Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu

NN 106/2012 (26.9.2012.), Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu

MINISTARSTVO UPRAVE

2309

Na temelju članka 43. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11 i 34/12), uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija (klasa: 112-02/12-01/75, urbroj: 513-05-06/12-3 od 18. rujna 2012. godine i klasa: 112-01/12-01/233, urbroj: 513-05-01/12-2 od 7. rujna 2012. godine), ministar uprave donosi

PLAN PRIJAMA

U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I STRUČNE SLUŽBE I UREDE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2012. GODINU

I.

Za provedbu IPA programa planira se zapošljavanje 111 državnih službenika s radnim iskustvom, u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o aktivnostima koje ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu IPA programa trebaju poduzeti u 2012. godini, kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije, bez prethodne (ex ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, klasa: 400-01/05-02/01, urbroj: 5030125-12-13 od 26. srpnja 2012. godine.

Tijela u kojima se planira zapošljavanje i planirani broj državnih službenika iz stavka 1. ove točke utvrđuju se u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.

U Ministarstvu financija planira se zapošljavanje 1 državnog službenika s radnim iskustvom.

Tijelo u kojem se planira zapošljavanje i planirani broj državnih službenika iz stavka 1. ove točke utvrđuju se u Tablici 2. koja je sastavni dio ovog Plana.

III.

Prilikom popunjavanja radnih mjesta, tijela državne uprave dužna su provoditi odredbe zakona kojima je regulirano osiguravanje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i voditi računa o zapošljavanju osoba s invaliditetom.

IV.

Tijela državne uprave i stručne službe i uredi Vlade Republike Hrvatske popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu, u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu.

Popunjavanje radnih mjesta provodit će se postupno tijekom godine, prilagođavajući dinamiku zapošljavanja osiguranim financijskim sredstvima.

Prije raspisivanja javnog natječaja za popunjavanje radnih mjesta tijela će razmotriti mogućnost preraspodjele poslova između postojećih državnih službenika, premještaja državnih službenika iz drugih državnih tijela ili rasporeda državnih službenika temeljem raspisanog internog oglasa.

V.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom zakonu dužne su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«, najmanje jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Hrvatske i web-stranici Ministarstva uprave.

Klasa: 112-01/12-01/233

Urbroj: 515-04-01-02/4-12-171

Zagreb, 20. rujna 2012.

Ministar

Arsen Bauk, v. r.

Tablica 1. ZAPOŠLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U TIJELIMA UKLJUČENIM U PROVEDBU IPA PROGRAMAMINISTARSTVA

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

 

Horizontalne funkcije

11

OS Prekogranična suradnja

5

OS Regionalna konkurentnost: Upravljačko tijelo

8

OS Regionalna konkurentnost: Tijelo zaduženo za prioritet/mjeru

2

Ukupno:

26

Ministarstvo financija

 

Horizontalne funkcije: Državna riznica, Sektor za poslove Nacionalnog fonda

2

Operativna struktura: OS IPA I- PIU: Jedinice za provedbu projekata – ukupno

2

Ukupno:

4

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

 

Operativna struktura: OS IPA I- PIU: Jedinice za provedbu projekata – ukupno

2

OS Zaštita okoliša

7

Ukupno:

9

Ministarstvo gospodarstva

 

Operativna struktura: OS IPA I- PIU: Jedinice za provedbu projekata – ukupno

1

OS Regionalna konkurentnost

6

Ukupno:

7

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

 

Operativna struktura: OS IPA I- PIU: Jedinice za provedbu projekata – ukupno

2

OS Razvoj ljudskih potencijala

6

Ukupno:

8

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

 

Operativna struktura: OS IPA I- PIU: Jedinice za provedbu projekata – ukupno

1

OS promet

16

Ukupno:

17

Ministarstvo pravosuđa

 

Operativna struktura: OS IPA I- PIU: Jedinice za provedbu projekata-ukupno

2

Ukupno:

2

Ministarstvo zdravlja

 

Operativna struktura: OS IPA I- PIU: Jedinice za provedbu projekata – ukupno

1

Ukupno:

1

Ministarstvo poljoprivrede

 

OS Zaštita okoliša

9

OS Ruralni razvoj (IPARD): Sektor za upravljanje programima ruralnog razvoja EU

2

Ukupno:

11

Ministarstvo poduzetništva i obrta

 

OS Regionalna konkurentnost

4

Ukupno:

4

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 

OS Regionalna konkurentnost

5

OS Razvoj ljudskih potencijala

4

Ukupno:

9

Ministarstvo socijalne politike i mladih

 

OS Razvoj ljudskih potencijala

8

Ukupno:

8

Uredi Vlade Republike Hrvatske

 

Ured za udruge

 

Operativna struktura: OS IPA I- PIU: Jedinice za provedbu projekata – ukupno

2

OS Razvoj ljudskih potencijala

3

Ukupno:

5

UKUPNO SVA TIJELA

111

Tablica 2. PLANIRANI PRIJAM NA NEODREĐENO VRIJEME U MINISTARSTVO FINANCIJA – POREZNA UPRAVA

Naziv tijela

PRIJAM NA NEODREĐENO VRIJEME

1. Planiran broj službenika s radnim iskustvom koje je potrebno zaposliti (izvanredan prijam)

2. Planiran broj vježbenika koje je potrebno zaposliti (redovit prijam)

3. Ukupno planirano zapošljavanje (zbroj rubrika 1+ 2)

VSS

VŠS

SSS

VSS

VŠS

SSS

VSS

VŠS

SSS

Ministarstvo financija- Porezna uprava

1

0

0

0

0

0

1

0

0

UKUPNO

1

0

1

106 26.09.2012 Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu