Uredba o izmjenama Uredbe o Hrvatskom centru za konjogojstvo - Državne ergele Đakovo i Lipik

NN 106/2012 (26.9.2012.), Uredba o izmjenama Uredbe o Hrvatskom centru za konjogojstvo - Državne ergele Đakovo i Lipik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2304

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O HRVATSKOM CENTRU ZA KONJOGOJSTVO – DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK

Članak 1.

U Uredbi o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik (»Narodne novine«, broj 96/2010) naziv Uredbe mijenja se i glasi: »Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik«.

Članak 2.

U članku 1. stavku 2. riječ: »Lipiku« zamjenjuje se riječju: »Đakovu«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja« zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za poljoprivredu«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Državna ergela posluje putem dvije organizacijske jedinice i to u Đakovu i Lipiku koje se osnivaju Statutom.«.

Članak 4.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Djelatnosti Državne ergele čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli;

2. provođenje uzgojno-selekcijskog rada u Državnoj ergeli;

3. ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli;

4. prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi;

5. sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli;

6. organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele;

7. razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom;

8. organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara;

9. organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele;

10. izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele;

11. korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama;

12. korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju;

13. drugi poslovi utvrđeni Statutom.«.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

(1) Državnom ergelom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće Državne ergele čine predsjednik i četiri člana.

(3) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: ministar), od kojih su predsjednik i dva člana istaknuti stručnjaci iz područja stočarstva, a jedan član predstavnik ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

(4) Jednog člana Upravnog vijeća biraju zaposlenici Državne ergele sukladno propisima o radu.

(5) Predsjednik i tri člana Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine.

(6) Predsjednik i tri člana Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na prijedlog ministra.«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: »ministra« stavlja se točka, a riječi: »poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar)« brišu se.

Članak 7.

(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i članove Upravnog vijeća Državne ergele u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Upravno vijeće uskladit će Statut i druge opće akte Državne ergele s odredbama ove Uredbe u roku 30 dana od dana imenovanja.«.

Članak 8.

U svim odredbama Uredbe o Hrvatskom centru za konjogojstvo –

Državne ergele Đakovo i Lipik riječi: »Hrvatski centar za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik (u daljnjem tekstu: HCK)« zamjenjuju se riječima: »Državna ergela Đakovo i Lipik (u daljnjem tekstu: Državna ergela), u odgovarajućem broju i padežu«.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-08/12-01/01

Urbroj: 50301-25/25-12-5

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.