Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastukturom

NN 101/2012 (6.9.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastukturom

101 06.09.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastukturom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2237

Na temelju članka 6. stavka 5. i članka 18. stavka 10. Zakona o željeznici (»Narodne novine« br. 123/03, 30/04, 79/07 i 75/09) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA DOZVOLE ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZA I DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i dozvole za upravljanje željezničkom infrastrukturom (»Narodne novine« br. 127/05 i 121/07) članak 7. mijenja se i glasi:

»Članak 7.

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika željeznički prijevoznik je dužan pribaviti sljedeće dokumente:

– točka 1. i 2. stavka 1. – izvadak iz sudskog registra

– točka 3. stavka 1. – potvrdu mjerodavnog suda

– točka 4. stavka 1. – izvadak iz kaznene evidencije ili ovjerenu izjavu odgovorne osobe danu pod krivičnom i materijalnom odgovornosti o nekažnjavanju, odnosno potvrdu odgovarajućih sudskih ili upravnih tijela za odgovornu osobu,

– stavak 2. – izvadak iz kaznene evidencije ili potvrdu odgovarajućih sudskih ili upravnih tijela.

Podnositelj zahtjeva je dužan, kao dokaz da ispunjava uvjet iz članka 3. stavka 1. točka 8. uz zahtjev priložiti potvrdu ili izjavu osiguravajućeg društva ili drugi dokument kojim iskazuje ili dokazuje način sposobnost plaćanja zahtjeva za naknadu štete koja nastane kao posljedica obavljanja djelatnosti koja je predmet dozvole.«

Članak 2.

U članku 11. stavak 1. se mijenja i glasi

»Članak 11.

Za dokazivanje ispunjavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika, upravitelj infrastrukture je dužan pribaviti sljedeće dokumente:

– točka 1. – izvadak iz sudskog registra

– točka 3. – potvrdu mjerodavnog suda

– točka 4. – izvadak iz kaznene evidencije ili ovjerenu izjavu odgovorne osobe danu pod krivičnom i materijalnom odgovornosti o nekažnjavanju, odnosno, potvrdu odgovarajućih sudskih ili upravnih tijela za odgovornu osobu«

Članak 3.

U članku 20. iza riječi »sigurnosti« dodaju se riječi »izdane od Agencije za sigurnost željezničkog prometa«.

Članak 4.

U članku 21. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Od dana pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije priznat će se dozvole izdane željezničkim prijevoznicima od mjerodavnih tijela drugih država članica Europske unije.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/96

Urbroj: 530-08-12-1

Zagreb, 1. rujna 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.