Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova

NN 107/2012 (28.9.2012.), Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2354

Na temelju članka 10. Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine« broj: 79/2007), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O TAJNOSTI SLUŽBENIH PODATAKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– klasifikacija službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),

– označavanje službenih podataka,

– označavanje službenih podataka u međunarodnoj razmjeni,

– prijenos i dostava dokumenata koji sadržavaju službene podatke,

– ovlaštenje za deklasifikaciju ili snižavanje stupnja tajnosti službenih podataka.

Članak 2.

Za potrebe sigurnosnog poslovanja svi službeni podaci dijele se na službeno objavljive i službeno neobjavljive.

Službeno objavljivi podaci su podaci pripremljeni za objavljivanje u javnim glasilima, elektroničkim medijima, internetskim stranicama i drugdje, a čije priopćavanje neće narušiti Ustavom i zakonima propisana prava i slobode fizičkih i pravnih osoba te neće štetno utjecati na uspješnost obavljanja službenih radnji djelatnika Ministarstva.

Službeno neobjavljivi podaci su svi klasificirani i neklasificirani podaci koji nisu nazivno označeni kao objavljivi.

Članak 3.

Službeno objavljive podatke prikupljaju i dostavljaju javnim glasilima i elektroničkim medijima ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za odnose s javnošću ili službenik nadležan za odnose s javnošću, u suradnji s rukovoditeljem ustrojstvene jedinice iz čijeg djelokruga potječu takvi podaci i uz suglasnost ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) ili osobe koju on za to ovlasti pisanim putem.

U uredskom poslovanju službeno objavljivi podaci moraju biti očima čitljivo označeni oznakom OBJAVLJIVO koju djelatnik Ministarstva prilikom izrade službenog dokumenta otiskuje u gornjem desnom kutu službenog dokumenta.

U informatičko-telekomunikacijskom poslovanju službeno objavljivi podaci mogu se dostavljati putem javnih telekomunikacijskih sustava uporabom službenih telefaksimilnih uređaja, elektroničke pošte i drugih sredstava uz zadržavanje oznake OBJAVLJIVO.

2. KLASIFIKACIJA SLUŽBENIH PODATAKA

Članak 4.

Podatak u bilo kojem izražajnom obliku koji je na temelju zakona ili podzakonskih propisa klasificiran određenim stupnjem tajnosti mora se označiti potpunom sigurnosnom oznakom.

Sigurnosnim oznakama označavaju se i svi izvori tajnog podatka kao što su: službeni dokumenti, zbirke podataka, nacrti, crteži, skice, slike, pokretne slike (filmovi i videozapisi), zvukovni zapisi, izvješća, obavijesti i identitet osobe koja je dala obavijest, obrade i analize prikupljenih saznanja, dokumentacija očevida, nalazi vještaka, zapisnici, nalozi, planovi za poduzimanje pojedinih mjera i radnji te spisi o poduzetim mjerama i radnjama, službene zabilješke, izjave, isprave, prijave, planovi operativnih akcija, sigurnosne procjene i rješenja, pomoćne uredske i poslovne knjige i drugi izvori podataka, bilo u elektroničkom, elektromagnetskom, odnosno netvarnom ili tvarnom obliku.

Kada se radi o kombinaciji klasificiranih podataka, prilikom označavanja koristi se klasifikacijska oznaka podatka s najvišim stupnjem tajnosti.

Članak 5.

Klasificiranje službenih podataka stupnjevima tajnosti VRLO TAJNO i TAJNO može provoditi ministar te osobe koje on za tu svrhu pisano ovlasti, isključivo u okviru njihovog djelokruga rada.

Klasificiranje službenih podataka stupnjem tajnosti POVJERLJIVO, pored osoba iz stavka 1. ovoga članka, mogu provoditi: zamjenik ministra, pomoćnik ministra, tajnik kabineta ministra, glavni tajnik ministarstva, glavni ravnatelj policije, zamjenici i pomoćnici glavnog ravnatelja policije, načelnik Ureda za posebne poslove sigurnosti, načelnik Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«, zapovjednik Zapovjedništva specijalne policije i načelnici policijskih uprava, te osobe koje oni za tu svrhu pisano ovlaste, isključivo u okviru njihovog djelokruga rada.

Klasificiranje službenih podataka stupnjem tajnosti OGRANIČENO, pored osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka, mogu provoditi i ostali rukovoditelji u Ministarstvu u okviru njihovog djelokruga rada.

Članak 6.

Podatak može biti klasificiran stupnjem tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO i POVJERLJIVO i označen potpunom sigurnosnom oznakom isključivo na temelju pisanog obrazloženja na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Pisano obrazloženje iz stavka 1. ovog članka može biti sastavni dio dosjea (skup predmeta koji se odnose na istu cjelinu, istu osobu, tijelo ili zadaću), ako su predmeti koji ga čine označeni istim stupnjem tajnosti, te se kontinuirano ostvaruju u određenom vremenskom periodu (tjedno, mjesečno, godišnje).

Za klasificiranje podataka stupnjem tajnosti OGRANIČENO nije potrebno pisano obrazloženje iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 7.

Ukoliko postoji potreba za klasificiranjem podatka koji nije naveden u članku 8. do 11. ovoga Pravilnika, pisano obrazloženje iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, umjesto navoda vrijednosti koja se štiti sadrži opis vrijednosti.

Članak 8.

Oznakom VRLO TAJNO označavaju se podaci i svi izvori podataka čije bi neovlašteno otkrivanje nanijelo nepopravljivu štetu nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske, a osobito sljedeći podaci:

– koji se odnose na kriptografske sustave, kriptografske dokumente i kriptografske osnovice, koji se koriste u kriptografskoj zaštiti klasificiranih podataka do stupnja tajnosti VRLO TAJNO,

– o propusnicama zaposlenika za pristup podacima, zbirkama i podatkovnim sustavima u kojima se obrađuju, pohranjuju ili prenose klasificirani podaci do stupnja tajnosti VRLO TAJNO,

– sadržani u evidencijama uredskog poslovanja VRLO TAJNO podataka,

– koji su stupnjem VRLO TAJNO označeni u drugom javnopravnom tijelu.

Članak 9.

Oznakom TAJNO označavaju se podaci i svi izvori podataka čije bi neovlašteno otkrivanje teško naštetilo nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske, a osobito sljedeći podaci:

– koji se odnose na kriptografske sustave, kriptografske dokumente i kriptografske osnovice, koji se koriste u kriptografskoj zaštiti klasificiranih podataka najviše do stupnja tajnosti TAJNO,

– o propusnicama zaposlenika za pristup podacima, zbirkama i podatkovnim sustavima u kojima se obrađuju, pohranjuju ili prenose klasificirani podaci najviše do stupnja tajnosti TAJNO,

– sadržani u urudžbenom upisniku TAJNO podataka,

– koji su stupnjem TAJNO označeni u drugom javnopravnom tijelu.

Članak 10.

Oznakom POVJERLJIVO označavaju se podaci i svi izvori podataka čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo nacionalnoj sigurnosti i vitalnim interesima Republike Hrvatske, a osobito sljedeći podaci:

– o planiranju i provedbi mjera osiguranja i zaštite domaćih i stranih dužnosnika u statusu štićenih osoba I. kategorije kod provedbe operativnih akcija na razini Ministarstva,

– osobni podaci osoba za koje se prosudi da bi zbog njihovog sudjelovanja u provođenju posebnih dokaznih radnji mogli biti ugroženi njihov život, život njihovih bližnjih ili njihova imovina,

– o djelovanju specijalne policije u pojedinim operativnim akcijama, te sustavima, planovima, pravilima i postupcima provedbe zadaća specijalne policije,

– podaci sadržani u planovima, procjenama, analizama, raščlambama, prosudbama, pravilima i postupcima provedbe osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora iz djelokruga rada Ureda za posebne poslove sigurnosti Ministarstva,

– koji se odnose na kriptografske sustave, kriptografske dokumente i kriptografske osnovice koji se koriste u kriptografskoj zaštiti klasificiranih podataka najviše do stupnja tajnosti POVJERLJIVO,

– o propusnicama zaposlenika za pristup podacima, zbirkama i podatkovnim sustavima u kojima se obrađuju, pohranjuju ili prenose klasificirani podaci najviše do stupnja tajnosti POVJERLJIVO,

– podaci sadržani u urudžbenom upisniku POVJERLJIVO podataka,

– koji su stupnjem POVJERLJIVO označeni u drugom javnopravnom tijelu.

Članak 11.

Oznakom OGRANIČENO označavaju se podaci i svi izvori podataka čije bi neovlašteno otkrivanje naštetilo djelovanju i izvršavanju zadaća Ministarstva u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti, a osobito sljedeći podaci:

– o identitetu i sigurnosnim oznakama informatora i policijskih službenika ovlaštenih za rad s informatorima,

– sadržani u dnevnicima rada, izvješćima o saznanjima prikupljenim korištenjem informatora i druga dokumentacija nastala korištenjem informatora, osim ako se ne odnose na predmete označene višim stupnjem tajnosti,

– o planu i provedbi obuke policijskih službenika Službe kriminalističko-obavještajnih poslova i policijskih službenika ovlaštenih za rad s informatorima,

– osobni podaci osoba koje provode prikrivene policijske poslove i posebne dokazne radnje,

– planovi provedbe prikrivenih policijskih poslova, prikrivenih policijskih radnji i posebnih dokaznih radnji i podaci prikupljeni tim poslovima i radnjama,

– metode provođenja prikrivenih policijskih poslova, prikrivenih policijskih radnji i posebnih dokaznih radnji,

– tehnička sredstva koja se koriste za provođenje prikrivenih policijskih poslova, prikrivenih policijskih radnji i posebnih dokaznih radnji,

– postupka nabave materijalno-tehničkih sredstava ustrojstvene jedinice nadležne za provedbu dokaznih radnji, osim za potrebe Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«,

– o osposobljavanju osoba koje će provoditi ili provode prikrivene policijske poslove, prikrivene policijske radnje i posebne dokazne radnje,

– iz djelokruga rada Ureda za posebne poslove sigurnosti,

– o planu i provedbi obuke policijskih službenika Ureda za posebne poslove sigurnosti, njihovom rasporedu i angažmanu,

– sadržani u izvješćima o pripremi i provedbi posebnih osiguranja iz djelokruga rada Ureda za posebne poslove sigurnosti,

– o identitetu žrtve iz članka 99. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima,

– o operativnim izvješćima, operativnim izvorima saznanja i osobama pod posebnom policijskom zaštitom,

– o sigurnosnim provjerama za strance u postupku odobravanja boravka, azila, kao i primanja u hrvatsko državljanstvo,

– o utvrđivanju stupnja sigurnosne zaštite za luke u Republici Hrvatskoj i brodove hrvatske državne pripadnosti te njegovim promjenama, kao i o mjerama i postupcima prilikom postojanja sigurnosnih prijetnji sadržanim u planu postupanja, a koje poduzima Ministarstvo na temelju Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka,

– mjere zaštite civilnog zračnog prometa na zračnim lukama u skladu sa Zakonom o zračnom prometu i dijelovima Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa (razrješavanje izvanrednih događaja u civilnom zračnom prometu, traganje i spašavanje zrakoplova u nuždi, kontrola kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa, dodatne mjere zaštite s obzirom na visokorizične letove),

– smjernice i postupci za procjenu opasnosti od prijetnje i napada eksplozivnom napravom, sukladno Nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa,

– analize rizika u kojima su naznačene mjere vezane uz planiranje i provedbu nadzora državne granice i opremljenosti i razmještaj policijskih službenika,

– identitetu osobe koja je policiji dala obavijest iz članka 78. i 99. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima,

– policijskom službeniku koji je zakonito upotrijebio vatreno oružje,

– sadržani u planovima osiguranja prijevoza novčanih sredstava, vrijednosnih pošiljki i prijevoza opasnih tvari,

– sadržani u evidenciji hrvatskih branitelja Ministarstva, osim podataka koji se u potvrdama izdaju na zahtjev hrvatskog branitelja ili nadležnih službi, a odnose se na utvrđeni status pojedinog hrvatskog branitelja, te vrijeme za koje mu se priznaje taj status,

– o djelatnicima specijalne policije kada primjenjuju policijske ovlasti,

– o djelatnicima Ureda za posebne poslove sigurnosti kada primjenjuju policijske ovlasti,

– o djelatnicima koji provode zaštitu svjedoka,

– sadržani u Zbirci podataka o osobama i događajima vezanim uz športska natjecanja iz članka 39 b. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima,

– o djelovanju cjelokupnog informacijskog sustava Ministarstva,

– o tehničkim sredstvima i postupku nabave istih a odnose se na djelovanje i razvoj informacijskog sustava Ministarstva,

– o korištenju klasificiranih podataka i nadzor nad uporabom podataka informacijskog sustava Ministarstva,

– koji se odnose na kriptografske sustave, kriptografske dokumente i kriptografske osnovice koji se koriste u kriptografskoj zaštiti klasificiranih podataka najviše do stupnja tajnosti OGRANIČENO,

– o kriptografskim uređajima i postupku nabave istih,

– o poslužiteljima kriptografskih uređaja i dostavljačima kriptografskih pošiljki,

– o provedbi obuke policijskih službenika za obavljanje poslova poslužitelja kriptografskih uređaja i dostavljača kriptografskih pošiljki,

– sadržani u dokumentaciji o prostoru u kojem se obavljaju poslovi kriptografske zaštite,

– o propusnicama zaposlenika za pristup podacima, zbirkama i podatkovnim sustavima u kojima se obrađuju, pohranjuju ili prenose klasificirani podaci najviše do stupnja tajnosti OGRANIČENO,

– o količini i smještaju naoružanja, streljiva i ubojnih sredstava Ministarstva,

– o projektima i elaboratima tehničkog osiguranja i zaštite otvorenih i zatvorenih prostora i objekata Ministarstva,

– sadržani u kadrovskim evidencijama Ministarstva,

– sadržani u urudžbenom upisniku OGRANIČENO podataka,

– koji su stupnjem OGRANIČENO označeni u drugom javnopravnom tijelu.

Članak 12.

Za podatke označene kao POSLOVNA, BANKOVNA, JAVNOBILJEŽNIČKA, PROFESIONALNA TAJNA ili neka druga vrsta tajne definirane drugim propisima, u Ministarstvu se provode sve djelatne mjere i postupci kao da se radi o podacima s oznakom NEKLASIFICIRANO.

Članak 13.

Svi dokumenti koji sadržavaju klasificirane podatke, ovisno o stupnju tajnosti, vode se u posebnim evidencijama, zasebno za svaki stupanj tajnosti (Urudžbeni upisnik) s oznakama propisanim posebnim propisom o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima.

3. NEKLASIFICIRANI SLUŽBENI PODACI

Članak 14.

Oznakom NEKLASIFICIRANO označavaju se službeni podaci i svi izvori podataka koji se prikupe ili nastanu u obavljanju poslova iz djelokruga Ministarstva, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za klasificiranje nekim od stupnjeva tajnosti.

Osobni podaci sadržani u zbirkama Ministarstva mogu se dati na pisani zahtjev osobe na koju se ti podaci odnose i takvo postupanje ne predstavlja odavanje tajne.

Podaci dani na zahtjev osobe iz prethodnog članka označavaju se oznakom NEKLASIFICIRANO te moraju sadržavati napomenu da se ne smiju koristiti u drugu svrhu.

Članak 15.

Davanje podataka o osumnjičenoj osobi oštećenom ili drugoj osobi koja za to dokaže opravdani interes ne predstavlja odavanje tajne i takvi podaci označavaju se oznakom NEKLASIFICIRANO te moraju sadržavati napomenu da se ne smiju koristiti u drugu svrhu osim one za koju je iskazan opravdani interes.

4. MEĐUNARODNO RAZMJENJIVI PODACI

Članak 16.

Međunarodno razmjenjivi podaci su službeni podaci koji se na temelju međunarodnog ugovora dostavljaju međunarodnoj organizaciji, drugoj državi odnosno državnom tijelu ili se od njih zaprimaju.

Uz podatak iz stavka 1. ovoga članka koji se dostavlja u inozemstvo mora biti sadržano sljedeće upozorenje:

»Ovaj dokument i svi sadržani prilozi mogu se koristiti samo u svrhu za koju su dostavljeni. Primatelj dokumenta vodit će brigu o zaštiti tajnosti podataka sadržanih u dokumentu sukladno vlastitim propisima o zaštiti tajnosti podataka. Dokument i njegov sadržaj ne smije se bez odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske objavljivati i davati na korištenje drugoj agenciji ili trećoj strani. Nakon prestanka potrebe za njegovim korištenjem, a najkasnije u roku od 6 mjeseci dokument se mora uništiti, ukoliko drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom.«.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju dostave podatka iz stavka 1. ovoga članka u inozemstvo putem Europolovog sustava SIENA uz isti će se dostaviti sljedeće upozorenje:

»Ovaj dokument i svi sadržani prilozi mogu se koristiti isključivo od strane Europola, nadležnih tijela država članica i onih država partnera koje su izričito navedene kao primatelji, a sa svrhom suzbijanja i borbe protiv kriminaliteta iz nadležnosti Europola kao i drugih oblika ozbiljnog kriminaliteta. Nakon prestanka potrebe za njegovim korištenjem, a najkasnije u roku od šest mjeseci dokument se mora uništiti, ukoliko drugačije nije određeno međunarodnim ugovorom.«

Upozorenje iz stavka 3. ovoga članka dostavit će se uporabom Europolovih kodova za korištenje podataka (handlling code). Upozorenje može biti prošireno u smislu zabrane korištenja podataka u sudske svrhe ili zabrane dostavljanja trećim stranama bez izričitog odobrenja vlasnika.

Članak 17.

Za međunarodno ugovorene i razmijenjene podatke označene odgovarajućim sigurnosnim oznakama provode se mjere i postupci u skladu sa sljedećim klasifikacijama:

– TOP SECRET ili STATE SECRET oznaci odgovara oznaka VRLO TAJNO,

– SECRET oznaci odgovara oznaka TAJNO,

– CONFIDENTIAL oznaci odgovara oznaka POVJERLJIVO,

– RESTRICTED oznaci odgovara oznaka OGRANIČENO.

Službeni dokumenti zaprimljeni od međunarodnih organizacija i drugih država označavaju se obaveznim otiskivanjem sigurnosne oznake u ovisnosti o sadržaju zaprimljenog dokumenta, u skladu s odredbom iz stavka 1. ovoga članka.

Kada je službeni dokument dostavljen drugoj državi, na arhivski primjerak otiskuje se sigurnosna oznaka RAZMIJENJEN PODATAK bez obzira na postojeće sigurnosne oznake na službenom dokumentu.

5. IZRADA I OZNAČAVANJE SLUŽBENOG DOKUMENTA I DRUGIH PREDMETA

Članak 18.

Djelatnik Ministarstva prilikom izrade službenog dokumenta, sukladno odredbama posebnog propisa o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima, posebnog propisa o standardima sigurnosti podataka i ovoga Pravilnika, označit će službeni dokument odgovarajućom oznakom stupnja tajnosti.

Službeni dokumenti koji sadrže klasificirane podatke moraju biti naslovljeni na točno određenog primatelja po imenu i prezimenu te nazivu ustrojstvene jedinice.

Upisivanje i zatvaranje omotnice u kojoj se dostavljaju podaci stupnja tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO i POVJERLJIVO obavlja rukovoditelj koji je u potpisu dokumenta ili osoba koju on za to ovlasti, a otvaranje omotnice označene stupnjem tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO i POVJERLJIVO obavlja rukovoditelj na kojega je dokument naslovljen ili osoba koju on za to ovlasti.

6. PRIJENOS KLASIFICIRANIH PODATAKA I DOSTAVA SLUŽBENIH DOKUMENATA

Članak 19.

Klasificirani podaci stupnja tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO i POVJERLJIVO te službeni dokumenti koji sadržavaju klasificirane podatke stupnja tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO i POVJERLJIVO mogu se prenositi i dostavljati samo onim zaposlenicima koji imaju certifikat za pristup klasificiranim podacima odgovarajućeg stupnja tajnosti i kojima je to nužno za obavljanje poslova iz njihova djelokruga rada.

Dostava službenih dokumenata koji sadržavaju klasificirane podatke obavlja se sukladno odredbama posebnog propisa o standardima sigurnosti podataka.

Članak 20.

Podaci stupnja tajnosti OGRANIČENO i službeni dokumenti koji sadržavaju klasificirane podatke stupnja tajnosti OGRANIČENO mogu se osim osobama iz članka 19. ovoga Pravilnika, prenositi i dostavljati i osobama koje su na propisani način upoznate s načinom postupanja s klasificiranim podacima od strane savjetnika za informacijsku sigurnost Ministarstva ili sigurnosnog koordinatora Ministarstva, ukoliko im je to nužno za obavljanje poslova iz njihova djelokruga rada.

Članak 21.

Službeni dokumenti koji sadržavaju klasificirane podatke stupnja tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO i POVJERLJIVO, prilikom dostave moraju biti propisno zapakirani u dvije neprozirne i čvrste omotnice i označeni na način da vanjski omot ne ukazuje da se radi o klasificiranim podacima, a dostava se vrši osobno, teklićkom službom ili kriptografski štićenim brzojavnim sustavom.

Službeni dokumenti koji sadržavaju klasificirane podatke stupnja tajnosti OGRANIČENO, prilikom dostave moraju biti propisno zapakirani i propisno označeni na način da vanjski omot ne ukazuje da se radi o klasificiranim podacima, a dostava se vrši osobno, teklićkom službom ili kriptografski štićenim brzojavnim sustavom.

Članak 22.

Službeni dokumenti bez oznake i službeni dokumenti koji sadrže neklasificirane podatke mogu se nekriptirano prenositi javnom komunikacijskom infrastrukturom odobrenom od strane Ministarstva.

Članak 23.

Podaci klasificirani stupnjem tajnosti VRLO TAJNO, TAJNO i POVJERLJIVO mogu se obrađivati, pohranjivati i prenositi informacijskim sustavima Ministarstva samo ukoliko određeni informacijski sustav ima važeći certifikat sigurnosne akreditacije izdan od strane nadležnog državnog tijela.

Podaci klasificirani stupnjem tajnosti OGRANIČENO mogu se obrađivati, pohranjivati i prenositi informacijskim sustavima Ministarstva samo ukoliko su prijenosni putovi koji koriste javnu komunikacijsku infrastrukturu zaštićeni certificiranim kriptografskim uređajima.

Članak 24.

Sigurnosne oznake moraju biti jasno i vidljivo otisnute, strojno ili ručno upisane u slučajevima pisane dokumentacije, odnosno, pripojene kao privjesak ili naljepnica u slučajevima kada se radi o predmetima koje se moraju označiti, a nisu pisani dokument.

Službeni dokument pripremljen za dostavu, uz oznake propisane Uredbom o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima, na prvoj stranici mora imati upisanu odgovarajuću oznaku načina dostave (teklićem, telefaksom, e-poštom, brzojavno, Intranetom, sustavom SIENA,, sustavom I-24/7, sustavom SIReNE, sustavom SELEC ili poštanskom službom) te oznaku nazivnog vremena dostave.

Nazivno vrijeme dostave iz stavka 2. ovoga članka može biti:

– 1. NVD – Prvenstveno (prioritetno i neodložno u odnosu na druge predmete),

– 2. NVD – dostava u roku 8 sati,

– 3. NVD – dostava u roku 24 sati,

– 4. NVD – dostava u roku tjedan dana.

Članak 25.

Skice, karte, grafikoni i crteži moraju sadržavati potpunu sigurnosnu oznaku ispod kazala, naslova ili oznake mjerila u kojem je izrađena skica, karta, grafikon ili crtež odnosno na odgovarajućem slobodnom mjestu tako da ne umanjuju svrhovitost i uporabljivost tih prikaza.

Kada su skice, karte, grafikoni ili crteži presavinuti ili umotani, potpuna sigurnosna oznaka mora se pridodati i na tako presavinute ili umotane predmete na način da bude svima jasna i očima čitljiva.

Članak 26.

Fotografije, filmovi (uključujući i negative) i ostali slikovni i zvukovni zapisi s tajnim podacima te njihovi zaštitni pokrovi moraju imati jasno i očima čitljivu potpunu sigurnosnu oznaku.

Članak 27.

Fotografije se označavaju na način da se potpuna sigurnosna oznaka ispisuje na vrhu ili u dnu fotografije ukoliko se fotografija izrađuje računalnom tehnologijom, i to na način da potpuna sigurnosna oznaka ne utječe na kvalitetu ili uporabnu vrijednost fotografije. U slučajevima kada to nije moguće potpuna sigurnosna oznaka otiskuje se na poleđini svake fotografije.

Negativi fotografija označavaju se na način da se potpuna sigurnosna oznaka utisnuta u plastificiranu markicu pričvrsti kao privjesak na negativ. Pričvršćivanje se mora obaviti na dijelu negativa koji ne sadrži snimljeni materijal.

Članak 28.

Potpuna sigurnosna oznaka mora biti jasno i očima čitljivo prikazana na svakoj foliji ili slajdu i to u gornjem desnom kutu svake folije ili slajda.

Članak 29.

Filmovi i videotrake ili slični nosači slikovnog zapisa koji sadrže službene podatke moraju sadržavati i potpunu sigurnosnu oznaku i to pridodanu na početak i kraj snimljenog materijala kako bi bile jasne i očima čitljive prilikom svake projekcije.

Zaštitni pokrov kao integralni dio filma ili videozapisa mora imati jasno i očima čitljive potpunu sigurnosnu oznaku pripojenu kao privjesak ili naljepnica.

Članak 30.

Zvukovni zapis, analogni ili digitalni, na početku i na kraju mora sadržavati jasno snimljenu izjavu o sigurnosnim oznakama koje su dodijeljene snimljenom materijalu.

Zaštitni pokrov kao integralni dio medija sa zvukovnim zapisom mora imati jasno i očima čitljive sigurnosne oznake pripojene kao privjesak ili naljepnica.

Članak 31.

Svaki dokument snimljen na mikrofilm mora imati jasnu i očima čitljivu sigurnosnu oznaku tako da se u slučajevima prikazivanja ili ispisa dokumenta s mikrofilma uoči i sigurnosna oznaka. Zaštitni pokrov kao integralni dio mikrofilma mora imati jasno i očima čitljive sigurnosne oznake pripojene kao privjesak ili naljepnica.

Članak 32.

Dokumenti i ostali izvori podataka koji se u tijeku nastave koriste kao pomagalo za uvježbavanje rukovanja s tajnim podacima moraju biti označeni: »(sigurnosna oznaka) – samo za potrebe nastave«.

7. OSOBE OVLAŠTENE ZA DEKLASIFIKACIJU ILI SNIŽAVANJE STUPNJEVA TAJNOSTI SLUŽBENIH PODATAKA

Članak 33.

Ministar je ovlašten deklasificirati podatke svih stupnjeva tajnosti ili sniziti stupanj tajnosti svih klasificiranih podataka.

Ministar može za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pisanim putem ovlastiti druge osobe, isključivo u okviru njihovog djelokruga rada.

Zamjenik ministra, pomoćnik ministra, tajnik kabineta ministra, glavni tajnik ministarstva, glavni ravnatelj policije, zamjenici i pomoćnici glavnog ravnatelja policije, načelnik Ureda za posebne poslove sigurnosti, načelnik Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«, zapovjednik Zapovjedništva specijalne policije i načelnici policijskih uprava, su ovlašteni deklasificirati ili sniziti stupanj tajnosti podataka koji nose oznaku POVJERLJIVO i OGRANIČENO.

Osobe iz stavka 3. ovoga članka mogu za obavljanje poslova iz toga stavka pisanim putem ovlastiti druge osobe, isključivo u okviru njihovog djelokruga rada.

Članak 34.

Neće se ukloniti oznaka stupnja tajnosti sa službenog podatka ako bi to:

– bilo štetno za djelovanje posebnih sigurnosno-tehnoloških sustava Ministarstva,

– bilo štetno za obavljanje službenih radnji ili provedbu sudskog postupka,

– izložilo opasnosti po život, zdravlje, tjelesnu nepovredivost, slobodu ili imovinu djelatnika Ministarstva ili druge osobe.

Članak 35.

Ustrojstvene jedinice Ministarstva provode periodičnu procjenu podataka čiji su vlasnici te vode evidencije propisane posebnim propisima.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za materijalno-financijsko poslovanje dužne su u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, sukladno potrebama, pripremiti sve potrebne štambilje za poslovanje svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva sukladno odredbama Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima i ovoga Pravilnika (VRLO TAJNO, TAJNO, POVJERLJIVO, OGRANIČENO, NEKLASIFICIRANO, KOPIJA, RAZMIJENJEN PODATAK, ISKLJUČIVO, ISTJEK ROKA TAJNOSTI, ZABRANJENO UMNOŽAVANJE, OBAVEZAN POVRAT NAKON UVIDA, OBJAVLJIVO).

Članak 37.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine« broj: 25/2008) i članak 1. stavak 1. podstavak 2., 6. i 7., članak 23., članak 32. do 51. te članak 55. do 62. Pravilnika o sigurnosti i zaštiti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine« broj: 59/2006).

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-50048-2012.

Zagreb, 18. rujna 2012.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG 1

107 28.09.2012 Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova 107 28.09.2012 Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova 107 28.09.2012 Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova 107 28.09.2012 Pravilnik o tajnosti službenih podataka Ministarstva unutarnjih poslova