Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koje sadrže aktivne tvari acetaklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor

NN 102/2012 (12.9.2012.), Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koje sadrže aktivne tvari acetaklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2246

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, br. 70/05) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O ZABRANI PROMETA SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA KOJA SADRŽE AKTIVNE TVARI ACETOKLOR, ASULAM, FLUFENOKSURON, MASNE ALKOHOLE, NOVALURON I PROPIZOKLOR

I.

(1) Ovom se Naredbom zabranjuje promet sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari: acetoklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor.

(2) Ovom se Naredbom preuzimaju odredbe:

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1372/2011 od 21. prosinca 2011. godine o neodobravanju aktivne tvari acetoklor, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i koja dopunjuje Odluku Komisije 2008/934/EZ;

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1045/2011 od 19. listopada 2011. godine o neodobravanju aktivne tvari asulam, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i koja dopunjuje Odluku Komisije 2008/934/EZ;

– Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 942/2011 od 22. rujna 2011. godine o neuvrštavanju aktivne tvari flufenoksuron, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i koja dopunjuje Odluku Komisije 2008/934/EZ;

– Odluke Komisije 2008/941/EZ od 8. prosinca 2008. godine o neuvrštavanju određenih aktivnih tvari u Prilog I. Direktive Vijeća br. 91/414/EEZ i povlačenju rješenja o registraciji sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže te tvari;

– Provedbene odluke Komisije 2012/187/EU od 4. travnja 2012. koja dopunjuje Odluku 2001/861/EZ vezano uz aktivnu tvar novaluron;

– Provedbene odluke Komisije 2011/262/EU od 27. travnja 2011. godine o neuvrštavanju aktivne tvari propizoklor u Prilog I. Direktive Vijeća 91/414/EEZ i koja dopunjuje Odluku Komisije 2008/941/EZ;

slijedom čega se sva sredstva za zaštitu bilja koja sadržavaju navedene aktivne tvari povlače s europskog tržišta.

(3) Popis sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari iz stavka 1. ove točke naveden je u prilogu ove Naredbe i njezin je sastavni dio.

II.

(1) Sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari asulam, flufenoksuron, masne alkohole i propizoklor prestaje valjanost rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja 1. listopada 2012. godine.

(2) Sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari acetoklor i novaluron prestaje valjanost rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja 31. prosinca 2012. godine.

(3) Danom prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja, aktivne tvari koje sadrže ta sredstva brišu se iz Popisa aktivnih tvari odobrenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 82/12).[1]

III.

Prometom sredstvima za zaštitu bilja u smislu ove Naredbe se smatra bilo koja opskrba sredstvima za zaštitu bilja, bilo naplaćena ili besplatna, uporaba i primjena, te uvoz koji podrazumijeva unošenje sredstva na carinsko područje Republike Hrvatske, osim skladištenja radi otpreme s carinskog područja Republike Hrvatske ili skladištenja radi njihovog zbrinjavanja.

IV.

Proizvođači, zastupnici i veletrgovci sredstava za zaštitu bilja dužni su prijaviti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi poljoprivrede i prehrambene industrije, Sektoru inspekcija u poljoprivredi, Službi inspekcija u poljoprivredi, zalihe sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari asulam, flufenoksuron, masne alkohole i propizoklor do 1. studenoga 2012. godine, a zalihe sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari acetoklor i novaluron do 31. siječnja 2013. godine.

V.

Iznimno od zabrane iz točke I. ove Naredbe, dopuštena je prodaja i primjena zaliha sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari navedene u točki I. stavku 1. ove Naredbe najviše 18 mjeseci od prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja na sljedeći način:

– prvih 6 mjeseci od prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja proizvođačima, zastupnicima i veletrgovcima dopušteno je prodavati prijavljene zalihe sredstava za zaštitu bilja;

– 18 mjeseci od prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja dopušteno je specijaliziranim prodavaonicama (poljoprivrednim ljekarnama, poljoprivrednim zadrugama i dr. – maloprodaji) prodavati zalihe sredstava za zaštitu bilja samo krajnjim korisnicima – poljoprivrednim proizvođačima;

– krajnjim korisnicima dopuštena je primjena sredstava za zaštitu bilja unutar 18 mjeseci od prestanka valjanosti rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja.

VI.

Specijalizirane prodavaonice (poljoprivredne ljekarne – maloprodaja) obvezne su na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru izvijestiti ovu Naredbu i Prilog iz točke I. stavka 3. ove Naredbe te usmeno upozoriti krajnje korisnike o isteku roka za primjenu sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari navedene u točki I. ove Naredbe.

VII.

Zalihe sredstava za zaštitu bilja koja nisu iskorištena na način propisan u točki V. ove Naredbe proizvođači, zastupnici i veletrgovci obvezni su odstraniti u skladu s propisima koji uređuju opasni otpad.

VIII.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/96

Urbroj: 525-09/1108-12-4

Zagreb, 25. srpnja 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

POPIS SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA KOJA SADRŽE AKTIVNE TVARI

ACETOKLOR, ASULAM, FLUFENOKSURON, MASNE ALKOHOLE, NOVALURON I PROPIZOKL

R. br.

Aktivna tvar

Trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja

Namjena

Vlasnik registracije

Zastupnik

Datum prestanka valjanosti rješenja o registraciji u RH

Rok do kojeg je zastupnicima/

proizvođačima/

veletrgovcima dopuštena prodaja zaliha

Rok do kojeg je krajnjim korisnicima dopuštena prodaja i primjena

1.

Asulam

ASULOX

H

Bayer CropScience AG

Bayer d.o.o.

1.10.2012.

1.04.2013.

1.04.2014.

2.

Flufenoksuron

CASCADE 50 EC

I, A

BASF Agro B.V.

BASF Croatia d.o.o.

1.10.2012.

1.04.2013.

1.04.2014.

3.

Masni alkoholi

FAIR 85

RR

Fair Products Inc.

Kirkomerc d.o.o.

1.10.2012.

1.04.2013.

1.04.2014.

4.

Propizoklor

PROPONIT 840 EC

H

Arysta Lifescience S.A.S.

H.E.D. d.o.o.

1.10.2012.

1.04.2013.

1.04.2014.

5.

Acetoklor

ACETOKLOR 900

H

Genera d.d.

Genera d.d.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

ALKAR

H

Willowood Ltd.

AM Agro d.o.o.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

GUARDIAN AS

H

Monsanto Europe N.V/S.A

Monsanto d.o.o.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

GUARDIAN TEXTRA AS

(acetoklor + terbutilazin)

H

Monsanto Europe N.V/S.A

Monsanto d.o.o.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

HERBOGRAMINEA

H

Herbos d.d.

Herbos d.d.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

HERBOTROF

H

Sinochem Ningbo Ltd.

AgroChem MAKS d.o.o.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

LEGIONAR

H

Genera d.d.

Genera d.d.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

LEGIONAR 84 EC

H

Genera d.d.

Genera d.d.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

LEGIONAR EXTRA

(acetoklor + terbutilazin)

H

Genera d.d.

Genera d.d.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

LOBBY

H

Detia Degesch GmbH

Florel d.o.o.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

MONDO

H

Chromos Agro d.d.

Chromos Agro d.d.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

RADAZIN EXTRA TZ

H

Herbos d.d.

Herbos d.d.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

TRIUMPH

H

Pinus TKI d.d.

Pinus Agro d.o.o.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

TROPHY

H

Dow AgroSciences V.m.b.H

AGROPROAGRO, Uslužni i trgovački obrt

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

6.

Novaluron

RIMON 10 EC

I

Makhteshim-Agan Industries Ltd.

Danon d.o.o.

31.12.2012.

30.06.2013.

30.06.2014.

Značenje kratica:

I – Insekticid

H – Herbicid

A – Akaricid

RR – Regulator rasta

[1] Popisom aktivnih tvari odobrenih za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj preuzimaju se odredbe Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. kojom se provodi Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz popis odobrenih aktivnih tvari

102 12.09.2012 Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koje sadrže aktivne tvari acetaklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor