Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 102/2012 (12.9.2012.), Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2242

Na temelju članka 5. stavka 5., članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 6., članka 9. stavka 9., članka 14. stavka 8., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 9., članka 18. stavka 9., članka 22. stavka 1., članka 42. stavka 6., članka 49. stavka 12. i članka 50. stavka 11. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« broj 50/12), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OZNAKAMA IZVORNOSTI I OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuju:

– posebni uvjeti za sirovine i hranu za životinje za iznimne slučajeve registracije oznake izvornosti;

– sadržaj specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda (u daljnjem tekstu: specifikacija proizvoda);

– uvjeti pod kojima se fizička ili pravna osoba može smatrati podnositeljem zahtjeva;

– obrazac zahtjeva za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: zahtjev za registraciju) i dokumente koje je potrebno dostaviti uz zahtjev za registraciju;

– obrazac jedinstvenog dokumenta;

– način i uvjeti za provođenje postupka registracije oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, te sastav stručnog Povjerenstva koje provodi postupak registracije;

– obrazac zahtjeva za podnošenje prigovora, obrazac o završetku postupka prigovora i dokumente koje je potrebno dostaviti uz obrasce;

– sadržaj Registra oznaka izvornosti i Registra oznaka zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: Registri);

– sadržaj Upisnika korisnika registriranih oznaka izvornosti i Upisnika korisnika registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: Upisnici), obrazac zahtjeva za upis u Upisnik i dokumente koji se dostavljaju uz zahtjev za upis u Upisnik;

– obrazac zahtjeva za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda, sadržaj i dokumente koji se dostavljaju uz obrazac te što se ne može smatrati manjom izmjenom i dopunom specifikacije;

– obrazac zahtjeva za oglašavanje rješenja o registraciji oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla ništavim te dokumente koji se dostavljaju uz obrazac;

– troškovi postupka registracije oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla;

– obrazac zahtjeva za ovlašćivanje certifikacijskih tijela i dokumente koje je potrebno dostaviti uz zahtjev za ovlašćivanje te uvjete koje moraju ispunjavati certifikacijska tijela;

– obveze certifikacijskih tijela prema Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo);

– obrazac zahtjeva za registraciju za zemlje članice Europske unije i zemlje koje nisu članice Europske unije i dokumente koje je potrebno dostaviti uz zahtjev za registraciju.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na poljoprivredne i prehrambene proizvode (u daljnjem tekstu: proizvodi) navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredbom Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (SL L 93, 31. 3. 2006.);

– Uredbom Komisije (EZ) br. 1898/2006 od 14. prosinca 2006. koja previđa detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 510/2006 o zaštiti zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (SL L 369, 23. 12. 2006.).

Definicije

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se definicije iz članka 5. stavka 1. i članka 8. stavka 2. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Zakon).

Posebna pravila za naziv

Članak 4.

(1) Registrirati se može samo naziv koji se koristi, bilo u trgovačkom ili svakodnevnom jeziku, za određeni proizvod. Naziv se registrira samo na njegovom izvornom pismu. Ukoliko izvorno pismo naziva nije latinica, zajedno s nazivom u izvornom pismu registrira se i njegov prijepis na latinici.

(2) Naziv proizvoda može se registrirati samo na jeziku koji se koristi ili koji je bio povijesno korišten za opisivanje navedenog proizvoda u definiranom zemljopisnom području.

(3) Nazivi proizvoda koji su potpuni homonimi s nazivima biljnih sorti ili životinjskih pasmina, ne mogu se registrirati ako se u postupku prigovora, sukladno člancima 10., 11., 12., 13. i 14. Zakona dokaže da je sorta ili pasmina u komercijalnoj proizvodnji izvan definiranog područja bila i prije datuma podnošenja zahtjeva za registraciju, jer bi potrošači mogli biti dovedeni u zabludu u pogledu proizvoda koji nosi registrirani naziv sorte ili pasmine.

(4) Nazivi proizvoda koji su djelomični homonimi s nazivima biljne sorte ili životinjske pasmine mogu se registrirati, čak i u slučaju da je sorta ili pasmina u značajnoj komercijalnoj proizvodnji izvan definiranog područja, kako se potrošači ne bi doveli u zabludu u pogledu proizvoda koji nosi registrirani naziv sorte ili pasmine.

(5) Ukoliko zahtjev za registraciju naziva proizvoda ili odobrenje izmjene i dopune specifikacije proizvoda sadrži opis proizvoda u smislu članka 7. stavka 2. podstavka b) Zakona koji opisuje nekoliko različitih proizvoda iste vrste, opisi u specifikaciji proizvoda moraju biti prikazani za svaki pojedini proizvod. U smislu ovoga stavka »različiti proizvodi« su oni koji se razlikuju na tržištu.

II. POSTUPAK REGISTRACIJE

Tijelo koje provodi postupak registracije

Članak 5.

(1) Postupak registracije oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla provodi Ministarstvo.

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) u svrhu provođenja postupka iz stavka 1. ovoga članka osniva stručno Povjerenstvo za provedbu postupka registracije oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Zahtjev za registraciju

Članak 6.

(1) Postupak registracije oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla pokreće se podnošenjem zahtjeva za registraciju Ministarstvu.

(2) Zahtjev za registraciju iz stavka 1. ovoga članka mora biti sukladan članku 8. stavku 4. Zakona.

(3) Zahtjev za registraciju dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku na Obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev za registraciju za zemlje članice Europske unije sukladno članku 42. stavku 1. Zakona dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku na Obrascu iz Priloga IX. ovoga Pravilnika.

(5) Zahtjev za registraciju za zemlje koje nisu članice Europske unije sukladno članku 42. stavku 2. Zakona dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku na Obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(6) Podnositelj zahtjeva za registraciju uz Obrazac iz Priloga III. ovoga Pravilnika obvezan je dostaviti sljedeće dokumente:

– Presliku dokaza o registraciji skupine;

– Punomoć;

– Specifikaciju proizvoda;

– Jedinstveni dokument.

(7) Datum podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u Ministarstvu.

(8) Uz Zahtjev za registraciju iz stavka 4. ovoga članka podnositelj zahtjeva iz zemlje članice Europske unije dostavlja službeni dokument izdan od nadležnog tijela zemlje članice Europske unije koji dokazuje da je oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla priznata sukladno odredbama propisa Europske unije kojim se uređuje područje zaštite proizvoda oznakom izvornosti i oznakom zemljopisnog podrijetla.

(9) Dokumenti iz stavaka 4. i 5. ovoga članka moraju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku ili prijevod istih mora biti ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača.

Posebna pravila za skupinu

Članak 7.

Pojedina fizička ili pravna osoba može se smatrati skupinom u smislu članka 8. stavka 2. Zakona ukoliko dokaže da udovoljava sljedećim uvjetima:

– da je jedini proizvođač ili prerađivač istog proizvoda u određenom zemljopisnom području, te da je spreman podnijeti zahtjev za registraciju, i

– da određeno zemljopisno područje posjeduje karakteristike koje ga značajno razlikuju od karakteristika susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od onih proizvedenih u susjednim područjima.

Specifikacija proizvoda

Članak 8.

(1) Sadržaj specifikacije proizvoda mora biti u skladu s člankom 7. stavkom 2. Zakona.

(2) Specifikacija proizvoda dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku.

Određivanje zemljopisnog područja

Članak 9.

(1) Zemljopisno područje mora biti ograničeno u pogledu povezanosti u skladu s člankom 7. stavkom 2. podstavkom c) Zakona.

(2) Zemljopisno područje se mora odrediti detaljno i precizno bez dvosmislenosti.

Posebna pravila za sirovine i hranu za životinje

Članak 10.

(1) U smislu članka 5. stavaka 3. i 4. Zakona, sirovinama se smatraju samo žive životinje, meso i mlijeko.

(2) Svako ograničenje podrijetla sirovina za oznaku zemljopisnog podrijetla mora biti opravdano u pogledu povezanosti u skladu s člankom 7. stavkom 2. podstavkom f) alineje 2. Zakona.

(3) U pogledu proizvoda životinjskog podrijetla označenih kao oznake izvornosti, u specifikaciju proizvoda uključuju se detaljna pravila o podrijetlu i kakvoći hrane za životinje. Hrana za životinje mora biti podrijetlom iz definiranog zemljopisnog područja.

Dokaz o podrijetlu

Članak 11.

(1) Specifikacijom proizvoda definiraju se postupci na temelju kojih subjekti u poslovanju s proizvodom moraju imati dokaz o podrijetlu sukladno članku 7. stavku 2. podstavku d) Zakona, koji se odnose na proizvod, sirovine, hranu za životinje i druge stavke koje prema specifikaciji proizvoda nužno dolaze iz određenog zemljopisnog područja.

(2) Subjekti u poslovanju s proizvodom moraju biti u mogućnosti identificirati:

(a) dobavljača, količinu i podrijetlo svih serija nabavljenih sirovina i/ili proizvoda;

(b) primatelja, količinu i odredište isporučenih proizvoda;

(c) vezu između svake serije nabave iz podstavka (a) ovoga stavka i svake serije isporuke iz podstavka (b) ovoga stavka.

Povezanost između proizvoda i zemljopisnog područja

Članak 12.

(1) Odredbe koje se odnose na povezanost iz članka 7. stavka 2. podstavka f) Zakona, moraju osigurati objašnjenje kako karakteristike određenog zemljopisnog područja utječu na gotov proizvod.

(2) U smislu oznake izvornosti u specifikaciji proizvoda mora biti navedeno:

(a) pojedinosti o zemljopisnom području, uključujući prirodne i ljudske čimbenike bitne za povezanost;

(b) pojedinosti o kakvoći ili karakteristikama proizvoda koje bitno ili isključivo nastaju pod utjecajem zemljopisnog područja;

(c) opis uzročnog međudjelovanja između pojedinosti koje se spominju u podstavku (a) i pojedinosti koje se spominju u podstavku (b) ovoga stavka.

U smislu oznake zemljopisnog podrijetla u specifikaciji proizvoda mora biti navedeno:

(a) pojedinosti o zemljopisnom području bitne za povezanost;

(b) pojedinosti o posebnoj kakvoći, ugledu ili drugim karakteristikama proizvoda koje se mogu pripisati zemljopisnom podrijetlu;

(c) opis uzročnog međudjelovanja između pojedinosti koje se spominju u podstavku (a) i pojedinosti koje se spominju u podstavku (b) ovoga stavka.

(4) U smislu oznake zemljopisnog podrijetla u specifikaciji proizvoda mora se navesti i obrazložiti temelji li se ona na posebnoj kakvoći ili ugledu ili na drugim karakteristikama koje se mogu pripisati njezinom zemljopisnom podrijetlu.

Pakiranje u određenom zemljopisnom području

Članak 13.

Ukoliko skupina odredi u specifikaciji proizvoda da se pakiranje proizvoda iz članka 7. stavka 2. podstavka e) Zakona, mora odvijati na određenom zemljopisnom području zbog specifičnosti proizvoda, skupina mora obrazložiti opravdanost takvog ograničenja slobode kretanja roba i slobode pružanja usluga.

Posebna pravila za označavanje

Članak 14.

(1) Označavanje proizvoda provodi se sukladno članku 21. stavcima 1. i 5. Zakona.

(2) Na proizvodima iz stavka 1. ovoga članka mora biti naveden naziv Ministarstva.

Jedinstveni dokument

Članak 15.

(1) Jedinstveni dokument dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku na Obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika za svaki zahtjev za registraciju, i za svaki zahtjev za odobrenje izmjene i dopune specifikacije proizvoda.

(2) Kategorija proizvoda označava se sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(3) Opis proizvoda u jedinstvenom dokumentu mora uključiti posebne tehničke podatke proizvoda koji se uobičajeno koriste za opisivanje te kategorije proizvoda, uključujući, tamo gdje je primjereno i organoleptičke karakteristike.

Postupanje po zahtjevu

Članak 16.

(1) Postupanje po zahtjevu za registraciju provodi se sukladno članku 9. Zakona.

(2) Povjerenstvo iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika sastavljeno je od stalnih članova: prehrambeno-biotehnološke i/ili agronomske i/ili veterinarske i/ili pravne i/ili ekonomske i/ili šumarske struke.

(3) Osim stalnih članova Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka ministar može imenovati i stručne članove Povjerenstva u čije područje rada pripada proizvod čija se oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla želi registrirati, a u svrhu pružanja stručne pomoći stalnim članovima Povjerenstva.

Prigovor

Članak 17.

Prigovor na zahtjev za registraciju provodi se sukladno člancima 10., 11., 12., 13. i 14. Zakona.

Prigovor se podnosi na Obrascu iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

Uz Obrazac iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– izjavu u kojoj se navode razlozi i opravdanost prigovora;

– izjavu u kojoj se objašnjava pravni interes za podnošenje prigovora.

(4) Obavijest o završetku postupka prigovora dostavlja se Ministarstvu na Obrascu iz Priloga V. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana postizanja dogovora.

Sadržaj Registra oznaka izvornosti i Registra oznaka zemljopisnog podrijetla

Članak 18.

(1) Registre vodi Ministarstvo sukladno članku 15. Zakona.

(2) U Registre se upisuju sljedeći podaci:

– registrirani naziv proizvoda;

– kategorija proizvoda sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika;

– datum objave i broj »Narodnih novina« u kojima je objavljen naziv registrirane oznake;

– zemlja podrijetla proizvoda.

Sadržaj Upisnika korisnika registriranih oznaka

Članak 19.

(1) Postupak upisa korisnika registrirane oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla pokreće svaki pojedini proizvođač ili prerađivač, sukladno članku 16. Zakona.

(2) Zahtjev za upis u Upisnik korisnika registriranih oznaka podnosi se Ministarstvu na Obrascu iz Priloga VI. ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti presliku Potvrde o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom.

(4) U Upisnike se upisuju sljedeći podaci:

– podaci o korisniku oznake;

– registrirana oznaka i naziv proizvoda;

– datum upisa u Upisnik korisnika;

– naziv i adresa certifikacijskog tijela koje provodi potvrđivanje sukladnosti registriranog proizvoda sa specifikacijom;

– datum brisanja korisnika registrirane oznake sukladno članku 16. stavku 3. Zakona.

Promjene specifikacije proizvoda

Članak 20.

(1) Odobrenje promjena specifikacije proizvoda provodi se sukladno članku 17. Zakona.

(2) Zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda podnosi se Ministarstvu na Obrascu iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

(3) Uz Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– obrazloženje svake tražene izmjene i dopune;

– izjavu kojom se dokazuje pravni interes skupine koja predlaže izmjenu i dopunu.

(4) Manje izmjene i dopune specifikacije ne smiju:

– se odnositi na bitna svojstva proizvoda;

– mijenjati povezanost između proizvoda i zemljopisnog područja;

– uključivati promjenu naziva proizvoda ili bilo kojeg dijela naziva proizvoda;

– utjecati na određeno (definirano) zemljopisno područje;

– predstavljati povećanje ograničenja trgovine poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda ili njihovih sirovina.

(5) Kada Povjerenstvo iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika prihvati izmjene i dopune specifikacije proizvoda koje uključuju promjenu podataka koji se nalaze u Registrima, brišu se izvorni podaci iz Registara i upisuju se novi podaci.

(6) Datum podnošenja zahtjeva za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda iz stavka 2. ovoga članka je datum kada je zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda zaprimljen u Ministarstvo. Zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda potrebno je priložiti u pisanom i elektroničkom obliku.

Oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim

Članak 21.

(1) Oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim provodi se sukladno članku 18. Zakona.

(2) Zahtjev za oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim podnosi se Ministarstvu na Obrascu iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka prilažu se sljedeći dokumenti:

– izjava kojom se dokazuje pravni interes osobe ili skupine koja podnosi zahtjev za oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim;

– izjava kojom se navode razlozi i opravdanja za oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim.

(4) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u pisanom i elektroničkom obliku.

Prekogranični zahtjevi

Članak 22.

Ukoliko više skupina podnosi zajednički zahtjev za registraciju za naziv koji označava prekogranično zemljopisno područje ili kada je tradicionalni naziv povezan s prekograničnim zemljopisnim područjem primjenjuje se sljedeće:

(a) ukoliko se zajednički zahtjev za registraciju ili prigovor podnosi iz zemalja koje nisu članice Europske unije postupa se sukladno člancima 44., 45. i 46. Zakona. Zajednički zahtjev ili prigovor Ministarstvu podnosi jedna zemlja putem svojeg nadležnog tijela, u ime drugih zemalja uključujući dokaz o registraciji oznake da je naziv zaštićen u zemlji podrijetla u svakoj zemlji.

(b) ukoliko zajednički zahtjev za registraciju podnosi jedna zemlja članica Europske unije i jedna zemlja nečlanica Europske unije, u zemlji članici Europske unije provodi se postupak sukladno članku 46. stavku 1. Zakona, a u zemlji koja nije članica Europske Unije provodi se postupak sukladno članku 44. stavku 3. Zakona. Zahtjev Ministarstvu podnosi ili zemlja članica Europske unije koja uz zahtjev dostavlja službeni dokument izdan od svojeg nadležnog tijela kojim se dokazuje da je oznakom izvornosti ili oznakom zemljopisnog podrijetla poljoprivredni ili prehrambeni proizvod priznat sukladno odredbama propisa Europske unije ili se zahtjev podnosi putem nadležnog tijela zemlje koja nije članica Europske unije. Zemlja koja nije članica Europske unije dostavlja Ministarstvu i dokaz o registraciji oznake u zemlji podrijetla.

III. POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI PROIZVODA SA SPECIFIKACIJOM

Ovlašćivanje certifikacijskih tijela

Članak 23.

(1) Ovlašćivanje certifikacijskih tijela provodi se sukladno članku 49. Zakona.

(2) Ministar može privremenim rješenjem ovlastiti certifikacijsko tijelo i u slučaju kada je certifikacijsko tijelo u postupku akreditacije. U tom slučaju certifikacijsko tijelo mora do dana prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije ishoditi akreditaciju za kategoriju ili kategorije proizvoda za koje se traži ovlaštenje.

(3) Zahtjev za ovlašćivanje certifikacijsko tijelo podnosi Ministarstvu na Obrascu iz Priloga X. ovoga Pravilnika.

(4) Uz Zahtjev za ovlašćivanje iz stavka 3. ovoga članka, certifikacijsko tijelo prilaže sljedeću dokumentaciju:

– Potvrdu o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda);

– Potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji ili o pokrenutom postupku akreditacije, za kategoriju ili kategorije proizvoda za koje se traži ovlaštenje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;

– BON-1 i BON- 2/ SOL-2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;

– Presliku godišnjeg financijskog izvještaja za prethodnu godinu;

– Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika;

– Dokaz da zaposlenici imaju odgovarajuću stručnu spremu, izobrazbu i iskustvo ovisno o kategoriji proizvoda za koju se traži ovlaštenje.

(5) Certifikacijska tijela moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- biti akreditirana u skladu s uvjetima odgovarajuće norme HR EN 45011 za kategoriju ili kategorije proizvoda za koje se traži ovlaštenje ili biti u postupku akreditacije kod nadležnog tijela sukladno stavku 2. ovoga članka;

– pri obavljanju poslova potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom biti neovisna i nepristrana;

– primjenjivati Plan kontrole za koji je dobivena suglasnost Ministarstva.

(6) Dokumenti iz stavka 4. ovoga članka moraju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku ili prijevod istih mora biti ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača.

Obveze certifikacijskih tijela

Članak 24.

(1) Postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom provodi se sukladno članku 50. Zakona.

(2) Certifikacijsko tijelo dužno je pisanim i elektroničkim putem dostavljati Ministarstvu polugodišnja izvješća o svom radu do 31. srpnja tekuće godine i godišnja izvješća o svom radu do 31. siječnja slijedeće godine, na propisanom Obrascu iz Priloga XI. ovoga Pravilnika.

(3) Certifikacijsko tijelo ili skupina vodi podatke o dodijeljenom znaku iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Certifikacijsko tijelo ili skupina iz stavka 3. ovoga članka dostavlja Ministarstvu podatke u roku od 7 dana od dana dodjele znaka.

(5) Certifikacijsko tijelo vodi popis korisnika registriranih oznaka, te popis svih subjekata koji sudjeluju u lancu proizvodnje proizvoda i podatke o količinama proizvoda za koje je potvrđena sukladnost sa specifikacijom proizvoda.

(6) Certifikacijsko tijelo iz stavka 5. ovoga članka dostavlja Ministarstvu podatke u roku od 7 dana od dana potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom.

(7) Plan kontrole na osnovu kojeg se provodi potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda može se mijenjati i dopunjavati na zahtjev certifikacijskog tijela, skupine proizvođača ili Ministarstva.

(8) Plan kontrole na prednjoj strani mora biti potpisan i ovjeren od strane certifikacijskog tijela i Ministarstva.

(9) Certifikacijsko tijelo ne može izmijeniti način i kriterije za provođenje potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda bez prethodne suglasnosti Ministarstva.

(10) Nadzor nad radom certifikacijskog tijela provodi Ministarstvo.

Troškovi

Članak 25.

(1) Troškove podnošenja zahtjeva za registraciju, podnošenja prigovora, podnošenja zahtjeva za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda i podnošenja zahtjeva za oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim snosi podnositelj zahtjeva.

(2) Troškove izrade Plana kontrole i troškove potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom snosi podnositelj zahtjeva.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Prilozi od I. do XI. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 27.

Svi postupci za registraciju oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla koji su pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno odredbama Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11 ).

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« br. 88/09, 53/10, 46/11).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/75

Urbroj: 525-08/0558-12-26

Zagreb, 31. kolovoza 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina
, v. r.

PRILOG I.

JEDINSTVENI DOKUMENT

1. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA:

2. OZNAKA (označiti oznaku koja se želi registrirati – staviti križić ):

☐ oznaka izvornosti

☐ oznaka zemljopisnog podrijetla

3. ZEMLJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE: DA ☐ NE ☐

(označiti i navesti naziv zemlje)

4. OPIS POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA:

4.1. Kategorija proizvoda (sukladno Prilogu II Pravilnika)

4.2. Opis proizvoda (sukladno članku 7. stavku 2. podstavku b) Zakona)

Tehnički opis proizvoda za koji se podnosi zahtjev za registraciju oznake (fizikalne, kemijske, mikrobiološke ili organoleptičke karakteristike) uključujući bilo koje zahtjeve za korištenjem određenih životinjskih pasmina ili biljnih sorti.

4.3. Sirovine (samo za prerađene proizvode za koji je podnesen zahtjev za oznaku)

(Za sirovine navesti zahtjeve kakvoće ili ograničenja podrijetla. Navesti opravdanost za navedena ograničenja.)

4.4. Hrana za životinje (samo za proizvode životinjskog podrijetla za koje je podnesen zahtjev za oznaku)

(Za hranu za životinje navesti zahtjeve kakvoće ili ograničenja podrijetla. Navesti opravdanost za navedena ograničenja.)

4.5. Faze proizvodnje koji se moraju odvijati u određenom zemljopisnom području

(Navesti opravdanost za navedena ograničenja.)

4.6. Posebna pravila koja se odnose na rezanje, ribanje, pakiranje itd.

(Ukoliko ih nema, ostaviti prazno. Navesti opravdanost za navedena ograničenja.)

4.7. Posebna pravila koja se odnose na označavanje

(Ukoliko ih nema, ostaviti prazno. Navesti opravdanost za navedena ograničenja.)

5. SAŽETA DEFINICIJA ZEMLJOPISNOG PODRUČJA:

6. POVEZANOST SA ZEMLJOPISNIM PODRUČJEM:

6.1. Specifičnosti zemljopisnog područja

(Za oznaku izvornosti također uključiti i opis utjecaja prirodnih i ljudskih čimbenika.)

6.2. Specifičnost proizvoda

6.3. Za oznaku izvornosti uzročna veza između zemljopisnog područja i kakvoće ili karakteristike proizvoda

6.4. Za oznaku zemljopisnog podrijetla uzročna veza između zemljopisnog područja i kakvoće, ugleda ili drugih karakteristika proizvoda

PODACI O MJESTU OBJAVE SPECIFIKACIJE

PRILOG II.

KATEGORIJE PROIZVODA

1. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI NAMIJENJENI ZA PREHRANU LJUDI

– Kategorija 1.1. Meso i iznutrice;

– Kategorija 1.2. Mesni pripravci i proizvodi od mesa;

– Kategorija 1.3. Sirevi;

– Kategorija 1.4 Ostali proizvodi životinjskog podrijetla (jaja, med, ostali mliječni proizvodi, ne uključujući maslac, itd.);

– Kategorija 1.5. Masti (maslac, margarin, ulja, itd.);

– Kategorija 1.6. Voće i povrće, žitarice u prirodnom stanju ili prerađeni;

– Kategorija 1.7. Ribe, mekušci, rakovi i njihovi proizvodi;

– Kategorija 1.8. Ostali proizvodi (začini, itd.).

2. PREHRAMBENI PROIZVODI

– Kategorija 2.1. Pivo;

– Kategorija 2.2. Napici dobiveni od biljnih ekstrakata;

– Kategorija 2.3. Kruh, pecivo, kolači, slastice i drugi pekarski proizvodi;

– Kategorija 2.4. Prirodne gume i smole;

– Kategorija 2.5. Senf;

– Kategorija 2.6. Tjestenina;

– Kategorija 2.7. Sol.

3. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

– Kategorija 3.1. Sijeno;

– Kategorija 3.2. Esencijalna ulja;

– Kategorija 3.3. Pluto;

– Kategorija 3.4. Cochineal boja (sirovina životinjskog podrijetla);

– Kategorija 3.5. Cvijeće i ukrasno bilje;

– Kategorija 3.6. Vuna;

– Kategorija 3.7. Pleter;

– Kategorija 3.8. Trt lan;

– Kategorija 3.9. Pamuk.

PRILOG III.

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OZNAKE

1. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA (za koji se traži registracija oznake):

2. OZNAKA KOJA SE NAMJERAVA REGISTRIRATI (označiti oznaku koja se želi registrirati – staviti križić ):

☐ oznaka izvornosti

☐ oznaka zemljopisnog podrijetla

3. ZEMLJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE: DA ☐ NE ☐

(označiti i navesti naziv zemlje)

4. PODACI O SKUPINI - PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv skupine

Pravni status skupine

Adresa skupine

Broj telefona, fax, e-mail

Ime i prezime, adresa i broj telefona odgovorne osobe skupine koja podnosi zahtjev

Ime i prezime, adresa opunomoćene osobe koja zastupa skupinu koja podnosi zahtjev

5. PRILOZI UZ ZAHTJEV

☐ Preslika dokaza o registraciji skupine

(potrebno je dostaviti jedan od navedenih dokumenata: Izvod iz sudskog registra ili Izvod iz trgovačkog registra ili Izvod iz registra Udruga ili preslika Rješenja iz Upisnika poljoprivrednog gospodarstva)

☐ Punomoć (dostaviti samo ako skupinu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik, ovjerenu od javnog bilježnika)

☐ Specifikacija proizvoda

☐ Jedinstveni dokument

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva:

_____________________ _____________________

PRILOG IV.

IZJAVA O PRIGOVORU

1. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA:

(upisati naziv kako je objavljeno u »Narodnim novinama«)

2. SLUŽBENI PODACI:

– broj »Narodnih novina« u kojima je objavljena obavijest o zaprimljenom zahtjevu

– datum objave zahtjeva u »Narodnim novinama«

3. PODACI O PODNOSITELJU PRIGOVORA:

  1. Ime i prezime odgovorne osobe

    Ime i prezime/naziv skupine (pravna ili fizička osoba)

    Adresa podnositelja prigovora

    Broj telefona, fax, e-mail

NADLEŽNO TIJELO:

Adresa

Broj telefona, e-mail adresa

4. RAZLOG ZA PRIGOVOR:

(označiti stavljanjem križića )

– ☐ Ne udovoljavanje uvjetima predviđenim člankom 5. Zakona;

– ☐ Registracija naziva bila bi u suprotnosti s člankom 6. stavkom 3. Zakona (biljna sorta ili životinjska pasmina);

– ☐ Registracija naziva bila bi u suprotnosti s člankom 6. stavkom 4. Zakona (naziv u cijelosti ili djelomično homonim);

– ☐ Registracija naziva bila bi u suprotnosti s člankom 6. stavkom 5. Zakona (postojeći žigovi);

– ☐ Registracija bi ugrozila postojeće nazive, žigove ili proizvode kako je navedeno u članku 13. stavku 1. podstavku c) Zakona;

– ☐ Naziv predložen za registraciju je generički, pojedinosti dostaviti sukladno članku 13. stavku 1. podstavku d) Zakona;

5. PRILOZI:

– Priložiti izjavu u kojoj se navode razlozi i opravdanost prigovora

– Priložiti izjavu u kojoj se objašnjava pravni interes za podnošenje prigovora.

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva:

_____________________ _____________________

PRILOG V.

OBAVIJEST O ZAVRŠETKU POSTUPKA PRIGOVORA

1. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA:

(upisati naziv kako je objavljeno u »Narodnim novinama«)

2. SLUŽBENI PODACI

– broj »Narodnih novina« u kojima je objavljena obavijest o zaprimljenom zahtjevu

– datum objave zahtjeva u »Narodnim novinama«

3. ZAKLJUČAK SASTANKA O ZAVRŠETKU POSTUPKA PRIGOVORA

3.1. Postignut je dogovor sa sljedećim podnositeljem (ima) prigovora:

(prilog preslika dokumenta koji dokazuju dogovor)

3.2. Nije postignut dogovor sa sljedećim podnositeljem (ima) prigovora:

4. SPECIFIKACIJA PROIZVODA I JEDINSTVENI DOKUMENT

4.1. Specifikacija proizvoda je izmijenjena (zaokružiti):

Da* Ne

* Ukoliko »Da«, priložiti izmijenjenu specifikaciju proizvoda

4.2 Jedinstveni dokument je izmijenjen (zaokružiti)

Da* Ne

* Ukoliko »Da«, priložiti izmijenjeni jedinstveni dokument

5. DATUM I POTPIS:

– Ime i prezime

– Pravni status

– Adresa

– Broj telefona i e-mail adresa

PRILOG VI.

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK KORISNIKA REGISTRIRANIH OZNAKA

1. PODACI O KORISNIKU OZNAKE:

Ime i prezime/naziv

Pravni status

Adresa

Broj telefona, fax, e-mail

Ime i prezime odgovorne osobe

2. REGISTRIRANA OZNAKA I NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA:

☐ oznaka izvornosti

☐ oznaka zemljopisnog podrijetla

3. CERTIFIKACIJSKO TIJELO:

Naziv i adresa certifikacijskog tijela

Broj telefona, fax, e-mail adresa certifikacijskog tijela

4. PRILOZI:

– Preslika Potvrde o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom.

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva:

_____________________ _____________________

PRILOG VII.

ZAHTJEV ZA IZMJENU I DOPUNU SPECIFIKACIJE PROIZVODA

1. REGISTRIRANA OZNAKA I NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA:

2. KATEGORIJA PROIZVODA (sukladno Prilogu II. Pravilnika):

3. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv skupine i kontakt osoba

Adresa podnositelja zahtjeva

Broj telefona, fax, e-mail

4. ZEMLJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE: DA ☐ NE ☐

(označiti i navesti naziv zemlje)

5. IZMJENE I DOPUNE U SPECIFIKACIJI PROIZVODA SE ODNOSE NA:

(označiti stavljanjem križića )

– ☐ Naziv proizvoda;

– ☐ Opis proizvoda;

– ☐ Zemljopisno područje;

– ☐ Dokaz o podrijetlu;

– ☐ Način proizvodnje;

– ☐ Povezanost;

– ☐ Označavanje;

– ☐ Nacionalni zahtjevi;

– ☐ Ostalo (navesti).

6. VRSTA IZMJENE(A) I DOPUNE(A):

– ☐ Izmjena i dopuna Jedinstvenog dokumenta;

– ☐ Izmjena i dopuna specifikacije registrirane oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla za koje nije objavljena niti jedna izmjena Jedinstvenog dokumenta;

– ☐ Izmjena i dopuna specifikacije proizvoda koja ne zahtjeva izmjenu i dopunu objavljenog Jedinstvenog dokumenta sukladno članku 17. stavku 5. Zakona;

– ☐ Privremena izmjena i dopuna specifikacije proizvoda koja proizlazi iz nametnutih obveznih sanitarnih ili fitosanitarnih mjera određenih od strane nadležnih tijela sukladno članku 17. stavku 6. Zakona.

7. PRILOZI:

– Za svaki naslov označen u prethodnoj točki, navesti obrazloženje svake tražene izmjene i dopune.

– Priložiti izjavu kojom se dokazuje pravni interes skupine koja predlaže izmjenu i dopunu.

8. NADOPUNJENI JEDINSTVENI DOKUMENT (UKOLIKO JE POTREBNO):

(sukladno Prilogu I.)

PODACI O MJESTU OBJAVE SPECIFIKACIJE

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva:

_____________________ _____________________

PRILOG VIII.

ZAHTJEV ZA OGLAŠAVANJE RJEŠENJA O REGISTRACIJI OZNAKE NIŠTAVIM

1. NAZIV POLJOPRIVREDNOG ILI PREHRAMBENOG PROIZVODA ZA KOJI SE ZAHTJEVA OGLAŠAVANJE RJEŠENJA REGISTRIRANE OZNAKE NIŠTAVIM:

2. ZEMLJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE: DA ☐ NE ☐

(označiti i navesti naziv zemlje)

3. KATEGORIJA PROIZVODA (sukladno Prilogu II. Pravilnika):

4. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA OGLAŠAVANJE RJEŠENJA O REGISTRACIJI OZNAKE NIŠTAVIM:

Ime i prezime /naziv

Pravni status

Adresa

Broj telefona, fax, e-mail

5. PRILOZI:

– Priložiti izjavu kojom se dokazuje pravni interes osobe ili skupine koja podnosi zahtjev za oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim

– Priložiti izjavu kojom se navode razlozi i opravdanja za oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva:

_____________________ _____________________

PRILOG IX.

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OZNAKE ZA ZEMLJE ČLANICE EUROPSKE UNIJE

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv skupine

Pravni status

Adresa

Broj telefona, fax, e-mail

Kontakt osoba

2. ZEMLJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

(navesti naziv zemlje članice Europske unije)

3. PRILOG UZ ZAHTJEV:

– Preslika službenog dokumenta izdanog od nadležnog tijela države članice Europske unije kojim se dokazuje da je oznakom izvornosti i oznakom zemljopisnog podrijetla poljoprivredni ili prehrambeni proizvod priznat sukladno odredbama propisa Europske unije kojima se uređuje područje zaštite poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda oznakom izvornosti i oznakom zemljopisnog podrijetla.

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva:

_____________________ _____________________

PRILOG X.

ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE CERTIFIKACIJSKOG TIJELA

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:

Naziv podnositelja zahtjeva

Adresa podnositelja zahtjeva

Broj telefona, fax, e-mail

Ime i prezime odgovorne osobe

Ime i prezime ovlaštene osobe

Kategorija proizvoda

(sukladno Prilogu II. Pravilnika) za koju se podnosi Zahtjev za ovlašćivanje

2. PRILOZI UZ ZAHTJEV:

Staviti križić

x

Dokumentacija

Potvrda o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda)

Potvrda Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji ili o pokrenutom postupku akreditacije, za kategoriju ili kategorije proizvoda za koje se traže ovlaštenje, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

BON -1 i BON 2/ SOL-2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva

Preslika godišnjeg financijskog izvještaja za prethodnu godinu

Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika

Dokaz da zaposlenici imaju odgovarajuću stručnu spremu, izobrazbu i iskustvo ovisno o kategoriji proizvoda za koju se traži ovlaštenje

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva:

_____________________ _____________________

PRILOG XI.

IZVJEŠĆE CERTIFIKACIJSKOG TIJELA

POLUGODIŠNJA/GODIŠNJA IZVJEŠĆA CERTIFIKACIJSKIH TIJELA

1. PODACI O KONTROLIRANIM PRERAĐIVAČIMA I PROIZVOĐAČIMA POLJOPRIVREDNIH ILI PREHRAMBENIH PROIZVODA u izvještajnom razdoblju

Registrirana oznaka i naziv proizvoda

Ime i prezime/naziv proizvođača/prerađivača

Pravni status

Količina proizvoda označenih oznakom izvornosti/oznakom zemljopisnog podrijetla (kg/kom)

Broj dodijeljenih znakova

(ako znakove dodjeljuje certifikacijsko tijelo)

Ime i prezime kontrolora certifikacijskog tijela koji je obavio kontrolu

Datumi izdavanja Potvrde o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom i datumi isteka istih

Navesti utvrđene nesukladnosti, težinu nesukladnosti te korektivnu radnju subjekta

* Navedeni podaci iz tablice dostavljaju se za svaki pojedini proizvod za koji je potvrđena sukladnost sa specifikacijom proizvoda

2. PODACI O CERTIFIKACIJSKOM TIJELU U POSTUPKU POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI

Priložiti Plan rada/Plan izobrazbe osoba koje provode potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa specifikacijom (samo za godišnje izvješće)

Priložiti dokumentaciju o zaposlenicima certifikacijskog tijela:

– Ugovore o radu na neodređeno vrijeme;

– Ugovore o radu na određeno vrijeme;

– Ugovore o djelu.

Da li su sklopljeni novi Ugovori o izradi Plana kontrole s proizvođačima

(ako su sklopljeni navesti za koje proizvode i s kojim proizvođačima)

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva:

_____________________ _____________________