Mreža javne zdravstvene službe

NN 101/2012 (6.9.2012.), Mreža javne zdravstvene službe

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2236

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12) uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, ministar zdravlja donosi

MREŽU

JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

UVODNE ODREDBE

I.

Na temelju mjerila određenih točkama X. i XI. Plana zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 86/12., – u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se Mreža javne zdravstvene službe za primarnu, sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene djelatnosti, te za razinu zdravstvenih zavoda (u daljnjem tekstu: Mreža).

Mjerila za određivanje Mreže u skladu s odredbama stavka 1. ove točke su: ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, ukupan broj osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), demografske karakteristike stanovnika, zdravstveno stanje stanovništva, socijalna struktura stanovnika, gravitirajući broj stanovnika, karakteristike pojedinih područja, raspoloživost zdravstvenim resursima, utjecaj okoliša na zdravlje stanovništva i gospodarske mogućnosti.

II.

Mrežom se određuje za područje Republike Hrvatske, za područja jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno za područja jedinica lokalne samouprave potreban broj zdravstvenih ustanova, privatnih zdravstvenih radnika, odnosno potreban broj timova primarne zdravstvene djelatnosti, medicinskih sestara, broj timova specijalističko-konzilijarne zdravstvene djelatnosti i specijalističke dijagnostike po djelatnostima, potreban broj fizioterapeuta, potreban broj postelja po djelatnostima i po vrstama bolničkih zdravstvenih ustanova, te potreban broj postelja po stacionarima domova zdravlja.

PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

III.

Mrežom se za primarnu razinu zdravstvene djelatnosti određuje za područje županije, Grada Zagreba, odnosno jedinica lokalne samouprave potreban broj timova primarne zdravstvene djelatnosti, potreban broj viših medicinskih sestara u domovima zdravlja za patronažnu zdravstvenu zaštitu, potreban broj medicinskih sestara u domovima zdravlja, zdravstvenim ustanovama odnosno privatnim praksama za zdravstvenu njegu.

U skladu s odredbama stavka 1. ove točke, utvrđuje se potreban broj zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju primarne zdravstvene djelatnosti.

IV.

Mreža zdravstvene djelatnosti za primarnu razinu zdravstvene djelatnosti iskazana je u tablicama I.1. do I.8.2.

SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

V.

Mrežom za sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene djelatnosti za provođenje specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene djelatnosti određuje se za područje Republike Hrvatske, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave, potreban broj specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih timova po djelatnostima i potreban broj fizioterapeuta i to prema utvrđenom standardu po osiguranim osobama i po županijama/regijama, a kako je to iskazano u tablicama II.1. i II.2.

U zdravstvenim ustanovama u kojima se provode složeni, složeniji i najsloženiji terapijski i dijagnostički postupci, ugovara se, prema stupnju složenosti, 10%, odnosno 30% više specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih timova od standarda.

U skladu s odredbama stavka 1. ove točke, utvrđuje se potreban broj zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene djelatnosti na sekundarnoj i tercijarnoj razini.

VI.

Mrežom za sekundarnu i tercijarnu razinu za provođenje bolničke djelatnosti određuje se za područje Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave, potreban broj postelja po pojedinim djelatnostima u bolničkim zdravstvenim ustanovama, te potreban broj postelja u stacionarima domova zdravlja kako je to utvrđeno u tablicama III.1. do III.23.

Sukladno odredbama stavka 1. ove točke utvrđuje se broj i vrsta bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj po županijama/Gradu Zagrebu, odnosno domova zdravlja sa stacionarima, s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene djelatnosti.

Mrežom za sekundarnu i tercijarnu razinu za provođenje transfuzijske djelatnosti u dijelu koji se odnosi na krv i krvne pripravke određuje se za područje Republike Hrvatske, jedinica područne (regionalne) samouprave, potreban broj jedinica za uzimanje, preradu, serološko testiranje i molekularno testiranje krvi kao i potreban broj bolničkih transfuzijskih jedinica kako je to utvrđeno u tablici IV.1.

Mrežom transplantacijske djelatnosti određuje se za područje Republike Hrvatske potreban broj zdravstvenih ustanova za obavljanje djelatnosti uzimanja, presađivanja i razmjene organa te za obavljanje djelatnosti uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva kako je utvrđeno u tablici V.1.

RAZINA ZDRAVSTVENIH ZAVODA

VII.

Mrežom za razinu zdravstvenih zavoda, obuhvaćene su zdravstvene djelatnosti na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti za područja Republike Hrvatske, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave.

Mrežom za razinu zdravstvenih zavoda za primarnu zdravstvenu djelatnost, a za djelatnost higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite utvrđen je za područja županija, odnosno Grada Zagreba potreban broj timova, odnosno za djelatnost preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata utvrđen je potreban broj timova po županijama, odnosno Gradu Zagrebu u tablicama I.9. i I.10.

Mrežom za razinu zdravstvenih zavoda za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu djelatnost i to za provođenje specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke djelatnosti utvrđen je za područja županija, odnosno Grada Zagreba potreban broj specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih timova u tablici II.1.

Sukladno odredbama ove točke utvrđuje se broj timova za provođenje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene djelatnosti na razini zdravstvenih zavoda po županijama, odnosno Gradu Zagrebu, za koje Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene djelatnosti sa zdravstvenim zavodima.

Mrežom zavoda za javno zdravstvo utvrđuje se potreban broj zavoda za javno zdravstvo u Republici Hrvatskoj i jedinicama područne (regionalne) samouprave (tablica VI.1.) za koje Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene djelatnosti.

VIII.

Mreža zdravstvene djelatnosti za primarnu, sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene djelatnosti te za razinu zdravstvenih zavoda iskazana je u tablicama I. II. i III., kako slijedi:

Tablica I.1.

MREŽA DOMOVA ZDRAVLJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

Županija/Grad Zagreb

Naziv doma zdravlja

I

Bjelovarsko-bilogorska

Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

II

Brodsko-posavska

Dom zdravlja Nova Gradiška

Dom zdravlja Slavonski Brod

III

Dubrovačko-neretvanska

Dom zdravlja Dubrovnik

Dom zdravlja Korčula

Dom zdravlja Metković

Dom zdravlja Ploče

Dom zdravlja Vela Luka

IV

Grad Zagreb

Dom zdravlja Zagreb – centar

Dom zdravlja Zagreb – zapad

Dom zdravlja Zagreb – istok

Dom zdravlja MUP-a

V

Istarska

Istarski domovi zdravlja

VI

Karlovačka

Dom zdravlja Duga Resa

Dom zdravlja Karlovac

Dom zdravlja Ogulin

Dom zdravlja Ozalj

Dom zdravlja Slunj

Dom zdravlja Vojnić

VII

Koprivničko-križevačka

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije

VIII

Krapinsko-zagorska

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

IX

Ličko-senjska

Dom zdravlja Gospić

Dom zdravlja Korenica

Dom zdravlja Otočac

Dom zdravlja Senj

Dom zdravlja Novalja

X

Međimurska

Dom zdravlja Čakovec

XI

Osječko-baranjska

Dom zdravlja Beli Manastir

Dom zdravlja Donji Miholjac

Dom zdravlja Našice

Dom zdravlja Đakovo

Dom zdravlja Osijek

Dom zdravlja Valpovo

XII

Požeško-slavonska

Dom zdravlja Požeško-slavonske županije

XIII

Primorsko-goranska

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije

XIV

Sisačko-moslavačka

Dom zdravlja Kutina

Dom zdravlja Petrinja

Dom zdravlja Sisak

XV

Splitsko-dalmatinska

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

XVI

Šibensko-kninska

Dom zdravlja Drniš

Dom zdravlja Knin

Dom zdravlja Šibenik

XVII

Varaždinska

Dom zdravlja Varaždinske županije

XVIII

Virovitičko-podravska

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije

XIX

Vukovarsko-srijemska

Dom zdravlja Vinkovci

Dom zdravlja Vukovar

Dom zdravlja Županja

XX

Zadarska

Dom zdravlja Zadarske županije

Dom zdravlja Pag

XXI

Zagrebačka

Dom zdravlja Zagrebačke županije

Tablica I.2.1.

MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni
broj

Županija/Grad Zagreb

Potreban broj timova opće/obiteljske medicine

0

1

2

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

66

II

BRODSKO-POSAVSKA

92

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

82

IV

GRAD ZAGREB

441

V

ISTARSKA

119

VI

KARLOVAČKA

76

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

65

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

76

IX

LIČKO-SENJSKA

33

X

MEĐIMURSKA

58

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

179

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

44

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

181

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

98

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

272

XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA

68

XVII

VARAŽDINSKA

97

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

48

XIX

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

100

XX

ZADARSKA

101

XXI

ZAGREBAČKA

166

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

2.462

Tablica I.2.2.

MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

Županija/Grad Zagreb

Područje Doma zdravlja

Općina/Grad

Potreban broj timova opće/obiteljske medicine

0

1

2

3

4

1

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Berek

1

2

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Bjelovar

22

3

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Čazma

5

4

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Daruvar

7

5

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Dežanovac

1

6

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Đulovac

1

7

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Garešnica

6

8

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Grubišno Polje

4

9

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Hercegovac

1

10

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Ivanska

2

11

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Kapela

2

12

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Končanica

1

13

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Nova Rača

2

14

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Rovišće

2

15

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Severin

1

16

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Sirač

1

17

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Šandrovac

1

18

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Štefanje

1

19

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Velika Pisanica

1

20

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Velika Trnovitica

1

21

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Veliki Grđevac

2

22

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Veliko Trojstvo

1

23

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Zrinski Topolovac

0

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

66

1

 

Slavonski Brod

Bebrina

2

2

 

Slavonski Brod

Brodski Stupnik

2

3

 

Slavonski Brod

Bukovlje

1

4

 

Nova Gradiška

Cernik

2

5

 

Nova Gradiška

Davor

2

6

 

Slavonski Brod

Donji Andrijevci

2

7

 

Nova Gradiška

Dragalić

0

8

 

Slavonski Brod

Garčin

3

9

 

Slavonski Brod

Gornja Vrba

1

10

 

Nova Gradiška

Gornji Bogićevci

1

11

 

Slavonski Brod

Gundinci

1

12

 

Slavonski Brod

Klakar

1

13

 

Nova Gradiška

Nova Gradiška

9

14

 

Nova Gradiška

Nova Kapela

3

15

 

Nova Gradiška

Okučani

3

16

 

Slavonski Brod

Oprisavci

2

17

 

Slavonski Brod

Oriovac

4

18

 

Slavonski Brod

Podcrkavlje

1

19

 

Nova Gradiška

Rešetari

3

20

 

Slavonski Brod

Sibinj

4

21

 

Slavonski Brod

Sikirevci

1

22

 

Slavonski Brod

Slavonski Brod

34

23

 

Slavonski Brod

Slavonski Šamac

1

24

 

Nova Gradiška

Stara Gradiška

1

25

 

Nova Gradiška

Staro Petrovo Selo

3

26

 

Slavonski Brod

Velika Kopanica

2

27

 

Nova Gradiška

Vrbje

1

28

 

Slavonski Brod

Vrpolje

2

II

BRODSKO-POSAVSKA

92

1

 

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka

Blato

3

2

 

Dubrovnik

Dubrovačko Primorje

1

3

 

Dubrovnik

Dubrovnik

26

4

 

Dubrovnik

Janjina

1

5

 

Dubrovnik

Konavle

5

6

 

Korčula

Korčula

6

7

 

Metković

Kula Norinska

1

8

 

Split

Lastovo

2

9

 

Korčula

Lumbarda

1

10

 

Metković

Metković

10

11

 

Dubrovnik

Mljet

2

12

 

Metković

Opuzen

2

13

 

Korčula

Orebić

4

14

 

Ploče

Ploče

6

15

 

Metković

Pojezerje

0

16

 

Metković

Slivno

1

17

 

Korčula

Smokvica

1

18

 

Dubrovnik

Ston

2

19

 

Korčula

Trpanj

1

20

 

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka

Vela Luka

4

21

 

Metković

Zažablje

0

22

 

Dubrovnik

Župa Dubrovačka

3

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

82

1

 


Grad Zagreb

441

IV

GRAD ZAGREB

441

1

 

Istarski domovi zdravlja

Bale

0

2

 

Istarski domovi zdravlja

Barban

1

3

 

Istarski domovi zdravlja

Brtonigla

1

4

 

Istarski domovi zdravlja

Buje

3

5

 

Istarski domovi zdravlja

Buzet

4

6

 

Istarski domovi zdravlja

Cerovlje

1

7

 

Istarski domovi zdravlja

Fažana

2

8

 

Istarski domovi zdravlja

Funtana

0

9

 

Istarski domovi zdravlja

Gračišće

1

10

 

Istarski domovi zdravlja

Grožnjan

0

11

 

Istarski domovi zdravlja

Kanfanar

1

12

 

Istarski domovi zdravlja

Karojba

1

13

 

Istarski domovi zdravlja

Kaštelir – Labinci

1

14

 

Istarski domovi zdravlja

Kršan

2

15

 

Istarski domovi zdravlja

Labin

8

16

 

Istarski domovi zdravlja

Lanišće

0

17

 

Istarski domovi zdravlja

Ližnjan

1

18

 

Istarski domovi zdravlja

Lupoglav

1

19

 

Istarski domovi zdravlja

Marčana

2

20

 

Istarski domovi zdravlja

Medulin

2

21

 

Istarski domovi zdravlja

Motovun

1

22

 

Istarski domovi zdravlja

Novigrad

2

23

 

Istarski domovi zdravlja

Oprtalj

0

24

 

Istarski domovi zdravlja

Pazin

5

25

 

Istarski domovi zdravlja

Pićan

1

26

 

Istarski domovi zdravlja

Poreč

10

27

 

Istarski domovi zdravlja

Pula

36

28

 

Istarski domovi zdravlja

Raša

2

29

 

Istarski domovi zdravlja

Rovinj

8

30

 

Istarski domovi zdravlja

Sveta Nedelja

1

31

 

Istarski domovi zdravlja

Sveti Lovreč

0

32

 

Istarski domovi zdravlja

Sveti Petar u Šumi

1

33

 

Istarski domovi zdravlja

Svetvinčenat

1

34

 

Istarski domovi zdravlja

Tar Vabriga

1

35

 

Istarski domovi zdravlja

Tinjan

2

36

 

Istarski domovi zdravlja

Umag

7

37

 

Istarski domovi zdravlja

Višnjan

1

38

 

Istarski domovi zdravlja

Vižinada

1

39

 

Istarski domovi zdravlja

Vodnjan

3

40

 

Istarski domovi zdravlja

Vrsar

2

41

 

Istarski domovi zdravlja

Žminj

2

V

ISTARSKA

119

1

 

Duga Resa

Barilovići

1

2

 

Duga Resa

Bosiljevo

1

3

 

Slunj

Cetingrad

1

4

 

Karlovac

Draganić

1

5

 

Duga Resa

Duga Resa

8

6

 

Duga Resa

Generalski Stol

1

7

 

Ogulin

Josipdol

2

8

 

Ozalj

Kamanje

1

9

 

Karlovac

Karlovac

33

10

 

Karlovac

Krnjak

1

11

 

Karlovac

Lasinja

1

12

 

Duga Resa

Netretić

1

13

 

Ogulin

Ogulin

9

14

 

Ozalj

Ozalj

4

15

 

Ogulin

Plaški

1

16

 

Slunj

Rakovica

1

17

 

Ozalj

Ribnik

0

18

 

Ogulin

Saborsko

1

19

 

Slunj

Slunj

3

20

 

Ogulin

Tounj

1

21

 

Vojnić

Vojnić

3

22

 

Ozalj

Žakanje

1

VI

KARLOVAČKA

76

1

 

Koprivničko-križevačke županije

Drnje

1

2

 

Koprivničko-križevačke županije

Đelekovec

1

3

 

Koprivničko-križevačke županije

Đurđevac

5

4

 

Koprivničko-križevačke županije

Ferdinandovac

1

5

 

Koprivničko-križevačke županije

Gola

2

6

 

Koprivničko-križevačke županije

Gornja Rijeka

1

7

 

Koprivničko-križevačke županije

Hlebine

1

8

 

Koprivničko-križevačke županije

Kalinovac

1

9

 

Koprivničko-križevačke županije

Kalnik

1

10

 

Koprivničko-križevačke županije

Kloštar Podravski

2

11

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnica

17

12

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnički Bregi

1

13

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnički Ivanec

1

14

 

Koprivničko-križevačke županije

Križevci

12

15

 

Koprivničko-križevačke županije

Legrad

1

16

 

Koprivničko-križevačke županije

Molve

1

17

 

Koprivničko-križevačke županije

Novigrad Podravski

2

18

 

Koprivničko-križevačke županije

Novo Virje

1

19

 

Koprivničko-križevačke županije

Peteranec

1

20

 

Koprivničko-križevačke županije

Podravske Sesvete

1

21

 

Koprivničko-križevačke županije

Rasinja

2

22

 

Koprivničko-križevačke županije

Sokolovac

2

23

 

Koprivničko-križevačke županije

Sveti Ivan Žabno

3

24

 

Koprivničko-križevačke županije

Sveti Petar Orehovec

2

25

 

Koprivničko-križevačke županije

Virje

2

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

65

1

 

Krapinsko-zagorske županije

Bedekovčina

4

2

 

Krapinsko-zagorske županije

Budinščina

1

3

 

Krapinsko-zagorske županije

Desinić

2

4

 

Krapinsko-zagorske županije

Donja Stubica

3

5

 

Krapinsko-zagorske županije

Đurmanec

2

6

 

Krapinsko-zagorske županije

Gornja Stubica

3

7

 

Krapinsko-zagorske županije

Hrašćina

1

8

 

Krapinsko-zagorske županije

Hum na Sutli

3

9

 

Krapinsko-zagorske županije

Jesenje

1

10

 

Krapinsko-zagorske županije

Klanjec

2

11

 

Krapinsko-zagorske županije

Konjščina

2

12

 

Krapinsko-zagorske županije

Kraljevec na Sutli

1

13

 

Krapinsko-zagorske županije

Krapina

7

14

 

Krapinsko-zagorske županije

Krapinske Toplice

3

15

 

Krapinsko-zagorske županije

Kumrovec

1

16

 

Krapinsko-zagorske županije

Lobor

2

17

 

Krapinsko-zagorske županije

Mače

1

18

 

Krapinsko-zagorske županije

Marija Bistrica

3

19

 

Krapinsko-zagorske županije

Mihovljan

1

20

 

Krapinsko-zagorske županije

Novi Golubovec

1

21

 

Krapinsko-zagorske županije

Oroslavje

3

22

 

Krapinsko-zagorske županije

Petrovsko

2

23

 

Krapinsko-zagorske županije

Pregrada

4

24

 

Krapinsko-zagorske županije

Radoboj

2

25

 

Krapinsko-zagorske županije

Stubičke Toplice

2

26

 

Krapinsko-zagorske županije

Sveti Križ Začretje

3

27

 

Krapinsko-zagorske županije

Tuhelj

1

28

 

Krapinsko-zagorske županije

Veliko Trgovišće

3

29

 

Krapinsko-zagorske županije

Zabok

5

30

 

Krapinsko-zagorske županije

Zagorska Sela

1

31

 

Krapinsko-zagorske županije

Zlatar

4

32

 

Krapinsko-zagorske županije

Zlatar-Bistrica

2

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

76

1

 

Otočac

Brinje

2

2

 

Korenica

Donji Lapac

2

3

 

Gospić

Gospić

7

4

 

Gospić

Karlobag

1

5

 

Gospić

Lovinac

1

6

 

Novalja

Novalja

3

7

 

Otočac

Otočac

6

8

 

Gospić

Perušić

2

9

 

Korenica

Plitvička Jezera

3

10

 

Senj

Senj

4

11

 

Korenica

Udbina

1

12

 

Otočac

Vrhovine

1

IX

LIČKO-SENJSKA

33

1

 

Čakovec

Belica

2

2

 

Čakovec

Čakovec

16

3

 

Čakovec

Dekanovec

0

4

 

Čakovec

Domašinec

1

5

 

Čakovec

Donja Dubrava

1

6

 

Čakovec

Donji Kraljevec

2

7

 

Čakovec

Donji Vidovec

1

8

 

Čakovec

Goričan

2

9

 

Čakovec

Gornji Mihaljevec

1

10

 

Čakovec

Kotoriba

2

11

 

Čakovec

Mala Subotica

3

12

 

Čakovec

Mursko Središće

3

13

 

Čakovec

Nedelišće

5

14

 

Čakovec

Orehovica

1

15

 

Čakovec

Podturen

2

16

 

Čakovec

Prelog

4

 

 

Čakovec

Pribislavec

1

17

 

Čakovec

Selnica

2

18

 

Čakovec

Strahoninec

1

19

 

Čakovec

Sveta Marija

1

20

 

Čakovec

Sveti Juraj na Bregu

3

21

 

Čakovec

Sveti Martin na Muri

1

22

 

Čakovec

Šenkovec

1

23

 

Čakovec

Štrigova

1

24

 

Čakovec

Vratišinec

1

X

MEĐIMURSKA

58

1

 

Osijek

Antunovac

2

2

 

Beli Manastir

Beli Manastir

6

3

 

Valpovo

Belišće

6

4

 

Beli Manastir

Bilje

3

5

 

Valpovo

Bizovac

3

6

 

Beli Manastir

Čeminac

2

7

 

Osijek

Čepin

7

8

 

Beli Manastir

Darda

4

9

 

Našice

Donja Motičina

1

10

 

Donji Miholjac

Donji Miholjac

6

11

 

Beli Manastir

Draž

2

12

 

Đakovo

Drenje

2

13

 

Đakovo

Đakovo

16

14

 

Našice

Đurđenovac

4

15

 

Osijek

Erdut

4

16

 

Osijek

Ernestinovo

1

17

 

Našice

Feričanci

1

18

 

Đakovo

Gorjani

1

19

 

Beli Manastir

Jagodnjak

1

20

 

Beli Manastir

Kneževi Vinogradi

3

21

 

Našice

Koška

2

22

 

Đakovo

Levanjska Varoš

1

23

 

Donji Miholjac

Magadenovac

1

24

 

Donji Miholjac

Marijanci

1

25

 

Našice

Našice

9

26

 

Osijek

Osijek

66

27

 

Beli Manastir

Petlovac

1

28

 

Valpovo

Petrijevci

1

29

 

Našice

Podgorač

2

30

 

Donji Miholjac

Podravska Moslavina

1

31

 

Beli Manastir

Popovac

1

32

 

Đakovo

Punitovci

1

33

 

Đakovo

Satnica Đakovačka

1

34

 

Đakovo

Semeljci

2

35

 

Đakovo

Strizivojna

1

36

 

Osijek

Šodolovci

1

37

 

Đakovo

Trnava

1

38

 

Valpovo

Valpovo

7

39

 

Donji Miholjac

Viljevo

1

40

 

Đakovo

Viškovci

1

41

 

Osijek

Vladislavci

1

42

 

Osijek

Vuka

1

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

179

1

 

Požeško-slavonske županije

Brestovac

2

2

 

Požeško-slavonske županije

Čaglin

2

3

 

Požeško-slavonske županije

Jakšić

2

4

 

Požeško-slavonske županije

Kaptol

2

5

 

Požeško-slavonske županije

Kutjevo

4

6

 

Požeško-slavonske županije

Lipik

3

7

 

Požeško-slavonske županije

Pakrac

5

8

 

Požeško-slavonske županije

Pleternica

6

9

 

Požeško-slavonske županije

Požega

15

10

 

Požeško-slavonske županije

Velika

3

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

44

1

 

Primorsko-goranske županije

Bakar

4

2

 

Primorsko-goranske županije

Baška

1

3

 

Primorsko-goranske županije

Brod Moravice

1

4

 

Primorsko-goranske županije

Cres

2

5

 

Primorsko-goranske županije

Crikvenica

6

6

 

Primorsko-goranske županije

Čabar

3

7

 

Primorsko-goranske županije

Čavle

4

8

 

Primorsko-goranske županije

Delnice

4

9

 

Primorsko-goranske županije

Dobrinj

2

10

 

Primorsko-goranske županije

Fužine

1

11

 

Primorsko-goranske županije

Jelenje

3

12

 

Primorsko-goranske županije

Kastav

5

13

 

Primorsko-goranske županije

Klana

1

14

 

Primorsko-goranske županije

Kostrena

2

15

 

Primorsko-goranske županije

Kraljevica

2

16

 

Primorsko-goranske županije

Krk

3

17

 

Primorsko-goranske županije

Lokve

1

 18

 

Primorsko-goranske županije

Lopar

1

19

 

Primorsko-goranske županije

Lovran

3

20

 

Primorsko-goranske županije

Mali Lošinj

6

21

 

Primorsko-goranske županije

Malinska-Dubašnica

2

22

 

Primorsko-goranske županije

Matulji

7

23

 

Primorsko-goranske županije

Mošćenička Draga

1

24

 

Primorsko-goranske županije

Mrkopalj

1

25

 

Primorsko-goranske županije

Novi Vinodolski

3

26

 

Primorsko-goranske županije

Omišalj

2

27

 

Primorsko-goranske županije

Opatija

6

28

 

Primorsko-goranske županije

Punat

1

29

 

Primorsko-goranske županije

Rab

5

30

 

Primorsko-goranske županije

Ravna Gora

2

31

 

Primorsko-goranske županije

Rijeka

83

32

 

Primorsko-goranske županije

Skrad

1

33

 

Primorsko-goranske županije

Vinodolska Općina

2

34

 

Primorsko-goranske županije

Viškovo

5

35

 

Primorsko-goranske županije

Vrbnik

1

36

 

Primorsko-goranske županije

Vrbovsko

4

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

181

1

 

Sisak

Donji Kukuruzari

1

2

 

Sisak

Dvor

3

3

 

Petrinja

Glina

5

4

 

Petrinja

Gvozd

2

5

 

Sisak

Hrvatska Dubica

1

6

 

Sisak

Hrvatska Kostajnica

3

7

 

Kutina

Jasenovac

1

8

 

Kutina

Kutina

13

9

 

Sisak

Lekenik

3

10

 

Kutina

Lipovljani

2

11

 

Sisak

Majur

0

12

 

Sisak

Martinska Ves

1

13

 

Kutina

Novska

8

14

 

Petrinja

Petrinja

13

15

 

Kutina

Popovača

6

16

 

Sisak

Sisak

30

17

 

Sisak

Sunja

3

18

 

Petrinja

Topusko

2

19

 

Kutina

Velika Ludina

1

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

98

1

 

Splitsko-dalmatinske županije

Baška Voda

2

2

 

Splitsko-dalmatinske županije

Bol

2

3

 

Splitsko-dalmatinske županije

Brela

1

4

 

Splitsko-dalmatinske županije

Cista Provo

2

5

 

Splitsko-dalmatinske županije

Dicmo

1

6

 

Splitsko-dalmatinske županije

Dugi Rat

3

7

 

Splitsko-dalmatinske županije

Dugopolje

2

8

 

Splitsko-dalmatinske županije

Gradac

2

9

 

Splitsko-dalmatinske županije

Hrvace

2

10

 

Splitsko-dalmatinske županije

Hvar

3

11

 

Splitsko-dalmatinske županije

Imotski

8

12

 

Splitsko-dalmatinske županije

Jelsa

3

13

 

Splitsko-dalmatinske županije

Kaštela

19

14

 

Splitsko-dalmatinske županije

Klis

2

15

 

Splitsko-dalmatinske županije

Komiža

2

16

 

Splitsko-dalmatinske županije

Lećevica

1

17

 

Splitsko-dalmatinske županije

Lokvičići

0

18

 

Splitsko-dalmatinske županije

Lovreć

2

19

 

Splitsko-dalmatinske županije

Makarska

8

20

 

Splitsko-dalmatinske županije

Marina

2

21

 

Splitsko-dalmatinske županije

Milna

1

22

 

Splitsko-dalmatinske županije

Muć

3

23

 

Splitsko-dalmatinske županije

Nerežišća

0

24

 

Splitsko-dalmatinske županije

Okrug

2

25

 

Splitsko-dalmatinske županije

Omiš

9

26

 

Splitsko-dalmatinske županije

Otok

2

27

 

Splitsko-dalmatinske županije

Podbablje

2

28

 

Splitsko-dalmatinske županije

Podgora

2

29

 

Splitsko-dalmatinske županije

Podstrana

4

30

 

Splitsko-dalmatinske županije

Postira

1

31

 

Splitsko-dalmatinske županije

Prgomet

1

32

 

Splitsko-dalmatinske županije

Primorski Dolac

1

33

 

Splitsko-dalmatinske županije

Proložac

2

34

 

Splitsko-dalmatinske županije

Pučišća

2

35

 

Splitsko-dalmatinske županije

Runovići

2

36

 

Splitsko-dalmatinske županije

Seget

2

37

 

Splitsko-dalmatinske županije

Selca

2

38

 

Splitsko-dalmatinske županije

Sinj

14

39

 

Splitsko-dalmatinske županije

Solin

11

40

 

Splitsko-dalmatinske županije

Split

105

41

 

Splitsko-dalmatinske županije

Stari Grad

2

42

 

Splitsko-dalmatinske županije

Sućuraj

1

43

 

Splitsko-dalmatinske županije

Supetar

2

44

 

Splitsko-dalmatinske županije

Sutivan

1

45

 

Splitsko-dalmatinske županije

Šestanovac

2

46

 

Splitsko-dalmatinske županije

Šolta

2

47

 

Splitsko-dalmatinske županije

Trilj

5

48

 

Splitsko-dalmatinske županije

Trogir

9

49

 

Splitsko-dalmatinske županije

Tučepi

1

50

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vis

2

51

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vrgorac

5

52

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vrlika

2

53

 

Splitsko-dalmatinske županije

Zadvarje

0

54

 

Splitsko-dalmatinske županije

Zagvozd

2

55

 

Splitsko-dalmatinske županije

Zmijavci

1

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

272

1

 

Šibenik

Bilice

1

2

 

Knin

Biskupija

0

3

 

Knin

Civljane

0

4

 

Drniš

Drniš-Drinovci

5

5

 

Knin

Ervenik

0

6

 

Knin

Kijevo

0

7

 

Knin

Kistanje

2

8

 

Knin

Knin

10

9

 

Šibenik

Murter-Kornati

2

10

 

Šibenik

Pirovac

1

11

 

Šibenik

Primošten

2

12

 

Drniš

Promina

1

13

 

Šibenik

Rogoznica

1

14

 

Drniš

Ružić

1

15

 

Šibenik

Skradin

2

16

 

Šibenik

Šibenik

30

17

 

Šibenik

Tisno

2

18

 

Šibenik

Tribunj

1

19

 

Drniš

Unešić

2

20

 

Šibenik

Vodice

5

XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA

68

1

 

Varaždinske županije

Bednja

2

2

 

Varaždinske županije

Beretinec

1

3

 

Varaždinske županije

Breznica

1

4

 

Varaždinske županije

Breznički Hum

1

5

 

Varaždinske županije

Cestica

3

6

 

Varaždinske županije

Donja Voća

1

7

 

Varaždinske županije

Gornji Kneginec

3

8

 

Varaždinske županije

Ivanec

8

9

 

Varaždinske županije

Jalžabet

2

10

 

Varaždinske županije

Klenovnik

1

11

 

Varaždinske županije

Lepoglava

4

12

 

Varaždinske županije

Ludbreg

5

13

 

Varaždinske županije

Ljubešćica

1

14

 

Varaždinske županije

Mali Bukovec

1

15

 

Varaždinske županije

Maruševec

3

16

 

Varaždinske županije

Martijenec

2

17

 

Varaždinske županije

Novi Marof

7

18

 

Varaždinske županije

Petrijanec

3

19

 

Varaždinske županije

Sračinec

2

20

 

Varaždinske županije

Sveti Đurđ

2

21

 

Varaždinske županije

Sveti Ilija

2

22

 

Varaždinske županije

Trnovec Bartolovečki

4

23

 

Varaždinske županije

Varaždin

27

24

 

Varaždinske županije

Varaždinske Toplice

4

25

 

Varaždinske županije

Veliki Bukovec

1

26

 

Varaždinske županije

Vidovec

3

27

 

Varaždinske županije

Vinica

2

28

 

Varaždinske županije

Visoko

1

XVII

VARAŽDINSKA

97

1

 

Virovitičko-podravske županije

Crnac

1

2

 

Virovitičko-podravske županije

Čačinci

2

3

 

Virovitičko-podravske županije

Čađavica

1

4

 

Virovitičko-podravske županije

Gradina

2

5

 

Virovitičko-podravske županije

Lukač

2

6

 

Virovitičko-podravske županije

Mikleuš

1

7

 

Virovitičko-podravske županije

Nova Bukovica

1

8

 

Virovitičko-podravske županije

Orahovica

3

9

 

Virovitičko-podravske županije

Pitomača

5

10

 

Virovitičko-podravske županije

Slatina

8

11

 

Virovitičko-podravske županije

Sopje

1

12

 

Virovitičko-podravske županije

Suhopolje

4

13

 

Virovitičko-podravske županije

Špišić Bukovica

3

14

 

Virovitičko-podravske županije

Virovitica

12

15

 

Virovitičko-podravske županije

Voćin

1

16

 

Virovitičko-podravske županije

Zdenci

1

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

48

1

 

Vinkovci

Andrijaševci

2

2

 

Županja

Babina Greda

2

3

 

Vukovar

Bogdanovci

1

4

 

Vukovar

Borovo

3

5

 

Županja

Bošnjaci

2

6

 

Županja

Cerna

3

7

 

Županja

Drenovci

3

8

 

Županja

Gradište

2

9

 

Županja

Gunja

2

10

 

Vukovar

Ilok

4

11

 

Vinkovci

Ivankovo

4

12

 

Vinkovci

Jarmina

1

13

 

Vukovar

Lovas

1

14

 

Vinkovci

Markušica

1

15

 

Vukovar

Negoslavci

1

16

 

Vinkovci

Nijemci

2

17

 

Vinkovci

Nuštar

3

18

 

Vinkovci

Otok (Vinkovci)

4

19

 

Vinkovci

Privlaka

2

20

 

Vinkovci

Stari Jankovci

2

21

 

Vinkovci

Stari Mikanovci

2

22

 

Vinkovci

Štitar

1

23

 

Vukovar

Tompojevci

1

24

 

Vinkovci

Tordinci

1

25

 

Vukovar

Tovarnik

1

26

 

Vukovar

Trpinja

3

27

 

Vinkovci

Vinkovci

21

28

 

Vinkovci

Vođinci

1

29

 

Županja

Vrbanja

2

30

 

Vukovar

Vukovar

15

31

 

Županja

Županja

7

XIX

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

100

1

 

Zadarske županije

Benkovac

4

2

 

Zadarske županije

Bibinje

2

3

 

Zadarske županije

Biograd na Moru

5

4

 

Zadarske županije

Galovac

1

5

 

Zadarske županije

Gračac

3

6

 

Zadarske županije

Jasenice

1

7

 

Zadarske županije

Kali

2

8

 

Pag

Kolan

1

9

 

Zadarske županije

Kukljica

1

10

 

Zadarske županije

Lišane Ostrovičke

1

11

 

Zadarske županije

Nin

2

12

 

Zadarske županije

Novigrad

1

13

 

Zadarske županije

Obrovac

3

14

 

Pag

Pag

3

15

 

Zadarske županije

Pakoštane

2

16

 

Zadarske županije

Pašman

1

17

 

Zadarske županije

Polača

1

18

 

Zadarske županije

Poličnik

2

19

 

Zadarske županije

Posedarje

2

20

 

Pag

Povljana

1

21

 

Zadarske županije

Preko

2

22

 

Zadarske županije

Privlaka

1

23

 

Zadarske županije

Ražanac

1

24

 

Zadarske županije

Sali

3

25

 

Zadarske županije

Stankovci

1

26

 

Zadarske županije

Starigrad

2

27

 

Zadarske županije

Sukošan

2

28

 

Zadarske županije

Sveti Filip i Jakov

2

29

 

Zadarske županije

Škabrnje

1

30

 

Zadarske županije

Tkon

1

31

 

Zadarske županije

Vir

1

32

 

Zadarske županije

Vrsi

1

33

 

Zadarske županije

Zadar

43

34

 

Zadarske županije

Zemunik Donji

1

XX

ZADARSKA

101

1

 

Zagrebačke županije

Bedenica

1

2

 

Zagrebačke županije

Bistra

3

3

 

Zagrebačke županije

Brckovljani

3

4

 

Zagrebačke županije

Brdovec

6

5

 

Zagrebačke županije

Dubrava

3

6

 

Zagrebačke županije

Dubravica

1

7

 

Zagrebačke županije

Dugo Selo

9

8

 

Zagrebačke županije

Farkaševac

1

9

 

Zagrebačke županije

Gradec

2

10

 

Zagrebačke županije

Ivanić-Grad

8

11

 

Zagrebačke županije

Jakovlje

2

12

 

Zagrebačke županije

Jastrebarsko

10

13

 

Zagrebačke županije

Klinča Sela

2

14

 

Zagrebačke županije

Kloštar Ivanić

3

15

 

Zagrebačke županije

Krašić

2

16

 

Zagrebačke županije

Kravarsko

1

17

 

Zagrebačke županije

Križ

4

18

 

Zagrebačke županije

Luka

1

19

 

Zagrebačke županije

Marija Gorica

1

20

 

Zagrebačke županije

Orle

1

21

 

Zagrebačke županije

Pisarovina

2

22

 

Zagrebačke županije

Pokupsko

1

23

 

Zagrebačke županije

Preseka

1

24

 

Zagrebačke županije

Pušća

1

25

 

Zagrebačke županije

Rakovec

1

26

 

Zagrebačke županije

Rugvica

3

27

 

Zagrebačke županije

Samobor

19

28

 

Zagrebačke županije

Stupnik

1

29

 

Zagrebačke županije

Sveta Nedelja

8

30

 

Zagrebačke županije

Sveti Ivan Zelina

9

31

 

Zagrebačke županije

Velika Gorica

32

32

 

Zagrebačke županije

Vrbovec

8

33

 

Zagrebačke županije

Zaprešić

15

34

 

Zagrebačke županije

Žumberak

1

XXI

ZAGREBAČKA

166

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

2.462

Tablica I.3.1.

MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

Županija/Grad Zagreb

Potreban broj pedijatrijskih timova

0

1

2

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

9

II

BRODSKO-POSAVSKA

11

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

12

IV

GRAD ZAGREB

61

V

ISTARSKA

12

VI

KARLOVAČKA

8

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

8

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

9

IX

LIČKO-SENJSKA

4

X

MEĐIMURSKA

9

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

22

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

7

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

21

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

12

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

40

XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA

8

XVII

VARAŽDINSKA

13

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6

XIX

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

16

XX

ZADARSKA

12

XXI

ZAGREBAČKA

24

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

324

Tablica I.3.2.

MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

Županija/Grad Zagreb

Područje Doma zdravlja

Općina/Grad

Potreban broj pedijatrijskih timova

0

1

2

3

4

1

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Berek

 

2

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Bjelovar

5

3

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Čazma

1

4

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Daruvar

1

5

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Dežanovac

 

6

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Đulovac

 

7

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Garešnica

1

8

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Grubišno Polje

1

9

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Hercegovac

 

10

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Ivanska

 

11

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Kapela

 

12

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Končanica

 

13

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Nova Rača

 

14

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Rovišće


15

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Severin

 

16

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Sirač

 

17

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Šandrovac

 

18

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Štefanje

 

19

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Velika Pisanica

 

20

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Velika Trnovitica

 

21

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Veliki Grđevac

 

22

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Veliko Trojstvo

 

23

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Zrinski Topolovac

 

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

9

1

 

Slavonski Brod

Bebrina

 

2

 

Slavonski Brod

Brodski Stupnik

 

3

 

Slavonski Brod

Bukovlje

 

4

 

Nova Gradiška

Cernik

 

5

 

Nova Gradiška

Davor

 

6

 

Slavonski Brod

Donji Andrijevci

 

7

 

Nova Gradiška

Dragalić

 

8

 

Slavonski Brod

Garčin


9

 

Slavonski Brod

Gornja Vrba

 

10

 

Nova Gradiška

Gornji Bogićevci

 

11

 

Slavonski Brod

Gundinci

 

12

 

Slavonski Brod

Klakar

 

13

 

Nova Gradiška

Nova Gradiška

2

14

 

Nova Gradiška

Nova Kapela

 

15

 

Nova Gradiška

Okučani

1

16

 

Slavonski Brod

Oprisavci

 

17

 

Slavonski Brod

Oriovac

1

18

 

Slavonski Brod

Podcrkavlje

 

19

 

Nova Gradiška

Rešetari


20

 

Slavonski Brod

Sibinj

1

21

 

Slavonski Brod

Sikirevci

 

22

 

Slavonski Brod

Slavonski Brod

6

23

 

Slavonski Brod

Slavonski Šamac

 

24

 

Nova Gradiška

Stara Gradiška

 

25

 

Nova Gradiška

Staro Petrovo Selo

0

26

 

Slavonski Brod

Velika Kopanica

 

27

 

Nova Gradiška

Vrbje

 

28

 

Slavonski Brod

Vrpolje

 

II

BRODSKO-POSAVSKA

11

1

 

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka

Blato

1

2

 

Dubrovnik

Dubrovačko Primorje

 

3

 

Dubrovnik

Dubrovnik

4

4

 

Dubrovnik

Janjina

 

5

 

Dubrovnik

Konavle

1

6

 

Korčula

Korčula

1

7

 

Metković

Kula Norinska

 

8

 

Split

Lastovo

 

9

 

Korčula

Lumbarda

 

10

 

Metković

Metković

3

11

 

Dubrovnik

Mljet

 

12

 

Metković

Opuzen

 

13

 

Korčula

Orebić

 

14

 

Ploče

Ploče

1

15

 

Metković

Pojezerje

 

16

 

Metković

Slivno

 

17

 

Korčula

Smokvica

 

18

 

Dubrovnik

Ston

 

19

 

Korčula

Trpanj

 

20

 

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka

Vela Luka

 

21

 

Metković

Zažablje

 

22

 

Dubrovnik

Župa Dubrovačka

1

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

12

1

 


Grad Zagreb

61

IV

GRAD ZAGREB

61

1

 

Istarski domovi zdravlja

Bale

 

2

 

Istarski domovi zdravlja

Barban

 

3

 

Istarski domovi zdravlja

Brtonigla

 

4

 

Istarski domovi zdravlja

Buje

 

5

 

Istarski domovi zdravlja

Buzet

 1

6

 

Istarski domovi zdravlja

Cerovlje

 

7

 

Istarski domovi zdravlja

Fažana

 

 8

 

Istarski domovi zdravlja

Funtana

 

9

 

Istarski domovi zdravlja

Gračišće

 

10

 

Istarski domovi zdravlja

Grožnjan

 

11

 

Istarski domovi zdravlja

Kanfanar

 

12

 

Istarski domovi zdravlja

Karojba

 

13

 

Istarski domovi zdravlja

Kaštelir – Labinci

 

14

 

Istarski domovi zdravlja

Kršan

 

15

 

Istarski domovi zdravlja

Labin

1

16

 

Istarski domovi zdravlja

Lanišće

 

17

 

Istarski domovi zdravlja

Ližnjan

 

18

 

Istarski domovi zdravlja

Lupoglav

 

19

 

Istarski domovi zdravlja

Marčana

 

20

 

Istarski domovi zdravlja

Medulin

 

21

 

Istarski domovi zdravlja

Motovun

 

22

 

Istarski domovi zdravlja

Novigrad

 

23

 

Istarski domovi zdravlja

Oprtalj

 

24

 

Istarski domovi zdravlja

Pazin

1

25

 

Istarski domovi zdravlja

Pićan

 

26

 

Istarski domovi zdravlja

Poreč

2

27

 

Istarski domovi zdravlja

Pula

5

28

 

Istarski domovi zdravlja

Raša

 

29

 

Istarski domovi zdravlja

Rovinj

1

30

 

Istarski domovi zdravlja

Sveta Nedelja

 

31

 

Istarski domovi zdravlja

Sveti Lovreč

 

32

 

Istarski domovi zdravlja

Sveti Petar u Šumi

 

33

 

Istarski domovi zdravlja

Svetvinčenat

 

34

 

Istarski domovi zdravlja

Tar Vabriga

 

35

 

Istarski domovi zdravlja

Tinjan

 

36

 

Istarski domovi zdravlja

Umag

1

37

 

Istarski domovi zdravlja

Višnjan

 

38

 

Istarski domovi zdravlja

Vižinada

 

39

 

Istarski domovi zdravlja

Vodnjan

 

40

 

Istarski domovi zdravlja

Vrsar

 

41

 

Istarski domovi zdravlja

Žminj

 

V

ISTARSKA

12

1

 

Duga Resa

Barilovići

 

2

 

Duga Resa

Bosiljevo

 

3

 

Slunj

Cetingrad

 

4

 

Karlovac

Draganić

 

5

 

Duga Resa

Duga Resa

1

6

 

Duga Resa

Generalski Stol

 

7

 

Ogulin

Josipdol

 

 8

 

Ozalj

Kamanje

 

9

 

Karlovac

Karlovac

4

10

 

Karlovac

Krnjak

 

11

 

Karlovac

Lasinja

 

12

 

Duga Resa

Netretić

 

13

 

Ogulin

Ogulin

2

14

 

Ozalj

Ozalj

 

15

 

Ogulin

Plaški

 

16

 

Slunj

Rakovica

 

17

 

Ozalj

Ribnik

 

18

 

Ogulin

Saborsko

 

19

 

Slunj

Slunj

1

20

 

Ogulin

Tounj

 

21

 

Vojnić

Vojnić

 

22

 

Ozalj

Žakanje

 

VI

KARLOVAČKA

8

1

 

Koprivničko-križevačke županije

Drnje

 

2

 

Koprivničko-križevačke županije

Đelekovec

 

3

 

Koprivničko-križevačke županije

Đurđevac

2

4

 

Koprivničko-križevačke županije

Ferdinandovac

 

5

 

Koprivničko-križevačke županije

Gola

 

6

 

Koprivničko-križevačke županije

Gornja Rijeka

 

7

 

Koprivničko-križevačke županije

Hlebine

 

8

 

Koprivničko-križevačke županije

Kalinovac

 

9

 

Koprivničko-križevačke županije

Kalnik

 

10

 

Koprivničko-križevačke županije

Kloštar Podravski

 

11

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnica

4

12

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnički Bregi

 

13

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnički Ivanec

 

14

 

Koprivničko-križevačke županije

Križevci

2

15

 

Koprivničko-križevačke županije

Legrad

 

16

 

Koprivničko-križevačke županije

Molve

 

17

 

Koprivničko-križevačke županije

Novigrad Podravski

 

18

 

Koprivničko-križevačke županije

Novo Virje

 

19

 

Koprivničko-križevačke županije

Peteranec

 

20

 

Koprivničko-križevačke županije

Podravske Sesvete

 

21

 

Koprivničko-križevačke županije

Rasinja

 

22

 

Koprivničko-križevačke županije

Sokolovac

 

23

 

Koprivničko-križevačke županije

Sveti Ivan Žabno

 

24

 

Koprivničko-križevačke županije

Sveti Petar Orehovec

 

25

 

Koprivničko-križevačke županije

Virje


VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

8

1

 

Krapinsko-zagorske županije

Bedekovčina

1

2

 

Krapinsko-zagorske županije

Budinščina

 

3

 

Krapinsko-zagorske županije

Desinić

 

4

 

Krapinsko-zagorske županije

Donja Stubica

1

5

 

Krapinsko-zagorske županije

Đurmanec

 

6

 

Krapinsko-zagorske županije

Gornja Stubica


7

 

Krapinsko-zagorske županije

Hrašćina

 

8

 

Krapinsko-zagorske županije

Hum na Sutli

 

9

 

Krapinsko-zagorske županije

Jesenje

 

10

 

Krapinsko-zagorske županije

Klanjec

 

11

 

Krapinsko-zagorske županije

Konjščina

 

12

 

Krapinsko-zagorske županije

Kraljevec na Sutli

 

13

 

Krapinsko-zagorske županije

Krapina

2

14

 

Krapinsko-zagorske županije

Krapinske Toplice

 

15

 

Krapinsko-zagorske županije

Kumrovec

 

16

 

Krapinsko-zagorske županije

Lobor

 

17

 

Krapinsko-zagorske županije

Mače

 

18

 

Krapinsko-zagorske županije

Marija Bistrica

 

19

 

Krapinsko-zagorske županije

Mihovljan

 

20

 

Krapinsko-zagorske županije

Novi Golubovec

 

21

 

Krapinsko-zagorske županije

Oroslavje


22

 

Krapinsko-zagorske županije

Petrovsko

 

23

 

Krapinsko-zagorske županije

Pregrada

1

24

 

Krapinsko-zagorske županije

Radoboj

 

25

 

Krapinsko-zagorske županije

Stubičke Toplice

 

26

 

Krapinsko-zagorske županije

Sveti Križ Začretje

1

27

 

Krapinsko-zagorske županije

Tuhelj

 

28

 

Krapinsko-zagorske županije

Veliko Trgovišće

 

29

 

Krapinsko-zagorske županije

Zabok

2

30

 

Krapinsko-zagorske županije

Zagorska Sela

 

31

 

Krapinsko-zagorske županije

Zlatar

1

32

 

Krapinsko-zagorske županije

Zlatar-Bistrica

 

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

9

1

 

Otočac

Brinje

 

2

 

Korenica

Donji Lapac

 

3

 

Gospić

Gospić

1

4

 

Gospić

Karlobag

 

5

 

Gospić

Lovinac

 

6

 

Novalja

Novalja

 

7

 

Otočac

Otočac

1

8

 

Gospić

Perušić

 

9

 

Korenica

Plitvička Jezera

1

10

 

Senj

Senj

1

11

 

Korenica

Udbina

 

12

 

Otočac

Vrhovine

 

IX

LIČKO-SENJSKA

4

1

 

Čakovec

Belica

 

2

 

Čakovec

Čakovec

4

3

 

Čakovec

Dekanovec

 

4

 

Čakovec

Domašinec

 

5

 

Čakovec

Donja Dubrava

 

6

 

Čakovec

Donji Kraljevec

 

7

 

Čakovec

Donji Vidovec

 

8

 

Čakovec

Goričan

 

9

 

Čakovec

Gornji Mihaljevec

 

10

 

Čakovec

Kotoriba

 

11

 

Čakovec

Mala Subotica

1

12

 

Čakovec

Mursko Središće

1

13

 

Čakovec

Nedelišće

1

14

 

Čakovec

Orehovica

 

15

 

Čakovec

Podturen

 

16

 

Čakovec

Prelog

1

 17

 

Čakovec

Pribislavec

 

18

 

Čakovec

Selnica

 

19

 

Čakovec

Strahoninec

 

20

 

Čakovec

Sveta Marija

 

21

 

Čakovec

Sveti Juraj na Bregu

1

22

 

Čakovec

Sveti Martin na Muri

 

23

 

Čakovec

Šenkovec

 

24

 

Čakovec

Štrigova

 

25

 

Čakovec

Vratišinec

 

X

MEĐIMURSKA

9

1

 

Osijek

Antunovac

 

2

 

Beli Manastir

Beli Manastir

2

3

 

Valpovo

Belišće

1

4

 

Beli Manastir

Bilje

 

5

 

Valpovo

Bizovac

 

6

 

Beli Manastir

Čeminac

 

7

 

Osijek

Čepin

1

8

 

Beli Manastir

Darda

1

9

 

Našice

Donja Motičina

 

10

 

Donji Miholjac

Donji Miholjac

1

11

 

Beli Manastir

Draž

 

12

 

Đakovo

Drenje

 

13

 

Đakovo

Đakovo

3

14

 

Našice

Đurđenovac

1

15

 

Osijek

Erdut

1

16

 

Osijek

Ernestinovo

 

17

 

Našice

Feričanci

 

18

 

Đakovo

Gorjani

 

19

 

Beli Manastir

Jagodnjak

 

20

 

Beli Manastir

Kneževi Vinogradi

 

21

 

Našice

Koška


22

 

Đakovo

Levanjska Varoš

 

23

 

Donji Miholjac

Magadenovac

 

24

 

Donji Miholjac

Marijanci

 

25

 

Našice

Našice

2

26

 

Osijek

Osijek

7

27

 

Beli Manastir

Petlovac

 

28

 

Valpovo

Petrijevci

 

29

 

Našice

Podgorač

 

30

 

Donji Miholjac

Podravska Moslavina

 

31

 

Beli Manastir

Popovac

 

32

 

Đakovo

Punitovci

 

33

 

Đakovo

Satnica Đakovačka

 

34

 

Đakovo

Semeljci

1

35

 

Đakovo

Strizivojna

 

36

 

Osijek

Šodolovci

 

37

 

Đakovo

Trnava

 

38

 

Valpovo

Valpovo

1

39

 

Donji Miholjac

Viljevo

 

40

 

Đakovo

Viškovci

 

41

 

Osijek

Vladislavci

 

42

 

Osijek

Vuka


XI

OSJEČKO-BARANJSKA

22

1

 

Požeško-slavonske županije

Brestovac

 

2

 

Požeško-slavonske županije

Čaglin

 

3

 

Požeško-slavonske županije

Jakšić

 

4

 

Požeško-slavonske županije

Kaptol

 

5

 

Požeško-slavonske županije

Kutjevo

1

6

 

Požeško-slavonske županije

Lipik


7

 

Požeško-slavonske županije

Pakrac

1

8

 

Požeško-slavonske županije

Pleternica

1

9

 

Požeško-slavonske županije

Požega

3

10

 

Požeško-slavonske županije

Velika

1

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

7

1

 

Primorsko-goranske županije

Bakar

1

2

 

Primorsko-goranske županije

Baška

 

3

 

Primorsko-goranske županije

Brod Moravice

 

4

 

Primorsko-goranske županije

Cres

 

5

 

Primorsko-goranske županije

Crikvenica

1

6

 

Primorsko-goranske županije

Čabar

 

7

 

Primorsko-goranske županije

Čavle

 

8

 

Primorsko-goranske županije

Delnice

 1

9

 

Primorsko-goranske županije

Dobrinj

 

10

 

Primorsko-goranske županije

Fužine

 

11

 

Primorsko-goranske županije

Jelenje

 

12

 

Primorsko-goranske županije

Kastav

1

13

 

Primorsko-goranske županije

Klana

 

14

 

Primorsko-goranske županije

Kostrena

 

15

 

Primorsko-goranske županije

Kraljevica

1

16

 

Primorsko-goranske županije

Krk

1

17

 

Primorsko-goranske županije

Lokve

 

 18

 

Primorsko-goranske županije

Lopar

 

19

 

Primorsko-goranske županije

Lovran

 

20

 

Primorsko-goranske županije

Mali Lošinj

1

21

 

Primorsko-goranske županije

Malinska-Dubašnica

 

22

 

Primorsko-goranske županije

Matulji

1

23

 

Primorsko-goranske županije

Mošćenička Draga

 

23

 

Primorsko-goranske županije

Mrkopalj

 

25

 

Primorsko-goranske županije

Novi Vinodolski

1

26

 

Primorsko-goranske županije

Omišalj

 

27

 

Primorsko-goranske županije

Opatija

1

28

 

Primorsko-goranske županije

Punat

 

29

 

Primorsko-goranske županije

Rab

1

30

 

Primorsko-goranske županije

Ravna Gora

 

31

 

Primorsko-goranske županije

Rijeka

9

32

 

Primorsko-goranske županije

Skrad

 

33

 

Primorsko-goranske županije

Vinodolska Općina

 

34

 

Primorsko-goranske županije

Viškovo

1

35

 

Primorsko-goranske županije

Vrbnik

 

36

 

Primorsko-goranske županije

Vrbovsko

 

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

21

1

 

Sisak

Donji Kukuruzari

 

2

 

Sisak

Dvor

 

3

 

Petrinja

Glina

1

4

 

Petrinja

Gvozd

 

5

 

Sisak

Hrvatska Dubica

 

6

 

Sisak

Hrvatska Kostajnica

1

7

 

Kutina

Jasenovac

 

8

 

Kutina

Kutina

2

9

 

Sisak

Lekenik

 

10

 

Kutina

Lipovljani

 

11

 

Sisak

Majur

 

12

 

Sisak

Martinska Ves

 

13

 

Kutina

Novska

1

14

 

Petrinja

Petrinja

2

15

 

Kutina

Popovača

1

16

 

Sisak

Sisak

4

17

 

Sisak

Sunja

 

18

 

Petrinja

Topusko

 

19

 

Kutina

Velika Ludina

 

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

12

1

 

Splitsko-dalmatinske županije

Baška Voda

 

2

 

Splitsko-dalmatinske županije

Bol

 

3

 

Splitsko-dalmatinske županije

Brela

 

4

 

Splitsko-dalmatinske županije

Cista Provo

 

5

 

Splitsko-dalmatinske županije

Dicmo

 

6

 

Splitsko-dalmatinske županije

Dugi Rat

1

7

 

Splitsko-dalmatinske županije

Dugopolje

 

8

 

Splitsko-dalmatinske županije

Gradac

 

9

 

Splitsko-dalmatinske županije

Hrvace

 

10

 

Splitsko-dalmatinske županije

Hvar

1

11

 

Splitsko-dalmatinske županije

Imotski

3

12

 

Splitsko-dalmatinske županije

Jelsa

 

13

 

Splitsko-dalmatinske županije

Kaštela

4

14

 

Splitsko-dalmatinske županije

Klis

 

15

 

Splitsko-dalmatinske županije

Komiža

 

16

 

Splitsko-dalmatinske županije

Lećevica

 

17

 

Splitsko-dalmatinske županije

Lokvičići

 

18

 

Splitsko-dalmatinske županije

Lovreć

 

19

 

Splitsko-dalmatinske županije

Makarska

2

20

 

Splitsko-dalmatinske županije

Marina

 

21

 

Splitsko-dalmatinske županije

Milna

 

22

 

Splitsko-dalmatinske županije

Muć

 

23

 

Splitsko-dalmatinske županije

Nerežišća

 

24

 

Splitsko-dalmatinske županije

Okrug

 

25

 

Splitsko-dalmatinske županije

Omiš

1

26

 

Splitsko-dalmatinske županije

Otok


27

 

Splitsko-dalmatinske županije

Podbablje

1

28

 

Splitsko-dalmatinske županije

Podgora

 

29

 

Splitsko-dalmatinske županije

Podstrana

1

30

 

Splitsko-dalmatinske županije

Postira

 

31

 

Splitsko-dalmatinske županije

Prgomet

 

32

 

Splitsko-dalmatinske županije

Primorski Dolac

 

33

 

Splitsko-dalmatinske županije

Proložac


34

 

Splitsko-dalmatinske županije

Pučišća

 

35

 

Splitsko-dalmatinske županije

Runovići

 

36

 

Splitsko-dalmatinske županije

Seget

 

37

 

Splitsko-dalmatinske županije

Selca

 

38

 

Splitsko-dalmatinske županije

Sinj

3

39

 

Splitsko-dalmatinske županije

Solin

3

40

 

Splitsko-dalmatinske županije

Split

15

41

 

Splitsko-dalmatinske županije

Stari Grad

 

42

 

Splitsko-dalmatinske županije

Sućuraj

 

43

 

Splitsko-dalmatinske županije

Supetar

44

 

Splitsko-dalmatinske županije

Sutivan

 

45

 

Splitsko-dalmatinske županije

Šestanovac

 

46

 

Splitsko-dalmatinske županije

Šolta

 

47

 

Splitsko-dalmatinske županije

Trilj

1

48

 

Splitsko-dalmatinske županije

Trogir

2

49

 

Splitsko-dalmatinske županije

Tučepi

 

50

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vis

 

51

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vrgorac

1

52

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vrlika

 

53

 

Splitsko-dalmatinske županije

Zadvarje

 

54

 

Splitsko-dalmatinske županije

Zagvozd

 

55

 

Splitsko-dalmatinske županije

Zmijavci

 

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

40

1

 

Šibenik

Bilice

 

2

 

Knin

Biskupija

 

3

 

Knin

Civljane

 

4

 

Drniš

Drniš

1

5

 

Knin

Ervenik

 

6

 

Knin

Kijevo

 

7

 

Knin

Kistanje

 

8

 

Knin

Knin

2

9

 

Šibenik

Murter

 

10

 

Šibenik

Pirovac

 

11

 

Šibenik

Primošten

 

12

 

Drniš

Promina

 

13

 

Šibenik

Rogoznica

 

14

 

Drniš

Ružić

 

15

 

Šibenik

Skradin

 

16

 

Šibenik

Šibenik

4

17

 

Šibenik

Tisno

 

18

 

Drniš

Unešić

 

19

 

Šibenik

Vodice

1

XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA

8

1

 

Varaždinske županije

Bednja

 

2

 

Varaždinske županije

Beretinec

 

3

 

Varaždinske županije

Breznica

 

4

 

Varaždinske županije

Breznički Hum

 

5

 

Varaždinske županije

Cestica

 

6

 

Varaždinske županije

Donja Voća

 

7

 

Varaždinske županije

Donji Martijanec

 

8

 

Varaždinske županije

Gornji Kneginec

 

9

 

Varaždinske županije

Ivanec

1

10

 

Varaždinske županije

Jalžabet

 

11

 

Varaždinske županije

Klenovnik

 

12

 

Varaždinske županije

Lepoglava

1

13

 

Varaždinske županije

Ludbreg

1

14

 

Varaždinske županije

Ljubešćica

 

15

 

Varaždinske županije

Mali Bukovec

 

16

 

Varaždinske županije

Maruševec

1

17

 

Varaždinske županije

Novi Marof

2

18

 

Varaždinske županije

Petrijanec

1

19

 

Varaždinske županije

Sračinec

 

20

 

Varaždinske županije

Sveti Đurđ

 

21

 

Varaždinske županije

Sveti Ilija

 

22

 

Varaždinske županije

Trnovec Bartolovečki

1

23

 

Varaždinske županije

Varaždin

4

24

 

Varaždinske županije

Varaždinske Toplice

1

25

 

Varaždinske županije

Veliki Bukovec

 

26

 

Varaždinske županije

Vidovec


27

 

Varaždinske županije

Vinica

 

28

 

Varaždinske županije

Visoko

 

XVII

VARAŽDINSKA

13

1

 

Virovitičko-podravske županije

Crnac

 

2

 

Virovitičko-podravske županije

Čačinci

 

3

 

Virovitičko-podravske županije

Čađavica

 

4

 

Virovitičko-podravske županije

Gradina

 

5

 

Virovitičko-podravske županije

Lukač

 

6

 

Virovitičko-podravske županije

Mikleuš

 

7

 

Virovitičko-podravske županije

Nova Bukovica

 

8

 

Virovitičko-podravske županije

Orahovica

1

9

 

Virovitičko-podravske županije

Pitomača

1

10

 

Virovitičko-podravske županije

Slatina

2

11

 

Virovitičko-podravske županije

Sopje

 

12

 

Virovitičko-podravske županije

Suhopolje


13

 

Virovitičko-podravske županije

Špišić Bukovica

 

14

 

Virovitičko-podravske županije

Virovitica

2

15

 

Virovitičko-podravske županije

Voćin

 

16

 

Virovitičko-podravske županije

Zdenci

 

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

6

1

 

Vinkovci

Andrijaševci


2

 

Županja

Babina Greda

 

3

 

Vukovar

Bogdanovci

 

4

 

Vukovar

Borovo

1

5

 

Županja

Bošnjaci

 

6

 

Županja

Cerna

1

7

 

Županja

Drenovci

1

8

 

Županja

Gradište

 

9

 

Županja

Gunja

 

10

 

Vukovar

Ilok

1

11

 

Vinkovci

Ivankovo

1

12

 

Vinkovci

Jarmina

 

13

 

Vukovar

Lovas

 

14

 

Vinkovci

Markušica

 

15

 

Vukovar

Negoslavci

 

16

 

Vinkovci

Nijemci

 

17

 

Vinkovci

Nuštar

1

18

 

Vinkovci

Otok (Vinkovci)

1

19

 

Vinkovci

Privlaka

 

20

 

Vinkovci

Stari Jankovci

 

21

 

Vinkovci

Stari Mikanovci

 

22

 

Županja

Štitar

 

23

 

Vukovar

Tompojevci

 

24

 

Vinkovci

Tordinci

 

25

 

Vukovar

Tovarnik

 

26

 

Vukovar

Trpinja

 

27

 

Vinkovci

Vinkovci

4

28

 

Vinkovci

Vođinci

 

29

 

Županja

Vrbanja

 

30

 

Vukovar

Vukovar

3

31

 

Županja

Županja

2

XIX

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

16

1

 

Zadarske županije

Benkovac

1

2

 

Zadarske županije

Bibinje

 

3

 

Zadarske županije

Biograd na Moru

2

4

 

Zadarske županije

Galovac

 

5

 

Zadarske županije

Gračac

 

6

 

Zadarske županije

Jasenice

 

7

 

Zadarske županije

Kali

 

 8

 

Pag

Kolan

 

9

 

Zadarske županije

Kukljica

 

10

 

Zadarske županije

Lišane Ostrovičke

 

11

 

Zadarske županije

Nin

 

12

 

Zadarske županije

Novigrad

 

13

 

Zadarske županije

Obrovac

1

14

 

Pag

Pag

 

15

 

Zadarske županije

Pakoštane

 

16

 

Zadarske županije

Pašman

 

17

 

Zadarske županije

Polača

 

18

 

Zadarske županije

Poličnik

 

19

 

Zadarske županije

Posedarje

 

20

 

Pag

Povljana

 

21

 

Zadarske županije

Preko

 

22

 

Zadarske županije

Privlaka

 

23

 

Zadarske županije

Ražanac

 

24

 

Zadarske županije

Sali

 

25

 

Zadarske županije

Stankovci

 

26

 

Zadarske županije

Starigrad

 

27

 

Zadarske županije

Sukošan

 

28

 

Zadarske županije

Sveti Filip i Jakov

 

29

 

Zadarske županije

Škabrnje

 

30

 

Zadarske županije

Tkon

 

31

 

Zadarske županije

Vir

 

32

 

Zadarske županije

Vrsi

 

33

 

Zadarske županije

Zadar

8

34

 

Zadarske županije

Zemunik Donji

 

XX

ZADARSKA

12

1

 

Zagrebačke županije

Bedenica

 

2

 

Zagrebačke županije

Bistra

 

3

 

Zagrebačke županije

Brckovljani

 

4

 

Zagrebačke županije

Brdovec

1

5

 

Zagrebačke županije

Dubrava

 

6

 

Zagrebačke županije

Dubravica

 

7

 

Zagrebačke županije

Dugo Selo

2

8

 

Zagrebačke županije

Farkaševac

 

9

 

Zagrebačke županije

Gradec

 

10

 

Zagrebačke županije

Ivanić-Grad

2

11

 

Zagrebačke županije

Jakovlje

 

12

 

Zagrebačke županije

Jastrebarsko

2

13

 

Zagrebačke županije

Klinča Sela

 

14

 

Zagrebačke županije

Kloštar Ivanić


15

 

Zagrebačke županije

Krašić

 

16

 

Zagrebačke županije

Kravarsko

 

17

 

Zagrebačke županije

Križ

1

18

 

Zagrebačke županije

Luka

 

19

 

Zagrebačke županije

Marija Gorica

 

20

 

Zagrebačke županije

Orle

 

21

 

Zagrebačke županije

Pisarovina

 

22

 

Zagrebačke županije

Pokupsko

 

23

 

Zagrebačke županije

Preseka

 

24

 

Zagrebačke županije

Pušća

 

25

 

Zagrebačke županije

Rakovec

 

26

 

Zagrebačke županije

Rugvica

 

27

 

Zagrebačke županije

Samobor

4

28

 

Zagrebačke županije

Stupnik

 

29

 

Zagrebačke županije

Sveta Nedelja

30

 

Zagrebačke županije

Sveti Ivan Zelina

1

31

 

Zagrebačke županije

Velika Gorica

5

32

 

Zagrebačke županije

Vrbovec

1

33

 

Zagrebačke županije

Zaprešić

4

34

 

Zagrebačke županije

Žumberak

 

XXI

ZAGREBAČKA

24

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

324

Tablica I.4.1.

MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (POLIVALENTNE) NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

Županija/Grad Zagreb

Potreban broj timova dentalne medicine

0

1

2

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

61

II

BRODSKO-POSAVSKA

85

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

68

IV

GRAD ZAGREB

409

V

ISTARSKA

105

VI

KARLOVAČKA

71

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

63

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

66

IX

LIČKO-SENJSKA

27

X

MEĐIMURSKA

53

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

155

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

40

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

158

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

89

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

241

XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA

59

XVII

VARAŽDINSKA

89

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

43

XIX

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

91

XX

ZADARSKA

83

XXI

ZAGREBAČKA

153

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

2.209

Tablica I.4.2.

MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI DENTALNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (POLIVALENTNE) NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

Županija/Grad Zagreb

Područje Doma zdravlja

Općina/Grad

Potreban broj timova dentalne medicine

0

1

2

3

4

1

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Berek

1

2

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Bjelovar

20

3

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Čazma

4

4

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Daruvar

7

5

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Dežanovac

1

6

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Đulovac

2

7

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Garešnica

6

8

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Grubišno Polje

3

9

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Hercegovac

1

10

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Ivanska

1

11

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Kapela

1

12

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Končanica

1

13

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Nova Rača

2

14

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Rovišće

3

15

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Severin

0

16

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Sirač

1

17

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Šandrovac

1

18

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Štefanje

1

19

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Velika Pisanica

1

20

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Velika Trnovitica

1

21

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Veliki Grđevac

2

22

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Veliko Trojstvo

1

23

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Zrinski Topolovac

0

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

61

1

 

Slavonski Brod

Bebrina

2

2

 

Slavonski Brod

Brodski Stupnik

2

3

 

Slavonski Brod

Bukovlje

1

4

 

»Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška

Cernik

2

5

 

»Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška

Davor

2

6

 

Slavonski Brod

Donji Andrijevci

2

7

 

»Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška

Dragalić

0

8

 

Slavonski Brod

Garčin

3

9

 

Slavonski Brod

Gornja Vrba

1

10

 

»Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška

Gornji Bogićevci

1

11

 

Slavonski Brod

Gundinci

1

12

 

Slavonski Brod

Klakar

1

13

 

»Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška

Nova Gradiška

8

14

 

»Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška

Nova Kapela

2

15

 

»Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška

Okučani

2

16

 

Slavonski Brod

Oprisavci

1

17

 

Slavonski Brod

Oriovac

3

18

 

Slavonski Brod

Podcrkavlje

1

19

 

»Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška

Rešetari

3

20

 

Slavonski Brod

Sibinj

3

21

 

Slavonski Brod

Sikirevci

1

22

 

Slavonski Brod

Slavonski Brod

33

23

 

Slavonski Brod

Slavonski Šamac

1

24

 

»Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška

Stara Gradiška

1

25

 

»Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška

Staro Petrovo Selo

3

26

 

Slavonski Brod

Velika Kopanica

2

27

 

»Dr. Andrija Štampar«, Nova Gradiška

Vrbje

1

28

 

Slavonski Brod

Vrpolje

2

II

BRODSKO-POSAVSKA

85

1

 

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka

Blato

2

2

 

Dubrovnik

Dubrovačko Primorje

1

3

 

Dubrovnik

Dubrovnik

24

4

 

Dubrovnik

Janjina

1

5

 

Dubrovnik

Konavle

4

6

 

Korčula

Korčula

3

7

 

Metković

Kula Norinska

1

8

 

Split

Lastovo

1

9

 

Korčula

Lumbarda

1

10

 

Metković

Metković

9

11

 

Dubrovnik

Mljet

1

12

 

Metković

Opuzen

2

13

 

Korčula

Orebić

2

14

 

Ploče

Ploče

6

15

 

Metković

Pojezerje

0

16

 

Metković

Slivno

1

17

 

Korčula

Smokvica

1

18

 

Dubrovnik

Ston

1

19

 

Korčula

Trpanj

1

20

 

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka

Vela Luka

3

21

 

Metković

Zažablje

0

22

 

Dubrovnik

Župa Dubrovačka

3

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

68

 1

 


Grad Zagreb

409

IV

GRAD ZAGREB

409

1

 

Istarski domovi zdravlja

Bale

0

2

 

Istarski domovi zdravlja

Barban

1

3

 

Istarski domovi zdravlja

Brtonigla

1

4

 

Istarski domovi zdravlja

Buje

3

5

 

Istarski domovi zdravlja

Buzet

3

6

 

Istarski domovi zdravlja

Cerovlje

1

7

 

Istarski domovi zdravlja

Fažana

2

8

 

Istarski domovi zdravlja

Funtana

0

9

 

Istarski domovi zdravlja

Gračišće

0

10

 

Istarski domovi zdravlja

Grožnjan

0

11

 

Istarski domovi zdravlja

Kanfanar

1

12

 

Istarski domovi zdravlja

Karojba

1

13

 

Istarski domovi zdravlja

Kaštelir – Labinci

1

14

 

Istarski domovi zdravlja

Kršan

2

15

 

Istarski domovi zdravlja

Labin

7

16

 

Istarski domovi zdravlja

Lanišće

0

17

 

Istarski domovi zdravlja

Ližnjan

2

18

 

Istarski domovi zdravlja

Lupoglav

0

19

 

Istarski domovi zdravlja

Marčana

2

20

 

Istarski domovi zdravlja

Medulin

2

21

 

Istarski domovi zdravlja

Motovun

1

22

 

Istarski domovi zdravlja

Novigrad

2

23

 

Istarski domovi zdravlja

Oprtalj

0

24

 

Istarski domovi zdravlja

Pazin

5

25

 

Istarski domovi zdravlja

Pićan

1

26

 

Istarski domovi zdravlja

Poreč

9

27

 

Istarski domovi zdravlja

Pula

32

28

 

Istarski domovi zdravlja

Raša

2

29

 

Istarski domovi zdravlja

Rovinj

7

30

 

Istarski domovi zdravlja

Sveta Nedelja

1

31

 

Istarski domovi zdravlja

Sveti Lovreč

0

32

 

Istarski domovi zdravlja

Sveti Petar u Šumi

0

33

 

Istarski domovi zdravlja

Svetvinčenat

1

34

 

Istarski domovi zdravlja

Tar – Vabriga

1

35

 

Istarski domovi zdravlja

Tinjan

1

36

 

Istarski domovi zdravlja

Umag

6

37

 

Istarski domovi zdravlja

Višnjan

2

38

 

Istarski domovi zdravlja

Vižinada

0

39

 

Istarski domovi zdravlja

Vodnjan

2

40

 

Istarski domovi zdravlja

Vrsar

1

41

 

Istarski domovi zdravlja

Žminj

2

V

ISTARSKA

105

1

 

Duga Resa

Barilovići

1

2

 

Duga Resa

Bosiljevo

1

3

 

Slunj

Cetingrad

1

4

 

Karlovac

Draganić

1

5

 

Duga Resa

Duga Resa

7

6

 

Duga Resa

Generalski Stol

1

7

 

Ogulin

Josipdol

2

8

 

Ozalj-nova općina

Kamanje

0

9

 

Karlovac

Karlovac

33

10

 

Karlovac

Krnjak

1

11

 

Karlovac

Lasinja

1

12

 

Duga Resa

Netretić

1

13

 

Ogulin

Ogulin

8

14

 

Ozalj

Ozalj

4

15

 

Ogulin

Plaški

1

16

 

Slunj

Rakovica

1

17

 

Ozalj

Ribnik

0

18

 

Ogulin

Saborsko

0

19

 

Slunj

Slunj

3

20

 

Ogulin

Tounj

0

21

 

Vojnić

Vojnić

3

22

 

Ozalj

Žakanje

1

VI

KARLOVAČKA

71

1

 

Koprivničko-križevačke županije

Drnje

1

2

 

Koprivničko-križevačke županije

Đelekovec

1

3

 

Koprivničko-križevačke županije

Đurđevac

5

4

 

Koprivničko-križevačke županije

Ferdinandovac

1

5

 

Koprivničko-križevačke županije

Gola

2

6

 

Koprivničko-križevačke županije

Gornja Rijeka

1

7

 

Koprivničko-križevačke županije

Hlebine

1

8

 

Koprivničko-križevačke županije

Kalinovac

1

9

 

Koprivničko-križevačke županije

Kalnik

1

10

 

Koprivničko-križevačke županije

Kloštar Podravski

2

11

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnica

17

12

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnički Bregi

1

13

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnički Ivanec

1

14

 

Koprivničko-križevačke županije

Križevci

12

15

 

Koprivničko-križevačke županije

Legrad

1

16

 

Koprivničko-križevačke županije

Molve

1

17

 

Koprivničko-križevačke županije

Novigrad Podravski

2

18

 

Koprivničko-križevačke županije

Novo Virje

0

19

 

Koprivničko-križevačke županije

Peteranec

1

20

 

Koprivničko-križevačke županije

Podravske Sesvete

1

21

 

Koprivničko-križevačke županije

Rasinja

2

22

 

Koprivničko-križevačke županije

Sokolovac

2

23

 

Koprivničko-križevačke županije

Sveti Ivan Žabno

2

24

 

Koprivničko-križevačke županije

Sveti Petar Orehovec

2

25

 

Koprivničko-križevačke županije

Virje

2

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

63

1

 

Krapinsko-zagorske županije

Bedekovčina

4

2

 

Krapinsko-zagorske županije

Budinščina

1

3

 

Krapinsko-zagorske županije

Desinić

1

4

 

Krapinsko-zagorske županije

Donja Stubica

3

5

 

Krapinsko-zagorske županije

Đurmanec

2

6

 

Krapinsko-zagorske županije

Gornja Stubica

2

7

 

Krapinsko-zagorske županije

Hrašćina

1

8

 

Krapinsko-zagorske županije

Hum na Sutli

2

9

 

Krapinsko-zagorske županije

Jesenje

1

10

 

Krapinsko-zagorske županije

Klanjec

2

11

 

Krapinsko-zagorske županije

Konjščina

2

12

 

Krapinsko-zagorske županije

Kraljevec na Sutli

1

13

 

Krapinsko-zagorske županije

Krapina

6

14

 

Krapinsko-zagorske županije

Krapinske Toplice

2

15

 

Krapinsko-zagorske županije

Kumrovec

2

16

 

Krapinsko-zagorske županije

Lobor

2

17

 

Krapinsko-zagorske županije

Mače

1

18

 

Krapinsko-zagorske županije

Marija Bistrica

3

19

 

Krapinsko-zagorske županije

Mihovljan

1

20

 

Krapinsko-zagorske županije

Novi Golubovec

1

21

 

Krapinsko-zagorske županije

Oroslavje

3

22

 

Krapinsko-zagorske županije

Petrovsko

1

23

 

Krapinsko-zagorske županije

Pregrada

4

24

 

Krapinsko-zagorske županije

Radoboj

2

25

 

Krapinsko-zagorske županije

Stubičke Toplice

1

26

 

Krapinsko-zagorske županije

Sveti Križ Začretje

3

27

 

Krapinsko-zagorske županije

Tuhelj

1

28

 

Krapinsko-zagorske županije

Veliko Trgovišće

2

29

 

Krapinsko-zagorske županije

Zabok

5

30

 

Krapinsko-zagorske županije

Zagorska Sela

0

31

 

Krapinsko-zagorske županije

Zlatar

3

32

 

Krapinsko-zagorske županije

Zlatar-Bistrica

1

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

66

1

 

Otočac

Brinje

2

2

 

Korenica

Donji Lapac

1

3

 

Gospić

Gospić

6

4

 

Gospić

Karlobag

1

5

 

Gospić

Lovinac

0

6

 

Novalja

Novalja

2

7

 

Otočac

Otočac

6

8

 

Gospić

Perušić

2

9

 

Korenica

Plitvička Jezera

2

10

 

Senj

Senj

4

11

 

Korenica

Udbina

1

12

 

Otočac

Vrhovine

0

IX

LIČKO-SENJSKA

27

1

 

Čakovec

Belica

2

2

 

Čakovec

Čakovec

15

3

 

Čakovec

Dekanovec

0

4

 

Čakovec

Domašinec

1

5

 

Čakovec

Donja Dubrava

1

6

 

Čakovec

Donji Kraljevec

2

7

 

Čakovec

Donji Vidovec

1

8

 

Čakovec

Goričan

1

9

 

Čakovec

Gornji Mihaljevec

1

10

 

Čakovec

Kotoriba

2

11

 

Čakovec

Mala Subotica

2

12

 

Čakovec

Mursko Središće

3

13

 

Čakovec

Nedelišće

5

14

 

Čakovec

Orehovica

1

15

 

Čakovec

Podturen

2

16

 

Čakovec

Prelog

4

17

 

Čakovec

Pribislavec

1

18

 

Čakovec

Selnica

1

19

 

Čakovec

Strahoninec

1

20

 

Čakovec

Sveta Marija

1

21

 

Čakovec

Sveti Juraj na Bregu

2

22

 

Čakovec

Sveti Martin na Muri

1

23

 

Čakovec

Šenkovec

1

24

 

Čakovec

Štrigova

1

25

 

Čakovec

Vratišinec

1

X

MEĐIMURSKA

53

1

 

Osijek

Antunovac

1

2

 

Beli Manastir

Beli Manastir

5

3

 

Valpovo

Belišće

5

4

 

Beli Manastir

Bilje

2

5

 

Valpovo

Bizovac

3

6

 

Beli Manastir

Čeminac

1

7

 

Osijek

Čepin

6

8

 

Beli Manastir

Darda

3

9

 

Našice

Donja Motičina

1

10

 

Donji Miholjac

Donji Miholjac

5

11

 

Beli Manastir

Draž

1

12

 

Đakovo

Drenje

1

13

 

Đakovo

Đakovo

15

14

 

Našice

Đurđenovac

3

15

 

Osijek

Erdut

3

16

 

Osijek

Ernestinovo

1

17

 

Našice

Feričanci

1

18

 

Đakovo

Gorjani

1

19

 

Beli Manastir

Jagodnjak

1

20

 

Beli Manastir

Kneževi Vinogradi

2

21

 

Našice

Koška

2

22

 

Đakovo

Levanjska Varoš

0

23

 

Donji Miholjac

Magadenovac

1

24

 

Donji Miholjac

Marijanci

1

25

 

Našice

Našice

9

26

 

Osijek

Osijek

58

27

 

Beli Manastir

Petlovac

1

28

 

Valpovo

Petrijevci

1

29

 

Našice

Podgorač

2

30

 

Donji Miholjac

Podravska Moslavina

1

31

 

Beli Manastir

Popovac

1

32

 

Đakovo

Punitovci

1

33

 

Đakovo

Satnica Đakovačka

1

34

 

Đakovo

Semeljci

2

35

 

Đakovo

Strizivojna

1

36

 

Osijek

Šodolovci

1

37

 

Đakovo

Trnava

1

38

 

Valpovo

Valpovo

6

39

 

Donji Miholjac

Viljevo

1

40

 

Đakovo

Viškovci

1

41

 

Osijek

Vladislavci

1

42

 

Osijek

Vuka

1

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

155

1

 

Požeško-slavonske županije

Brestovac

2

2

 

Požeško-slavonske županije

Čaglin

1

3

 

Požeško-slavonske županije

Jakšić

2

4

 

Požeško-slavonske županije

Kaptol

2

5

 

Požeško-slavonske županije

Kutjevo

3

6

 

Požeško-slavonske županije

Lipik

3

7

 

Požeško-slavonske županije

Pakrac

4

8

 

Požeško-slavonske županije

Pleternica

6

9

 

Požeško-slavonske županije

Požega

14

10

 

Požeško-slavonske županije

Velika

3

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

40

1

 

Primorsko-goranske županije

Bakar

4

2

 

Primorsko-goranske županije

Baška

1

3

 

Primorsko-goranske županije

Brod Moravice

1

4

 

Primorsko-goranske županije

Cres

2

5

 

Primorsko-goranske županije

Crikvenica

5

6

 

Primorsko-goranske županije

Čabar

3

7

 

Primorsko-goranske županije

Čavle

3

8

 

Primorsko-goranske županije

Delnice

3

9

 

Primorsko-goranske županije

Dobrinj

1

10

 

Primorsko-goranske županije

Fužine

1

11

 

Primorsko-goranske županije

Jelenje

2

12

 

Primorsko-goranske županije

Kastav

3

13

 

Primorsko-goranske županije

Klana

1

14

 

Primorsko-goranske županije

Kostrena

2

15

 

Primorsko-goranske županije

Kraljevica

2

16

 

Primorsko-goranske županije

Krk

2

17

 

Primorsko-goranske županije

Lokve

0

18

 

Primorsko-goranske županije

Lopar

1

19

 

Primorsko-goranske županije

Lovran

3

20

 

Primorsko-goranske županije

Mali Lošinj

4

21

 

Primorsko-goranske županije

Malinska-Dubašnica

2

22

 

Primorsko-goranske županije

Matulji

6

23

 

Primorsko-goranske županije

Mošćenička Draga

1

24

 

Primorsko-goranske županije

Mrkopalj

1

25

 

Primorsko-goranske županije

Novi Vinodolski

3

26

 

Primorsko-goranske županije

Omišalj

2

27

 

Primorsko-goranske županije

Opatija

6

28

 

Primorsko-goranske županije

Punat

1

29

 

Primorsko-goranske županije

Rab

4

30

 

Primorsko-goranske županije

Ravna Gora

1

31

 

Primorsko-goranske županije

Rijeka

76

32

 

Primorsko-goranske županije

Skrad

1

33

 

Primorsko-goranske županije

Vinodolska Općina

2

34

 

Primorsko-goranske županije

Viškovo

4

35

 

Primorsko-goranske županije

Vrbnik

1

36

 

Primorsko-goranske županije

Vrbovsko

3

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

158

1

 

Sisak

Donji Kukuruzari

1

2

 

Sisak

Dvor

3

3

 

Petrinja

Glina

4

4

 

Petrinja

Gvozd

2

5

 

Sisak

Hrvatska Dubica

1

6

 

Sisak

Hrvatska Kostajnica

2

7

 

Kutina

Jasenovac

1

8

 

Kutina

Kutina

12

9

 

Sisak

Lekenik

3

10

 

Kutina

Lipovljani

2

11

 

Sisak

Majur

0

12

 

Sisak

Martinska Ves

1

13

 

Kutina

Novska

7

14

 

Petrinja

Petrinja

11

15

 

Kutina

Popovača

5

16

 

Sisak

Sisak

28

17

 

Sisak

Sunja

3

18

 

Petrinja

Topusko

2

19

 

Kutina

Velika Ludina

1

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

89

1

 

Splitsko-dalmatinske županije

Baška Voda

1

2

 

Splitsko-dalmatinske županije

Bol

1

3

 

Splitsko-dalmatinske županije

Brela

1

4

 

Splitsko-dalmatinske županije

Cista Provo

1

5

 

Splitsko-dalmatinske županije

Dicmo

1

6

 

Splitsko-dalmatinske županije

Dugi Rat

3

7

 

Splitsko-dalmatinske županije

Dugopolje

2

8

 

Splitsko-dalmatinske županije

Gradac

2

9

 

Splitsko-dalmatinske županije

Hrvace

2

10

 

Splitsko-dalmatinske županije

Hvar

2

11

 

Splitsko-dalmatinske županije

Imotski

8

12

 

Splitsko-dalmatinske županije

Jelsa

2

13

 

Splitsko-dalmatinske županije

Kaštela

17

14

 

Splitsko-dalmatinske županije

Klis

2

15

 

Splitsko-dalmatinske županije

Komiža

1

16

 

Splitsko-dalmatinske županije

Lećevica

0

17

 

Splitsko-dalmatinske županije

Lokvičići

0

18

 

Splitsko-dalmatinske županije

Lovreć

1

19

 

Splitsko-dalmatinske županije

Makarska

9

20

 

Splitsko-dalmatinske županije

Marina

2

21

 

Splitsko-dalmatinske županije

Milna

0

22

 

Splitsko-dalmatinske županije

Muć

2

23

 

Splitsko-dalmatinske županije

Nerežišća

0

24

 

Splitsko-dalmatinske županije

Okrug

2

25

 

Splitsko-dalmatinske županije

Omiš

8

26

 

Splitsko-dalmatinske županije

Otok

2

27

 

Splitsko-dalmatinske županije

Podbablje

3

28

 

Splitsko-dalmatinske županije

Podgora

1

29

 

Splitsko-dalmatinske županije

Podstrana

3

30

 

Splitsko-dalmatinske županije

Postira

1

31

 

Splitsko-dalmatinske županije

Prgomet

0

32

 

Splitsko-dalmatinske županije

Primorski Dolac

1

33

 

Splitsko-dalmatinske županije

Proložac

2

34

 

Splitsko-dalmatinske županije

Pučišća

1

35

 

Splitsko-dalmatinske županije

Runovići

2

36

 

Splitsko-dalmatinske županije

Seget

2

37

 

Splitsko-dalmatinske županije

Selca

1

38

 

Splitsko-dalmatinske županije

Sinj

13

39

 

Splitsko-dalmatinske županije

Solin

11

40

 

Splitsko-dalmatinske županije

Split

102

41

 

Splitsko-dalmatinske županije

Stari Grad

1

42

 

Splitsko-dalmatinske županije

Sućuraj

0

43

 

Splitsko-dalmatinske županije

Supetar

2

44

 

Splitsko-dalmatinske županije

Sutivan

0

45

 

Splitsko-dalmatinske županije

Šestanovac

1

46

 

Splitsko-dalmatinske županije

Šolta

1

47

 

Splitsko-dalmatinske županije

Trilj

5

48

 

Splitsko-dalmatinske županije

Trogir

7

49

 

Splitsko-dalmatinske županije

Tučepi

1

50

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vis

1

51

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vrgorac

4

52

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vrlika

1

53

 

Splitsko-dalmatinske županije

Zadvarje

0

54

 

Splitsko-dalmatinske županije

Zagvozd

1

55

 

Splitsko-dalmatinske županije

Zmijavci

1

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

241

1

 

Šibenik

Bilice

1

2

 

Knin

Biskupija

0

3

 

Knin

Civljane

0

4

 

Drniš

Drniš

4

5

 

Knin

Ervenik

0

6

 

Knin

Kijevo

0

7

 

Knin

Kistanje

1

8

 

Knin

Knin

9

9

 

Šibenik

Murter – Kornati

1

10

 

Šibenik

Pirovac

1

11

 

Šibenik

Primošten

2

12

 

Drniš

Promina

1

13

 

Šibenik

Rogoznica

1

14

 

Drniš

Ružić

1

15

 

Šibenik

Skradin

2

16

 

Šibenik

Šibenik

26

17

 

Šibenik

Tisno

2

18

 

Šibenik

Tribunj

1

19

 

Drniš

Unešić

1

20

 

Šibenik

Vodice

5

XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA

59

1

 

Varaždinske županije

Bednja

2

2

 

Varaždinske županije

Beretinec

1

3

 

Varaždinske županije

Breznica

2

4

 

Varaždinske županije

Breznički Hum

1

5

 

Varaždinske županije

Cestica

2

6

 

Varaždinske županije

Donja Voća

1

7

 

Varaždinske županije

Gornji Kneginec

3

8

 

Varaždinske županije

Ivanec

8

9

 

Varaždinske županije

Jalžabet

1

10

 

Varaždinske županije

Klenovnik

1

11

 

Varaždinske županije

Lepoglava

4

12

 

Varaždinske županije

Ludbreg

8

13

 

Varaždinske županije

Ljubešćica

1

14

 

Varaždinske županije

Mali Bukovec

1

15

 

Varaždinske županije

Martijanec

1

16

 

Varaždinske županije

Maruševec

2

17

 

Varaždinske županije

Novi Marof

6

18

 

Varaždinske županije

Petrijanec

2

19

 

Varaždinske županije

Sračinec

2

20

 

Varaždinske županije

Sveti Đurđ

1

21

 

Varaždinske županije

Sveti Ilija

2

22

 

Varaždinske županije

Trnovec Bartolovečki

3

23

 

Varaždinske županije

Varaždin

25

24

 

Varaždinske županije

Varaždinske Toplice

3

25

 

Varaždinske županije

Veliki Bukovec

0

26

 

Varaždinske županije

Vidovec

3

27

 

Varaždinske županije

Vinica

2

28

 

Varaždinske županije

Visoko

1

XVII

VARAŽDINSKA

89

1

 

Virovitičko-podravske županije

Crnac

1

2

 

Virovitičko-podravske županije

Čačinci

1

3

 

Virovitičko-podravske županije

Čađavica

1

4

 

Virovitičko-podravske županije

Gradina

2

5

 

Virovitičko-podravske županije

Lukač

1

6

 

Virovitičko-podravske županije

Mikleuš

1

7

 

Virovitičko-podravske županije

Nova Bukovica

1

8

 

Virovitičko-podravske županije

Orahovica

4

9

 

Virovitičko-podravske županije

Pitomača

5

10

 

Virovitičko-podravske županije

Slatina

7

11

 

Virovitičko-podravske županije

Sopje

1

12

 

Virovitičko-podravske županije

Suhopolje

3

13

 

Virovitičko-podravske županije

Špišić Bukovica

2

14

 

Virovitičko-podravske županije

Virovitica

11

15

 

Virovitičko-podravske županije

Voćin

1

16

 

Virovitičko-podravske županije

Zdenci

1

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

43

1

 

Vinkovci

Andrijaševci

2

2

 

Županja

Babina Greda

2

3

 

Vukovar

Bogdanovci

1

4

 

Vukovar

Borovo

3

5

 

Županja

Bošnjaci

2

6

 

Županja

Cerna

3

7

 

Županja

Drenovci

3

8

 

Županja

Gradište

1

9

 

Županja

Gunja

2

10

 

Vukovar

Ilok

3

11

 

Vinkovci

Ivankovo

4

12

 

Vinkovci

Jarmina

1

13

 

Vukovar

Lovas

1

14

 

Vinkovci

Markušica

1

15

 

Vukovar

Negoslavci

1

16

 

Vinkovci

Nijemci

2

17

 

Vinkovci

Nuštar

3

18

 

Vinkovci

Otok (Vinkovci)

3

19

 

Vinkovci

Privlaka

1

20

 

Vinkovci

Stari Jankovci

2

21

 

Vinkovci

Stari Mikanovci

2

22

 

Županja

Štitar

1

23

 

Vukovar

Tompojevci

1

24

 

Vinkovci

Tordinci

1

25

 

Vukovar

Tovarnik

1

26

 

Vukovar

Trpinja

3

27

 

Vinkovci

Vinkovci

19

28

 

Vinkovci

Vođinci

1

29

 

Županja

Vrbanja

2

30

 

Vukovar

Vukovar

12

31

 

Županja

Županja

7

XIX

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

91

1

 

Zadarske županije

Benkovac

4

2

 

Zadarske županije

Bibinje

2

3

 

Zadarske županije

Biograd na Moru

4

4

 

Zadarske županije

Galovac

1

5

 

Zadarske županije

Gračac

2

6

 

Zadarske županije

Jasenice

1

7

 

Zadarske županije

Kali

1

8

 

Pag

Kolan

0

9

 

Zadarske županije

Kukljica

0

10

 

Zadarske županije

Lišane Ostrovičke

0

11

 

Zadarske županije

Nin

1

12

 

Zadarske županije

Novigrad

1

13

 

Zadarske županije

Obrovac

2

14

 

Pag

Pag

2

15

 

Zadarske županije

Pakoštane

2

16

 

Zadarske županije

Pašman

1

17

 

Zadarske županije

Polača

1

18

 

Zadarske županije

Poličnik

2

19

 

Zadarske županije

Posedarje

2

20

 

Povljana

Povljana

1

21

 

Zadarske županije

Preko

2

22

 

Zadarske županije

Privlaka

1

23

 

Zadarske županije

Ražanac

1

24

 

Zadarske županije

Sali

1

25

 

Zadarske županije

Stankovci

1

26

 

Zadarske županije

Starigrad

1

27

 

Zadarske županije

Sukošan

2

28

 

Zadarske županije

Sveti Filip i Jakov

1

29

 

Zadarske županije

Škabrnje

1

30

 

Zadarske županije

Tkon

0

31

 

Zadarske županije

Vir

1

32

 

Zadarske županije

Vrsi

1

33

 

Zadarske županije

Zadar

39

34

 

Zadarske županije

Zemunik Donji

1

XX

ZADARSKA

83

1

 

Zagrebačke županije

Bedenica

1

2

 

Zagrebačke županije

Bistra

3

3

 

Zagrebačke županije

Brckovljani

2

4

 

Zagrebačke županije

Brdovec

5

5

 

Zagrebačke županije

Dubrava

3

6

 

Zagrebačke županije

Dubravica

1

7

 

Zagrebačke županije

Dugo Selo

10

8

 

Zagrebačke županije

Farkaševac

1

9

 

Zagrebačke županije

Gradec

1

10

 

Zagrebačke županije

Ivanić-Grad

7

11

 

Zagrebačke županije

Jakovlje

2

12

 

Zagrebačke županije

Jastrebarsko

9

13

 

Zagrebačke županije

Klinča Sela

2

14

 

Zagrebačke županije

Kloštar Ivanić

3

15

 

Zagrebačke županije

Krašić

2

16

 

Zagrebačke županije

Kravarsko

1

17

 

Zagrebačke županije

Križ

3

18

 

Zagrebačke županije

Luka

1

19

 

Zagrebačke županije

Marija Gorica

1

20

 

Zagrebačke županije

Orle

1

21

 

Zagrebačke županije

Pisarovina

2

22

 

Zagrebačke županije

Pokupsko

1

23

 

Zagrebačke županije

Preseka

1

24

 

Zagrebačke županije

Pušća

1

25

 

Zagrebačke županije

Rakovec

1

26

 

Zagrebačke županije

Rugvica

3

27

 

Zagrebačke županije

Samobor

18

28

 

Zagrebačke županije

Stupnik

1

29

 

Zagrebačke županije

Sveta Nedelja

7

30

 

Zagrebačke županije

Sveti Ivan Zelina

8

31

 

Zagrebačke županije

Velika Gorica

31

32

 

Zagrebačke županije

Vrbovec

7

33

 

Zagrebačke županije

Zaprešić

12

34

 

Zagrebačke županije

Žumberak

1

XXI

ZAGREBAČKA

153

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

2.209

Tablica I.5.1.

MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

Županija/Grad Zagreb

Potreban broj ginekoloških timova

0

1

2

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

9

II

BRODSKO-POSAVSKA

11

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

10

IV

GRAD ZAGREB

60

V

ISTARSKA

16

VI

KARLOVAČKA

12

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

8

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

10

IX

LIČKO-SENJSKA

6

X

MEĐIMURSKA

8

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

22

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

6

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

23

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

15

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

34

XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA

9

XVII

VARAŽDINSKA

13

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

7

XIX

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

13

XX

ZADARSKA

13

XXI

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

21

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

326

Tablica I.5.2.

MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU I LOKALITETIMA DOMOVA ZDRAVLJA

Redni broj

Županija/Grad Zagreb

Područje Doma zdravlja

Lokalitet

Potreban broj ginekoloških timova

0

1

2

3

4

1

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Bjelovar

4

2

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Čazma

1

3

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Daruvar

2

4

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Garešnica

1

5

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Grubišno Polje

1

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 

9

1

 

Nova Gradiška

Nova Gradiška

3

2

 

Slavonski Brod

Slavonski Brod

8

II

BRODSKO-POSAVSKA

 

11

1

 

Dubrovnik

Dubrovnik

5

2

 

Korčula

Korčula

1

3

 

Metković

Metković

2

4

 

Ploče

Ploče

1

5

 

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka

Vela Luk

1

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 

10

 1

 


Grad Zagreb

 60

IV

GRAD ZAGREB

 

60

1

 

Istarski domovi zdravlja

Buzet

1

2

 

Istarski domovi zdravlja

Labin

2

3

 

Istarski domovi zdravlja

Pazin

1

4

 

Istarski domovi zdravlja

Poreč

2

5

 

Istarski domovi zdravlja

Pula

6

6

 

Istarski domovi zdravlja

Rovinj

2

7

 

Istarski domovi zdravlja

Umag

2

V

ISTARSKA

 

16

1

 

Duga Resa

Duga Resa

2

2

 

Karlovac

Karlovac

5

3

 

Ogulin

Ogulin

2

4

 

Ozalj

Ozalj

1

5

 

Slunj

Slunj

1

6

 

Vojnić

Vojnić

1

VI

KARLOVAČKA

 

12

1

 

Koprivničko-križevačke županije

Đurđevac

2

2

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnica

4

3

 

Koprivničko-križevačke županije

Križevci

2

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 

8

1

 

Krapinsko-zagorske županije

Donja Stubica

1

2

 

Krapinsko-zagorske županije

Klanjec

1

3

 

Krapinsko-zagorske županije

Konjšćina

1

4

 

Krapinsko-zagorske županije

Krapina

2

5

 

Krapinsko-zagorske županije

Oroslavje

1

6

 

Krapinsko-zagorske županije

Pregrada

1

7

 

Krapinsko-zagorske županije

Zabok

2

8

 

Krapinsko-zagorske županije

Zlatar

1

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

 

10

1

 

Gospić

Gospić

2

2

 

Korenica

Plitvička Jezera

1

 

 

Novalja

Novalja

1

3

 

Otočac

Otočac

1

4

 

Senj

Senj

1

IX

LIČKO-SENJSKA

 

6

1

 

Čakovec

Čakovec

6

2

 

Čakovec

Prelog

1

 

 

Čakovec

Mursko Središće

1

X

MEĐIMURSKA


8

1

 

Beli Manastir

Beli Manastir

3

2

 

Donji Miholjac

Donji Miholjac

1

3

 

Đakovo

Đakovo

3

4

 

Našice

Našice

2

5

 

Osijek

Osijek

11

6

 

Valpovo

Valpovo

2

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

 

22

1

 

Požeško-slavonske županije

Pakrac

1

2

 

Požeško-slavonske županije

Požega

5

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

 

6

1

 

Primorsko-goranske županije

Crikvenica

1

2

 

Primorsko-goranske županije

Čabar

1

3

 

Primorsko-goranske županije

Delnice

1

4

 

Primorsko-goranske županije

Krk

1

5

 

Primorsko-goranske županije

Mali Lošinj

1

6

 

Primorsko-goranske županije

Opatija

2

7

 

Primorsko-goranske županije

Rab

1

8

 

Primorsko-goranske županije

Rijeka

14

9

 

Primorsko-goranske županije

Vrbovsko

1

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

 

23

1

 

Kutina

Kutina

3

2

 

Kutina

Novska

1

3

 

Petrinja

Glina

1

4

 

Petrinja

Petrinja

2

5

 

Petrinja

Topusko

1

6

 

Sisak

Dvor

1

7

 

Sisak

Hrvatska Kostajnica

1

8

 

Sisak

Sisak

5

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

15

1

 

Splitsko-dalmatinske županije

Hvar

1

2

 

Splitsko-dalmatinske županije

Imotski

2

3

 

Splitsko-dalmatinske županije

Kaštela

2

4

 

Splitsko-dalmatinske županije

Makarska

2

5

 

Splitsko-dalmatinske županije

Omiš

2

6

 

Splitsko-dalmatinske županije

Sinj

3

7

 

Splitsko-dalmatinske županije

Solin

2

8

 

Splitsko-dalmatinske županije

Split

15

9

 

Splitsko-dalmatinske županije

Supetar – Brač

1

10

 

Splitsko-dalmatinske županije

Trogir

2

11

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vis

1

12

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vrgorac

1

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

 

34

1

 

Drniš

Drniš

1

2

 

Knin

Knin

2

3

 

Šibenik

Šibenik

6

XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA

 

9

1

 

Varaždinske županije

Ivanec

3

2

 

Varaždinske županije

Ludbreg

1

3

 

Varaždinske županije

Novi Marof

2

4

 

Varaždinske županije

Varaždin

7

XVII

VARAŽDINSKA

 

13

1

 

Virovitičko-podravske županije

Orahovica

1

2

 

Virovitičko-podravske županije

Pitomača

1

3

 

Virovitičko-podravske županije

Slatina

2

4

 

Virovitičko-podravske županije

Virovitica

3

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 

7

1

 

Vinkovci

Vinkovci

6

2

 

Vukovar

Vukovar

4

3

 

Županja

Županja

3

XIX

VUKOVARSKO- SRIJEMSKA

 

13

1

 

Zadarske županije

Benkovac

1

2

 

Zadarske županije

Biograd n/M

1

3

 

Zadarske županije

Gračac

1

4

 

Zadarske županije

Obrovac

1

5

 

Pag

Pag

1

6

 

Zadarske županije

Zadar

8

XX

ZADARSKA

 

13

1

 

Zagrebačke županije

Dugo Selo

2

2

 

Zagrebačke županije

Ivanić Grad

2

3

 

Zagrebačke županije

Jastrebarsko

2

4

 

Zagrebačke županije

Samobor

3

 

 

Zagrebačke županije

Sveta Nedelja

1

5

 

Zagrebačke županije

Sveti Ivan Zelina

1

6

 

Zagrebačke županije

Velika Gorica

5

7

 

Zagrebačke županije

Vrbovec

2

8

 

Zagrebačke županije

Zaprešić

3

XXI

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 

21

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

326

Tablica I.6.

MREŽA U DJELATNOSTI PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

ŽUPANIJA/ GRAD ZAGREB

Potreban broj patronažnih sestara

0

1

2

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

25

II

BRODSKO-POSAVSKA

34

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

29

IV

GRAD ZAGREB

153

V

ISTARSKA

43

VI

KARLOVAČKA

30

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

24

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

27

IX

LIČKO-SENJSKA

13

X

MEĐIMURSKA

23

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

63

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

16

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

64

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

36

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

100

XVI

ŠIBENSKO- KNINSKA

25

XVII

VARAŽDINSKA

36

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

20

XIX

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

39

XX

ZADARSKA

37

XXI

ZAGREBAČKA

64

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

901

Tablica I.7.1.

MREŽA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKIH TIMOVA U DJELATNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

ŽUPANIJA/ GRAD ZAGREB

Potreban broj medicinsko-biokemijskih timova

0

1

2

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

6

II

BRODSKO-POSAVSKA

4

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

5

IV

GRAD ZAGREB

20

V

ISTARSKA

8

VI

KARLOVAČKA

6

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

4

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

7

IX

LIČKO-SENJSKA

3

X

MEĐIMURSKA

3

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

9

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

3

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

11

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

5

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

16

XVI

ŠIBENSKO- KNINSKA

4

XVII

VARAŽDINSKA

5

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

3

XIX

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

4

XX

ZADARSKA

7

XXI

ZAGREBAČKA

9

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

142

Tablica I.7.2.

MREŽA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKIH TIMOVA U DJELATNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA RAZINI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ – PO LOKALITETIMA DOMOVA ZDRAVLJA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

Županija/Grad Zagreb

Područje Doma zdravlja

Lokalitet

Potreban broj medicinsko-biokemijskih timova

0

1

2

3

4

1

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Bjelovar

2

2

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Čazma

1

3

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Daruvar

1

4

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Garešnica

1

5

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Grubišno Polje

1

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

 

6

1

 

Nova Gradiška

 

1

2

 

Slavonski Brod

 

3

II

BRODSKO-POSAVSKA

 

4

1

 

Dubrovnik

 

2

2

 

Korčula

 

1

3

 

Metković-Ploče

 

1

4

 

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka

 

1

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

 

5

1

 

Zagreb – Centar

 

 

2

 

Zagreb – Istok

 

 

3

 

Zagreb – Zapad

 

 

IV

GRAD ZAGREB

 

20

1

 

Istarski domovi zdravlja

Buzet

1

2

 

Istarski domovi zdravlja

Labin

1

3

 

Istarski domovi zdravlja

Pazin

1

4

 

Istarski domovi zdravlja

Poreč

1

5

 

Istarski domovi zdravlja

Pula

2

6

 

Istarski domovi zdravlja

Rovinj

1

7

 

Istarski domovi zdravlja

Umag

1

V

ISTARSKA

 

8

1

 

Duga Resa

 

1

2

 

Karlovac – Vojnić

 

2

3

 

Ogulin

 

1

4

 

Ozalj

 

1

5

 

Slunj

 

1

VI

KARLOVAČKA

 

6

1

 

Koprivničko-križevačke županije

Đurđevac

1

2

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnica

2

3

 

Koprivničko-križevačke županije

Križevci

1

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

 

4

1

 

Krapinsko-zagorske županije

Klanjec

1

2

 

Krapinsko-zagorske županije

Krapina

1

3

 

Krapinsko-zagorske županije

Oroslavje

1

4

 

Krapinsko-zagorske županije

Pregrada

1

5

 

Krapinsko-zagorske županije

Zabok

1

6

 

Krapinsko-zagorske županije

Zlatar

1

7

 

Krapinsko-zagorske županije

Krapinske Toplice

1

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

 

7

1

 

Gospić – Korenica

 

1

2

 

Otočac

 

1

3

 

Senj

 

1

IX

LIČKO-SENJSKA

 

3

1

 

Čakovec

 

3

X

MEĐIMURSKA

 

3

1

 

Beli Manastir

 

1

2

 

Donji Miholjac

 

1

3

 

Đakovo

 

1

4

 

Našice

Našice

1

5

 

Osijek

Osijek

4

6

 

Valpovo

 

1

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

 

9

1

 

Požeško-slavonske županije

Pakrac

1

2

 

Požeško-slavonske županije

Požega

2

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

 

3

1

 

Primorsko-goranske županije

Crikvenica

1

2

 

Primorsko-goranske županije

Delnice – Čabar – Vrbovsko

1

3

 

Primorsko-goranske županije

Krk

1

4

 

Primorsko-goranske županije

Mali Lošinj

1

5

 

Primorsko-goranske županije

Opatija

1

6

 

Primorsko-goranske županije

Rab

1

7

 

Primorsko-goranske županije

Rijeka

5

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

 

11

1

 

Kutina

Kutina

1

2

 

Kutina

Novska

1

3

 

Petrinja

Petrinja – Glina – Topusko

1

4

 

Sisak

Sisak – Dvor – Hrvatska Kostajnica

2

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

5

1

 

Splitsko-dalmatinske županije

Hvar

1

2

 

Splitsko-dalmatinske županije

Imotski

1

3

 

Splitsko-dalmatinske županije

Kaštela

1

4

 

Splitsko-dalmatinske županije

Makarska

1

5

 

Splitsko-dalmatinske županije

Omiš

1

6

 

Splitsko-dalmatinske županije

Sinj

1

7

 

Splitsko-dalmatinske županije

Solin

1

8

 

Splitsko-dalmatinske županije

Split

5

9

 

Splitsko-dalmatinske županije

Supetar – Brač

1

10

 

Splitsko-dalmatinske županije

Trogir

1

11

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vis

1

12

 

Splitsko-dalmatinske županije

Vrgorac

1

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

 

16

1

 

Drniš

 

1

2

 

Knin

 

1

3

 

Šibenik

 

2

XVI

ŠIBENSKO-KNINSKA

 

4

1

 

Varaždinske županije

Ivanec

1

2

 

Varaždinske županije

Ludbreg

1

3

 

Varaždinske županije

Novi Marof

1

4

 

Varaždinske županije

Varaždin

2

XVII

VARAŽDINSKA

 

5

1

 

Virovitičko-podravske županije

Orahovica

1

2

 

Virovitičko-podravske županije

Slatina

1

3

 

Virovitičko-podravske županije

Virovitica

1

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

 

3

1

 

Vinkovci

 

2

2

 

Vukovar

 

1

3

 

Županja

 

1

XIX

VUKOVARSKO- SRIJEMSKA

 

4

1

 

Zadarske županije

Benkovac

1

2

 

Zadarske županije

Biograd n/M

1

3

 

Zadarske županije

Obrovac – Gračac

1

4

 

Pag

Pag

1

5

 

Zadarske županije

Zadar

3

XX

ZADARSKA

 

7

1

 

Zagrebačke županije

Dugo Selo

1

2

 

Zagrebačke županije

Ivanić Grad

1

3

 

Zagrebačke županije

Jastrebarsko

1

4

 

Zagrebačke županije

Samobor

1

5

 

Zagrebačke županije

Sveti Ivan Zelina

1

6

 

Zagrebačke županije

Velika Gorica

2

7

 

Zagrebačke županije

Vrbovec

1

8

 

Zagrebačke županije

Zaprešić

1

XXI

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 

9

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

142

Tablica I.8.1.

MREŽA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI BOLESNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

Redni broj

ŽUPANIJA/GRAD ZAGREB

Potreban broj medicinskih sestara

0

1

2

I

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

38

II

BRODSKO-POSAVSKA

51

III

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

35

IV

GRAD ZAGREB

250

V

ISTARSKA

57

VI

KARLOVAČKA

41

VII

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

36

VIII

KRAPINSKO-ZAGORSKA

42

IX

LIČKO-SENJSKA

14

X

MEĐIMURSKA

33

XI

OSJEČKO-BARANJSKA

95

XII

POŽEŠKO-SLAVONSKA

24

XIII

PRIMORSKO-GORANSKA

89

XIV

SISAČKO-MOSLAVAČKA

54

XV

SPLITSKO-DALMATINSKA

137

XVI

ŠIBENSKO- KNINSKA

34

XVII

VARAŽDINSKA

52

XVIII

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

27

XIX

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

56

XX

ZADARSKA

49

XXI

ZAGREBAČKA

89

UKUPNO U REPUBLICI HRVATSKOJ

1303

Tablica I.8.2.

MREŽA TIMOVA U DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI BOLESNIKA – PO OPĆINAMA/GRADOVIMA U ŽUPANIJAMA/GRADU ZAGREBU

<

Redni broj

Županija/Grad Zagreb

Područje Doma zdravlja

Naziv općine/grada

Potreban broj medicinskih sestara

0

1

2

3

4

1

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Berek

1

2

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Bjelovar

12

3

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Čazma

2

4

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Daruvar

4

5

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Dežanovac

1

6

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Đulovac

1

7

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Garešnica

3

8

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Grubišno Polje

2

9

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Hercegovac

1

10

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Ivanska

1

11

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Kapela

1

12

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Končanica

1

13

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Nova Rača

1

14

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Rovišće

2

15

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Severin

0

16

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Sirač

1

17

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Šandorovac

0

18

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Štefanje

1

19

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Velika Pisanica

1

20

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Velika Trnovitica

0

21

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Veliki Grđevac

1

22

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Veliko Trojstvo

1

23

 

Bjelovarsko-bilogorske županije

Zrinski Topolovac

0

I.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

38

1

 

Slavonski Brod

Bebrina

1

2

 

Slavonski Brod

Brodski Stupnik

1

3

 

Slavonski Brod

Bukovlje

1

4

 

Nova Gradiška

Cernik

1

5

 

Nova Gradiška

Davor

1

6

 

Slavonski Brod

Donji Andrijaševci

1

7

 

Nova Gradiška

Dragalić

0

8

 

Slavonski Brod

Garčin

2

9

 

Slavonski Brod

Gornja Vrba

1

10

 

Nova Gradiška

Gornji Bogićevci

0

11

 

Slavonski Brod

Gudinci

1

12

 

Slavonski Brod

Klakar

1

13

 

Nova Gradiška

Nova Gradiška

4

14

 

Nova Gradiška

Nova Kapela

1

15

 

Nova Gradiška

Okučani

2

16

 

Slavonski Brod

Oprisavci

1

17

 

Slavonski Brod

Oriovac

2

18

 

Slavonski Brod

Podckravlje

1

19

 

Nova Gradiška

Rešetari

2

20

 

Slavonski Brod

Sibinj

2

21

 

Slavonski Brod

Sikirevci

1

22

 

Slavonski Brod

Slavonski Brod

18

23

 

Slavonski Brod

Slavonski Šamac

1

24

 

Nova Gradiška

Stara Gradiška

0

25

 

Nova Gradiška

Staro Petrovo Selo

2

26

 

Slavonski Brod

Velika Kopanica

1

27

 

Nova Gradiška

Vrbje

1

28

 

Slavonski Brod

Vrpolje

1

II.

BRODSKO-POSAVSKA

51

1

 

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka

Blato

1

2

 

Dubrovnik

Dubrovačko Primorje

1

3

 

Dubrovnik

Dubrovnik

14

4

 

Dubrovnik

Janjina

0

5

 

Dubrovnik

Konavle

2

6

 

Korčula

Korčula

2

7

 

Metković

Kula Norinska

0

8

 

Split

Lastovo

0

9

 

Korčula

Lumbarda

0

10

 

Metković

Metković

5

11

 

Dubrovnik

Mljet

1

12

 

Metković

Opuzen

1

13

 

Korčula

Orebić

1

14

 

Ploče

Ploče

3

15

 

Metković

Pojezerje

0

16

 

Metković

Slivno

0

17

 

Korčula

Smokvica

0

18

 

Dubrovnik

Ston

1

19

 

Korčula

Trpanj

0

20

 

»Dr. Ante Franulović«, Vela Luka

Vela Luka

1

21

 

Metković

Zažablje

0

22

 

Dubrovnik

Župa Dubrovačka

2

III.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA 

35

 1

 

 

Grad Zagreb

250

IV.

GRAD ZAGREB

250

1

 

Istarski domovi zdravlja

Bale

0

2

 

Istarski domovi zdravlja

Barban

1

3

 

Istarski domovi zdravlja

Brtonigla

0

4

 

Istarski domovi zdravlja

Buje

1

5

 

Istarski domovi zdravlja

Buzet

2

6

 

Istarski domovi zdravlja

Cerovlje

0

7

 

Istarski domovi zdravlja

Fažana

1

 

Istarski domovi zdravlja

Funtana

0

9

 

Istarski domovi zdravlja

Gračišće

0

10

 

Istarski domovi zdravlja

Grožnjan

0

11

 

Istarski domovi zdravlja

Kanfanar

1

12

 

Istarski domovi zdravlja

Karojba

0

13

 

Istarski domovi zdravlja

Kaštelir-Labinci

0

14

 

Istarski domovi zdravlja

Kršan

1

15

 

Istarski domovi zdravlja

Labin

4

16

 

Istarski domovi zdravlja

Lanišće

0

17

 

Istarski domovi zdravlja

Ližnjan

1

18

 

Istarski domovi zdravlja

Lupoglav

0

19

 

Istarski domovi zdravlja

Marčana

1

20

 

Istarski domovi zdravlja

Medulin

1

21

 

Istarski domovi zdravlja

Motovun

0

22

 

Istarski domovi zdravlja

Novigrad

1

23

 

Istarski domovi zdravlja

Oprtalj

0

24

 

Istarski domovi zdravlja

Pazin

3

25

 

Istarski domovi zdravlja

Pićan

0

26

 

Istarski domovi zdravlja

Poreč

5

27

 

Istarski domovi zdravlja

Pula

18

28

 

Istarski domovi zdravlja

Raša

1

29

 

Istarski domovi zdravlja

Rovinj

4

30

 

Istarski domovi zdravlja

Sveta Nedelja

1

31

 

Istarski domovi zdravlja

Sveti Lovreč

0

32

 

Istarski domovi zdravlja

Sv. Petar u Šumi

0

33

 

Istarski domovi zdravlja

Sv. Vinčenat

0

 34

 

Istarski domovi zdravlja

Tar-Vabriga

0

35

 

Istarski domovi zdravlja

Tinjan

1

36

 

Istarski domovi zdravlja

Umag

4

37

 

Istarski domovi zdravlja

Višnjan

1

38

 

Istarski domovi zdravlja

Vižinada

0

39

 

Istarski domovi zdravlja

Vodnjan

2

40

 

Istarski domovi zdravlja

Vrsar

1

41

 

Istarski domovi zdravlja

Žminj

1

V.

ISTARSKA

57

1

 

Duga Resa

Barilović

1

2

 

Duga Resa

Bosiljevo

0

3

 

Slunj

Cetingrad

1

4

 

Karlovac

Draganić

1

5

 

Duga Resa

Duga Resa

4

6

 

Duga Resa

Generalski Stol

1

7

 

Ogulin

Josipdol

1

8

 

Ozalj

Kamanje

0

9

 

Karlovac

Karlovac

18

10

 

Karlovac

Krnjak

0

11

 

Karlovac

Lasinja

0

12

 

Duga Resa

Netretić

1

13

 

Ogulin

Ogulin

4

14

 

Ozalj

Ozalj

2

15

 

Ogulin

Plaški

1

16

 

Slunj

Rakovica

1

17

 

Ozalj

Ribnik

0

18

 

Ogulin

Saborsko

0

19

 

Slunj

Slunj

2

20

 

Ogulin

Tounj

0

21

 

Vojnić

Vojnić

2

22

 

Ozalj

Žakanje

1

VI.

KARLOVAČKA

41

1

 

Koprivničko-križevačke županije

Drnje

1

2

 

Koprivničko-križevačke županije

Đelekovec

1

3

 

Koprivničko-križevačke županije

Đurđevac

3

4

 

Koprivničko-križevačke županije

Ferdinandovac

1

5

 

Koprivničko-križevačke županije

Gola

1

6

 

Koprivničko-križevačke županije

Gornja Rijeka

1

7

 

Koprivničko-križevačke županije

Hlebine

0

8

 

Koprivničko-križevačke županije

Kalinovac

0

9

 

Koprivničko-križevačke županije

Kalnik

0

10

 

Koprivničko-križevačke županije

Kloštar Podravski

1

11

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnica

9

12

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnički Bregi

1

13

 

Koprivničko-križevačke županije

Koprivnički Ivanec

1

14

 

Koprivničko-križevačke županije

Križevci

6

15

 

Koprivničko-križevačke županije

Legrad

1

16

 

Koprivničko-križevačke županije

Molve

1

17

 

Koprivničko-križevačke županije

Novigrad Podravski

1

18

 

Koprivničko-križevačke županije

Novo Virje

0

19

 

Koprivničko-križevačke županije

Peteranec

1

20

 

Koprivničko-križevačke županije

Podravske Sesvete

1

21

 

Koprivničko-križevačke županije

Rasinja

1

22

 

Koprivničko-križevačke županije

Sokolovac

1

23

 

Koprivničko-križevačke županije

Sv. Ivan Žabno

1

24

 

Koprivničko-križevačke županije

Sv. Petar Orehovec

1

25

 

Koprivničko-križevačke županije

Virje

1

VII.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 

36

1

 

Krapinsko-zagorske županije

Bedekovčina

2

2

 

Krapinsko-zagorske županije

Budinščina

1

3

 

Krapinsko-zagorske županije

Desinić

1

4

 

Krapinsko-zagorske županije

Donja Stubica

2

5

 

Krapinsko-zagorske županije

Đurmanec

1

6

 

Krapinsko-zagorske županije

Gornja Stubica

2

7

 

Krapinsko-zagorske županije

Hrašćina

0

8

 

Krapinsko-zagorske županije

Hum na Sutli

2

9

 

Krapinsko-zagorske županije

Jesenje

0

10

 

Krapinsko-zagorske županije

Klanjec

1

11

 

Krapinsko-zagorske županije

Konjščina

1

12

 

Krapinsko-zagorske županije

Kraljevec na Sutli

1

13

 

Krapinsko-zagorske županije

Krapina

4

14

 

Krapinsko-zagorske županije

Krapinske Toplice

2

15

 

Krapinsko-zagorske županije

Kumrovec

0

16

 

Krapinsko-zagorske županije

Lobor

1

17

 

Krapinsko-zagorske županije

Mače

1

18

 

Krapinsko-zagorske županije

Marija Bistrica

2

19

 

Krapinsko-zagorske županije

Mihovljan

1

20

 

Krapinsko-zagorske županije

Novi Golubovec

0

21

 

Krapinsko-zagorske županije

Oroslavje

2

22

 

Krapinsko-zagorske županije

Petrovsko

1

23

 

Krapinsko-zagorske županije

Pregrada

2

24

 

Krapinsko-zagorske županije

Radoboj

1

25

 

Krapinsko-zagorske županije

Stubičke Toplice

1

26

 

Krapinsko-zagorske županije

Sv. Križ Začretje

2

27

 

Krapinsko-zagorske županije

Tuhelj

1

28

 

Krapinsko-zagorske županije

Veliko Trgovišće

1

29

 

Krapinsko-zagorske županije

Zabok