Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

NN 106/2012 (26.9.2012.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2308

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006, 63/2008, 125/2010, 102/2011 i 83/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2012. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu, a koja je dodijeljena Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru (»Narodne novine«, broj 96/2009), na novog ovlaštenika koncesije, a kako slijedi:

Broj polja

Dosadašnji ovlaštenik koncesije

Novi ovlaštenik koncesije

622

Obrt Mušula, Vl. Vilko Barović

Obrt Pestej, Vl. Berislav Šegović.

II.

Ovlaštenik koncesije iz točke I. ove Odluke stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka, te stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je određeno Odlukom o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu i Malom moru.

III.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da potpiše ugovor o prijenosu koncesije u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/12-02/06

Urbroj: 50301-05/20-12-3

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.