Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN 105/2012 (21.9.2012.), Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2298

Na temelju članka 24. stavka 4., članka 27. stavka 3., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 9., članka 34. stavka 8., članka 35. stavka 10, članka 36. stavka 10., članka 37. stavka 4., članka 41. stavka 1., članka 42. stavka 6., članka 49. stavka 12. i članka 50. stavka 11. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« broj 50/12) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OZNAKAMA TRADICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje:

– sadržaj Registra oznaka tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Registar);

– sadržaj specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda (u daljnjem tekstu: specifikacija proizvoda);

– obrazac zahtjeva za registraciju oznake tradicionalnog ugleda i dokumente koje je potrebno dostaviti uz zahtjev za registraciju oznake tradicionalnog ugleda (u daljnjem tekstu: zahtjev za registraciju);

– način i uvjeti za provođenje postupka registracije oznake tradicionalnog ugleda te sastav stručnog Povjerenstva koje provodi postupak registracije;

– obrazac zahtjeva za podnošenje prigovora, obrazac o završetku postupka prigovora i dokumente koje je potrebno dostaviti uz obrasce;

– način za pokretanje postupka za oglašavanjem rješenja o registraciji oznake tradicionalnog ugleda ništavim;

– obrazac zahtjeva za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda i dokumente koji se dostavljaju uz obrazac, te što se ne može smatrati manjom izmjenom i dopunom specifikacije proizvoda;

– sadržaj Upisnika korisnika registriranih oznaka tradicionalnog ugleda (u daljnjem tekstu: Upisnik), obrazac zahtjeva za upis u Upisnik i dokumente koji se dostavljaju uz zahtjev za upis u Upisnik;

– troškove u postupku registracije oznaka tradicionalnog ugleda;

– obrazac zahtjeva za registraciju oznaka tradicionalnog ugleda iz zemalja članica Europske unije i zemalja koje nisu članice Europske unije te dokumente koje je potrebno dostaviti uz zahtjev za registraciju;

– obrazac zahtjeva za ovlašćivanje certifikacijskih tijela i dokumente koji se dostavljaju uz zahtjev za ovlašćivanje te uvjete koje moraju ispunjavati certifikacijska tijela;

– obveze certifikacijskog tijela prema Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede ( u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na poljoprivredne i prehrambene proizvode (u daljnjem tekstu: proizvode) navedene u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2006 od 20. ožujka 2006. o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima (SL L 93, 31. 3. 2006.) i

– Uredba Komisije (EZ) br. 1216/2007 od 18. listopada 2007. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 509/2006 o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao zajamčeno tradicionalnim specijalitetima (SL L 275, 19. 10. 2007.).

Definicije

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika koriste se definicije iz članka 23. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. POSTUPAK REGISTRACIJE

Tijelo koje provodi postupak registracije

Članak 4.

(1) Postupak registracije oznaka tradicionalnog ugleda provodi Ministarstvo.

(2) Ministar nadležan za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar) u svrhu provođenja postupka iz stavka 1. ovoga članka osniva stručno Povjerenstvo za provedbu postupka registracije oznaka tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Zahtjev za registraciju

Članak 5.

(1) Postupak registracije oznake tradicionalnog ugleda pokreće se podnošenjem zahtjeva za registraciju Ministarstvu.

(2) Zahtjev za registraciju u smislu ovoga Pravilnika mora biti izrađen sukladno članku 28. stavku 3. Zakona.

(3) Zahtjev za registraciju dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku na Obrascu koji je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev za registraciju za zemlje članice Europske unije sukladno članku 42. stavku 1. Zakona dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku na Obrascu koji je u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(5) Zahtjev za registraciju za zemlje koje nisu članice Europske unije sukladno članku 42. stavku 2. Zakona dostavlja se u pisanom i elektroničkom obliku na Obrascu koji je u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(6) Datum podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u Ministarstvo.

(7) Podnositelj zahtjeva za registraciju uz Obrazac iz Priloga I. ovoga Pravilnika obavezan je dostaviti sljedeće dokumente:

– Presliku dokaza o registraciji Skupine;

– Specifikaciju proizvoda;

– Dokaze da proizvod ima posebna i tradicionalna svojstva;

– Punomoć.

(8) Podnositelj Zahtjeva za registraciju uz Obrazac iz Priloga V. ovoga Pravilnika obavezan je dostaviti službeni dokument izdan od nadležnog tijela države članice Europske unije, kojim dokazuje da je oznaka tradicionalnog ugleda priznata sukladno odredbama propisa Europske unije kojim se uređuje područje zaštite proizvoda oznakom tradicionalnog ugleda.

(9) Dokumenti iz stavka 4. i stavka 5. ovoga članka moraju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku ili prijevod istih mora biti ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača.

Specifikacija proizvoda

Članak 6.

(1) Specifikacija proizvoda u smislu ovoga Pravilnika mora biti izrađena sukladno članku 27. stavku 2. Zakona.

(2) Specifikacija proizvoda je sastavni dio zahtjeva za registraciju, a podaci iz specifikacije proizvoda navedeni su i u točki 3. iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(3) Kategorija proizvoda navodi se u specifikaciji proizvoda sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(4) Specifikacija proizvoda mora biti sažeta i ne dulja od 10 stranica osim u opravdanim slučajevima, a dostavlja se Ministarstvu u pisanom i elektroničkom obliku.

Posebna pravila za naziv

Članak 7.

(1) Naziv se registrira na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom. Ukoliko izvorno pismo naziva koji se registrira nije latinično, zajedno s nazivom na originalnom pismu registrira se i prijepis na latinično pismo.

(2) Kada se zahtijeva registracija na više jezika, u specifikaciji proizvoda navode se svi oblici naziva za koje se traži registracija.

(3) U slučaju naziva za koje se zahtijeva registracija samo na hrvatskom jeziku, podnositelj zahtijeva za registraciju u specifikaciji proizvoda može navesti da kod stavljanja tog proizvoda na tržište oznaka uz naziv proizvoda na hrvatskom jeziku može sadržavati i oznaku na drugim jezicima koja pokazuje da je proizvod dobiven u skladu s tradicijom područja.

Posebna pravila za opis proizvoda i metode proizvodnje

Članak 8.

(1) Opis proizvoda mora sadržavati samo svojstva potrebna za prepoznavanje proizvoda i njegovih osobitih svojstava. Pri opisu proizvoda ne navode se opći zahtjevi za taj proizvod.

(2) Opis metode proizvodnje proizvoda mora uključivati samo metodu proizvodnje proizvoda koja se primjenjuje. Povijesne metode proizvodnje proizvoda ne smiju se navoditi ako se proizvod više ne proizvodi na takav način. U svrhu mogućnosti proizvodnje proizvoda koji ima posebna svojstva potrebno je opisati samo metodu koja se koristi za dobivanje istog. Samo metoda koja je nužna za proizvodnju proizvoda koji ima posebna svojstva mora biti opisana na način koji omogućuje njegovu daljnju proizvodnju.

(3) Glavne karakteristike koje definiraju posebno svojstvo proizvoda moraju sadržavati usporedbu sa sličnim proizvodom iz iste kategorije pokazujući razliku. Postojeći standardi mogu se navesti kao napomena ili kao usporedba.

(4) Glavne karakteristike koje dokazuju tradicionalnost proizvoda moraju sadržavati glavne elemente koji su ostali nepromijenjeni sa točno i dobro utvrđenim referencama.

Minimalni zahtjevi i postupci za provjeru osobitih svojstava

Članak 9.

U specifikaciji proizvoda potrebno je navesti karakteristike proizvoda, metode u proizvodnji za provjeru karakteristika proizvoda te učestalost kontrola za provjeru karakteristika proizvoda i metoda proizvodnje.

Postupanje po zahtjevu

Članak 10.

(1) Postupanje po zahtjevu za registraciju provodi se sukladno članku 29. Zakona.

(2) Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika sastavljeno je od stalnih članova: prehrambeno-biotehnološke i/ili agronomske i/ili pravne i/ili veterinarske i/ili ekonomske i/ili šumarske struke.

(3) Osim stalnih članova Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka ministar može imenovati i druge stručne članove Povjerenstva u čije područje rada pripada kategorija proizvoda čija se oznaka tradicionalnog ugleda želi registrirati, a u svrhu pružanja stručne pomoći stalnim članovima Povjerenstva.

Prigovor

Članak 11.

(1) Prigovor na zahtjev za registraciju podnosi se i rješava sukladno člancima 30., 31., 32. 33. i 34. Zakona.

(2) Prigovor na zahtjev za registraciju može se podnijeti na propisanom Obrascu koji je u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

(3) Uz prigovor iz stavka 1. ovoga članka prilažu se i dokazi o razlozima za podnošenje prigovora.

(4) Obavijest o postignutom dogovoru nakon postupka prigovora podnosi se Ministarstvu na propisanom Obrascu koji je u Prilogu IV. ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana postizanja dogovora.

Sadržaj Registra oznaka tradicionalnog ugleda

Članak 12.

(1) Registar vodi Ministarstvo sukladno članku 24. Zakona.

(2) U Registar se upisuju sljedeći podaci:

– registrirani naziv proizvoda na hrvatskom jeziku i/ili jednom i/ili više jezika Europske unije;

– informacija da li se radi o registraciji s rezerviranim nazivom ili ne;

– informacija da li skupina primjenjuje odredbe članka 39. stavka 3. Zakona;

– kategorija proizvoda sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika;

– podaci o podnositelju zahtjeva za registraciju (naziv skupine, adresa, kontakt podaci);

– datum objave i broj »Narodnih novina« u kojima je objavljen naziv registrirane oznake;

– naziv i adresa certifikacijskog tijela koje provodi potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda.

Sadržaj Upisnika korisnika registriranih oznaka

Članak 13.

(1) Upisnik vodi Ministarstvo sukladno članku 37. Zakona.

(2) Zahtjev za upis u Upisnik podnosi se Ministarstvu na propisanom Obrascu koji je u Prilogu VII. ovoga Pravilnika.

(3) Uz zahtjev za upis u Upisnik iz stavka 2. ovoga članka potrebno je dostaviti i presliku Potvrde o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom.

(4) U Upisnik se upisuju sljedeći podaci:

– podaci o korisniku oznake;

– registrirana oznaka i naziv proizvoda;

– informacija da li se radi o registraciji s rezerviranim nazivom ili ne;

– datum upisa u Upisnik;

– naziv i adresa certifikacijskog tijela koje provodi potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda;

– datum brisanja korisnika registrirane oznake sukladno članku 37. stavku 3. Zakona.

Posebna pravila za označavanje

Članak 14.

(1) Označavanje proizvoda provodi se sukladno članku 38. stavcima 1. i 5. Zakona.

(2) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti označeni nazivom Ministarstva.

(3) Certifikacijsko tijelo ili skupina vodi evidenciju o dodjeli znaka za svakog pojedinog korisnika sukladno stavku 1. ovoga članka.

Oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim

Članak 15.

(1) Oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim provodi se sukladno članku 35. Zakona.

(2) Zahtjev za oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim podnosi se Ministarstvu neposredno u pisanom obliku, elektronički ili se usmeno izjavljuje na zapisnik uz predočenje razloga za takav zahtjev.

Odobrenje promjena specifikacije proizvoda

Članak 16.

(1) Odobrenje promjena specifikacije proizvoda provodi se sukladno članku 36. Zakona.

(2) Zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda podnosi se Ministarstvu na propisanom Obrascu koji je u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(3) Da bi se izmjena i dopuna specifikacije proizvoda smatrala manjom:

– ne smije se odnositi na bitne osobine proizvoda;

– ne smije uvoditi bitne promjene glede metode proizvodnje;

– ne smije uključivati promjenu naziva, ili bilo kojeg dijela naziva ili uporabe naziva proizvoda.

(4) Privremena izmjena i dopuna specifikacije proizvoda može se odobriti u slučaju kada su izmjene i dopune specifikacije proizvoda potrebne zbog obveznih sanitarnih ili fitosanitarnih mjera koje su uvela nadležna tijela te ako postoje dokazi o istome.

(5) Kada Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika prihvati izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda koja uključuje ili sadrži promjenu podataka zapisanih u Registru, brišu se izvorni podaci iz Registra i u Registar se upisuju novi podaci.

(6) Datum podnošenja zahtjeva za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda iz stavka 1. ovoga članka je datum kada je zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije zaprimljen u Ministarstvo. Zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije potrebno je priložiti u pisanom i elektroničkom obliku.

(7) Uz Zahtjev za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda iz Priloga VI. ovoga Pravilnika podnositelj zahtjeva obavezan je dostaviti ažuriranu specifikaciju proizvoda.

Zajednički zahtjevi

Članak 17.

Podnošenje zajedničkih zahtjeva i podnošenje prigovora na razini Europske unije provodi se sukladno člancima 44., 45. i 46. Zakona.

III. POTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA

Ovlašćivanje certifikacijskih tijela

Članak 18.

(1) Ovlašćivanje certifikacijskih tijela provodi se sukladno članku 49. Zakona.

(2) Ministar može ovlastiti privremenim rješenjem certifikacijsko tijelo i u slučaju kada je certifikacijsko tijelo u postupku akreditacije. U tom slučaju certifikacijsko tijelo mora do dana prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije ishoditi akreditaciju za kategoriju ili kategorije poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda za koje traži ovlaštenje.

(3) Zahtjev za ovlašćivanje podnosi se Ministarstvu na propisanom Obrascu koji je u Prilogu VIII. ovoga Pravilnika.

(4) Uz zahtjev za ovlašćivanje iz stavka 3. ovoga članka potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

– Potvrda o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda).

– Potvrda Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji ili pokrenutom postupku akreditacije, za kategoriju ili kategorije poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda za koje se ovlaštenje traži, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

– BON 1 i BON 2/SOL-2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

– Preslika godišnjeg financijskog izvještaja za prethodnu godinu.

– Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku ili preslici ovjerenoj kod javnog bilježnika.

– Dokaz da zaposlenici imaju odgovarajuću stručnu spremu, izobrazbu i iskustvo ovisno o kategoriji proizvoda za koju se ovlaštenje traži.

(5) Certifikacijska tijela moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– biti akreditirana u skladu s uvjetima norme HR EN 45011 za kategoriju ili kategorije poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda za koje se traži ovlaštenje ili biti u postupku akreditacije kod nadležnog tijela sukladno stavku 2. ovoga članka;

– primjenjivati Plan kontrole dobiven od Ministarstva;

– pri obavljanju poslova potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda biti neovisna i nepristrana.

(6) Dokumenti iz stavka 4. ovoga članka moraju biti dostavljeni na hrvatskom jeziku ili prijevod istih mora biti ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača.

Obveze certifikacijskih tijela

Članak 19.

(1) Postupak potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda provodi se sukladno članku 50. Zakona.

(2) Certifikacijska tijela dužna su pisanim i elektroničkim putem dostavljati Ministarstvu polugodišnja izviješća o svom radu do 31. srpnja tekuće godine i godišnja izvješća o svom radu do 31. siječnja sljedeće godine na propisanom Obrascu koji je u Prilogu IX. ovoga Pravilnika.

(3) Certifikacijsko tijelo ili skupina vodi evidenciju o dodjeli znaka sukladno članku 14. stavku 3. ovoga Pravilnika.

(4) Certifikacijsko tijelo vodi popis korisnika registrirane oznake tradicionalnog ugleda, popis svih subjekata koji sudjeluju u lancu proizvodnje proizvoda, te podatke o količinama proizvoda za koje je potvrđena sukladnost sa specifikacijom proizvoda.

(5) Certifikacijska tijela ili skupina podatke iz stavka 3. ovoga članka dostavljaju Ministarstvu u roku od 7 dana od dana dodjele znaka.

(6) Certifikacijska tijela podatke iz stavka 4. ovoga članka dostavljaju Ministarstvo u roku od 7 dana od dana potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda.

(7) Plan kontrole na osnovu kojega se provodi potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda može se mijenjati i dopunjavati na zahtjev certifikacijskog tijela, skupine proizvođača ili Ministarstva.

(8) Plan kontrole na prednjoj strani mora biti potpisan i ovjeren od strane certifikacijskog tijela i Ministarstva.

(9) Certifikacijsko tijelo ne može izmijeniti način i kriterije za provođenje potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda bez prethodno dobivene suglasnosti Ministarstva.

(10) Nadzor nad radom certifikacijskih tijela provodi Ministarstvo.

Troškovi

Članak 20.

(1) Troškove potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda snosi podnositelj zahtjeva.

(2) Troškove podnošenja zahtjeva za registraciju, podnošenje prigovora, podnošenje zahtjeva za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda, podnošenje zahtjeva za oglašavanje rješenja o registraciji oznake ništavim snosi podnositelj zahtjeva.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Prilozi od I. do IX. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/09, 53/10 i 46/11).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/74

Urbroj: 525-08/0497-12-16

Zagreb, 14. rujna 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I.

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OZNAKE TRADICIONALNOG UGLEDA

1. NAZIV I ADRESA SKUPINE KOJA PODNOSI ZAHTJEV

– Naziv skupine:

– Pravni status:

– Adresa:

– Telefon, e-mail adresa:

– Kontakt osoba:

(Ako više skupina podnosi zahtjev potrebno je navesti podatke o svakoj od njih)

2. ZEMLJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE DA ☐ NE ☐

(označiti i navesti naziv zemlje )

3. SPECIFIKACIJA PROIZVODA

3.1. Naziv koji se želi registrirati (članak 7. Pravilnika):

(Kada se traži registracija na više jezika, navedite sve oblike naziva koji će se upotrebljavati)

3.2. Naziv je (označiti):

sam po sebi poseban

Objašnjenje:

izražava posebna svojstva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda

Objašnjenje:

3.3. Registracija naziva proizvoda traži se (označiti):

s rezervacijom naziva

bez rezervacije naziva

3.4. Kategorija proizvoda (sukladno Prilogu II):

3.5. Opis proizvoda za koji se podnosi zahtjev (članak 8. stavak 1. Pravilnika):

3.6. Opis metode proizvodnje proizvoda za koji se podnosi zahtjev (članak 8. stavak 2. Pravilnika):

3.7. Opis posebnih svojstava proizvoda za koji se podnosi zahtjev (članak 8. stavak 3. Pravilnika):

3.8. Opis tradicionalnog karaktera proizvoda za koji se podnosi zahtjev (članak 8. stavak 4. Pravilnika):

3.9. Minimalni zahtjevi i načini kontrole za provjeru posebnih svojstava proizvoda za koji se podnosi zahtjev (članak 9. Pravilnika):

4. PODACI O CERTIFIKACIJSKOM TIJELU

– Naziv:

– Adresa:

– Telefon, e-mail adresa:

– Kontakt osoba:

(Ako više certifikacijskih tijela potvrđuje sukladnost sa specifikacijom proizvoda potrebno je navesti podatke o svima).

5. PRILOZI (označiti priloženo):

☐ Preslika dokaza o registraciji Skupine (potrebno je dostaviti jedan od navedenih dokumenata: Izvod iz sudskog registra ili Izvod iz trgovačkog registra ili Izvod iz registra Udruga ili Preslika Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava)

☐ Specifikacija proizvoda

☐ Dokazi da proizvod ima posebna i tradicionalna svojstva

☐ Punomoć (potrebno je dostaviti samo ako Skupinu zastupa ovlašteni zastupnik ili opunomoćenik ovjerenu kod javnog bilježnika).

Datum podnošenja Zahtjeva: Potpis podnositelja Zahtjeva:

---------------------------------- --------------------------------

PRILOG II.

KATEGORIJE PROIZVODA

1. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI NAMIJENJENI ZA PREHRANU LJUDI

1.1. Meso i iznutrice

1.2. Mesni pripravci i proizvodi od mesa

1.3. Sirevi

1.4. Ostali proizvodi životinjskog podrijetla (jaja, med, ostali mliječni proizvodi, ne uključujući maslac, itd.)

1.5. Masti (maslac, margarin, ulja, itd.)

1.6. Voće i povrće, žitarice u prirodnom stanju ili prerađeni

1.7. Ribe, mekušci, rakovi i njihovi proizvodi

1.8. Ostali proizvodi (začini, itd.)

2. PREHRAMBENI PROIZVODI

2.1. Pivo

2.2. Čokolada i drugi prehrambeni pripravci koji sadrže kakao

2.3. Slastice, kruh, peciva, kolači, keksi i drugi pekarski proizvodi

2.4. Tjestenina, bez obzira je li kuhana ili punjena, ili nije

2.5. Unaprijed kuhana jela

2.6. Pripremljeni začinski umaci

2.7. Juhe ili bujoni

2.8. Napici dobiveni od biljnih ekstrakata

2.9. Sladoledi i sorbeti.

PRILOG III.

IZJAVA O PRIGOVORU

1. NAZIV PROIZVOD ZA KOJI JE PODNESEN ZAHTJEV (navesti naziv kako je objavljen u »Narodnim novinama«)

2. SLUŽBENI PODACI

– Broj »Narodnih novina« u kojima je objavljena obavijest o zaprimljenom zahtjevu:

– Datum objave zahtjeva u »Narodnim novinama«:

3. PODACI O PODNOSITELJU PRIGOVORA

– Kontakt osoba:

– Skupina / pojedinac (pravna ili fizička osoba):

– Adresa:

– Telefon i e-mail adresa:

NADLEŽNO TIJELO

– Adresa:

– Telefon i e-mail adresa:

4. RAZLOZI ZA PRIGOVOR (označiti)

☐ Ne udovoljavanje odredbama članka 23. Zakona (Definicije)

☐ Ne udovoljavanje odredbama članka 25. Zakona (Zahtjevi u odnosu na proizvode i nazive)

☐ Ne udovoljavanje odredbama članka 26. Zakona (Ograničenja uporabe naziva)

☐ Tražena je registracija naziva proizvoda sa rezervacijom naziva, a taj se naziv već koristi na zakonit, općepoznat i gospodarski značajan način za slične proizvode

5. POJEDINOSTI PRIGOVORA

– Detaljno navesti razloge za prigovor zajedno s objašnjenjem i dokazima.

– Objasniti pravni interes.

Datum podnošenja prigovora:           Potpis podnositelja prigovora:

----------------------------------    ---------------------------------

PRILOG IV.

OBAVIJEST O POSTIGNUTOM DOGOVORU NAKON POSTUPKA PRIGOVORA

1. NAZIV PROIZVODA ZA KOJI JE PODNESEN ZAHTJEV (navesti naziv kako je objavljen u »Narodnim novinama«)

2. SLUŽBENI PODACI

– Broj »Narodnih novina« u kojima je objavljena obavijest o zaprimljenom zahtjevu:

– Datum objave zahtjeva u »Narodnim novinama«:

3. REZULTAT

3.1. Postignut je dogovor sa sljedećim podnositeljem(ima) prigovora:

(prilog preslika dopisa kojim se potvrđuje dogovor)

3.2. Nije postignut dogovor sa sljedećim podnositeljem(ima) prigovora:

4. SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Specifikacija proizvoda je:

☐ izmijenjena i dopunjena ☐ nije izmijenjena i dopunjena

(Ako je specifikacija proizvoda izmijenjena i dopunjena potrebno je priložiti izmijenjenu i dopunjenu specifikaciju proizvoda )

5. DATUM I POTPIS:

Ime i prezime:

Pravni status:

Adresa:

Broj telefona i e-mail adresa:

PRILOG V.

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OZNAKE TRADICIONALNOG UGLEDA ZA ZEMLJE ČLANICE EUROPSKE UNIJE

1. NAZIV I ADRESA SKUPINE KOJA PODNOSI ZAHTJEV

– Naziv skupine:

– Pravni status:

– Adresa:

– Telefon, e-mail adresa:

– Kontakt osoba:

2. ZEMLJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

(navesti naziv zemlje članice Europske unije)

3. PODACI O CERTIFIKACIJSKOM TIJELU

– Naziv:

– Adresa:

– Telefon, e-mail adresa:

– Kontakt osoba:

4. PRILOG (označiti priloženo):

Preslika službenog dokumenta izdanog od nadležnog tijela države članice Europske unije.

(dokaz da je oznaka tradicionalnog ugleda priznata sukladno odredbama propisa Europske unije kojim se uređuje područje zaštite proizvoda oznakom tradicionalnog ugleda).

Datum podnošenja Zahtjeva:              Potpis podnositelja Zahtjeva:

----------------------------------    --------------------------------

PRILOG VI.

ZAHTJEV ZA IZMJENU I DOPUNU SPECIFIKACIJE PROIZVODA

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

– Naziv skupine i kontakt osoba:

– Adresa:

– Telefon i e-mail adresa:

2. ZEMLJA ČLANICA EUROPSKE UNIJE DA ☐ NE ☐

(označiti i navesti naziv zemlje )

3. STAVKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA NA KOJI SE ODNOSE IZMJENE I DOPUNE (označiti)

Naziv proizvoda registriran kao oznaka tradicionalnog ugleda

☐ Rezervacija naziva proizvoda (članak 39. stavak 2. Zakona)

☐ Opis proizvoda

☐ Metoda proizvodnje

☐ Ostalo (navesti):

4. VRSTA IZMJENE(A) I DOPUNE(A) (označiti)

Izmjena i dopuna specifikacije proizvoda registriranog kao oznaka tradicionalnog ugleda

Privremena izmjena i dopuna specifikacije proizvoda registriranog kao oznaka tradicionalnog ugleda zbog obveznih sanitarnih ili fitosanitarnih mjera koja su uvela nadležna tijela (članak 36. stavak 9. Zakona), potrebno je dostaviti dokaze o ovim mjerama.

5. IZMJENE(A) I DOPUNE(A)

– Potrebno je navesti kratko objašnjenje svake izmjene i dopune koju ste označili u točki 3.

– Potrebno je navesti objašnjenje utemeljenog gospodarskog interesa skupine koja predlaže izmjenu i dopunu.

6. PRILOG (označiti priloženo):

Ažurirana specifikacija proizvoda (obavezno priložiti)

Datum podnošenja Zahtjeva:             Potpis podnositelja Zahtjeva:

----------------------------------   --------------------------------

PRILOG VII.

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK KORISNIKA REGISTRIRANE OZNAKE

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

– Ime i prezime/naziv:

– Pravni status:

– Adresa:

– Telefon i e-mail adresa:

– Ime i prezime odgovorne osobe:

2. PODACI IZ REGISTRA PROIZVODA KOJI NOSE OZNAKU TRADICIONALNOG UGLEDA

– Naziv proizvoda registriran kao oznaka tradicionalnog ugleda

3. PODACI O CERTIFIKACIJSKOM TIJELU

– Naziv i adresa:

– Telefon i e-mail adresa:

4. PRILOG (označiti priloženo):

Preslika Potvrde o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom

Datum podnošenja Zahtjeva:            Potpis podnositelja Zahtjeva:

----------------------------------   --------------------------------

PRILOG VIII.

ZAHTJEV ZA OVLAŠĆIVANJE CERTIFIKACIJSKOG TIJELA

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

– Naziv i adresa podnositelja zahtjeva :

– Telefon, e-mail adresa:

– Ime i prezime odgovorne osobe:

– Ime i prezime ovlaštene osobe:

– Kategorija proizvoda (sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika) za koju se podnosi Zahtjev za ovlašćivanje:

2. PRILOZI UZ ZAHTJEV

☐ Potvrda o registraciji djelatnosti (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda).

☐ Potvrda Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji ili pokrenutom postupku akreditacije, za kategoriju ili kategorije poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda za koje ovlaštenje traži, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

☐ BON 1 i BON 2/SOL-2, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

☐ Preslika godišnjeg financijskog izvještaja za prethodnu godinu.

☐ Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju ili reguliranju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku ili preslika ovjerena kod javnog bilježnika.

☐ Dokaz da zaposlenici imaju odgovarajuću stručnu spremu, izobrazbu i iskustvo ovisno o kategoriji proizvoda za koju se ovlaštenje traži.

Datum podnošenja Zahtjeva:             Potpis podnositelja Zahtjeva:

----------------------------------   --------------------------------

PRILOG IX.

IZVJEŠĆE CERTIFIKACIJSKOG TIJELA

POLUGODIŠNJE / GODIŠNJE IZVJEŠĆE (označiti)

1. PODACI O KONTROLIRANIM PRERAĐIVAČIMA I PROIZVOĐAČIMA POLJOPRIVREDNIH ILI PREHRAMBENIH PROIZVODAu izvještajnom razdoblju

Registrirana oznaka i naziv proizvoda


Ime i prezime/naziv proizvođača/prerađivača


Pravni status


Količina proizvoda označenih oznakom tradicionalnog ugleda (kg / kom)


Broj dodijeljenih znakova

(ako znakove dodjeljuje certifikacijsko tijelo)


Ime i prezime kontrolora certifikacijskog tijela koji je obavio kontrolu


Datumi izdavanja Potvrde o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom i datumi isteka istih


Navesti utvrđene nesukladnosti, težinu nesukladnosti te korektivnu radnju subjekta


Navedeni podaci iz tablice dostavljaju se za svaki pojedini proizvod za koji je potvrđena sukladnost sa specifikacijom proizvoda

2. PODACI O CERTIFIKACIJSKOM TIJELU U POSTUPKU POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI

Priložiti Plan rada / Plan izobrazbe za osobe koje provode potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa specifikacijom (samo uz godišnja izvješća)

Priložiti dokumentaciju o zaposlenicima certifikacijskog tijela:

– Preslike Ugovora o radu na neodređeno vrijeme;

– Preslike Ugovora o radu na određeno vrijeme;

– Preslike Ugovora o djelu.

Da li su sklopljeni novi Ugovori o izradi Plana kontrole sa proizvođačima

(Ako su sklopljeni, navesti za koje proizvode i s kojim proizvođačima)

Datum podnošenja Izvješća:            Potpis podnositelja Izvješća:

_______________________        ______________________

105 21.09.2012 Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 105 21.09.2012 Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 105 21.09.2012 Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda