Odluka o osnivanju Savjeta za mlade

NN 102/2012 (12.9.2012.), Odluka o osnivanju Savjeta za mlade

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2239

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. rujna 2012. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU SAVJETA ZA MLADE

I.

Osniva se Savjet za mlade (u daljnjem tekstu: Savjet).

II.

Savjet je međuresorno savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u razvoju javnih politika za mlade.

U ostvarivanju svoje zadaće Savjet osobito:

1. prati rad ministarstava i drugih tijela državne uprave u provedbi, praćenju i vrednovanju politika za mlade u okviru njihove nadležnosti te, s tim u vezi, daje mišljenja i preporuke;

2. prati razvoj udruga mladih i za mlade i daje preporuke za unaprjeđenje njihovog rada i sustava potpore;

3. daje preporuke za razvoj politika za mlade na lokalnoj, područnoj (regionalnoj), nacionalnoj i europskoj razini;

4. prati i reagira na pojavnosti u društvu od značaja za mlade.

III.

Savjet čine:

– predsjednik Savjeta,

– pomoćnik ministra socijalne politike i mladih u čiju nadležnost pripadaju mladi, zamjenik predsjednika Savjeta,

te članovi:

– predstavnik Ministarstva socijalne politike i mladih

– predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

– predstavnik Ministarstva zdravlja

– predstavnik Ministarstva rada i mirovinskoga sustava

– predstavnik Ministarstva kulture

– predstavnik Ministarstva poduzetništva i obrta

– predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– predstavnik Ministarstva pravosuđa

– predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– predstavnik Ureda za udruge

– predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– predstavnik Ureda za ravnopravnost spolova

– predstavnik Saveza Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske

– predstavnik Hrvatske zajednice županija

– tri predstavnika znanstvenih i obrazovnih ustanova

– sedam predstavnika udruga mladih i za mlade.

Savjet bira predsjednika Savjeta, iz redova predstavnika udruga mladih i za mlade u Savjetu, na njihov prijedlog.

Predsjednik Savjeta mora biti osoba ispod 30 navršenih godina života.

Svaki član Savjeta ima zamjenika koji ga mijenja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti.

Mandat članova Savjeta traje dvije godine.

Članovi Savjeta za svoj rad ne primaju naknadu, a mogu im biti pokriveni međugradski putni troškovi dolaska na sjednicu.

U rad Savjeta, bez prava glasa prilikom donošenja odluka, mogu se prema potrebi uključiti i predstavnici drugih tijela državne uprave, institucija i organizacija, a osobito predstavnici učeničkih i studentskih nacionalnih organizacija, te udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola, o čemu odlučuje Savjet.

IV.

Zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Članovi Savjeta predstavnici ministarstava, ureda Vlade Republike Hrvatske, Saveza Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske i Hrvatske zajednice županija imenuju se na prijedlog čelnika tih tijela.

Članove Savjeta predstavnike znanstvenih i obrazovnih ustanova Vladi Republike Hrvatske predlaže Ministarstvo socijalne politike i mladih temeljem uvida u djelovanje na području problematike mladih i prijedloga čelnika navedenih ustanova.

Članove Savjeta predstavnike udruga mladih i za mlade Vladi Republike Hrvatske predlaže Ministarstvo socijalne politike i mladih temeljem provedenog postupka odabira, a sukladno Kriterijima za članstvo u Savjetu.

Kriterije za članstvo u Savjetu donijet će Ministarstvo socijalne politike i mladih.

V.

Savjet donosi Poslovnik o svome radu.

Savjet ima tajnika koji se imenuje se iz redova državnih službenika zaposlenih u Ministarstvu socijalne politike i mladih.

VI.

Savjet podnosi izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske najkasnije do 1. srpnja tekuće godine, za prethodnu godinu.

VII.

Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Sredstva za rad Savjeta osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih.

VIII.

Rad Savjeta je javan. Javnost rada Savjeta se osigurava kroz mrežnu stranicu Ministarstva socijalne politike i mladih, službene publikacije Ministarstva i primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta za mlade (»Narodne novine«, br. 111/2003, 23/2004, 120/2005, 21/2008, 132/2009 i 119/2010).

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/56

Urbroj: 5030104-12-1

Zagreb, 6. rujna 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.