3502).

Izvadak objašnjenja iz Harmoniziranog sustava

Tarifni broj 0409 obuhvaća med koji su proizvele pčele (Apis mellifera) ili drugi kukci, centrifugiran ili u saću ili koji sadrži komadiće saća, pod uvjetom da je bez dodanog šećera ili drugih tvari. Takav se med može odrediti prema cvjetnom izvoru, podrijetlu ili boji.

Tarifni broj 0409 isključuje umjetni med i mješavine prirodnog i umjetnog meda (tarifni broj 1702).

Izvadak objašnjenja iz Harmoniziranog sustava

Tarifni broj 0410 obuhvaća proizvode životinjskog podrijetla pogodne za ljudsku prehranu, koji nisu navedeni ili uključeni drugdje u carinskoj tarifi. To uključuje:

(a) jaja od kornjača;

(b) gnijezda salangana (»ptičja gnijezda»).

Tarifni broj 0410 isključuje krv životinja, jestivu ili nejestivu, tekuću ili sušenu (tarifni broj 0511 ili 3002).

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani i bez dodanog šećera ili drugih sladila.

Svi: mlijeko uključuje sirovo mlijeko, pasterizirano ili toplinski obrađeno, uključujući smrznuto.

Uključuje frakcije mlijeka.

Mlijeko za stočnu hranu uključeno je pod ovim tarifnim brojem, dok je hrana za životinje koja sadrži mlijeko uključena pod tarifnim brojem 2309.

Mlijeko za terapijske/profilaktičke svrhe obuhvaćeno je pod tarifnim brojem 3001.

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima.

Svi, uključujući mlijeko za dojenčad.

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko, kiselo vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, aromatizirani, s dodanim ili bez dodanog voća, oraha ili kakaa.

Svi: uključuje vrhnje, aromatizirano ili sa sadržajem voća, smrznuto i fermentirano mlijeko za ljudsku prehranu.

Sladoled je uključen pod tarifnim brojem 2105.

Napitci koji sadrže mlijeko aromatizirano kakaom ili drugim tvarima obuhvaćenim oznakom 2202.

0404

Sirutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi što se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, što nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu.

Svi, obuhvaća mliječne proizvode za dojenčad.

Obuhvaća pod TO 0404 10 48 goveđi kolostrum u tekućem obliku, odmašćeni i bez kazeina za prehranu ljudi, i pod TO 0404 90 21, raspršivanjem osušeni kolostrum u prahu smanjene masnoće kojem nije oduzet kazein, za prehranu ljudi.

0405

Maslac i druge masti i ulja dobiveni iz mlijeka; mliječni namazi.

Svi: Uključuje mliječne namaze.

0406

Sir i skuta

Svi

0407

Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana.

Svi, uključuje jaja za nasad i jaja slobodna od specifičnih patogena (SPF), oplođena jaja za liježenje (0407 11 i 0407 19).

Uključuje svježa jaja (0407 21 do 0407 29) i ostala jaja (0407 90) prikladna i neprikladna za ljudsku prehranu.

Uključuje »stogodišnja jaja«.

Albumin iz jaja neprikladan i prikladan za ljudsku prehranu obuhvaćen je pod tarifnim brojem 3502.

0408

Jaja peradi i ptičja jaja bez ljuske, i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani na pari ili u vodi, oblikovani smrznuti ili na drugi način konzervirani, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila.

Svi: Ovaj tarifni broj uključuje toplinski tretirane i toplinski netretirane proizvode od jaja i proizvode koji nisu prikladni za prehranu ljudi.

0409 00 00

Prirodni med

Svi

0410 00 00

Jestivi proizvodi životinjskoga podrijetla, što nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu

Svi

Ovaj tarifni broj uključuje matičnu mliječ i propolis (koji se koriste u proizvodnji farmaceutskih proizvoda i dodataka hrani) i ostalih proizvoda dobivenih od životinja za prehranu ljudi osim kostiju (koje su obuhvaćene s 0506).

Kukci ili jaja kukaca za ljudsku prehranu obuhvaćeni su ovom tarifnom oznakom.

Poglavlje 5.

Proizvodi životinjskoga podrijetla koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Opće napomene

Dodatni zahtjevi za odabir određenih proizvoda u ovom poglavlju propisani su u Tablici 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbi (EU) br. 142/20113 .

Red 7: svinjske čekinje.

Red 8: netretirana dlaka.

Red 9: tretirano perje i dijelovi perja.

Pojam »netretirano« i »tretirano« su definirani za odgovarajuće proizvode u Dodatku I. Uredbi (EU) br. 142/20113.

Napomene Poglavlju 5.

1. Ovo Poglavlje isključuje:

(a) jestive proizvode (osim crijeva, mjehura i želudaca životinja, cijelih ili u komadima, te krv životinja, tekuću ili osušenu);

(b) kožu, s dlakom ili bez dlake (uključujući krzna), osim robe iz tarifnog broja 0505 te obrezaka i sličnih otpadaka od sirove kože ili krzna iz tarifnog broja 0511 (Poglavlje 41. ili 43.);

(c) tekstilne materijale životinjskog podrijetla, osim konjske dlake i otpadaka od konjske dlake (Odsjek XI); ili

(d) pripremljene vezice ili snopiće za izradu metli ili četaka (tarifni broj 9603)

.………

3. U cijelom se nazivlju, pod pojmom »bjelokost« podrazumijeva kljove slona, vodenog konja, morskog konja, narvala i divljeg vepra te rogove nosoroga i zube svih životinja.

4. U cijelom se nazivlju, pod pojmom »konjska dlaka« podrazumijeva dlaka iz griva ili repova konja ili goveda.

Izvadak objašnjenja iz Harmoniziranog sustava

Tarifni broj 0505 obuhvaća:

(1) Kože i druge dijelove ptica (kao glave, krila) s perjem ili paperjem, i

(2) Perje i dijelove perja (s podrezanim ili nepodrezanim rubovima) i paperje

pod uvjetom da je neobrađeno, ili samo očišćeno, dezinficirano ili tretirano radi očuvanja ali koje nije na drugačiji način obrađivano ili ugrađeno.

Tarifni broj 0505 također obuhvaća prah, brašno i otpad od perja ili dijelova perja.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Čekinje i dlake domaćih ili divljih svinja; otpaci takvih čekinja ili dlaka.

Svi, prerađeni i neprerađeni.

Neprerađene čekinje svinja su čekinje svinja koje nisu podvrgnute tvorničkom pranju, dobivene štavljenjem ili tretirane nekom drugom metodom kako bi se osiguralo da na njima nisu preostali nikakvi uzročnici bolesti.

0504 00 00

Crijeva, mjehuri i želuci životinja (osim riba) cijeli i njihovi komadi, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, osušeni ili dimljeni.

Svi: uključuje želuce, mjehure i crijeva, očišćena, usoljena, sušena ili termički obrađena, podrijetlom od goveda, svinja, ovaca, koza ili peradi.

Ex 0505

Kože i ostali dijelovi od ptica, s perjem ili paperjem, perje ili dijelovi perja (s obrezanim ili neobrezanim rubovima) i paperje, dalje neobrađeni osim čišćeni, dezinficirani ili tretirani radi očuvanja; prah i otpaci perja ili dijelova perja.

Svi: uključujući lovačke trofeje od ptica, ali izuzimajući obrađeno ukrasno perje, obrađeno perje koje nose putnici za svoju privatnu upotrebu ili pošiljke obrađenog perja poslane fizičkim osobama u neindustrijske svrhe.

Člankom 25.(1)(b) Uredbe (EU) br. 142/20113 zabranjen je uvoz u i provoz neprerađenog perja i dijelova perja i paperja

Veterinarski pregled se primjenjuje na perje neovisno od njihovog načina obrade kako je propisano u točki C Poglavlja VII. Dodatka XIV. Uredbe(EU) br. 142/20113.

Daljnji posebni zahtjevi za lovačke trofeje propisani su u Dijelu 5. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Dio 6. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113 donosi odredbe za perje koje se koristi za punjenje, paperje, sirovo ili drugo perje.

0506

Kosti i srž rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), tretirani s kiselinom ili deželatinirani; prah i otpaci tih proizvoda.

Uključuje kosti za proizvodnju želatine, ili kolagena ukoliko su dobivene od lešina koje su zaklane za ljudsku prehranu i koštano brašno za ljudsku prehranu.

Posebni zahtjevi za takve proizvode koji nisu namijenjeni za ljudsku prehranu određeni su u Retku 6. (lovni trofeji) i u Retku 11. (kosti i proizvodi od kostiju (isključujući koštano brašno), rogovi i proizvodi od rogova (isključujući brašno od rogova) i proizvodi od kopita i papaka (isključujući brašno od papaka) za drugu upotrebu osim kao hranu za životinje, organsko gnojivo ili poboljšivač tla) Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

0507

Bjelokost, kornjačevina, kitova kost i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, pandže i kljunovi, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda.

Posebni zahtjevi za lovne trofeje propisani su u Retku 6. (lovni trofeji) Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Uključuje obrađene lovne trofeje ptica i kopitara koji su isključivo kosti, rogovi, kopita, kandže, parošci, zubi, kože ili krzna iz trećih zemalja.

Ex 0508 00 00

Koralji i slični materijali, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni ali ne na drugi način obrađeni; ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i kosti sipe, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda.

Prazne ljušture za korištenje za hranu i kao sirovina za glukozamin. Dodatno, ljušture koje sadrže meko tkivo i meso koje se koristi u različite svrhe uključene su u članku 10(k)(i) Uredbe (EZ) br. 1069/20098.

Ex 0510 00 00

Siva ambra, kastoreum, cibet i mošus; kantaride, žuč sušena ili nesušena; žlijezde i ostali životinjski proizvodi koji se koriste u pripremi farmaceutskih proizvoda, svježi, rashlađeni, smrznuti ili drukčije privremeno konzervirani.

Posebni zahtjevi za odabir određeni su u Retku 14. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Ovom su oznakom obuhvaćene žlijezde, drugi proizvodi dobiveni od životinja i žuč.

Sušene žlijezde i proizvodi obuhvaćeni su tarifnim brojem 3001.

0511

Proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz Poglavlja 1. ili 3., neprikladne za ljudsku prehranu.

Svi, uključuje tarifne brojeve od 0511 10 do 0511 99.

Uključuje genetski materijal (sjeme i zametke životinjskoga podrijetla poput goveda, ovaca, koza, konja i svinja).

Uključuje i životinjske nusproizvode kategorije 1. i 2.

Sljedeće su primjeri životinjskih proizvoda obuhvaćenih tarifni brojevima od 0511 10 do 0511 99:

0511 10 00 (sperma bikova)

05 11 91 (proizvodi od riba ili rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka); svi: uključuje riblja jaja za polaganje, mrtve životinje; životinjske nusproizvode za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i za farmaceutske i druge tehničke proizvode. Obuhvaća mrtve životinje iz Poglavlja 3. nejestive ili neprikladne za prehranu ljudi, kao daphnide poznate kao vodene mušice i ostale osušene ostracode ili phyllopode, za hranjenje akvarijskih riba; obuhvaća riblje mamce.

0511 99 10 (sinovije ili tetive i žile; obresci i slični otpaci od sirovih koža i krzna).

0511 99 31 (sirove prirodne spužve životinjskog podrijetla): svi ako su za prehranu ljudi; ako nisu za prehranu ljudi samo one namijenjene za hranu za kućne ljubimce. Posebni zahtjevi za nusproizvode koji nisu za prehranu ljudi određeni su u Retku 12. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

0511 99 39 (ostalo osim sirovih prirodnih spužvi životinjskog podrijetla): svi ako su za prehranu ljudi; ako nisu za prehranu ljudi samo oni namijenjeni za hranu za kućne ljubimce. Posebni zahtjevi za nusproizvode koji nisu za prehranu ljudi određeni su u Retku 12. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

0511 99 85 (ostali životinjski proizvodi koji nisu drugdje određeni ili uključeni, mrtve životinje iz Poglavlja I., neprikladne za prehranu ljudi): svi: zameci, jajne stanice, sjeme i genetski materijal koji nije obuhvaćen tarifnim brojem 0511 10 i od drugih vrsta osim goveda su pod ovim tarifnim brojem.

Uključuje životinjske nusproizvode za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i za farmaceutske i druge tehnološke proizvode.

Obuhvaća neobrađenu konjsku dlaku, proizvode pčelarstva osim voska za upotrebu u pčelarstvu ili tehničku upotrebu, spermacet za tehničku upotrebu, mrtve životinje iz Poglavlja I. koje nisu jestive ili nisu za ljudsku potrošnju (npr. pse, mačke, kukce).

Uključuje životinjski materijal kojemu bitne značajke nisu promijenjene, te jestivu krv životinja koja nije podrijetlom od riba, za ljudsku prehranu.

Poglavlje 12.

Uljano sjemenje i plodovi uljarica, razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i hrana za životinje

Opće napomene

Samo određeni proizvodi biljnoga podrijetla podliježu veterinarskom nadzoru, vidjeti definiciju za pojam »proizvodi« u članku 2. točka a) Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (NN 132/08, 153/09 i 144/11)[10].

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 1212 99 95

Pčelinji polen

Svi

Ex 1213 00 00

Slama i pljeva od žitarica, neprerađene, neovisno je li sjeckana, mljevena, prešana ili u obliku peleta ili ne

Uključuje samo slamu.

Ex 1214 90

Švedska repa, krmna cikla, krmno korijenje, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, grahorice, krmni kelj, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta.

Uključuje samo sijeno.

Poglavlje 15.

Masti i ulja životinjskog i biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi

Opće napomene:

Sve životinjske masnoće i ulja. Posebni zahtjevi za sljedeće proizvode propisani su u Dodatku XIV. Uredbi (EU) broj 142/20113:

1. topljene masnoće i riblja ulja iz Retka 3 Tablice 1 Dijela 1 Poglavlja I.;

2. topljene masnoće materijala kategorije 2. Za određene svrhe izvan hranidbenog lanca farmskih životinja (npr. oleokemijska svrha) u Retku 17. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II.;

3. derivate masnoća u Retku 18. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II.;

Derivati masnoća obuhvaćaju proizvode prvog stupnja dobivene iz masti i ulja kad su u njihovom čistom stanju proizvedene metodom propisanom u točki 1. Poglavlja XI. Dodatka XIII. Uredbi (EU) br. 142/20113.

Derivati pomiješani s ostalim materijalima su predmet veterinarskog nadzora i kontrole.

Napomene uz Poglavlje 15.

1. Iz ovog se poglavlja isključuje:

(a) svinjska masnoća ili mast peradi iz tarifnog broja 0209;

(b) kakao maslac, mast i ulje (tarifni broj 1804);

(c) jestive proizvode koji sadrže više od 15% masenog udjela proizvoda iz tarifnog broja 0405 (općenito poglavlje 21.);

(d) čvarke (tarifni broj 2301) ili ostatke iz tarifnih brojeva od 2304 do 2306;

2. Tarifni broj 1518 ne obuhvaća tek denaturirane masti ili ulja ili njihove frakcije, koje su klasificirane pod tarifnim brojem primjerenim za odgovarajuće ne-denaturirane masti i ulja i njihove frakcije.

3. Zalihe sapuna, taloga i ostataka ulja, stearinska smola, glicerolna smola i ostaci masnoća iz vune iz tarifnog broja 1522.

Izvadak objašnjenja iz Harmoniziranog sustava

Tarifni broj 1516 obuhvaća životinjske i biljne masti i ulja koja su podvrgnuta posebnim vrstama kemijskih promjena kako je dolje opisano, ali nisu dalje pripremljene.

Tarifni broj obuhvaća i slično prerađene frakcije životinjskih ili biljnih masti i ulja.

Hidrogenacija, koja se odvija dovođenjem proizvoda u dodir s čistim vodikom pri prikladnoj temperaturi i pritisku u nazočnosti katalizatora (obični fino podijeljeni nikal), podiže tališta masti i podiže konzistentnost ulja pretvorbom nezasićenih glicerida u zasićene gliceride pri višim talištima.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

1501

Svinjska masnoća (uključujući salo) i mast peradi, osim one iz tarifnog broja 0209 ili 1503:

Svi

1502

Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503.

Svi

1503 00

Stearin od sala, ulje od sala, oleostearin, oleo-ulje

i ulje iz loja, neemulgirani, nemiješani ili na drugi način pripremljeni.

Svi

1504

Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani.

Svi, riblja ulja – i ulja od morskih sisavaca.

Razni jestivi pripravci obuhvaćeni su Poglavljem 21.

1505 00

Masnoće od vune i masne tvari dobivene od nje (uključujući lanolin):

Svi, uvoz bez ograničenja moguć je samo za tretiranu vunu kako je navedeno u točki B. Poglavlja VII. Dodatka XIII. Uredbe (EU) br. 142/20113.

1506 00 00

Ostale životinjske masti i ulja te njihove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani.

Svi

Nepodijeljene masti ili ulja, kao i njihove početne frakcije dobivene postupkom koji je propisan u točki 1. Poglavlja XI. Dodatka XIII. Uredbe (EU) br. 142/20113.

1516 10

Životinjske masti i ulja te njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, neovisno jesu li rafinirani ili nerafinirani, ali i dalje nepripremljeni.

Svi: životinjske masti i ulja.

U veterinarske svrhe derivati masti uključuju proizvode prvog stupnja dobivene iz životinjskih masti i ulja kada su u njihovom čistom stanju dobiveni postupkom koji je propisan u točki 1. Poglavlja XI. Dodatka XIII. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Ex 1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516.

Samo one koje sadrže životinjske masti i ulja.

Ex 1518 00 91

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani, osim onih iz tar. broja 1516.

Samo životinjske masti i ulja, topljeni.

Derivati masti proizvedeni metodom propisanom u točki 1. Poglavlja XI. Dodatka XIII. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Posebni zahtjevi za su propisani u Retku 17. (topljene masti) i Retku 18. (derivati masti) Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

1518 00 95

Nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili od životinjskih i biljnih masti i ulja i njihovih frakcija.

Svi: pripravci masti i ulja dobiveni od životinja.

Derivati masti proizvedeni metodom propisanom u točki 1. Poglavlja XI. Dodatka XIII. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Ex 1518 00 99

Ostalo

Samo ako sadrži masnoće od životinja

1521 90 91

Sirovi pčelinji vosak i voskovi od ostalih kukaca.

Svi, obuhvaća vosak u prirodnim saćama, sirovi pčelinji vosak za potrebe apikulture ili u tehničke svrhe.

Člankom 25.(1)(c) Uredbe (EU) br. 142/20113 zabranjuje se uvoz u i provoz pčelinjeg voska u obliku saća s medom.

Posebni zahtjevi za proizvode apikulture propisani su u Retku 10. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

1521 90 99

Pčelinji vosak i voskovi od ostalih kukaca, neovisno jesu li rafinirani ili obojeni ili ne, osim sirovih.

Svi, obuhvaća vosak, prerađen ili rafiniran, bilo da je bijeljen ili ne, ili obojan, za svrhe pčelarstva ili tehničke svrhe.

Posebni zahtjevi za nusproizvode pčelarstva propisani su u Retku 10. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Nusproizvodi pčelarstva osim pčelinjeg voska moraju se prijaviti za veterinarski pregled pod To 0511 99 85 »Ostali«.

Ex 1522 00

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porijekla:

Samo životinjskog porijekla

Poglavlje 16.

Proizvodi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka

Opće napomene

Ovo poglavlje uključuje mješovite proizvode koji sadrže prerađene životinjske proizvode.

Napomene uz Poglavlje 16.

1. Iz ovog se poglavlja isključuje meso, druge klaoničke proizvode, ribu, rakove, mekušce ili ostale vodene beskralješnjake pripremljene ili konzervirane postupcima navedenim u poglavljima 2. ili 3. ili tarifnom broju 0504.

2. Prehrambene se proizvode razvrstava u ovo poglavlje pod uvjetom da sadrže više od 20% masenog udjela kobasica, mesa, klaoničkih proizvoda, krvi, riba ili rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralješnjaka, ili bilo koje kombinacije ovih proizvoda. Kada proizvod sadrži dva ili više prethodno spomenuta proizvoda, razvrstava ga se u odgovarajući tarifni broj poglavlja 16. prema masenom udjelu komponente, odnosno komponenata, koje prevladavaju. Ove se odredbe ne primjenjuju na punjene proizvode iz tarifnog broja 1902 ili na proizvode iz tarifnih brojeva 2103 ili 2104.

Kada su u pitanju proizvodi koji sadrže jetru, odredbe druge točke neće se primjenjivati za određivanje tarifnih podbrojeva u okviru tarifnog broja 1601 ili 1602.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

1601 00

Kobasice i slični proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda.

Svi, uključuje konzervirano meso u različitim oblicima.

1602

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi.

Svi, uključuje konzervirano meso u različitim oblicima.

1603 00

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka.

Svi, uključuje riblje bjelančevine u želatinoznom obliku rashlađene ili smrznute.

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja; riba cijela ili u komadima, ali nemljevena.

Svi, kuhani ili prethodno kuhani kulinarski pripravci koji sadrže mekušce ili ribu.

Uključuje surimi pod tarifnim brojem 1604 20 05.

Uključuje ribu u konzervama i kavijar u konzervama u spremnicima što ne propuštaju zrak, a također i sushi (ukoliko nisu klasificirani u poglavlju 19).

Tjestenina punjena proizvodima ribarstva uključena je pod oznakom 1902.

Takozvani riblji štapići (sirovo riblje meso/račići s povrćem na drvenim štapićima) klasificirani su pod tarifnom oznakom 1604 19 97.

1605

Rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci, pripremljeni ili konzervirani.

Svi, uključuje potpuno pripremljene ili prethodno pripremljene puževe.

Uključuje konzervirane rakove ili druge vodene beskralješnjake.

Poglavlje 17.

Šećer i proizvodi od šećera

Napomene uz Poglavlje 17.

1. Iz ovog se Poglavlja isključuje

……

b) kemijski čiste šećere (osim saharoze, laktoze, maltoze, glukoze i fruktoze) ili druge proizvode iz tarifnog broja 2940;

……

TO (tarifna tarifni broj – CN kod)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

1702 11 00

Laktoza i laktozni sirup s masenim udjelom laktoze izraženim kao bezvodna laktoza, 99% ili većim, računano prema suhoj tvari

 Svi, uključuje umjetni med i mješavine prirodnog i umjetnog meda.

Poglavlje 19.

Proizvodi od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slastičarski proizvodi

Opće napomene

Ovo područje uključuje mješovite proizvode koji sadrže prerađene životinjske proizvode i prehrambene proizvode koje sadrže neprerađene životinjske proizvode.

Tarifni broj 1902 [tjestenina, neovisno da li je kuhana ili ne ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drugačije pripremljena, kao špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoke, ravioli, kaneloni, kus-kus, neovisno da li su pripremljeni ili ne] uključuje samo životinjske proizvode sadržane u proizvodima iz tarifnih brojeva 1902 11, 1902 20, 1902 30 i 1902 40.

Tarifni broj 1902 uključuje kuhane ili prethodno kuhane kulinarske pripravke koje sadrže životinjske proizvode kako je propisano za mješovite proizvode u člancima 4. do 6. ovog Pravilnika.

Napomene uz Poglavlje 19.

1. Iz ovog se poglavlja isključuje:

a) s izuzetkom punjenih proizvoda iz tarifnog broja 1902, prehrambene proizvode s masenim udjelom kobasica, mesa, mesnih iznutrica, krvi, riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka, ili bilo koje kombinacije ovih proizvoda većim od 20% (poglavlje 16).

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

1901

Ekstrakt Slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili

ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računano na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 bez dodatka kakaa ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računano na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nespomenuti niti obuhvaćeni.

Svi.

Kulinarski pripravci su uključeni u poglavljima 16. i 21.

1902 11 00

Tjestenina neovisno je li kuhana ili punjena ili drukčije pripremljena, s jajima

Svi

1902 20 10

Punjena tjestenina, neovisno je li kuhana ili drukčije pripremljena ili ne s masenim udjelom riba, rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka većim od 20%

Svi

1902 20 30

Punjena tjestenina, neovisno je li kuhana ili drukčije pripremljena ili ne s masenim udjelom kobasica i sličnih proizvoda od mesa i drugih klaoničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla, većim od 20%

Svi

Ex 1902 20 91

Kuhana punjena tjestenina.

Koja sadrži proizvode životinjskog porijekla

Ex 1902 20 99

Ostala [ostala punjena tjestenina, nekuhana]

Koja sadrži proizvode životinjskog porijekla

Ex 1902 30

Ostala tjestenina osim tjestenine uključene pod tarifnim brojem 1902 11, 1902 19 i 1902 20

Koja sadrži proizvode životinjskog porijekla

Ex 1902 40

Kus-kus

Koja sadrži proizvode životinjskog porijekla. Obuhvaća pripremljeni kus-kus, na primjer kus-kus napravljen s mesom, povrćem i ostalim sastojcima, pod uvjetom da sadržaj mesa ne prelazi 20% težine pripravka

Ex 1904 90 10

Pripremljena hrana dobivena od riže

Koja sadrži proizvode životinjskog porijekla, npr. sushi (pod uvjetom da nisu svrstani u poglavlju 16).

Ex 1905

Pekarski slastičarski proizvodi

Uključuje pripravke koji sadrže meso ili druge životinjske proizvode.

Poglavlje 20.

Pripravci povrća, voća, orašastih plodova ili drugih dijelova biljaka

Opće napomene

Ovo poglavlje uključuje mješovite proizvode koji sadrže prerađene životinjske proizvode i pripravke hrane koji sadrže neprerađene životinjske proizvode.

Napomene uz Poglavlje 20

1. Ovo Poglavlje isključuje:

…....

(b) prehrambene proizvode koji sadrže više od 20% po masi kobasica, mesa, drugih klaoničkih proizvoda, krvi, riba, rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka ili bilo koje kombinacije tih proizvoda (Poglavlje 16).

……

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 2004

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.

Uključuje one pripravke koji sadrže proizvode životinjskog podrijetla.

Ex 2005

Ostalo povrće pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.

Uključuje one pripravke koji sadrže proizvode životinjskog podrijetla.

Poglavlje 21.

Razni prehrambeni proizvodi

Opće napomene

Ovo poglavlje uključuje mješovite proizvode koji sadrže prerađene proizvode životinjskog podrijetla kako je propisano za mješovite proizvode u člancima 4. do 6. ovog Pravilnika i prehrambene proizvode koji sadrže neprerađene životinjske proizvode.

Napomene uz Poglavlje 21

1. Iz ovog se poglavlja isključuje:

……

e) prehrambene proizvode, osim proizvoda iz tarifnog broja 2103 ili 2104, s masenim udjelom kobasica, mesa, mesnih klaoničkih proizvoda, krvi, riba ili rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka, ili bilo koje njihove kombinacije, većim od 20% (poglavlje 16.)

…….

3. Za svrhe tarifnog broja 2104, pod pojmom »homogenizirani mješoviti prehrambeni proizvodi« podrazumijeva se proizvode koji se sastoje od fino homogenizirane mješavine dvaju ili više osnovnih sastojka kao što su meso, riba, povrće, voće ili orašasti plodovi, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju kao dječja hrana ili za dijetetske svrhe, u posudama neto sadržaja ne većeg od 250 grama. Za svrhu primjene ove definicije, ne uzima se u obzir male količine bilo kojih sastojaka koji su dodani u mješavini kao začini, za konzerviranje ili u druge svrhe. Ovi proizvodi mogu sadržavati male količine vidljivih komadića sastojaka.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 2103 90 90

Umaci i pripravci za umake; miješane začinske tvari i miješana

začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

Uključuje one pripravke koji sadrže proizvode životinjskog podrijetla.

Ex 2104

Juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih; homogenizirani mješoviti prehrambeni proizvodi.

Uključuje one pripravke koji sadrže proizvode životinjskog podrijetla.

Ex 2105 00

Sladoled i drugi jestivi proizvodi od leda, koji sadrže ili ne sadrže kakao.

Uključuje one pripravke koji sadrže proizvode od sirovog ili prerađenog mlijeka.

Ex 2106 10

Koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari.

Uključuje one pripravke koji sadrže proizvode životinjskog podrijetla u skladu s člancima 4. do 6. ovog Pravilnika.

Ex 2106 90 92

Ostali pripravci hrane koji nisu nigdje spomenuti niti uključeni, bez mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, ili s masenim udjelom mliječne masti manjim od 1,5%, saharoze ili izoglukoze manjim od 5%, te glukoze ili škroba manjim od 5%.

Uključuje one pripravke koji sadrže životinjske proizvode, za primjer, dodatke hrani, nadomjesci za sir, sir fondues, hondroitin, životinjska ulja ili druge životinjske proizvode u kapsulama, sa ili bez drugih tvari.

Ex 2106 90 98

Ostali pripravci hrane koji nisu nigdje spomenuti niti uključeni.

Uključuje one pripravke koji sadrže proizvode životinjskog podrijetla, za primjer, dodatke hrani, nadomjesci za sir, sir fondues, hondroitin, životinjska ulja ili druge životinjske proizvode u kapsulama, sa ili bez drugih tvari.

Poglavlje 22.

Pića, alkoholi i ocat

Napomene uz Poglavlje 22.

3. U smislu tarifnog broja 2202 pod pojmom »bezalkoholna pića« podrazumijevaju se pića čija alkoholna jačina nije veća od 0,5% zapremine. Alkoholna pića se svrstavaju u tarifni broj 2203 do 2206 ili u tarifni broj 2208, zavisno od slučaja.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 2202 90

ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009.

Uključuje proizvode ili masnoću tih proizvoda iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404.

Poglavlje 23.

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje

Napomena uz Poglavlje 23.

1. Tarifni broj 2309 uključuje proizvode koji se koriste u prehrani životinja, koji nisu drugdje navedeni ili uključeni, a dobiveni su preradom biljnih ili životinjskih materijala do te mjere da su izgubili ključne značajke izvorne sirovine, osim biljnog otpada, biljnih ostataka i nusproizvoda takve prerade.

Izvadak objašnjenja iz Harmoniziranog sustava

Čvarci se koriste uglavnom u pripremi hrane za životinje (npr., keksi za pse), ali ostaju pod tarifnim brojem 2301 čak i ako su prikladni za ljudsku prehranu.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

2301

Brašno, krupica i pelete od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda, te od ribe ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka, neprikladni za ljudsku prehranu; čvarci.

Svi, uključuje prerađene životinjske bjelančevine koje nisu za ljudsku prehranu, mesno brašno, koje nije za ljudsku prehranu i čvarke, neovisno da li su za ljudsku prehranu ili ne.

Brašno od perja je uključeno u tarifni broj 0505.

Posebni zahtjevi za odabir za prerađene životinjske bjelančevine propisani su u Retku 1. Tablice 1. Dijela 1. Poglavlja I. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Ex 2309

Pripravci koje se rabi za prehranu životinja.

Svi, osim tarifnih brojeva 2309 90 20 i 2309 90 91.

Uključuje, između ostalog, hranu za pse i mačke, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju (tarifni broj 2309 10), koji sadrže životinjske proizvode i ribu ili topive tvari od morskih sisavaca (TO 2309 90 10). Proizvode za svrhu hranidbe životinja, uključujući mješavine brašna (kao od papaka i rogova).

Ovo poglavlje uključuje tekuće mlijeko, kolostrum i proizvode koji sadrže proizvode od mlijeka, kolostrum, i/ili ugljikohidrate, sve što nije za ljudsku prehranu, već za hranidbu životinja.

Uključuje kranu za kućne ljubimce, žvakalice za pse i mješavine brašna, mješavine mogu uključiti mrtve kukce.

Posebni zahtjevi za hranu za kućne ljubimce propisane su u Retku 12. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja I. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142 /20113.

Uključuje proizvode od jaja koji nisu za ljudsku prehranu, te druge prerađene proizvode životinjskog podrijetla koji nisu za ljudsku prehranu.

Posebni zahtjevi za proizvode od jaja propisani su u Retku 9. Tablice 1. Dijela 1. Poglavlja I. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142 /20113.

Poglavlje 28.

Anorganski kemijski proizvodi; organski ili anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata ili izotopa

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 2835 25 00

Kalcijev hidrogenortofosfat (»dikalcijev fosfat«).

Samo životinjskog porijekla.

Posebni zahtjevi za dikalcijev fosfat propisani su u Retku 6 Tablice 1. Dijela 1. Poglavlja I. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142 /20113.

Ex 2835 26 00

Ostali kalcijevi fosfati.

Samo trikalcijev fosfat životinjskog porijekla.

Posebni zahtjevi za trikalcijev fosfat propisani su u Retku 7. Tablice 1. Dijela 1. Poglavlja I. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142 /20113.

Poglavlje 29.

Organski kemijski proizvodi

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 2932 99 00

Ostali heterociklički spojevi samo s hetero atomom ili heteroatomima kisika

Samo životinjskog porijekla, na primjer, glukozamin sulfat.

Poglavlje 30.

Farmaceutski proizvodi

Opće napomene

Gotovi medicinski proizvodi nisu obuhvaćeni veterinarskim zakonodavstvom za uvoz. Uključeni su posredni proizvodi dobiveni od materijala iz kategorije 3. i namijenjeni za tehničku uporabu u medicinskoj opremi, in vitro dijagnostici, laboratorijskim reagensima i kozmetici.

Pod tarifnim brojem 3001 (žlijezde i drugi organi za organoterapijsku uporabu, sušeni, uključujući i one u prahu; ekstrakti od žlijezda ili od drugih organa ili od njihovih izlučevina za organoterapijsku uporabu; heparin i njegove soli; druge ljudske ili životinjske tvari pripremljene za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, što nisu navedene niti uključene na drugom mjestu) samo tarifni brojevi 3001 20 i 3001 90, samo materijal dobiven od životinja podliježe veterinarskim pregledima. Pogledati posebne zahtjeve u Dodatku XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113:

1. Redak 2. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II.. za proizvode od krvi za tehničke proizvode, isključujući od kopitara, i

2. Redak 3. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. za krv i proizvode od krvi od kopitara, i

3. Redak 14. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. za životinjske nusproizvode za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, osim sirove hrane za kućne ljubimce i od dobivenih proizvoda za korištenje izvan lanca prehrane životinja.

Pod tarifnim brojem 3002 (ljudska krv; životinjska krv pripremljena za uporabu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način; cjepiva, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasaca) i slični proizvodi), samo tarifni brojevi 3002 10 i 3002 90 su relevantni za veterinarske preglede. Ljudska krv iz tarifnog broja 3002 90 10 i cjepiva iz tarifnog broja 3002 20 i 3002 30 nisu predmet veterinarskih pregleda.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Ekstrakti žlijezda ili drugih organa ili njihovih izlučevina, ostali.

Svi, uključuje proizvod koji služi za zamjenu majčinog kolostruma i koji se koristi u prehrani teladi.

3001 90 91

Životinjske tvari pripremljene za terapijsku ili profilaktičnu uporabu: heparin i njegove soli;

Svi

3001 90 98

Ostale životinjske tvari osim heparina i njegovih soli pripremljene za terapijsku ili profilaktičnu uporabu, nespomenute niti uključene na drugom mjestu

Svi

Ex 3002 10 10

Protuserumi i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi, dobiveni biotehnološkim postupcima ili na drugi način.

Samo materijal životinjskoga podrijetla.

Isključuje pripravljene medicinske i gotove proizvode za konačnog potrošača.

Pod tarifnim brojem 3002, posebni zahtjevi za odabir su kao za životinjske nusproizvode propisani u Tablici 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) 142/20113 i određeni u

Retku 2: proizvodi od krvi, osim od krvi kopitara;

Retku 3: krv i proizvodi od krvi od kopitara.

Ex 3002 10 91

Hemoglobin, krvni globulini i serum globulini, neovisno jesu li modificirani ili dobiveni biotehnološkim postupcima ili ne.

Samo materijal dobiven od životinja.

Ex 3002 10 99

Ostale frakcije krvi i imunološki proizvodi, neovisno jesu li modificirani ili dobiveni biotehnološkim postupcima ili ne, osim ljudskog podrijetla.

Samo materijal dobiven od životinja.

3002 90 30

Životinjska krv pripremljena za terapijsku, profilaktičku ili dijagnostičku uporabu.

 Svi

Ex 3002 90 50

Kulture mikroorganizama.

Patogeni i patogene kulture

Ex 3002 90 90

Ostalo

Patogeni i patogene kulture

Ex 3006 92 00

 Farmaceutski otpad

Samo materijal dobiven od životinja.

Farmaceutski otpad, farmaceutski proizvodi koji nisu prikladni za njihovu prvobitno namijenjenu svrhu.

Poglavlje 31.

Gnojiva

Napomene uz poglavlje 31.

1. Ovo poglavlje isključuje:

a) Krv životinja iz tarifnog broja 0511;

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 3101 00 00

Životinjska gnojiva, miješana zajedno ili ne ili kemijski obrađena; gnojiva dobivena miješanjem ili kemijskom obradom proizvoda podrijetlom od životinja ili biljaka.

Samo proizvodi životinjskoga podrijetla u nepromijenjenom obliku.

Uključuje guano, stajski gnoj, no isključene su mješavine stajskog gnoja i kemijskih mješavina koje se koriste kao gnojivo (na primjer tarifni broj 3105).

Uključuje stajski gnoj pomiješan s prerađenim životinjskim proteinom, ako se koristi kao gnojivo.

Posebni zahtjevi za stajski gnoj, prerađeni stajski gnoj ili prerađene proizvode od stajskog gnoja propisani su u Retku 1 Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Poglavlje 35.

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzimi[11]

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 3501

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina; kazeinska ljepila

Kazein za ljudsku prehranu, hranidbu životinja ili tehničke svrhe.

Posebni zahtjevi za mlijeko, proizvode na bazi mlijeka i kolostruma koji nisu za prehranu ljudi propisani su u Retku 4.

Tablice 1. Dijela 1. Poglavlja I. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Ex 3502

Albumini (uključujući koncentrate dvaju ili više bjelančevine sirutke, s masenim udjelom bjelančevina sirutke većim od 80%, računano na suhu tvar), albuminati i ostali albuminski derivati.

Uključuje proizvode dobivene od jaja i dobivene od mlijeka namijenjene za ljudsku prehranu ili koji nisu namijenjeni za ljudsku prehranu (uključujući za hranidbu životinja) kako je navedeno ispod:

Proizvodi od jaja i mlijeka i prerađeni proizvodi za ljudsku prehranu kako je određeno u Prilogu I. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07)11.

 

 

Posebni zahtjevi za mlijeko, proizvode na bazi mlijeka i kolostruma koji nisu za prehranu ljudi propisani su u Retku 4. Tablice 1. Dijela 1. Poglavlja I. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113, a za proizvode od jaja koji nisu za prehranu ljudi u Retku 9. Tablice 1. Dijela 1. Poglavlja I. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Ex 3503 00

Želatina (uključujući želatinu u pravokutnim [uključujući kvadratnim] oblicima, površinski obrađena ili ne ili obojena) i derivati želatine, druga ljepila životinjskoga podrijetla, isključujući ljepila od kazeina iz tarifnog broja 3501.

Uključuje želatinu za ljudsku prehranu i prehrambenu industriju.

Želatina pod tarifnim brojem 9602 (obrađena, nestvrdnuta želatina i proizvodi od nestvrdnute želatine (npr. prazne kapsule)) isključena je iz veterinarskog nadzora.

Posebni zahtjevi propisani su u Retku 5. Tablice 1. Dijela 1. Poglavlja I. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113, za želatinu i hidrolizirani protein koji nije za prehranu ljudi i u Dijelu 11. Poglavlja II. Dodatka XIV. navedene uredbe za fotografsku želatinu.

Ex 3504 00 00

Peptoni i njihovi derivati; druge bjelančevinske tvari i njihovi derivati, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu uključeni; kožni prah, neovisno je li kromiran ili ne.

Uključuje kolagen i hidrolizirane bjelančevine za prehranu ljudi i za prehrambenu industriju.Posebni zahtjevi za kolagen propisani su u Retku 8., a za hidrolizirane bjelančevine u Retku 5. Tablice 1. Dijela 1. Poglavlja I. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

 

 

Uključuje proizvode kolagena temeljene na bjelančevinama dobivenim od koža i tetiva životinja, uključujući kosti u slučaju svinja, peradi i riba.

Uključuje hidrolizirane bjelančevine koje se sastoje od polipeptida, peptida ili amino kiselina, te njihovih mješavina, dobivenih hidrolizom životinjskih nusproizvoda.

Isključeni su uz veterinarskih pregleda kada se koriste kao dodatci u pripravcima hrane (tarifni broj 2106)

Uključuje bilo koje nusproizvode mlijeka namijenjene za ljudsku prehranu u slučaju kada nisu uključeni u tarifni broj 0404.

Ex 3507 10 00

Sirište i njegovi koncentrati.

Sirište i koncentrati za ljudsku prehranu, dobiveni samo od životinjskih proizvoda.

Poglavlje 38.

Razni kemijski proizvodi

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 3822 00 00

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, neovisno jesu li na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnog broja 3002 ili 3006; certificirani referentni materijali.

Samo dobiveni iz životinjskih proizvoda.

Ex 3825 10 00

Gradski otpad

Sav kuhinjski otpad koji sadrži životinjske proizvode uključujući korištena kuhinjska ulja koja sadrže životinjske proizvode (članak 2. (2)(g)(iii) Uredbe (EZ) br. 1069/2009)8

3826 00

Biodizel i njegove mješavine, bez sadržaja naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala ili s masenim udjelom tih ulja manjim od 70%

Sve topljene masti uključujući ulja ili masti životinjskog podrijetla kako je propisano u Retku 17. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Poglavlje 39.

Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 3913 9000

Drugi prirodni polimeri (osim alginične kiseline, njenih soli i estera) i modificirani prirodni polimeri (npr. očvrsnute bjelančevine, kemijski derivati prirodne gume), koji nisu drugdje određeni ili uključeni u primarnim oblicima.

Samo oni koji potječu od životinjskih proizvoda, kao hondroitin sulfat, glukozamin, hitosan.

Ex 3917 10 10

Umjetna crijeva (kobasičarska crijeva) od očvrsnute bjelančevine ili od celuloznih materijala.

Samo oni koji potječu od životinjskih proizvoda.

Poglavlje 41.

Sirova krupna i sitna koža (osim krzna) i štavljena koža

Opće napomene

Krupna i sitna koža kopitara i papkara samo pod tarifnim brojem 4101, 4102, 4103 podliježe veterinarskom pregledu.

Posebni zahtjevi za odabir krupne i sitne kože papkara propisani Retku 4. i 5. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Pojam »obrađena krupna i sitna koža« definirana je za odgovarajuće proizvode u Dodatku I. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Napomene uz Poglavlje 41.

1. Iz ovog se poglavlja isključuje:

a) ostatke ili otpatke od sirove kože (tarifni broj 0511);

b) ptičje kože ili dijelove ptičjih koža, sa svojim perjem ili paperjem, iz tarifnog broja 0505 ili 6701;

c) sirove kože s dlakom ili vunom, štavljene ili dorađene (poglavlje 43); međutim, u poglavlje 41 razvrstava se sirove kože s dlakom ili s vunom, od životinja vrste goveda (uključujući od bivola), od kopitara, od ovaca ili janjadi (osim astrahanske janjadi, janjadi s debelim repom iz Male Azije, karakul, perzijske ili slične janjadi, indijske, kineske, mongolske ili tibetanske janjadi), od koza ili jarića (osim od jemenskih, mongolskih i tibetanskih koza ili jarića), od svinja (uključujući »peccary«), od divokoza, gazela, deva (uključujući jednogrbu devu (dromedara)), sobova, losova, jelena, srna ili od pasa.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 4101

Sirova krupna i sitna koža goveda (uključujući bizona) ili konja (svježa ili usoljena, sušena, vapnena, ukiseljena ili konzervirana na drugi način, ali ne štavljena, pergamenizirana ili dalje pripravljana), bez dlaka i rezana ili ne.

Veterinarski pregled odnosi se samo na svježu, rashlađenu ili obrađenu krupnu kožu, uključuje sušenu, suho soljenu, vlažno soljenu ili konzerviranu na drugi način, ali ne štavljenjem ili ekvivalentnim postupkom.

Uvoz bez ograničenja moguć je za obrađene krupne i sitne kože kako se navodi u točki C 2. Poglavlja V., Dodatka XIII. Uredbe (EU) br. 142/20113, ako je u skladu s člankom 41(3) Uredbe (EZ) br. 1069/20098, posebice za ex 4101 20 80 i ex 4101 50 90.

Ex 4102

Sirova ovčja ili janjeća koža (svježa ili usoljena, sušena, vapnena, ukiseljena ili konzervirana na drugi način, ali ne štavljena, pergamenizirana ili dalje pripravljana), bez runa i rezana ili ne, osim one isključene napomenom 1. (c) ovog poglavlja.

Veterinarski pregledi primjenjuju se samo na svježu, rashlađenu ili obrađenu krupnu kožu, uključuje sušenu, suho soljenu, vlažno soljenu ili konzerviranu na drugi način, ali ne štavljenjem ili ekvivalentnim postupkom.

Uvoz bez ograničenja moguć je za obrađene krupne i sitne kože kako se navodi u točki C 2. Poglavlja V., Dodatka XIII. Uredbe (EU) br. 142/20113, ako je u skladu s člankom 41(3) Uredbe (EZ) br. 1069/20098, posebice za ex 4102 21 00 i ex 4102 29 00.

Ex 4103

Ostala sirova krupna i sitna koža goveda (svježa ili usoljena, sušena, vapnena, ukiseljena ili konzervirana na drugi način, ali ne štavljena, pergamenizirana ili dalje pripravljana), bez dlaka i rezana ili ne, osim one isključene napomenom 1. (b) ili 1. (c) ovog Poglavlja.

Veterinarski pregledi primjenjuju se samo na svježu, rashlađenu ili obrađenu krupnu kožu, uključuje sušenu, suho soljenu, vlažno soljenu ili konzerviranu na drugi način, ali ne štavljenjem ili ekvivalentnim postupkom.

Uvoz bez ograničenja moguć je za obrađene krupne i sitne kože kako se navodi u točki C 2. Poglavlja V., Dodatka XIII. Uredbe (EU) br. 142/20113, ako je u skladu s člankom 41(3) Uredbe (EZ) br. 1069/20098, posebice za ex 4103 90 00.

Poglavlje 42.

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)

Napomene uz Poglavlje 42

1. Iz ovog se poglavlja isključuje: (između ostalih proizvoda) sljedeće proizvode od veterinarskog značaja:

(a) sterilni kirurški konac ili slične materijale za šavove (tarifni broj 3006);

…….

(ij) žice za glazbala, kožu za bubnjeve i slično, te ostale dijelove za glazbala (tarifni broj 9209).

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 4205 00 90

Ostali predmeti od kože ili imitacije kože.

Uključuje materijal za proizvodnju žvakalica za pse.

Ex 4206 00 00

Predmeti od crijeva (osim svilenog katguta) vanjskih membrana goveđih crijeva, mjehura ili tetiva.

Uključuje i materijal za proizvodnju žvakalica za pse.

Poglavlje 43.

Prirodno i umjetno krzno, proizvodi od krzna

Napomene uz Poglavlje 43.

1. Kroz čitavu nomenklaturu, uputa na »krzno« osim sirovog krzna iz tarifnog broja 4301, primjenjuje se na krupnu i sitnu kožu svih životinja štavljenu ili obrađenu sa na njoj ostavljenom dlakom.

2. Ovo poglavlje ne obuhvaća:

(a) kožu ptica ili dijelove kože ptica, s njihovim perjem ili paperjem (tarifni broj 0505 ili 6701);

(b) sirovu krupnu ili sitnu kožu, sa ostavljenom dlakom ili runom, iz Poglavlja 41. (uputa na napomenu 1(c) navedenoga poglavlja).

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 4301

Sirovo krzno (uključujući glave, repove, šape i ostale komade ili odsječke prikladne za krznarsku upotrebu) osim sirovih koža iz tarifnog broja 4101, 4102 ili 4103.

Svi, isključujući krzna obrađena u skladu s Poglavljem VIII. Dodatka XIII. Uredbe (EU) br. 142/20113, ako je u skladu s člankom 41(3) Uredbe (EZ) br. 1069/20098.

Uključuje sljedeće tarifne brojeve:

Ex 4301 10 00 (od nerca, cijela, sa ili bez glave, repa ili šapa); posebni uvjeti za dobivene proizvode koji se koriste izvan lanca hranidbe životinja (krzno) propisani su u Retku 14. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Ex 4301 30 00 (od sljedećih vrsta janjadi: astrahanske, janjadi sa širokim repom, karakul, perzijske i slične janjadi, indijske, kineske, mongolske ili tibetanske janjadi, cijela, sa ili bez glave, repa ili šapa): posebni uvjeti propisani su u Retku 5. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Ex 4301 60 00 (od lisice, cijela, sa ili bez glave, repa ili šapa): posebni uvjeti za dobivene proizvode koji se koriste izvan lanca hranidbe životinja (krzno) propisani su u Retku 14. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Ex 4301 80 00 (ostala krzna, cijela, sa ili bez glave, repa ili šapa): ostala osim od kopitara i papkara, npr. svizaca, divljih mačaka, tuljana, nutrija. Posebni uvjeti za dobivene proizvode koji se koriste izvan lanca hranidbe životinja (krzno) propisani su u Retku 14. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Ex 4301 90 00 (glave, repovi, šape i drugi komadi ili odresci, prikladni za krznarsku uporabu): posebni uvjeti za dobivene proizvode koji se koriste izvan lanca hranidbe životinja (krzno) propisani su u Retku 14. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Poglavlje 51.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake

Opće napomene

Za tarifne brojeve od 5101 do 5103 posebni uvjeti za neobrađenu vunu i dlaku propisani su u Retku 8. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Pojam »neprerađena« je definiran za odgovarajuće proizvode u Dodatku I. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Napomena uz Poglavlje 51.

1. U cijelom se nazivlju:

(a) pod pojmom »vuna« podrazumijeva prirodno vlakno dobiveno od ovaca ili janjadi;

(b) pod pojmom »fina životinjska dlaka« podrazumijeva dlaku alpake, ljame, vikunje, deve (uključujući jednogrbu devu (dromedara)), jaka, angorskih, tibetanskih, kašmirskih ili sličnih koza (ali ne od običnih koza), kunića (uključujući angorske kuniće), zeca, dabra, nutrije ili bizamskog štakora;

(c) pod pojmom »gruba životinjska dlaka« podrazumijeva dlaku životinja koje nisu prethodno navedene, isključujući dlaku i čekinje za izradu četaka (tarifni broj 0502) i konjsku dlaku (tarifni broj 0511).

Izvadak iz napomena objašnjenja Harmoniziranog sustava

U cijelom nazivlju pojam »gruba životinjska dlaka« znači svu ostalu životinjsku dlaku osim »fine životinjske dlake« s iznimkom, inter alia svinjskih čekinja i dlake (tarifni broj 0502), pogledaj točku 1.c) gore.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 5101

Vuna, nevlačena ili nečešljana.

Neprerađena vuna.

Ex 5102

Fina ili gruba životinjska dlaka, nevlačena ili nečešljana.

Neprerađena dlaka, uključujući grubu dlaku sa slabina goveda i kopitara.

Ex 5103

Otpad vune ili fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpad pređe, no isključujući sakupljene zalihe.

Neprerađena vuna.

Poglavlje 67.

Preparirano perje i paperje te proizvodi izrađeni od perja ili paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose

Izvadak iz napomena objašnjenja Harmoniziranog sustava

Tarifni broj 6701 uključuje:

A) Kože i ostali dijelovi ptica sa svojim perjem ili paperjem, perje, dijelovi perja, paperje i proizvodi od njih (osim proizvoda iz tarifnog broja 0505 i obrađenih badrljica od perja), koji iako još ne čine sastavni dio proizvoda su podvrgnuti procesu drugačijem od jednostavnog tretmana čišćenja, dezinfekcije ili zaštite (vidi pojašnjenja uz tarifni broj 0505); roba iz ovog tarifnog broja može, na primjer biti bijeljena, bojana, uvijana ili nakovrčana.

B) Proizvodi napravljeni od kože ili drugih dijelova ptica sa svojim perjem ili paperjem, proizvodi napravljeni od perja, paperja ili dijelova perja, čak iako je perje ili paperje itd. neobrađeno ili tek očišćeno, ali ne uključujući proizvode napravljene od badrljica ili pera. Tarifni broj uključuje:

1) Pojedinačna pera iz krila ili repa koja su povezana žicom ili vezana za uporabu, kao na primjer u nosačima ženskih šešira, a također i pojedinačno složeno perje sastavljeno od različitih elemenata.

2) Perje sastavljeno u obliku klastera, i perje ili paperje sastavljeno lijepljenjem ili učvršćivanjem na tekstilne tkanine ili drugu podlogu.

3) Ukrasi izrađeni od ptica, dijelova ptica, perja ili paperja, za šešire, opasače, ogrlice, ogrtače ili druge dijelove odjeće ili dodatke odjeći.

4) Lepeze napravljene od ukrasnog perja, sa okvirima od bilo kojeg materijala. Lepeze sa okvirima od plemenitih metala svrstani su pod tarifni broj 7113.

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 6701 00 00

Kože i ostali dijelovi ptica sa svojim perjem ili paperjem, perje, dijelovi perja, paperje i proizvodi od njih (osim proizvoda iz tarifnog broja 0505 i obrađenih pera i badrljica od perja).

Samo kože i ostali dijelovi ptica sa svojim perjem ili paperjem, perje i paperje i dijelovi perja, koji su podvrgnuti drugom postupku osim jednostavnog tretmana čišćenja, dezinfekcije ili zaštite. Posebni zahtjevi za perje propisani su u Retku 9. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Proizvodi od neobrađenih ili tek očišćenih, koža, perja ili paperja i dijelova perja, npr. pojedinačna pera iz krila ili repa koja su povezana žicom ili vezana za uporabu kao, na primjer, nosači za ženske šešire, a također i pojedinačno složeno perje sastavljeno od različitih elemenata, ukrasi izrađeni od perja ili paperja, na primjer za šešire, opasače i ogrlice, isključujući obrađeno dekorativno perje, obrađeno perje koje nose putnici za njihovu osobnu uporabu ili pošiljke obrađenog perja poslane privatnim osobama za neindustrijske svrhe.

Poglavlje 95.

Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi dijelovi i pribor

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 9508 10 00

Putujući cirkusi i putujući zvjerinjaci.

Samo sa živim životinjama.

Ex 9508 90 00

Ostalo: zabavni parkovi; putujuća kazališta.

Samo sa živim životinjama.

Poglavlje 97.

Umjetnine, kolekcionarski predmeti i starine

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 9705 00 00

Zbirke i kolekcionarski predmeti od zoološkog, botaničkog, mineraloškog, anatomskog, povijesnog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa.

Samo proizvodi dobiveni od životinja. Posebni zahtjevi za odabir lovnih trofeja propisani su u Retku 6. Tablice 2. Dijela 1. Poglavlja II. Dodatka XIV. Uredbe (EU) br. 142/20113.

Isključuje lovne trofeje papkara ili ptica koje su prošle cjelovitu obradu prepariranja što osigurava njihovo očuvanje pri sobnim temperaturama i lovne trofeje drugih vrsta osim papkara i ptica (obrađene ili neobrađene).

Poglavlje 99.

Posebne tarifne oznake kombinirane nomenklature

Statističke oznake za određeno posebno kretanje robe

Opće napomene

Ove posebne TO se primjenjuju samo za izvoz – za uvoz, moraju se primjenjivati TO koje odgovaraju svakom pojedinačnom proizvodu.

Ove posebne TO primjenjuju se samo za nesukladne proizvode životinjskog podrijetla, koji potječu iz trećih zemalja i namijenjeni su za opskrbu brodova kako je predviđeno u člancima 12. i 13. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske.10

TO (tarifna oznaka)

Opis

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

Ex 9930 24 00

Roba svrstana pod poglavlja 1. do 24. Kombinirane nomenklature koja se isporučuje na brodove ili zrakoplove

Samo proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za opskrbu brodova kako je propisano u člancima 12. i 13. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske.10

Ex 9930 99 00

Roba svrstana drugdje osim u poglavljima 1. do 24. i 27. Kombinirane nomenklature koja se isporučuje na brodove ili zrakoplove

Samo proizvodi životinjskog podrijetla namijenjeni za opskrbu brodova kako je propisano u člancima 12. i 13. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske.10

[1]Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2007/275/EZ od 17. travnja 2007. o popisu životinja i proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu na graničnim inspekcijskim postajama sukladno Direktivama Vijeća 91/496/EEZ i 97/78/EZ.

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 605/2010 od 2. srpnja 2010. kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja i javnog zdravlja te veterinarskog certificiranja za uvoz u Europsku uniju sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi.

[3]Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1069/2009 od 21. listopada 2009. g. kojom se propisuju zdravstvena pravila koja se odnose na nusproizvode životinjskog podrijetla i izvedene proizvode koji nisu za prehranu ljudi te provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ o određenim uzorcima i proizvodima izuzetim od veterinarskih pregleda na granici u skladu s tom direktivom će se primjenjivati izravno od dana pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU.

[4]Zakonom su preuzete odredbe Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi.

[5]Odluka Vijeća 87/369/EEZ od 7. travnja 1987. o sklapanju Međunarodne konvencije o harmoniziranom sustavu naziva i brojčanog označavanja robe i o Protokolu o njegovim izmjenama i dopunama će se primjenjivati izravno od dana pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU.

[6]6 Pravilnikom su preuzete odredbe Odluke Komisije 2004/292/EZ od 30. ožujka 2004. o uvođenju Traces sustava i kojom se mijenja Odluka 92/486/EEZ će se primjenjivati izravno od dana pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU.

[7]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u europsku zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz dodatka A dijela I Direktive 90/425/EEZ.

[8]Uredba (EZ) br. 1069/2009 od 21. listopada 2009. Europskog parlamenta i Vijeća kojom se propisuju zdravstvena pravila u pogledu životinjskih nusproizvoda i izvedenih proizvoda koji nisu za prehranu ljudi i ukida Uredbu (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o životinjskim nusproizvodima) primjenjivati će se izravno od dana pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU.

[9]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1251/2008 od 12. prosinca 2008. kojom se provodi Direktiva Vijeća 2006/88/EZ vezano za uvjete i zahtjeve certificiranja za stavljanje na tržište i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda u Zajednicu i navode vektorske vrste.

[10]Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[11]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe(EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. koja propisuje posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla

101 06.09.2012 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske