Pravilnik o policijskim časnicima za vezu

NN 107/2012 (28.9.2012.), Pravilnik o policijskim časnicima za vezu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2355

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POLICIJSKIM ČASNICIMA ZA VEZU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način izbora, priprema i upućivanje policijskih časnika za vezu na rad u inozemstvo, njihova prava i obveze te nadzor nad njihovim radom.

Članak 2.

Policijski časnik za vezu je policijski službenik upućen u policijsko tijelo države primateljice, međunarodnu organizaciju ili diplomatsko odnosno konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u inozemstvu, radi učinkovite suradnje s policijom i drugim tijelima države primateljice.

Odluku o potrebi upućivanja policijskog časnika za vezu na rad u inozemstvo donosi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 3.

Odluka iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika temelji se na sljedećim kriterijima:

– odredbama međunarodnog pravnog akta ratificiranog u Republici Hrvatskoj,

– strateškoj odluci Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o potrebi policije za učinkovitom suradnjom s državom primateljicom ili međunarodnom organizacijom,

– analizi sigurnosnih i drugih društvenih događaja u državi primateljici koji utječu na stanje javnog reda u Republici Hrvatskoj,

– posebnim potrebama policije,

– uzajamnom interesu države primateljice ili međunarodne organizacije i Republike Hrvatske,

– problemima u međunarodnoj policijskoj suradnji koji utječu na učinkovitost rada policije.

Prijedlog za donošenje Odluke iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati stručno obrazloženje kriterija iz stavka 1. ovoga članka, organizacijsko tehnički provedbeni plan s planiranim troškovima te izvore financiranja.

Članak 4.

Policijski časnik za vezu upućuje se na rad u inozemstvo na vrijeme od četiri godine.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ukoliko postoji potreba službe ili drugi opravdan razlog, rad policijskog časnika za vezu upućenog na rad u inozemstvu može se produžiti na određeno vrijeme, ali najviše do četiri godine, o čemu odluku donosi ministar na prijedlog glavnog ravnatelja policije.

Članak 5.

Članovima uže obitelji policijskog časnika za vezu u smislu ovoga Pravilnika smatraju se supružnik i djeca.

Opseg djelovanja

Članak 6.

Način i opseg djelovanja policijskog časnika za vezu temelji se na odredbama važećih bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora u Republici Hrvatskoj.

Policijski časnik za vezu koji se upućuje na rad u inozemstvo dužan je poštivati pravni poredak države primateljice te poštivati Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima.

Policijski časnik za vezu dužan je poštivati Etički kodeks policijskih službenika i čuvati ugled Republike Hrvatske.

Policijski časnik za vezu u državi primateljici ne primjenjuje policijske ovlasti.

Članak 7.

Policijski časnik za vezu:

– zastupa interese hrvatske policije,

– uspostavlja, potiče i razvija međunarodnu policijsku suradnju,

– dogovara djelovanje, prikuplja, vrednuje, analizira i razmjenjuje informacije potrebne za postupanje policije,

– prati stanje javne sigurnosti u državi ili regiji države primateljice na području suzbijanja kriminaliteta, poglavito na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, trgovanja ljudima, kriminaliteta opojnih droga, terorizma i drugih oblika prekograničnog kriminaliteta, kao i problematike na području poslova nadzora državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija, stanja javnog reda i sigurnosti prometa,

– djeluje na području prevencije,

– vodi brigu o redovitoj razmjeni informacija s nadležnim tijelima u državi primateljici,

– pomaže u postupku međunarodne pravne pomoći u kaznenim predmetima i po potrebi pomaže drugim tijelima progona,

– sudjeluje i savjetuje pri pružanju materijalno-tehničke pomoći,

– sudjeluje i savjetuje pri obrazovanju, usavršavanju i osposobljavanju iz svog djelokruga rada,

– sudjeluje na konferencijama, radnim i strukovnim susretima u državi primateljici ili u trećoj državi,

– prima i razmjenjuje službene dokumente, pravne akte i stručnu literaturu u vezi s policijskim djelovanjem,

– razmjenjuje informacije i iskustva s područja rada policije,

– sudjeluje na radnim sastancima i prijemima u državi primateljici, posreduje prilikom dostave poziva i pripreme za radni posjet policijskog izaslanstva.

– razmjenjuje informacije s policijskim časnicima za vezu drugih država,

– razmjenjuje informacije s drugim hrvatskim predstavništvima u inozemstvu,

– pruža pomoć hrvatskim policijskim službenicima koji obavljaju policijske poslove u inozemstvu.

Članak 8.

Policijski časnik za vezu može u državi primateljici, odnosno međunarodnoj organizaciji, kada je to određeno važećim bilateralnim ili multilateralnim ugovorom, djelovati i u interesu treće države ili međunarodne organizacije koja u državi primateljici, odnosno međunarodnoj organizaciji, nema svog časnika za vezu.

Policijski časnik za vezu u inozemstvu može predstavljati i drugo tijelo državne uprave.

Troškove policijskog časnika za vezu koji predstavlja treću državu ili međunarodnu organizaciju ili drugo tijelo državne uprave zajednički snose Ministarstvo i treća država ili međunarodna organizacija u čijem interesu policijski časnik za vezu djeluje, odnosno Ministarstvo i drugo tijelo državne uprave.

Ukoliko su u državu primateljicu, odnosno međunarodnu organizaciju, upućena dva ili više policijska časnika za vezu, rukovoditelj Službe za mirovne misije i policijske časnike za vezu odredit će voditelja Ureda časnika za vezu.

Voditelj Ureda časnika za vezu iz stavka 4. ovoga članka zadužen je za organizaciju i nadzor nad provedbom redovnih dnevnih aktivnosti svih časnika za vezu.

Nadležnosti policijskog časnika za vezu

Članak 9.

U vezi sa suzbijanjem kriminaliteta policijski časnik za vezu:

– pribavlja i razmjenjuje informacije za potporu provedbe izvida kaznenih djela od strane hrvatske policije na suzbijanju organiziranog kriminaliteta, krijumčarenja i zlouporabe opojnih droga, nezakonite trgovine oružjem i eksplozivnim tvarima, nezakonite trgovine opasnim i radioaktivnim tvarima, krijumčarenja i trgovanja ljudima, kriminala povezanog s motornim vozilima, terorizma, ratnih zločina, krivotvorenja novca i drugih platežnih sredstava, kibernetičkog kriminala, dječje pornografije i pedofilije, pranja novca i drugih teških kaznenih djela,

– pomaže i sudjeluje u postupanju sigurnosnih i pravosudnih tijela države primateljice i drugih država,

– sudjeluje u izvođenju određenih izvida kaznenih djela koja provode tijela države primateljice,

– savjetuje tijela države primateljice i trećih država.

U vezi s nadzorom državne granice i suzbijanjem nezakonitih migracija policijski časnik za vezu:

– razmjenjuje informacije o nezakonitim migracijama,

– priprema i ocjenjuje aktualna migracijska kretanja i stanje migracija,

– sudjeluje u planiranju i provođenju zajedničkog nadzora državne granice,

– izmjenjuje informacije o zlouporabi isprava za prelazak državne granice, savjetuje i pomaže tijelu države primateljice pri planiranju radnji u nadzoru državne granice i suzbijanju nezakonitih migracija,

– savjetuje i pomaže tijelima države primateljice za poboljšanje protočnosti prometa na zajedničkoj državnoj granici,

– pruža pomoć za učinkovito vraćanje osoba temeljem readmisijskih ugovora,

– sudjeluje u projektima koji se odnose na nadzor državne granice i suzbijanje prekograničnog kriminala.

U vezi s održavanjem javnog reda policijski časnik za vezu:

– razmjenjuje informacije o svim značajnim sigurnosnim događajima koji bi mogli utjecati na stanje javnog reda,

– savjetuje i pomaže tijelima države primateljice u planiranju radnji za poboljšanje sigurnosti javnih skupova i drugih događaja visokoga sigurnosnog rizika,

– pruža pomoć u razmjeni informacija i podataka vezanih uz sprječavanje nereda i nasilja na međunarodnim športskim natjecanjima,

U vezi sa sigurnošću prometa policijski časnik za vezu:

– razmjenjuje informacije o okolnostima značajnim za sigurnost prometa,

– razmjenjuje informacije o teškim povredama prometnih propisa i njihovim počiniteljima.

II. IZBORNI POSTUPAK

Uvjeti

Članak 10.

Policijski službenik koji se kandidira za policijskog časnika za vezu mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,

– odgovarajuće znanje i radno iskustvo od najmanje 5 godina u obavljanju policijskih poslova,

– da je posljednje tri godine ocijenjen najmanje ocjenom uspješan,

– da nije proglašen krivim za težu povredu službene dužnosti i da se protiv njega ne vodi disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti,

– da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,

– da posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilom B-kategorije.

– da posjeduje uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima.

Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, policijski službenik koji se kandidira za policijskog časnika za vezu mora ispunjavati i sljedeći poseban uvjet:

– znanje engleskog jezika zahtijevane razine.

Uz ispunjenje uvjeta iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, poželjno je i znanje jezika države primateljice.

Natječaj

Članak 11.

Radi odabira kandidata za policijskog časnika za vezu Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, raspisuje interni natječaj.

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– podatke o državi primateljici ili međunarodnoj organizaciji u koju će se uputiti,

– opis poslova koje će obavljati,

– uvjete koje kandidat mora ispunjavati,

– rok i adresu za podnošenje prijave, te rok u kojem će se dostaviti obavijest o izboru.

Kandidat mora prijavu na natječaj iz stavka 1. ovoga članka podnijeti pisanim putem u natječajnom roku, te priložiti životopis na engleskom jeziku.

Podnošenje prijava

Članak 12.

Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale, odnosno ustrojstvene jedinice nadležne za kadrovske poslove u policijskoj upravi, ovisno o tome je li kandidat za policijskog časnika za vezu zaposlenik u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova ili u policijskoj upravi, pregledava sve prijave, izdvaja nepravodobne, nepotpune kao i one koji ne ispunjavaju uvjete iz natječaja.

O razlozima izdvajanja prijava iz stavka 1. ovoga članka obavještava kandidate pisanim putem Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova.

Valjane prijave, dopunjene podacima iz službene evidencije iz svoje nadležnosti, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale dostavlja Izbornom povjerenstvu u roku od 15 dana od posljednjeg dana roka za podnošenje prijave.

Izborno povjerenstvo

Članak 13.

Izborno povjerenstvo imenuje ministar na prijedlog glavnog ravnatelja policije.

Izborno povjerenstvo sastoji se od tri predstavnika Ravnateljstva policije te po jednog predstavnika Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale i Samostalnog sektora za europske integracije i međunarodne poslove.

Provjere

Članak 14.

Izborno povjerenstvo potvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju opće uvjete iz natječaja.

Na prijedlog Izbornog povjerenstva Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale kandidate iz stavka 1. upućuje na provjeru znanja stranog jezika.

Provjera znanja stranog jezika obuhvaća:

– pisani test stranog jezika i

– intervju na stranom jeziku.

Provjera iz stavka 1. ovoga članka obavlja se pred osobom odgovarajuće struke u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za stručno usavršavanje i osposobljavanje Policijske akademije.

Listu kandidata koji su ostvarili zadovoljavajući rezultat iz provjera znanja stranog jezika Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju, Policijske akademije, dostavlja Upravi za pravne poslove i ljudske potencijale.

Razgovor

Članak 15.

S kandidatima koji su na provjeri znanja iz članka 14. ovoga Pravilnika pokazali zadovoljavajući rezultat, Izborno povjerenstvo obavlja razgovor na koji ih upućuje Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale u cilju utvrđivanja njihove primjerenosti i sposobnosti za rad u inozemstvu.

Razgovor iz stavka 1. ovoga članka odnosit će se na:

– sposobnost prilagođavanja kompleksnim i otežanim situacijama koje mogu nastati za vrijeme rada u inozemstvu,

– sposobnost uspostavljanja kontakata, vođenja pregovora, odgovarajućeg prosuđivanja,

– sposobnost djelovanja u grupi,

– snalažljivost i sposobnost improviziranja u nesvakidašnjim situacijama,

– sposobnost prilagođavanja posebnim uvjetima strane kulturne okoline,

– iskustvo iz područja međunarodne policijske suradnje.

Sastavljanje liste

Članak 16.

Izborno povjerenstvo sastavlja listu kandidata, s obzirom na rezultate provedene provjere iz članka 14. i provedenog razgovora iz članka 15. ovoga Pravilnika i dostavlja je Upravi za pravne poslove i ljudske potencijale.

Liječnički pregled

Članak 17.

Prije upućivanja na rad u inozemstvo Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale upućuje kandidata na liječnički pregled, radi utvrđivanja potrebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

O rezultatima obavljenog liječničkog pregleda Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale obavještava Izborno povjerenstvo iz članka 13. ovoga Pravilnika.

Izbor

Članak 18.

O listi kandidata iz članka 16. ovoga Pravilnika i rezultatima liječničkog pregleda Izborno povjerenstvo izvijestit će glavnog ravnatelja policije.

Odluku o izboru policijskog časnika za vezu donosi ministar na prijedlog glavnog ravnatelja policije.

Obavijest o izboru Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale dostavit će kandidatima pisanim putem.

III. ZAVRŠNE PRIPREME, UPUĆIVANJE, PRAVA I OBVEZE

Osposobljavanje

Članak 19.

Izabrani kandidat za policijskog časnika za vezu dužan je prisustvovati svim oblicima osposobljavanja i drugim aktivnostima potrebnim za rad u inozemstvu, na koje ga upućuje Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju, Policijske akademije.

Osposobljavanja i druge aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka ovise o konkretnim potrebama za dodatnim ili specijalističkim znanjima potrebnim za obavljanje poslova policijskog časnika za vezu.

Program osposobljavanja i drugih potrebnih aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka provodi Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju Policijske akademije u koordinaciji sa Službom za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Ugovor

Članak 20.

S izabranim policijskim časnikom za vezu Ministarstvo sklapa Ugovor.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se sva prava i obveze policijskog službenika.

Plan aktivnosti

Članak 21.

U svrhu uspješne pripreme i pravodobnog upućivanja policijskog časnika za vezu na rad u inozemstvo nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva provode sljedeće aktivnosti:

– akreditacijski postupak i dodjela diplomatskog zvanja,

– zaključivanje police osiguranja u slučaju nezgode,

– osiguravanje zdravstvene zaštite,

– preventivno cijepljenje,

– osiguravanje putne isprave i drugih dokumenata,

– materijalno-tehničko opremanje,

– pripreme za djelovanje u inozemstvu,

– medijsku potporu.

Koordinaciju aktivnosti pripreme i upućivanja policijskih časnika za vezu na rad u inozemstvo provodi nadležna ustrojstvena Služba za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Policijski časnik za vezu 15 dana prije odlaska na rad u inozemstvo razdužuje se u ustrojstvenoj jedinici iz koje je upućen na rad u inozemstvo.

Akreditacijski postupak i dodjela diplomatskog zvanja

Članak 22.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika i Odluke o izboru policijskog časnika za vezu iz članka 18. stavka 2. ovoga Pravilnika Ministarstvo će obavijestiti Ministarstvo nadležno za vanjske poslove o osobi koja se upućuje kao policijski časnik za vezu na rad u inozemstvo, s prijedlogom o postavljenju u određeno diplomatsko odnosno konzularno zvanje.

Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu može imati diplomatsko zvanje: prvi tajnik, savjetnik ili ministar savjetnik odnosno odgovarajuće konzularno zvanje, ovisno o godinama staža i radnom iskustvu na poslovima policijskog službenika, stupnju obrazovanja, težini poslova koje će obavljati, kao i drugim specifičnostima koje utječu na profesionalno i kvalitetno obavljanje poslova, što je potrebno obrazložiti u prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka .

Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka, ministar nadležan za vanjske poslove donosi odgovarajuću odluku o postavljenju u diplomatsko odnosno konzularno zvanje. Ministarstvo nadležno za vanjske poslove notificirat će policijskog časnika za vezu kod nadležnog tijela za vanjske poslove države primateljice.

Polica osiguranja

Članak 23.

Za policijske časnike za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu Uprava nadležna za materijalno-financijske poslove zaključuje policu osiguranja od nesretnog slučaja (nezgode).

Zdravstvena zaštita

Članak 24.

Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu te članovi njegove uže obitelji koji borave s njim u inozemstvu imaju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Države s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen odgovarajući ugovor o socijalnom (zdravstvenom) osiguranju, sukladno standardima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili države koje bez obzira na sklopljen ugovor između dviju država ne pokriva socijalnom (zdravstvenom) osiguranju članovima diplomatskog osoblja imaju pravo na ugovaranje polica zdravstvenog osiguranja preko osiguravajućeg društva u državi primateljici na trošak Ministarstva.

Pravo na korištenje zdravstvene zaštite u državi primateljici

Članak 25.

Policijski časnik za vezu koji je na radu u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu i članovi njegove obitelji koji s njim borave u inozemstvu, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u državi primateljici na temelju:

– međunarodnih ugovora,

– ugovora o pružanju zdravstvenih usluga.

Iznimno, u državi u kojoj nije moguće ostvariti zdravstvenu zaštitu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, zdravstvena zaštita ostvaruje se u skladu sa člankom 28. ovoga Pravilnika.

Djeca osoba iz stavka 1. ovoga članka zadržavaju status člana obitelji do kraja redovnog obrazovanja, odnosno najdulje do navršene 26. godine života.

Pravo na zdravstvenu zaštitu na temelju međunarodnih ugovora

Članak 26.

U državi primateljici s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ili sukcesijom preuzet ugovor o socijalnom osiguranju, koji uključuje korištenje zdravstvene zaštite za diplomatsko osoblje u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, ili s istom primjenjuje poseban dvostrani sporazum o načinu korištenja zdravstvene zaštite, policijski časnik za vezu koji se nalazi na radu u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu, kao i članovi njegove obitelji koji s njim borave u inozemstvu, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na način i u opsegu propisanom odredbama toga međunarodnog ugovora.

Pravo na zdravstvenu zaštitu na temelju ugovora o pružanju zdravstvenih usluga

Članak 27.

U državi primateljici s kojom Republika Hrvatska nema sklopljen ili preuzet međunarodni ugovor iz članka 26. ovoga Pravilnika, osobe iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na temelju ugovora o pružanju zdravstvenih usluga sklopljenog između policijskog časnika za vezu i odgovarajućeg osiguravajućeg društva ili zdravstvene ustanove u državi primateljici (u daljnjem tekstu: ugovor o pružanju zdravstvenih usluga).

Za sklapanje novog, te izmjene i dopune postojećeg ugovora o pružanju zdravstvenih usluga, policijski časnik za vezu pribavlja prethodnu suglasnost Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti i visini troškova iz članka 35. ovoga Pravilnika.

Za sklapanje novog ugovora o pružanju zdravstvenih usluga, policijski časnik za vezu dostavlja najmanje tri ponude.

Troškove premije osiguranja, po ugovoru o pružanju zdravstvenih usluga iz stavka 1. ovoga članka, snosi Ministarstvo.

Razina zdravstvene zaštite u državi primateljici

Članak 28.

Osobama iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika osigurava se pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu koja se ne može odgoditi do povratka u Republiku Hrvatsku.

Osobe iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika, u slučaju potrebe dugotrajnog liječenja, odnosno liječenja koje izaziva velike troškove za Ministarstvo, obvezne su s navedenim upoznati nadležne službe Ministarstva, radi ocjenjivanja potrebe povratka ili dolaska na liječenje u Republiku Hrvatsku.

Osobe iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na način i u opsegu koji je predviđen člancima 26. i 27. ovoga Pravilnika, bez prava na naknadu dodatnih troškova.

Pravo na naknadu troškova zdravstvene zaštite korištene u inozemstvu na temelju predočenog računa

Članak 29.

Osobama iz članka 25. stavka 1. ovoga Pravilnika, raspoređenim u državu primateljicu, u kojoj zdravstvena zaštita nije osigurana u skladu s člankom 26. ovoga Pravilnika, a istu nije moguće osigurati u skladu s člankom 27. ovoga Pravilnika, iznimno se osigurava pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu na temelju predočenog računa o plaćenim uslugama, do razine predviđene člankom 28. ovoga Pravilnika.

Korištenje bolovanja u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu

Članak 30.

Policijski časnik za vezu koji se nalazi na radu u inozemstvu, obvezan je prijaviti bolovanje, te dostaviti obavijest o početku i završetku bolovanja u Službu za mirovne misije i policijske časnike za vezu, radi obračuna doprinosa i poreza iz plaće i isplate plaće.

Ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka dužna je o tome obavijestiti Upravu za materijalno-financijske poslove radi obračuna doprinosa i poreza iz plaće i na plaću.

Ukoliko policijski časnik za vezu koji se nalazi na radu u inozemstvu koristi bolovanje dulje od 42 dana neprekidno, ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka dužna je o tome izvijestiti Upravu za pravne poslove i ljudske potencijale, radi reguliranja pitanja ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj.

Putna isprava i drugi dokumenti

Članak 31.

Policijskom časniku za vezu i članovima njegove uže obitelji ako s njim trajno borave u inozemstvu, Ministarstvo nadležno za vanjske poslove, izdat će diplomatsku putovnicu, sukladno odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana.

Po povratku s rada u inozemstvo, putnu ispravu iz stavka 1. ovoga članka policijski časnik za vezu predaje Ministarstvu nadležnom za vanjske poslove.

Materijalno-tehničko opremanje

Članak 32.

Policijski časnik za vezu oprema se materijalno-tehničkim sredstvima u skladu s potrebama poslova koje će obavljati u državi primateljici.

Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu, ima pravo na naknadu troškova uporabe materijalno-tehničkih sredstava, troškova uporabe sredstava za komunikaciju, kao i pravo na naknadu svih troškova nastalih za potrebe službe za vrijeme trajanja rada u inozemstvu.

Službena vozila te druga materijalno-tehnička sredstva koja su policijskom časniku za vezu potrebna za obavljanje poslova nabavlja i održava Ministarstvo.

Odluku o pravu na korištenje službenog vozila policijskom časniku za vezu donosi ministar, na prijedlog Povjerenstva iz članka 35. ovoga Pravilnika

Pripreme

Članak 33.

Za pripremu policijskog časnika za vezu na rad u inozemstvu organizirat će se:

– osposobljavanje u Ministarstvu, a po potrebi i u drugim državnim tijelima,

– upoznavanje s operativnim planom, ovlaštenjima, mandatom i zadaćama koje će obnašati,

– informiranje o državi i sigurnosnim prilikama u državi u koju se upućuje,

– upoznavanje s osnovama diplomatskog protokola i pravilima ponašanja u državi u koju se upućuje,

– upoznavanje s načinom komuniciranja s Ministarstvom i diplomatsko-konzularnim predstavništvom Republike Hrvatske nadležnim za državu primateljicu.

Policijska akademija u koordinaciji sa Službom za mirovne misije i policijske časnike za vezu izrađuje i provodi program pripreme predviđen stavkom 1. ovoga članka, o čemu pravovremeno obavještavaju policijskog časnika za vezu.

Preventivna cijepljenja

Članak 34.

Prije upućivanja na rad u inozemstvo Upravu za pravne poslove i ljudske potencijale uputit će policijskog časnik za vezu na obavljanje potrebne imunizacije, seroprofilaksacije ili kemoprofilaksacije u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i epidemiološkom situacijom u državi (regiji) u koju se upućuje.

Policijski časnik za vezu može odbiti cijepljenje na vlastitu odgovornost uz vlastoručno potpisanu izjavu, koju dostavlja ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za upravljanje ljudskim potencijalima.

Sve nastale troškove liječenja koji su nastali kao posljedica odbijanja odlaska na upućeno cijepljenje snosi policijski časnik za vezu.

Povjerenstva za podršku policijskim časnicima za vezu tijekom upućivanja na rad u inozemstvo i trajanja mandata

Članak 35.

Povjerenstvo za podršku policijskim časnicima za vezu tijekom upućivanja na rad u inozemstvo i trajanja mandata imenuje ministar na prijedlog glavnog ravnatelja policije.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od predsjednika Povjerenstva iz Ravnateljstva policije, jednog predstavnika Službe za mirovne misije i policijske časnike za vezu i jednog predstavnika iz ustrojstvene jedinice Uprava za materijalno-financijske poslove.

Povjerenstvo iz ovoga članka donosi odluke o opravdanosti i visini iznosa nastalih troškova.

Na prijedlog Uprave za materijalno-financijske poslove shodno proračunskim sredstvima Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka donosi odluku o visini protokolarnih troškova za svaku godinu posebno shodno državi u koju je policijski časnik za vezu upućen na rad.

Nalog za službena putovanja

Članak 36.

Za sva službena putovanja policijski časnik za vezu mora imati putni nalog.

Putni nalog iz stavka 1. ovoga članka priprema Služba za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Administrativni tajnik

Članak 37.

Ukoliko se ukaže potreba, policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu može predložiti zaposlenje administrativnog tajnika što je regulirano odredbama Sporazuma o upućivanju policijskih službenika – policijskih časnika za vezu u diplomatska i konzularna predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu sklopljenog između ministarstva.

Odluku o potrebi zapošljavanja administrativnog tajnika iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar na prijedlog glavnog ravnatelja policije.

Prava iz radnog odnosa

Članak 38.

Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu smatra se članom diplomatskog odnosno konzularnog osoblja te ima sva prava dodijeljenog mu diplomatskog odnosno konzularnog zvanja sukladno Uredbi o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova.

Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu ima pravo na plaću radnog mjesta s kojeg je upućen te pravo na razliku plaće do iznosa plaće dodijeljenog diplomatskog zvanja koje ostvaruje u Ministarstvu nadležnom za vanjske poslove sukladno Uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu ostvaruje sva prava iz radnog odnosa sukladno propisima o državnim službenicima.

Prava iz stavka 2. ovoga članka ostvaruju se danom stupanja na rad u inozemstvu u mjesečnim obrocima, na račun policijskog časnika za vezu.

Sve troškove valutnih konverzija i prebacivanja novčanih sredstava u inozemstvo snosit će Ministarstvo.

Odsutnost s rada

Članak 39.

Policijski časnik za vezu dužan je svaku odsutnost s rada prethodno javiti rukovoditelju Službe za mirovne misije i policijske časnike za vezu, šefu diplomatske misije ili konzularnog ureda i rukovoditelju Službe za međunarodnu policijsku suradnju.

Prilikom svakog dolaska u Republiku Hrvatsku policijski časnik za vezu dužan se javiti rukovoditelju Službe za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Nadzor

Članak 40.

Nadzor nad operativnim radom policijskih časnika za vezu u inozemstvu provodi Služba za međunarodnu policijsku suradnju.

Nadzor nad strateškim i ostalim aktivnostima, korištenje financijskih i materijalno-tehničkih sredstava policijskih časnika za vezu provodi Služba za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Izvješćivanje i komuniciranje

Članak 41.

Voditelj Ureda odnosno, policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu, o svim svojim operativnim aktivnostima u državi primateljici odnosno međunarodnoj organizaciji, dužan je izvijestiti rukovoditelja Službe za međunarodnu policijsku suradnju, koji će mu dati uputu o daljnjem postupanju.

O provođenju strateških aktivnosti i projekata s državom primateljicom odnosno međunarodnom organizacijom, policijski časnik za vezu dužan je izvijestiti rukovoditelja Službe za mirovne misije i policijske časnike za vezu, koji će prije davanja upute o daljnjem postupanju obavijestiti Ured glavnog ravnatelja policije.

Voditelj ureda odnosno, policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu, podnosi redovno mjesečno izvješće o svom radu, najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Voditelj ureda odnosno, policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu podnosi redovno godišnje pisano izvješće o svom radu, najkasnije do 20. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvješća iz stavka 3. i 4. ovoga članka podnose se, putem Službe za mirovne misije i policijske časnike za vezu, Službi za međunarodnu policijsku suradnju i Uredu glavnog ravnatelja policije.

Izvješće iz stavka 4. ovoga članka osim navedenim ustrojstvenim jedinicama iz stavka 5. ovog članka dostavlja se i glavnom ravnatelju policije.

Članak 42.

Voditelj ureda odnosno, policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu, bez odgode će izvijestiti Operativno komunikacijski centar policije, rukovoditelja Službe za mirovne misije i policijske časnike za vezu te šefa diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu o svim izvanrednim sigurnosnim događanjima.

O događajima iz stavka 1. ovoga članka Operativno-komunikacijski centar policije izvijestit će glavnog ravnatelja policije i njegove zamjenike.

Konzultacije

Članak 43.

Policijski časnik za vezu za vrijeme trajanja rada u inozemstvu može se pozvati u Republiku Hrvatsku, radi obavljanja konzultacija.

Poziv na konzultacije iz stavka 1. ovoga članka policijskom časniku za vezu upućuje rukovoditelj Službe za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Prilikom dolaska na konzultacije, policijski časnik za vezu u obvezi je, prisustvovati informativnom seminaru ukoliko se isti održava.

Na seminaru iz stavka 3. ovoga članka policijske časnike za vezu upoznaje se sa svim normativnim i organizacijskim promjenama koje su se u protekloj godini dogodile u Republici Hrvatskoj, a od značaja su za obavljanje njegovih zadaća u inozemstvu.

Seminar iz stavka 3. ovoga članka organizira i provodi ustrojstvena jedinica nadležna za stručno usavršavanje i osposobljavanje Policijske akademije u koordinaciji sa Službom za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

Prestanak rada u inozemstvu

Članak 44.

Policijskom časniku za vezu rad u inozemstvu prestaje:

– istekom ugovorenog roka,

– otkazom ugovora,

– sporazumom.

Povratak

Članak 45.

Policijski časnik za vezu u roku od mjesec dana po povratku iz inozemstva obavlja zaključne aktivnosti, i to:

– podnosi zaključno pisano izvješće o svom radu,

– obavlja završni obračun primljenih novčanih sredstava,

– vraća materijalno-tehnička sredstva koja je zadužio za rad u inozemstvu.

Raspored

Članak 46.

Po povratku s rada u inozemstvu, policijski službenik rasporedit će se na upražnjeno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete sukladno odredbama Zakona o policiji i podzakonskim propisima donijetim na temelju njega.

Zaključne odredbe

Članak 47.

Ugovori zaključeni s policijskim časnicima za vezu prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika primjenjivat će se do njihovog isteka.

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-40502/2011

Zagreb, 25. rujna 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.