Pravilnik o stručnom nadzoru

NN 106/2012 (26.9.2012.), Pravilnik o stručnom nadzoru

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE

2314

Na temelju članka 170. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11 i 12/12), članka 57. stavka 2. Zakona o stomatološkoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 121/03, 117/08 i 120/09) te članka 33. točka 1. pročišćenog teksta Statuta Hrvatske stomatološke komore (»Narodne novine« br. 13/10), Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora), na svojoj 14. sjednici, održanoj 25. travnja 2012. godine, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM NADZORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama ovoga Pravilnika, utvrđuju se vrste, način i sadržaj obavljanja stručnog nadzora nad radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika u ordinacijama dentalne medicine i dentalnim laboratorijima, u pružanju neposredne zdravstvene zaštite građanima s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstsvenih usluga.

Stručni nadzor iz stavka 1. ovog članka odnosi se na djelatnost dentalne medicine, dentalne tehnike i djelatnost dentalnih asistenata.

Članak 2.

Komora obavlja stručni nadzor kao pravna osoba s javnim ovlastima.

Članak 3.

U ovom Pravilniku određene imenice navedene su u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški i ženski rod.

Članak 4.

Stručni nadzor odnosi se osobito na:

– provjeravanje podataka iz upitnika;

– organizaciju rada i način poslovanja u ordinaciji dentalne medicine, dentalnom laboratoriju, dentalnom laboratoriju u okviru ordinacije dentalne medicine, grupnoj praksi, zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu;

– stručne kvalifikacije doktora dentalne medicine, dentalnog tehničara i dentalnog asistenta (u daljnjem tekstu: člana Komore);

– opis poslova, prava i obveza te odgovornosti člana Komore;

– provjeravanje stručnog rada člana Komore;

– provjeravanje poštivanja odredbi odgovarajućeg Kodeksa etike i deontologije;

– trajno usavršavanje člana Komore;

– vođenje i čuvanje medicinske i druge dokumentacije (radni nalozi itd.).

Članak 5.

Stručni nadzor obavlja se s namjerom da se:

– nadzire stručni rad člana Komore;

– koriste stručno priznate metode i dostignuća znanosti;

– nadzire primjena etičkih i deontoloških načela;

– utvrdi da li se provode stručni naputci i preporuke;

– utvrdi da li se primjenjuju metode za poboljšanje kvalitete rada člana Komore;

– nadziru druga pitanja značajna za utvrđivanje i ocjenjivanje kvalitete rada i načina ostvarivanja zdravstvene zaštite,

– provodi savjetovanje sa članom Komore.

II. POVJERENSTVO ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA

Članak 6.

Za obavljanje stručnog nadzora, pri Komori se osniva Povjerenstvo za obavljanje stručnog nadzora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje je sastavljeno, u pravilu, od pet članova, od kojih je jedan glavni tajnik Komore. U sastavu Povjerenstva mora biti najmanje po jedan doktor dentalne medicine, dentalni tehničar i dentalni asistent.

Članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje Izvršni odbor Komore, na prijedlog područnih sjedišta te uz prethodnu suglasnost predsjednika Komore i na prijedlog Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih tehničara i dentalnih asistenata.

Predsjednika Povjerenstva bira i razrješava Upravno vijeće na prijedlog predsjednika Komore.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće poslove:

– donosi listu doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara koji provode stručni nadzor;

– donosi stručna mjerila za obavljanje stručnog nadzora;

– izrađuje prijedlog godišnjeg programa stručnog nadzora, kojeg donosi Izvršni odbor Komore;

– izrađuje obrazac upitnika te ostale obrasce za provođenje stručnog nadzora;

– vodi evidenciju o obavljenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama;

– izrađuje godišnje izvješće o obavljenom stručnom nadzoru;

– koordinira provođenje stručnog nadzora sa zdravstvenom inspekcijom Ministarstva zdravlja;

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom te drugim općim aktima Komore.

Način rada Povjerenstva određen je poslovnikom o njegovom radu.

Članak 7.

Za provođenje svakoga pojedinoga stručnog nadzora, predsjednik Povjerenstva, na temelju liste iz članka 6. stavka 4. alineja 1. ovoga Pravilnika, imenuje po jednog doktora dentalne medicine, odnosno dentalnog tehničara. U slučaju potrebe, a osobito kod provođenja izvanrednoga stručnog nadzora, predsjednik Povjerenstva može imenovati više doktora dentalne medicine, odnosno dentalnih tehničara.

Doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar koji obavlja stručni nadzor mora:

– biti član Komore i imati odobrenje za samostalan rad (licencu),

– imati isti stupanj zvanja, kao i doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar čiji se rad stručno nadzire;

– imati najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

Stručni nadzor nad radom dentalnog asistenta obavljat će doktor dentalne medicine.

III. VRSTE STRUČNOG NADZORA

Članak 8.

Stručni nadzor može biti redoviti i izvanredni.

1. REDOVITI STRUČNI NADZOR

Članak 9.

Redoviti stručni nadzor obavlja se na temelju godišnjeg programa, kojeg na prijedlog Povjerenstva i Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara te dentalnih asistenata donosi Izvršni odbor Komore, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

Godišnji program iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u glasilu Komore.

Redoviti stručni nadzor nad radom člana Komore obavlja se u pravilu jednom unutar šest godina.

Predsjednik Komore najmanje jednom godišnje podnosi ministru zdravlja izvješće o provedenom stručnom nadzoru.

2. IZVANREDNI STRUČNI NADZOR

Članak 10.

Izvanredni stručni nadzor obavlja se izvan utvrđenoga godišnjeg programa.

Izvanredni stručni nadzor obavlja se u slučaju pisane i potpisane pritužbe na rad člana Komore, zahtjeva ministra zdravlja te drugih državnih tijela izvršne ili sudbene vlasti.

Izvanredni stručni nadzor može se provesti i na temelju saznanja koja ukazuju na potrebu izvanrednoga stručnog nadzora (putem javnih medija i sl.).

Odluku o potrebi provođenja izvanrednoga stručnog nadzora iz stavka 2. i 3. ovoga članka, donosi predsjednik Povjerenstva.

IV. POSTUPAK STRUČNOG NADZORA

1. NALOG O PROVOĐENJU STRUČNOG NADZORA

Članak 11.

Sukladno godišnjem programu stručnog nadzora, predsjednik Povjerenstva donosi nalog o provođenju svakoga pojedinoga stručnog nadzora.

Ukoliko se nalog odnosi na stručni nadzor u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili grupnoj praksi u kojima se obavlja djelatnost dentalne medicine i dentalne tehnike, ili ordinaciju dentalne medicine s dentalnim laboratorijem, nalogom će biti obuhvaćen cjelovit stručni nadzor od strane doktora dentalne medicine i dentalnog tehničara.

Nalog iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati podatke o članu Komore kod kojeg će se obavljati stručni nadzor, podatke o doktoru dentane medicine, odnosno dentalnom tehničaru koji će obavljati stručni nadzor, mjestu i vremenu obavljanja stručnog nadzora te druge podatke bitne za provođenje stručnog nadzora.

Članak 12.

Nalog o provođenju stručnog nadzora mora se dostaviti članu Komore nad čijim će se radom obaviti stručni nadzor i doktoru dentalne medicine, odnosno dentalnom tehničaru koji će obaviti stručni nadzor, najkasnije 8 dana prije obavljanja stručnog nadzora.

Izuzetno, stručni nadzor se može obaviti i bez pisanog naloga, u slučaju kada to zahtijeva hitnost, ali uz obaveznu prethodnu najavu telefonskim putem članu Komore nad čijim će se radom obaviti stručni nadzor.

2. UPITNIK

Članak 13.

Uz nalog iz članka 11. ovoga Pravilnika, članu Komore se dostavlja i upitnik, kojeg je isti obvezan popuniti te ga dostaviti doktoru dentalne medicine, odnosno dentalnom tehničaru koji obavlja stručni nadzor, najkasnije tri dana prije početka obavljanja stručnog nadzora.

Ukoliko je član Komore, nad čijim se radom obavlja stručni nadzor, zaposlenik u zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu, upitnik iz stavka 1. ovog članka, popunjavaju član Komore i odgovorna, odnosno druga ovlaštena osoba zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva.

Članak 14.

Upitnik iz članka 13. ovoga Pravilnika naročito sadrži:

– opće podatke o ordinaciji dentalne medicine, dentalnom laboratoriju, dentalnom laboratoriju u okviru ordinacije dentalne medicine, grupnoj praksi, zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu (naziv, vrsta djelatnosti, radno vrijeme);

– podatke o broju pacijenata kojima se pružaju dentalne usluge (za doktore dentalne medicine);

– podatke o vrsti i opsegu djelatnosti;

– podatke o prostoru, opremi, broju i stručnoj spremi zaposlenih;

– podatke o načinu vođenja medicinske i druge odgovarajuće dokumentacije;

– druge podatke.

3. NAZOČNOST

Članak 15.

Tijekom obavljanja stručnog nadzora, obvezna je nazočnost člana Komore nad čijim se radom provodi nadzor.

Ukoliko se stručni nadzor obavlja u zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu, u stručnom nadzoru treba sudjelovati i odgovorna osoba te zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva.

Stručnom nadzoru može nazočiti i predstavnik podnositelja zahtjeva za provođenje izvanrednoga stručnog nadzora te druge osobe čija se nazočnost, prema mišljenju predsjednika Povjerenstva, ukaže potrebnom za provođenje stručnog nadzora.

4. TIJEK STRUČNOG NADZORA

Članak 16.

Član Komore nad čijim se radom obavlja stručni nadzor obvezan je omogućiti obavljanje stručnog nadzora i pružati sve potrebne podatke i obavijesti.

Ukoliko član Komore iz stavka 1. ovoga članka odbije ili onemogući obavljanje stručnog nadzora, doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar koji provodi stručni nadzor obvezan je podnijeti prijavu Časnom sudu prvog stupnja pri Komori i zdravstvenoj inspekciji ministarstva zdravlja najkasnije u roku od 8 dana od dana obavljenoga stručnog nadzora.

Članak 17.

Doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar koji provodi stručni nadzor, obvezan je isti obaviti u najkraćem mogućem roku, pazeći pri tome da svojim postupcima ne ometa redovan rad člana Komore nad čijim se radom provodi nadzor.

Ukoliko doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar nije u mogućnosti obaviti stručni nadzor tijekom jednoga radnog dana, pojedine radnje može obaviti i kasnije, ali najkasnije u roku od 30 dana od dana započetog stručnog nadzora.

Članak 18.

Podaci za koje sazna doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar u obavljanju stručnog nadzora smatraju se službenom tajnom.

Članak 19.

Stručni nadzor se obavlja prema sljedećem tijeku:

– sa članom Komore razgovora se o općim pitanjima vezanim uz obavljanje djelatnosti;

– provjeravaju se podaci iz upitnika;

– na osnovi uvida u medicinsku i drugu odgovarajuću dokumentaciju, provjerava se stručnost rada člana Komore,

– razgovara se o uočenim pogreškama te o odnosu doktora dentalne medicine prema pacijentima;

– savjetuje se sa članom Komore.

Članak 20.

Nakon obavljenog stručnog nadzora, doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar koji provodi stručni nadzor sastavlja zapisnik, koji mora sadržavati:

– pravni temelj za obavljanje stručnog nadzora;

– podatke o doktoru dentalne medicine, odnosno dentalnom tehničaru koji provodi stručni nadzor;

– mjesto, vrijeme i trajanje stručnog nadzora;

– podatke o članu Komore kod kojeg se obavlja stručni nadzor;

– podatke o drugim osobama koje su nazočne stručnom nadzoru;

– nalaz i mišljenje o obavljenom stručnom nadzoru te prijedlog mjera,

– očitovanje odnosno prigovor člana Komore nad čijim se radom provodi stručni nadzor.

Zapisnik mora potpisati član Komore nad čijim se radom provodi stručni nadzor i doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar koji provodi stručni nadzor te sve druge osobe koje su bile nazočne pri obavljanju stručnog nadzora. Sve nazočne osobe zadržavaju po jedan primjerak zapisnika.

Članak 21.

Doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar koji provodi stručni nadzor, obvezan je najkasnije u roku od 3 dana po obavljenom stručnom nadzoru dostaviti zapisnik Povjerenstvu, koje donosi rješenje o mjerama za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i nedostataka s rokom izvršenja mjera.

Po proteku roka iz stavka 1. ovoga članka, doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar obavlja ponovni stručni nadzor, na kojem utvrđuje da li je član Komore nad čijim je radom obavljen nadzor, otklonio nepravilnosti i nedostatke.

Ukoliko se utvrdi da član Komore nije otklonio nepravilnosti i nedostatke, doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar koji obavlja stručni nadzor, obvezan je najkasnije u roku od 3 dana po obavljenom ponovnom stručnom nadzoru, obavijestiti Povjerenstvo i podnijeti prijavu Časnom sudu prvog stupnja pri Komori.

Članak 22.

Ako se prilikom obavljanja stručnog nadzora utvrde nedostaci koji su u nadležnosti tijela Komore, Povjerenstvo je obvezno najkasnije u roku od 15 dana po primitku zapisnika podnijeti nadležnom tijelu Komore prijavu radi pokretanja postupka.

Ako se prilikom obavljanja stručnog nadzora utvrde nedostaci koji su u nadležnosti zdravstvene inspekcije, Povjerenstvo je obvezno najkasnije u roku od 15 dana po primitku zapisnika obavijestiti zdravstvenu inspekciju Ministarstva zdravlja.

Članak 23.

Protiv rješenja iz stavka 1. članka 21. ovoga Pravilnika, član Komore nad čijim se radom obavlja stručni nadzor te odgovorna osoba zdravstvene ustanove, odnosno trgovačkog društva, imaju pravo žalbe Upravnom vijeću Komore u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Prigovor ne odlaže izvršenje rješenja.

Upravno vijeće Komore mora donijeti odluku o prigovoru najkasnije u roku od 30 dana po zaprimanju istog.

Odluka Upravnog vijeća Komore je konačna.

Članak 24.

Ukoliko se utvrdi da je doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar u obavljanju stručnog nadzora propustio poduzeti odgovarajuće mjere ili prekoračio svoje ovlasti, Izvršni odbor Komore razriješiti će doktora dentalne medicine i na prijedlog Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara dentalnog tehničara s liste osoba koje provode stručni nadzor.

V. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA

Članak 25.

Sredstva za obavljanje redovitog i izvanrednog stručnog nadzora osiguravaju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Naknada za obavljanje stručnog nadzora članovima Povjerenstva i doktoru dentalne medicine, odnosno dentalnom tehničaru koji provode stručni nadzor, biti će utvrđena troškovnikom, kojeg donosi Izvršni odbor Komore.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Postupci koji su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika u tijeku, nastavit će se prema odredbama akata prema kojima su započeti.

Članak 27.

Ovaj Pravilnik u cijelosti zamjenjuje Pravilnik o stručnom nadzoru koji je donesen na 3. sjednici Upravnog vijeća Komore održanoj 21. studenoga 2003. godine, uz suglasnost ministra zdravlja.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 04/2-1-2012.

Zagreb, 25. travnja 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća komore

Neven Vidović, dr. med. dent., v. r.