Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

NN 106/2012 (26.9.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2310

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 3., 4. i 5., članka 27. stavka 3. te članka 28. stavka 11. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 149/09, 22/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI SUSTAVA PROIZVODNIH OGRANIČENJA U SEKTORU ŠEĆERA

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera (»Narodne novine« broj 78/11) u članku 15. stavku 3. riječi: »30. lipnja 2012. godine« zamjenjuju se riječima: »15. listopada 2012. godine«.

Članak 2.

Iza članka 16. dodaje se novi članak 16.a koji glasi:

»Najmanja cijena šećerne repe

Članak 16.a

(1) Najmanja cijena šećerne repe za proizvodnju šećera unutar dodijeljene proizvodne kvote iznosi 26,29 eura po toni, obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, koja se povećava ili smanjuje, ovisno o odstupanju od standardne kakvoće.

(2) Cijena šećerne repe za proizvodnju šećera izvan dodijeljene proizvodne kvote mora biti barem jednaka najmanjoj cijeni šećerne repe iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Šećerna repa standardne kakvoće iz stavka 1. ovoga članka treba:

a) biti zdrava i neoštećena;

b) na točki preuzimanja imati sadržaj šećera od 16,00%.

(4) U slučaju da sadržaj šećera u šećernoj repi odstupa od standarda iz stavka 3. ovoga članka najmanja cijena korigira se za svaki 0,1% sadržaja šećera na način da se:

a) povećava za najmanje:

– 0,9% za sadržaj šećera u šećernoj repi koji prelazi 16,00%, ali ne prelazi 18,00%;

– 0,7% za sadržaj šećera u šećernoj repi koji prelazi 18,00%, ali ne prelazi 19,00%;

– 0,5% za sadržaj šećera u šećernoj repi koji prelazi 19,00%, ali ne prelazi 20,00%.

b) smanjuje za najviše:

– 0,9% za sadržaj šećera u šećernoj repi ispod 16,00%, ali ne ispod 15,50%;

– 1% za sadržaj šećera u šećernoj repi ispod 15,50%, ali ne ispod 14,50%.

(5) Cijena za šećernu repu sa sadržajem šećera u šećernoj repi višim od 20,00% ne smije biti manja od najmanje cijene uz primjenu korekcije cijene za sadržaj šećera do 20,00% u skladu sa stavkom 4. podstavkom a), a za sadržaj šećera koji je viši od 20,00% uz primjenu korekcije cijene iz stavka 4. podstavaka a) alineje 3. ovoga članka.

(6) U ugovorima o proizvodnji i isporuci šećerne repe mogu se predvidjeti povećanja i smanjenja iz stavka 4. ovoga članka za:

a) daljnja povećanja za sadržaj šećera preko 20,00%;

b) daljnja smanjenja za sadržaj šećera ispod 14,50%.

(7) U slučaju šećerne repe sa sadržajem šećera ispod 14,50%, ista se može smatrati pogodnom za preradu ukoliko je daljnje smanjenje sadržaja šećera ispod 14,50%, ali iznad ugovorom utvrđenog minimalnog sadržaja šećera, zajedno objedinjeno i regulirano u ugovoru o otkupu šećerne repe.«

Članak 3.

U članku 17. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U ugovoru o proizvodnji i isporuci šećerne repe iz stavka 2. ovoga članka treba se navesti cijena šećerne repe u skladu s člankom 16.a ovoga Pravilnika.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/160

Urbroj: 525-07/0005-12-1

Zagreb, 20. rujna 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.