Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji

NN 106/2012 (26.9.2012.), Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2302

Na temelju članka 4.d Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/2001, 60/2004 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UTVRĐIVANJU POSLOVA IZ ČLANKA 4.A I 4.C ZAKONA O FINANCIJSKOJ AGENCIJI

Članak 1.

U Uredbi o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, broj 98/2005), članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Agencija ima pravo na naknadu za obavljanje usluga iz članaka 2. – 5. ove Uredbe. Na cjenik usluga koji donosi Uprava Agencije suglasnost daje ministar financija.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/12-01/04

Urbroj: 50301-05/16-12-3

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.