Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

NN 106/2012 (26.9.2012.), Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2301

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine« broj 139/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

Članak 1.

U Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (»Narodne novine« broj 78/2011), u članku 12. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Ako je datum primopredaje raniji od 31. kolovoza, uz Izjavu sastavljenu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, predaje se i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti te prilozi iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe sastavljeni za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine.».

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 2.

U članku 20. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka dostupni su i na internetskoj stranici Ministarstva financija.«.

Članak 3.

Prilog 2 – Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu ______ iz članka 20. mijenja se i glasi:


PRILOG 2

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA PRORAČUNSKU GODINU ______DODATAK 1

TABLICA: TESTIRANJA UZ PITANJE 24.


Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/12-01/12

Urbroj: 50301-05/16-12-2

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.106 26.09.2012 Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 106 26.09.2012 Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 106 26.09.2012 Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 106 26.09.2012 Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila 106 26.09.2012 Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila