Pravilnik o sadržaju financijskog plana Hrvatskih voda

NN 102/2012 (12.9.2012.), Pravilnik o sadržaju financijskog plana Hrvatskih voda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2244

Na temelju članka 38. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09. i 130/11.) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sadržaj Financijskog plana Hrvatskih voda.

Članak 2.

Opći dio Financijskog plana Hrvatskih voda ima sadržaj sukladan odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.) i uputama za izradu prijedloga državnog proračuna koje se donose temeljem članka 26. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.).

Članak 3.

Posebni dio Financijskog plana Hrvatskih voda sadržava sljedeće programe, iskazane u sljedećim točkama i aktivnosti unutar programa, iskazane u sljedećim podtočkama:

1. Administracija i upravljanje

2. Servisiranje unutarnjeg duga i dani zajmovi

3. Servisiranje vanjskog duga i dani zajmovi

4. Program radova održavanja voda i obrane od poplava

4.1 Održavanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda

4.2 Redovna i izvanredna obrana od poplava

4.3 Upravljanje javnim vodnim dobrom i uknjižba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama

4.4 Ulaganja u obnovu i održavanje građevina detaljne melioracijske odvodnje

4.5 Studijski poslovi, vodoistražni radovi, monitoring i ostali tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama

4.6 Sanacije iznenadnih onečišćenja voda

4.7 Laboratorijski poslovi

4.8 Obračun i naplata vodnih naknada

4.9 Ostale tekuće aktivnosti

5. Program investicijskih aktivnosti u vodnom gospodarstvu

5.1. Gradnja regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje

5.2. Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za javnu vodoopskrbu

5.3. Ulaganja u gradnju komunalnih građevina za javnu odvodnju

5.4. Ulaganja u gradnju građevina za navodnjavanje

5.5. Projekti s međunarodnim sastavnicama

Članak 4.

Programi se vode zbirno na razini cijelog programa, osim gdje je ovim Pravilnikom drukčije propisano.

Program »Administracija i upravljanje« vodi se na razini detaljnosti na kojoj se u Državnom proračunu vodi program »Administracija i upravljanje« ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

Članak 5.

Aktivnosti unutar programa vode se zbirno na razini cjelokupne aktivnosti, osim gdje je ovim Pravilnikom drukčije propisano.

Aktivnosti »Projekti s međunarodnim sastavnicama« vode se za svaki projekt s međunarodnom sastavnicom zasebno.

Aktivnost »Ostale tekuće aktivnosti« vode se zbirno na razini cjelokupne aktivnosti ili za svaku tekuću aktivnost zasebno.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju Financijskog plana Hrvatskih voda (»Narodne novine« broj: 93/2010).

Klasa: 053-01/12-01/644

Urbroj: 525-12/0990-12-2

Zagreb, 5. rujna 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.