Uredba o izmjenama Uredbe o Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji

NN 106/2012 (26.9.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2303

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ AGENCIJI

Članak 1.

U Uredbi o Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (»Narodne novine«, br. 63/94, 93/96, 11/97, 48/2000, 8/2001, 78/2003 i 28/2009) članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

»(1) Ciljevi Agencije su promicanje poljoprivredne proizvodnje.

(2) Djelatnost Agencije čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. pružanje pomoći poljoprivrednim gospodarstvima pri podnošenju zahtjeva za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

2. sudjelovanje u poslovima kontrole sustava plaćanja novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

3. organizacija i provedba sustava označavanja domaćih životinja;

4. ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda;

5. izrada i provedba sustava kvalitete u poljoprivredi i prehrambenoj industriji;

6. razvoj stočarske proizvodnje:

– pružanje pomoći u provedbi ili rukovođenje provedbom programa uzgoja pasmina goveda, svinja, ovaca, koza, kopitara, kunića, peradi, pčela i drugih vrsta životinja koje imaju uzgojnu i gospodarsku namjenu (u daljnjem tekstu: domaće životinje);

– ispitivanje proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja;

– obrada uzgojno selekcijskih podataka i izračuni uzgojnih vrijednosti za sva uzgojno valjana grla domaćih životinja;

– sudjelovanje u izradi i provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja;

– pomoć pri organiziranju prometa uzgojno valjanih grla i izdavanje potvrda o podrijetlu uzgojno valjanih grla;

– pružanje pomoći pri uspostavi udruga uzgajivača domaćih životinja;

– organizacija stočarskih izložbi i smotri te izložbi poljoprivrednih proizvoda;

– izrada razvojnih programa stočarske proizvodnje, te njihovo praćenje u provedbi;

– izrada tehnoloških i investicijskih studija stočarske proizvodnje, te praćenje i pomoć pri njihovu ostvarivanju;

– marketinško promicanje stočarske proizvodnje;

– informiranje i izobrazba proizvođača;

– izrada stručnih i ekonomskih analiza;

– davanje stručnih mišljenja Ministarstvu poljoprivrede u području stočarske politike i suradnja sa znanstvenim institucijama na području unaprjeđenja stočarske proizvodnje, te

– ostali poslovi koji pridonose razvoju stočarske proizvodnje;

7. sudjelovanje u poslovima provedbe mjera tržnih redova u stočarstvu;

8. vođenje jedinstvenih registara domaćih životinja u vidu računalnih baza podataka;

9. obavljanje i drugih poslova prema posebnim propisima.«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

»(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće Agencije.

(2) Upravno vijeće Agencije čine predsjednik i četiri člana.

(3) Predsjednika i tri člana imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz redova istaknutih stručnjaka iz područja poljoprivrede, na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

(4) Jednog člana Upravnog vijeća biraju zaposlenici Agencije sukladno propisima o radu.

(5) Predsjednik i tri člana Upravnog vijeća Agencije imenuju se na vrijeme od četiri godine.

(6) Predsjednik i tri člana Upravnog vijeća Agencije mogu biti razriješeni i prije isteka mandata, na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječi: »ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja« zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za poslove poljoprivrede«.

Članak 4.

Upravno vijeće uskladit će Statut i druge opće akte Agencije s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

(1) Stupanjem na snagu ove Uredbe, Agencija će od Hrvatskog centra za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik, preuzeti djelatnike koji su obavljali poslove iz članka 3. stavka 1. točaka 8. i 9. Uredbe o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik (»Narodne novine«, broj 96/2010).

(2) Preuzimanje djelatnika, opreme, dokumentacije i arhive pobliže će se urediti sporazumom između Agencije i Hrvatskog centra za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik.

(3) Preuzetim djelatnicima Agencija će nakon donošenja akata iz članka 4. ove Uredbe ponuditi sklapanje ugovora o radu sukladno propisima o radu.

(4) Do sklapanja novih ugovora o radu iz stavka 3. ovoga članka preuzeti djelatnici zadržavaju prava iz radnog odnosa, te preuzete obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

Članak 6.

Postupci, odnosno poslovi koji su preuzeti, a započeti prema Uredbi o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik, dovršit će se sukladno ovoj Uredbi.

Članak 7.

(1) U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe djelatnike Agencije koji su do stupanja na snagu ove Uredbe obavljali poslove provedbe sustava za identifikaciju zemljišnih čestica na lokalnoj razini i ažuriranju podataka o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava preuzet će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s odredbom članka 133. Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 149/2009 i 61/2011).

(2) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju preuzet će, sukladno članku 133. Zakona o radu, ugovore o radu djelatnika koji prelaze na rad u Agenciju te po donošenju akata iz članka 4. ove Uredbe sklopiti ugovore o radu s navedenim djelatnicima.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-01/12-01/04

Urbroj: 50301-25/25-12-5

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.