Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

NN 104/2012 (19.9.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2286

Na temelju odredbe članka 18. stavak 3. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 86/08), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA RADNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 128/08 i 34/10) članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Uz zahtjev radnik je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.) dokaz o pravodobnosti zahtjeva i to:

a. ako se otvoreni stečajni postupak provodi, izvadak iz sudskog očevidnika pismena dostavljenih putem oglasne ploče suda iz kojeg je vidljiv datum objave rješenja o utvrđivanju tražbina, ili

b. ako otvoreni stečajni postupak nad poslodavcem nije proveden, poziv na broj »Narodnih novina« u kojima je objavljeno rješenje da se otvoreni stečajni postupak neće provoditi,

2.) dokaz o radnom odnosu i poslovima koje je radnik obavljao i to:

a. ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu, odnosno drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

b. odluka odnosno drugi dokaz o prestanku radnog odnosa, ako je radni odnos prestao,

c. prijava o početku osiguranja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kod poslodavca nad kojim je otvoren stečaj uključujući i sve prijave pravnih prednika poslodavca nad kojim je otvoren stečaj, a temeljem kojih se ostvaruje kontinuirani radni odnos,

d. potvrda poslodavca o trajanju radnog odnosa (članak 124. stavak 1. Zakona o radu, »Narodne novine«, broj 149/09 i 61/11),

e. povijesni izvadak iz sudskog registra za poslodavca nad kojim je otvoren stečaj,

3.) dokaz o potraživanjima i to:

a. ako se otvoreni stečajni postupak provodi:

– popis priznatih potraživanja koje je sastavio stečajni upravitelj,

– potvrda poslodavca o neisplaćenim plaćama i naknadama plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ili

b. ako otvoreni stečajni postupak nad poslodavcem nije proveden, obračune plaće, naknade plaće i otpremnine koje je poslodavac bio dužan isplatiti u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa,

c. pravomoćnu presudu o dosuđenoj naknadi štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

4.) potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju,

5.) broj štedne knjižice ili tekućeg računa radnika,

6.) potvrdu poslodavca o registarskom broju obveznika plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja.

Dokaze iz točke 1.a, 2.c, d i e, 3.a i b i 6. iz stavka 1. ovoga članka, radniku je na njegov zahtjev dužan izdati odnosno osigurati poslodavac.«

Članak 2.

Članak 5.a mijenja se i glasi:

»Članak 5.a

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti obrazac zahtjeva radnika RPS-01 propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 34/10).

Postupci pokrenuti temeljem obrasca zahtjeva radnika RPS-01 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (»Narodne novine«, broj 34/10), dovršit će se sukladno odredbama tog Pravilnika.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/130

Urbroj: 524-03-02-01/5-12-2

Zagreb, 12. rujna 2012.

Ministar
prof. sc. dr. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

Obrazac RPS-01

AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

PUTEM

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Područna služba u ______________________

Temeljem odredbe članka 17. stavak 1. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, u daljnjem tekstu Zakona (»Narodne novine«, broj 86/08), podnosim

                                             ZAHTJEV
za ostvarivanje prava na neisplaćena potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

I. Radnik _______________ rođen u _____________________,
             (ime, prezime i očevo ime)                              (država i mjesto)

dana ____________________, OIB _____________________,
             (datum i godina)

sa stalnim prebivalištem u _______________________________
                                            (država, mjesto, ulica i kućni broj)

i adresom stanovanja __________________________________.
                                   (poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj)

II. Radni odnos mi je/nije prestao dana ____________________
                                                                (zaokružiti potrebno)

radi stečaja poslodavca ________________________________,
      (naziv i adresa sjedišta poslodavca ili registrirane poslovne jedinice)

MBS _____________, OIB ________________, koji je otvoren/otvoren i zaključen prema odluci broj____________
                                                                                                                                                             (zaokružiti potrebno)

Trgovačkog suda u ____________, koja je objavljena u »Narodnim novinama« ___________.
                                                                                                                                                                    (broj i datum)

III. Prema odredbi članka 3. Zakona, podnosim zahtjev za ostvarivanje i isplatu sljedećih potraživanja¹:

1. neisplaćenu plaću za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja,

2. neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja,

3. naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor na koji sam stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je prestao radni odnos odnosno u kojoj je otvoren stečaj,

4. otpremninu,

5. pravomoćno dosuđenu naknadu štete za pretrpljenu ozljedu na radu ili profesionalnu bolest.

IV. Neisplaćena potraživanja iz točke III. ovog zahtjeva²:

1. prijavljena su dana ______________________
                                                  (datum prijave potraživanja)

u postupku stečaja kojeg provodi Trgovački sud u_____________, pod brojem _________, i utvrđena su rješenjem o utvrđivanju tražbina objavljenim na oglasnoj ploči suda dana ________________.
                                                              (datum objave rješenja)

2. nisu prijavljena, jer je odlukom _____________ Trgovačkog
                                                       (broj i datum)

suda u __________________, objavljenom u »Narodnim novinama« broj __________ stečajni postupak otvoren i zaključen.
                                                                                                                   (broj i datum)

V. Isplatu izvršiti na³:

1. broj žiroračuna stečajnog dužnika __________________ (nije potrebno ispunjavati)

Temeljem članka 16. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca:

1. tekući račun broj __________ kod __________ (naziv banke)

2. štednu knjižicu broj __________ kod ________ (naziv banke).

VI. Prilozi4:

1. izvadak iz sudskog očevidnika pismena dostavljenih putem oglasne ploče suda s datumom objave rješenja o utvrđivanju tražbina,

2. ugovor o radu,

3. pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu,

4. drugi dokaz o zasnovanom radnom odnosu,

5. odluka o prestanku radnog odnosa,

6. drugi dokaz o prestanku radnog odnosa,

7. prijava o početku osiguranja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje – Tiskanica M – 1P, kod poslodavca nad kojim je otvoren stečaj (uključuje i sve prijave pravnih prednika poslodavca nad kojim je otvoren stečaj, a temeljem kojih se ostvaruje kontinuirani radni odnos),

8. potvrda poslodavca o trajanju radnog odnosa (članak 124. stavak 1. Zakona o radu, »Narodne novine«, broj 149/09 i 61/11),

9. povijesni izvadak iz sudskog registra za poslodavca u stečaju,

10. popis priznatih potraživanja koji je, temeljem sudskog rješenja o utvrđivanju tražbina, sastavio stečajni upravitelj,

11. obračuni plaća, naknada plaće i otpremnine (može i u obliku kompjuterskog ispisa),

12. pravomoćna presuda o naknadi štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti,

13. potvrda poslodavca o neisplaćenim plaćama i naknadama plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa,

14. potvrda o osobnom identifikacijskom broju ili neka druga javna isprava koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju,

15. potvrda poslodavca o registarskom broju obveznika plaćanja doprinosa obveznih osiguranja,

16. broj tekućeg računa ili štedne knjižice radnika.

_____________________
     (podnositelj zahtjeva)

U __________________
         (mjesto i datum)

Uputa: oznake 1, 2, 3 i 4 odnose se na zaokruživanje zatraženog prava, podnesene prijave potraživanja u stečajnom postupku, izbor načina isplate, kao i broja priloženih dokumenata

104 19.09.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca 104 19.09.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca 104 19.09.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca