Pravilnik o stolnim vodama

NN 102/2012 (12.9.2012.), Pravilnik o stolnim vodama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2243

Na temelju članka 15. stavka 1. podstavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07, 84/08 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O STOLNIM VODAMA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kojima pri proizvodnji i stavljanju na tržište moraju odgovarati stolne vode, a odnose se na:

– fizikalna, kemijska, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva te sastav

– dozvoljene tehnološke postupke obrade

– dodatne zahtjeve označavanja

– mikrobiološke kriterije.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika osim članka 4. stavka 2. podstavka 1., 2. i 3. ne primjenjuju se na proizvode koji su zakonito proizvedeni i/ili stavljeni na tržište u državi članici Europske unije ili zakonito proizvedeni u državi EFTA-e koja je ugovorna strana Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Članak 3.

Na označavanje stolne vode primjenjuju se odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« br. 63/11, 79/11) te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.

II. POSEBNE ODREDBE

Definicija stolne vode

Članak 4.

(1) Stolna voda je voda koja se proizvodi od vode za piće

i/ili prirodne mineralne i/ili prirodne izvorske vode uz moguće dodavanje jedne ili više dopuštenih tvari iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Stolna voda mora udovoljavati:

– mikrobiološkim pokazateljima propisanim u Tablici 1. Dodatka 1. ovoga Pravilnika

– kemijskim i fizikalno-kemijskim pokazateljima propisanim u Tablici 2. Dodatka 1. ovoga Pravilnika

– pokazateljima radioaktivnosti iz Tablice 3. Dodatka 1. ovoga Pravilnika

– uvjetima korištenja i stavljanja na tržište stolne vode propisanim člankom 7. ovoga Pravilnika.

(3) Mikrobiološki, kemijski i fizikalno-kemijski pokazatelji određuju se sukladno tablicama 1., 2. i 3. Dodatka 2. ovoga Pravilnika.

Tehnološki postupci obrade stolne vode

Članak 5.

(1) U tehnološkom procesu obrade stolne vode mogu se koristiti sljedeći postupci obrade:

– odvajanje njezinih nestabilnih elemenata, kao što su spojevi željeza, mangana, arsena i sumpora, postupcima filtracije ili dekantiranja, uz mogućnost prethodne oksigenacije ili obrade sa zrakom obogaćenim ozonom

– odvajanje drugih nepoželjnih sastojaka od onih navedenih u podstavku 1. ovoga stavka.

(2) Osim tehnoloških postupaka obrade iz stavka 1. ovoga članka, u proizvodnji stolnih voda dozvoljeni su i drugi postupci obrade u svrhu osiguranja zdravstvene ispravnosti i kakvoće stolne vode.

(3) U proizvodnji stolnih voda dozvoljeno je dodavanje sljedećih tvari: natrijeva klorida (NaCl), kalcijeva klorida (CaCl2), natrijeva karbonata (Na2CO3), natrijeva hidrogenkarbonata (NaHCO3), magnezijeva karbonata (MgCO3), natrijeva sulfata (Na2SO4), magnezijeva sulfata (MgSO4), natrijeva fluorida (NaF) i ugljikovog dioksida (CO2).

Postupak obrade vode zrakom obogaćenim ozonom

Članak 6.

U slučaju primjene postupka obrade stolne vode sa zrakom obogaćenim ozonom, obrada ne smije dovesti do stvaranja ostataka koncentracija većih od maksimalnih dopuštenih koncentracija propisanih u Tablici 1. Dodatka 3. ovoga Pravilnika ili do stvaranja ostataka koji mogu biti opasni po zdravlje ljudi.

Uvjeti proizvodnje i stavljanja na tržište stolne vode

Članak 7.

(1) Oprema za proizvodnju mora udovoljavati sljedećem:

– cijevi i spremnici moraju biti izrađeni od materijala prikladnog za vodu sukladno posebnim propisima na način da onemogućavaju bilo kakvu kemijsku, fizikalno-kemijsku ili mikrobiološku promjenu stolne vode;

– uvjeti korištenja vode, postrojenja za pranje i punjenje u ambalažu moraju udovoljavati higijenskim uvjetima, kao i ambalaža koja mora biti obrađena ili izrađena na način da se izbjegnu negativni učinci na mikrobiološka i kemijska svojstva stolne vode;

(2) Zabranjen je transport stolne vode u ambalaži koja nije odobrena za distribuciju krajnjem potrošaču.

Označavanje stolne vode

Članak 8.

(1) Naziv pod kojim se stolna voda stavlja na tržište je »stolna voda« ili u slučaju dodavanja ugljikovog dioksida »stolna voda s ugljikovim dioksidom«, »gazirana stolna voda« ili »soda voda« i drugim opisnim ili uobičajenim nazivima.

(2) Stolna voda koja sadrži dodanu tvar iz članka 5. stavka 3. ovog Pravilnika može biti označena navodom »sadrži…mg/l dodanog…« ili ako je u stolnu vodu dodano više različitih tvari tada se ista označuje navodom »sadrži sljedeće dodane tvari (mg/l):…,…,…«.

(3) Zabranjeno je na ambalaži, pri označavanju ili bilo kojoj vrsti reklamiranja i prezentiranja, korištenje riječi, naziva proizvoda, zaštitnih žigova, naziva marki proizvoda, slikovnih prikaza ili drugih oznaka, koji upućuju na prirodnu mineralnu ili prirodnu izvorsku vodu, primjerice riječi »kiselica«, »mineralna voda«, »mineral«, »izvorska voda«, »izvor«, »vrelo«, »prirodna« ili bilo koje izvedenice tih riječi.

(4) Stolna voda koja je bila podvrgnuta obradi sa zrakom obogaćenim ozonom mora biti označena navodom »voda podvrgnuta odobrenom postupku obrade zrakom obogaćenim ozonom«.

(5) Kod naziva proizvoda naziv kemijskog spoja »ugljikov dioksid« može biti zamijenjen kemijskom formulom »CO2«.

III. UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI

Službena kontrola

Članak 9.

(1) Utvrđivanje sukladnosti stolne vode sa zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom u svrhu službene kontrole provodi se na tržištu i na mjestu proizvodnje te se za to koriste međunarodno priznate i validirane metode.

(2) Službena kontrola provodi se periodično kako bi se utvrdilo udovoljava li stolna voda odredbama članka 4. ovog Pravilnika.

(3) Službena kontrola stolne vode u ambalaži provodi se prema tablicama 2. i 3. Dodatka 2. i Tablici 2. Dodatka 1. ovog Pravilnika.

2) Ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka provode službeni laboratoriji.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Dodaci 1., 2. i 3. tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/92

Urbroj: 525-09/0493-12-9

Zagreb, 3. rujna 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

DODATAK 1.

MIKROBIOLOŠKI, KEMIJSKI, FIZIKALNO-KEMIJSKI I RADIOLOŠKI POKAZATELJI ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI I KAKVOĆE STOLNE VODE

Tablica 1. MIKROBIOLOŠKI POKAZATELJI

Pokazatelj

Jedinice voda u ambalaži

Maksimalna dopuštena koncentracija (MDK)

Napomena

Escherichia coli

broj/250 ml

0


Enterokoki

broj/250 ml

0


Clostridium perfrigens (uključujući spore)

broj/100 ml

0

1

Ukupni koliformi

broj/250 ml

0


Broj kolonija 22oC

broj/1 ml

100


Broj kolonija 37oC

broj/1 ml

20


Pseudomonas

aeruginosa

broj/250 ml

0


Napomena 1. – potrebno samo kad je voda za piće po porijeklu površinska voda ili ako na nju utječe

Tablica 2. KEMIJSKI I FIZIKALNO-KEMIJSKI POKAZATELJI STOLNE VODE U AMBALAŽI I NJIHOVE MAKSIMALNE DOPUŠTENE KONCENTRACIJE

Sastojci

Jedinica mjerenja

MDK

Napomena

Akrilamid

µg/l

0,10

1

Aluminij

mg/l

0,2

 

Amonijak

mg/l

0,50


Antimon

mg/l

0,005


Arsen

mg/l

0,01 (ukupno)


Bakar

mg/l

2


Benzen

µg/l

1,0

 

Benzo(a)piren

µg/l

0,01

 

Boja


prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena

 

Bor

mg/l

1


Bromat

µg/l

10,0


Cijanidi

µg/l

50,0 


1,2-dikloroetan

µg/l

3,0


Epiklorhidrin

µg/l

0,10

1

Fluoridi

F mg/l

1,5


Kadmij

mg/l

0,005


Kloridi

mg/l

250,0

9

Koncentracija vodikovih iona

pH jedinica

6,5 – 9,5

9 i 10

Krom

mg/l

0,05


Mangan

µg/l

50,0

 

Miris

 

prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena

 

Mutnoća


prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena

 

Natrij

mg/l

200,0

 

Nikal

mg/l

0,02


Nitrati

mg/l

50,0

3

Nitriti

mg/l

0,5

3

Okus

 

prihvatljivo za potrošača i bez atipičnih promjena


Olovo

mg/l

0,01

2

oksidativnost (KMnO4)

mg/l

5,0

11

Policiklički aromatski ugljikovodici – eng. polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

µg/l

0,10

suma koncentracija specificiranih spojeva

7

Pesticidi pojed. / ukupni

µg/l

0,1/0,5

4 i 5/4 i 6

Selen

mg/l

0,01


Sulfati

mg/l

250,0

9

Suma tetrakloreten i trikloreten

µg/l

10,0

suma koncentracija specificiranih spojeva

Trihalometani (THM) – ukupni

µg/l

100,0

suma koncentracija specificiranih spojeva

8

Ukupni organski ugljik – eng. total organic carbon (TOC)

mg/l

 bez abnormalnih promjena


Vinil klorid

µg/l

0,50

1

Vodljivost

µS/cm/20°C

2500

9

Željezo

µg/l

200,0

 

Živa

mg/l

0,001


Napomena 1. – MDK – vrijednost odnosi se na rezidualnu koncentraciju monomera u vodi, izračunato prema specifikacijama za maksimalno oslobađanje iz odgovarajućeg polimera u kontaktu s vodom.

Napomena 2. – vrijednost za olovo mora ispuniti zahtjeve najkasnije do 2015. godine. Do tada granična vrijednost za olovo iznosi 25 µg/l.

Tijekom razdoblja potrebnog za ostvarivanje poštivanja granične vrijednosti mora se osigurati poduzimanje svih prikladnih mjera za smanjenje koncentracije olova u vodi.

Napomena 3. – MDK – vrijednost iznosi za [nitrat]/50 + [nitrit]/3 > ili = 1, gdje uglate zagrade označavaju koncentraciju u mg/l za nitrat (NO3-) i nitrit (NO2-).

Napomena 4. – pojam »Pesticidi« podrazumijeva: organske insekticide, organske herbicide, organske fungicide, organske nematocide, organske akaricide, organske algicide, organske rodenticide, organski pripravci koji sprečavaju nastajanje sluzi (silmicidi), srodne proizvode (između ostalog i regulatore rasta) te njihove relevantne metabolite, razgradne i reakcijske produkte. Ispituju se samo oni pesticidi za koje je vjerojatno da će biti prisutni u mjestu proizvodnje.

Napomena 5. – granična vrijednost pokazatelja vrijedi za svaki pojedini pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor i heptaklor epoksid granična vrijednost iznosi 0,030 µg/l.

Napomena 6. – »Pesticidi – ukupno« znači zbroj pojedinih pesticida kvantitativno određenih u postupku praćenja.

Napomena 7. – specificirani spojevi su: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren.

Napomena 8. – specificirani spojevi su: kloroform, bromoform, dibromklormetan, bromdiklormetan

Napomena 9. – voda ne smije biti agresivna

Napomena 10. – za gaziranu stolnu vodu pH vrijednost može biti smanjena na 4,5 i niže

Napomena 11. – ovaj pokazatelj nije potrebno mjeriti ako je pokazatelj TOC analiziran

Tablica 3. RADIOAKTIVNOST

Pokazatelj

Granična vrijednost pokazatelja

Mjerna jedinica

Napomena 

Tricij

100

Bq/l

1

Ukupna primljena doza

0,10 

mSv/godina

1

Napomena 1. – Određivanje samo kod formiranja novog izvorišta


DODATAK 2.

Tablica 1. KARAKTERISTIKE IZVEDBE(*) ANALITIČKE METODE ZA ANALIZU SASTOJAKA IZ TABLICE 2. DODATKA 1.

Sastojci

Točnost vrijednosti pokazatelja u %

(Napomena 1.)

Preciznost vrijednosti pokazatelja

(Napomena 2.)

Granica detekcije u % vrijednosti pokazatelja

(Napomena 3.)

Uvjeti

Napomena

Akrilamid
1


Aluminij

10

10

10

 


Amonij

10

10

10

 


Antimon

25

25

25Arsen

10

10

10Bakar

10

10

10Benzen

25

25

25

 


Benzo(a)piren

25

25

25

 


Bor

10

10

10Bromat

25

25

25

 


Cijanidi

10

10

10


4

Elektrovodljivost

10

10

10

 


1,2-dikloretan

25

25

10

 


Epiklorhidrin
1


Fluoridi

10

10

10Kadmij

10

10

10Kloridi

10

10

10

 


Krom

10

10

10Mangan

10

10

10Nikal

10

10

10Nitrati

10

10

10Nitriti

10

10

10Olovo

10

10

10Oksidacija

25

25

10

 

5

Pesticidi

25

25

25

 

6

Policiklički aromatski ugljikovodici

25

25

25

 

7

Selen

10

10

10

 


Natrij

10

10

10

 


Sulfat

10

10

10

 


Tetrakloreten

25

25

10

 

8

Trikloreten

25

25

10

 

8

Ukupni trihalometani

25

25

10

 

7

Vinil klorid
1


Željezo

10

10

10

 


Živa

20

10

20(*) Analitičke metode korištene za mjerenja koncentracije sastojaka navedenih u Tablici 2. Dodatka 1. moraju omogućiti mjerenje najmanjih koncentracija navedenih pokazatelja s odgovarajućom točnošću, preciznošću i granicom detekcije. Bez obzira na osjetljivost primijenjene metode, rezultat se prikazuje s najmanje onoliko decimalnih mjesta na koliko je izražena maksimalna dopuštena vrijednost koncentracije propisane u Tablici 2. Dodatka 1.

Uvjet 1. – Kontrolirati u skladu sa specifikacijom proizvoda

Napomena 1. – točnost je sustavna pogreška i predstavlja razliku između srednje vrijednosti većeg broja ponovljenih mjerenja i prave vrijednosti.

Napomena 2. – preciznost je slučajna pogreška i uglavnom se izražava kao standardna devijacija (unutar serije mjerenja i između njih) rasipanja rezultata oko srednje vrijednosti. Prihvatljiva preciznost je dvostruka vrijednost standardne devijacije.

Napomena 3. – granica detekcije je:

– trostruka vrijednost standardne devijacije prirodnog uzorka koji sadrži nisku koncentraciju tog pokazatelja ili

– peterostruka vrijednost standardne devijacije slijepe probe.

Napomena 4. – metodom se mora odrediti ukupni cijanid u svim oblicima.

Napomena 5. – oksidacija se izvodi: 10 minuta pri 100°C u kiselim uvjetima, uz uporabu permanganata.

Napomena 6. – vrijednosti iz tablice vrijede za svaki pojedini pesticid. Ako se granica detekcije u ovom trenutku ne može dostići, treba svim sredstvima nastojati da se predložene granice dostignu.

Napomena 7. – značajke provedbe ispitivanja vrijede za pojedine spojeve od 25 % vrijednosti navedene u Dodatku 1.

Napomena 8. – značajke provedbe ispitivanja vrijede za pojedine spojeve od 50 % vrijednosti navedene u Dodatku 1.

pH – vrijednost mora biti određivana ispitnim metodama s odgovarajućim područjem mjerenja, točnošću 0,2 pH jedinice i preciznošću 0,2 pH jedinice.

Tablica 2. MINIMALNA GODIŠNJA UČESTALOST UZORKOVANJA I ANALIZA

Količina vode namijenjene za pakiranje u m3/dan*

Broj uzoraka za redovno ispitivanje (prema Tablici 3.)

Broj uzoraka za periodičko ispitivanje (prema Tablici 2.)

< / = 10

1

1

> 10 < /= 60

12

1

> 60

12+1 za svakih narednih 5 m3

1+1 za svakih narednih 100 m3

* Računa se kao prosječna količina po danu u kalendarskoj godini

Tablica 3. OBVEZNI PARAMETRI ISPITIVANJA

Fizikalno-kemijski i kemijski

pokazatelji

Mikrobiološki pokazatelji

Amonij

Escherichia coli

Boja

Pseudomonas aeruginosa

Vodljivost

Koliformne bakterije

Koncentracija vodikovih iona (pH vrijednost)

Broj kolonija 22 oC

Miris

Broj kolonija 37 oC

Mutnoća


Okus

 

ŽeljezoDODATAK 3.

Tablica 1. MAKSIMALNE DOPUŠTENE KONCENTRACIJE OSTATAKA NAKON OBRADE STOLNE VODE ZRAKOM OBOGAĆENIM OZONOM

Ostatak nakon obrade

MDK (μg/l)

Otopljeni ozon

50

Bromati

3

Bromoformi

1

102 12.09.2012 Pravilnik o stolnim vodama