Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

NN 108/2012 (1.10.2012.), Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

HRVATSKI SABOR

2361

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

Proglašavam Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/106

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 28. rujna 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

DIO PRVI
GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje:

1. financijsko poslovanje poduzetnika,

2. rokovi ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza,

3. postupak predstečajne nagodbe,

te druga pitanja s tim u vezi.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– odredbe Direktive 2011/07/EU Europskog parlamenta i Vijeća od dana 16. veljače 2011. godine o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima (SL 048, P. 0001 – 0010, 23. 02. 2011.).

Pojmovi

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »poduzetnik« jest pravna i fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti,

2. »osobe javnog prava« jesu javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika,

3. »financijsko poslovanje« čini pribavljanje financijskih sredstava, upravljanje financijskim sredstvima te raspoređivanje sredstava financiranja radi osiguranja uvjeta za obavljanje gospodarske djelatnosti,

4. »pravila poslovno-financijske struke« jesu pravila financijskog poslovanja uređena posebnim zakonima te druga iskustvena pravila financijskog poslovanja,

5. »novčane obveze« jesu iznos glavnice koji je trebao biti plaćen unutar ugovornog ili zakonskog roka plaćanja, uključujući poreze i druga obvezna davanja navedena u računu ili drugom odgovarajućem zahtjevu za isplatu,

6. »likvidnost« jest sposobnost pravodobnog ispunjavanja dospjelih novčanih obveza,

7. »solventnost« jest trajnija sposobnost ispunjavanja svih svojih novčanih obveza,

8. »adekvatnost kapitala« jest odnos između dugoročnih izvora financiranja i opsega i vrste poslova koju poduzetnik obavlja te rizika kojima je izložen u poslovanju,

9. »osnova za plaćanje« jest osnova za plaćanje prema odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kao i osnova za plaćanje prema odredbama posebnog zakona ukoliko se izvršava u Financijskoj agenciji sukladno odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima,

10. »financijsko restrukturiranje« jest postupak koji se provodi na temelju prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja radi postizanja stanja likvidnosti i solventnosti,

11. »postupak predstečajne nagodbe« jest postupak koji se provodi radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti dužnika,

12. »vjerovnici« u postupku predstečajne nagodbe jesu osobni vjerovnici dužnika koji u vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe imaju imovinskopravnu tražbinu prema dužniku,

13. »prioritetne tražbine« jesu tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, iz radnog odnosa u brutoiznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

GLAVA II.

TEMELJNA PRAVILA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

Odjeljak 1.
Primjena odredbi o financijskom poslovanju

Članak 4.

(1) Glava II. ovoga Zakona odnosi se na trgovačka društva (u daljnjem tekstu: društvo), a na odgovarajući način i na druge poduzetnike.

(2) Za dionička društva s monističkim sustavom upravljanja, odredbe o upravi i nadzornom odboru na odgovarajući način se primjenjuju na upravni odbor.

(3) Odredbe ove glave ne odnose se na financijske institucije, kreditne unije, investicijska društva i društva za upravljanje investicijskim fondovima, kreditne institucije, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, institucije za platni promet čija je pretežita djelatnost pružanje platnih usluga i institucije za elektronički novac čija je pretežita djelatnost izdavanje elektroničkog novca.

Odjeljak 2.

TEMELJNE OBVEZE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA

Temeljne obveze uprave

Članak 5.

(1) Uprava je dužna, u smislu ovoga Zakona, u vođenju poslova društva poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurala likvidnost i solventnost društva.

(2) Uprava je dužna upravljati imovinom i obvezama društva tako da je društvo sposobno ispuniti sve svoje dospjele obveze.

(3) Uprava je dužna osigurati sustavno praćenje, procjenu i strategiju održavanja, odnosno dosezanja adekvatne razine kapitala u odnosu na vrstu, opseg i složenost poslovne djelatnosti koju društvo obavlja i rizike kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo u obavljanju te poslovne djelatnosti.

Temeljne obveze članova nadzornog odbora

Članak 6.

Nadzorni odbor dužan je, u smislu ovoga Zakona, nadzirati stanje likvidnosti i solventnosti društva.

Odjeljak 3.

RIZICI U FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Upravljanje rizicima

Članak 7.

(1) Upravljanje rizicima obuhvaća utvrđivanje, mjerenje ili procjenu te praćenje rizika, uključujući izvješćivanje o rizicima kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo tijekom svoga poslovanja.

(2) Uprava je dužna osigurati da društvo provodi redovne mjere upravljanja rizicima te da postupa u skladu s pravilima poslovno-financijske struke, s obzirom na opseg i vrstu poslova koje društvo obavlja.

(3) Pod pojmom rizik podrazumijevaju se svi rizici kojima je društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u poslovanju, osobito kreditni rizik, tržišni rizik, operativni rizik i rizik likvidnosti.

(4) Kreditni rizik je rizik gubitka uloženih novčanih sredstava zbog zakašnjenja dužnika društva.

(5) Tržišni rizik je rizik od gubitaka zbog promjene cijena robe, valuta i financijskih instrumenta ili promjena kamatnih stopa.

(6) Operativni rizik je rizik od gubitka zbog pogrešaka, prekida ili šteta uzrokovanih neadekvatnim internim procesima, osobama, sustavima ili vanjskim događajima uključujući rizik izmjena pravnih propisa.

(7) Rizik likvidnosti je rizik gubitka zbog nemogućnosti ispunjenja dospjelih obveza.

Upravljanje rizikom likvidnosti

Članak 8.

Mjere koje je uprava dužna poduzeti za razvoj i provedbu politike redovnog upravljanja rizikom likvidnosti su:

1. planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odljeva i priljeva s obzirom na redovni tijek poslovanja,

2. redovito praćenje i upravljanje likvidnošću,

3. određivanje odgovarajućih mjera za sprječavanje ili uklanjanje uzroka nelikvidnosti i identificiranje drugih mogućnosti.

Praćenje i osiguranje adekvatnosti kapitala

Članak 9.

(1) Uprava je dužna poduzeti sve potrebne mjere da društvo raspolaže s dovoljno dugoročnih izvora financiranja s obzirom na opseg i vrstu poslovne djelatnosti.

(2) Uprava je dužna redovito pratiti da je društvo ostvarilo adekvatnost kapitala.

(3) Smatra se da je nastala neadekvatnost kapitala u društvu, ako je gubitak iz tekuće godine zajedno s prenesenim gubicima dosegnuo polovinu visine temeljnog kapitala društva.

Dužnosti uprave i nadzornog odbora u slučaju neadekvatnosti kapitala

Članak 10.

(1) U slučaju kad je kapital društva postao neadekvatan uprava je dužna:

1. u roku od osam dana analizirati uzroke nastanka neadekvatnosti kapitala i predložiti mjere potrebne za ostvarenje adekvatnosti kapitala te ih dostaviti nadzornom odboru, koji je dužan o istom dati mišljenje u roku od osam dana od primitka,

2. početi provoditi mjere iz točke 1. ovoga stavka koje su u njezinoj nadležnosti (nalaženje adekvatnih izvora financiranja) i za koje je dobila suglasnost,

3. odmah sazvati skupštinu i predložiti provođenje mjera koje su potrebne za ostvarenje adekvatnosti kapitala koje su u njezinoj nadležnosti (primjerice smanjenje temeljnog kapitala društva radi pokrivanja nepokrivenih gubitaka uz istodobno povećanje temeljnog kapitala).

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka uprava je dužna provesti u roku od 90 dana.

Odjeljak 4.

ISPUNJENJE NOVČANIH OBVEZA

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima među poduzetnicima

Članak 11.

(1) Ugovorom među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 60 dana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, može se ugovoriti i dulji rok ispunjenja novčane obveze, pod uvjetom da je dužnik novčane obveze izdao vjerovniku novčane obveze sredstvo osiguranja tražbine koje ima učinak ovršne isprave, a koji dulji rok ni u kojem slučaju ne može biti dulji od 360 dana.

(3) Ako ugovorom među poduzetnicima nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.

(4) Rok za ispunjenje novčane obveze počinje teći od:

1. dana kad je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu, ili

2. dana kad je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ako nije moguće sa sigurnošću utvrditi dan primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu ili ako je dužnik primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije negoli je vjerovnik ispunio svoju obvezu, ili

3. dana isteka roka za pregled predmeta obveze, ako je ugovorom ili zakonom predviđen određeni rok za takav pregled, a dužnik je primio račun ili drugi odgovarajući zahtjev za isplatu prije isteka toga roka.

(5) Rok za pregled predmeta obveze iz stavka 4. točke 3. ovoga članka ne može biti duži od 30 dana od dana primitka predmeta obveze.

(6) Iznimno, ako je to opravdano posebnim okolnostima, kao što je to primjerice posebna narav predmeta obveze, ugovorne strane mogu ugovoriti i duži rok od roka iz stavka 5. ovoga članka.

Rokovi ispunjenja novčanih obveza u ugovorima između poduzetnika i osoba javnog prava

Članak 12.

(1) Ugovorom između poduzetnika i osobe javnog prava u kojem je osoba javnog prava dužnik novčane obveze može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze do 30 dana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, može se ugovoriti i duži rok ispunjenja novčane obveze, ali ne duži od 60 dana.

(3) Ako ugovorom iz stavka 1. ovoga članka nije ugovoren rok za ispunjenje novčane obveze, dužnik je dužan, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, ispuniti novčanu obvezu u roku od 30 dana.

(4) Rok za ispunjenje novčane obveze iz stavka 3. ovoga članka počinje teći od dana određenog člankom 11. stavkom 4. ovoga Zakona.

(5) U ugovorima iz stavka 1. ovoga članka, na rok za pregled predmeta obveze primjenjuje se odredba članka 11. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona.

(6) Rok za pregled robe iz stavka 5. ovoga članka mora biti naveden u natječajnoj dokumentaciji.

(7) Na ugovore između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je poduzetnik dužnik novčane obveze primjenjuju se odredbe članka 11. ovoga Zakona.

Posebna naknada za troškove prouzročene vjerovniku dužnikovim zakašnjenjem s ispunjenjem novčane obveze

Članak 13.

(1) U ugovorima iz članka 11. stavka 1. i članka 12. stavka 1. ovoga Zakona, dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze dužan je, bez potrebe da ga vjerovnik na to pozove, vjerovniku platiti posebnu naknadu u paušalnom iznosu od 300,00 kuna.

(2) Vjerovnik ima pravo na posebnu naknadu iz stavka 1. ovoga članka bez obzira na to je li pretrpio kakvu štetu zbog dužnikovog zakašnjenja.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ni na koji način ne umanjuju, ne ograničavaju niti isključuju pravo vjerovnika na naknadu štete zbog dužnikovog zakašnjenja.

Ništetnost pojedinih odredbi ugovora

Članak 14.

(1) Ništetna je odredba ugovora iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona kojom se isključuje, ograničava ili uvjetuje pravo vjerovnika na zatezne kamate ili pravo vjerovnika na posebnu naknadu iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ništetna je odredba ugovora iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona kojom se određuje datum primitka računa ili drugog odgovarajućeg zahtjeva za isplatu.

(3) Ništetna je odredba ugovora među poduzetnicima, kao i ugovora između poduzetnika i osobe javnog prava u kojima je poduzetnik dužnik novčane obveze iz odredbe članka 11. stavka 2. ovoga Zakona, kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 360 dana.

(4) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana.

(5) Ništetna je odredba ugovora među poduzetnicima, kao i ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je poduzetnik dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren:

1. rok ispunjenja novčane obveze duži od 60 dana,

2. rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,

ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze.

(6) Ništetna je odredba ugovora između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze, kojom je ugovoren:

1. rok ispunjenja novčane obveze duži od 30 dana,

2. rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana,

ako na temelju okolnosti slučaja, a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze, proizlazi da je takvom ugovornom odredbom, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzročena očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčane obveze.

(7) Prilikom ocjene jesu li odredbe ugovora iz stavaka 5. i 6. ovoga članka ništetna, uzet će se, između ostalog, u obzir činjenice u vezi s opravdanim razlozima odstupanja od rokova propisanih ovim Zakonom.

(8) Utvrđenje ništetnosti ugovornih odredaba iz stavka 1. do stavka 6. ovoga članka sadržanih u standardiziranim ugovorima, zabrana uporabe takvih ugovornih odredaba u standardiziranim ugovorima te zabrana uporabe drugih ugovornih odredaba u standardiziranim ugovorima, kojima se protivno načelu savjesnosti i poštenja prouzrokuje očigledno neravnopravni položaj u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu vjerovnika novčanih obveza, kolektivni je interes vjerovnika novčanih obveza, radi čije zaštite ovlašteni tužitelj može podnijeti tužbu radi zaštite kolektivnih interesa i prava u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju pravila parničnog postupka.

(9) Ovlašteni tužitelj iz stavka 8. ovoga članka je komorsko i/ili interesno udruženje poduzetnika, te svaka pravna osoba osnovana u skladu sa zakonom koja se u sklopu svoje registrirane ili propisane djelatnosti bavi zaštitom kolektivnih interesa vjerovnika novčanih obveza zajamčenih odredbom stavka 8. ovoga članka.

(10) Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog ministra gospodarstva uredbom odrediti osobe koje imaju opravdani interes za zaštitu kolektivnih interesa i prava vjerovnika novčanih obveza.

Odjeljak 5.

OBVEZE PODUZETNIKA KOD NASTANKA NELIKVIDNOSTI

Nelikvidnost

Članak 15.

(1) Nelikvidnost, u smislu ovoga Zakona, nastaje kad poduzetnik ne može u određenom vremenskom razdoblju ispuniti novčane obveze koje dospijevaju u tom razdoblju.

(2) Smatra se da je poduzetnik nelikvidan ako:

1. više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveze, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih obveza objavljenih u godišnjem izvješću za proteklu financijsku godinu,

2. više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosa koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom.

Insolventnost

Članak 16.

(1) Insolventnost nastaje kad poduzetnik:

1. postane nesposoban za plaćanje,

2. postane prezadužen.

(2) Poduzetnik je nesposoban za plaćanje ako ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze. Okolnost da je poduzetnik podmirio ili da može podmiriti u cijelosti ili djelomično tražbine nekih vjerovnika sama po sebi ne znači da je on sposoban za plaćanje.

(3) Smatra se da je poduzetnik nesposoban za plaćanje ako u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana, a koje je trebalo na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka poduzetnika, naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.

(4) Smatra se da je poduzetnik prezadužen ako vrijednost njegove imovine ne pokriva postojeće obveze. Neće se smatrati da je poduzetnik prezadužen ako se prema okolnostima slučaja može osnovano pretpostaviti da će nastavkom poslovanja uredno ispunjavati svoje obveze po dospijeću. Neće se smatrati da je prezaduženo trgovačko društvo osoba, ako je koji od njegovih članova koji solidarno odgovaraju za njegove obveze, fizička osoba.

Postupanje poduzetnika u uvjetima nelikvidnosti

Članak 17.

(1) Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje.

(2) Smatra se da su za redovno poslovanje nužna plaćanja za:

1. prioritetne tražbine,

2. plaće radnika od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe,

3. operativne troškove poslovanja (električna energija, voda i dr.),

4. nabavu robe i usluga potrebnih za redovno poslovanje,

5. porez na dodanu vrijednost, trošarine, doprinose i druge poreze koji od strane dužnika moraju biti obračunati i plaćeni u skladu s propisima,

6. troškove postupaka pred javnopravnim tijelima.

(3) Poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje vjerovnika u neravnopravan položaj.

(4) Radnjama iz stavka 3. ovoga članka osobito se smatraju: preusmjeravanje novčanih i financijskih tijekova na drugu osobu, davanje zajma, isplaćivanje predujma dobiti ili dobiti, isplaćivanje dividende, obavljanje prijenosa prava na treće osobe, osobito na povezana društva.

(5) Poduzetnik je dužan od nastanka nelikvidnosti poduzeti mjere financijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti.

(6) Osim redovnih poslova, iz stavka 2. ovoga članka, poduzetnik može poduzimati i druge poslove koji su predviđeni kao mjera financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Od trenutka otvaranja postupka predstečajne nagodbe do pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe poduzetnik može obavljati i druga plaćanja i poduzimati druge radnje na temelju prethodno pribavljene suglasnosti povjerenika predstečajne nagodbe.

(8) Od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe poduzetnik može poduzimati i poslove koji su sadržani u sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Obveza pokretanja postupka predstečajne nagodbe

Članak 18.

(1) Ukoliko poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe dužnik ne može uspostaviti stanje likvidnosti, dužan je, u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe.

(2) Ako je dužnik nesposoban za plaćanje ili prezadužen dužan je bez odgađanja, a najkasnije 21 dan od nastanka insolventnosti pokrenuti postupak predstečajne nagodbe.

DIO DRUGI
POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE
GLAVA III.

Odjeljak 1.

OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 19.

Glavom III. ovoga Zakona uređuju se uvjeti za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, postupak predstečajne nagodbe i pravne posljedice njegova otvaranja i provedbe.

Svrha predstečajne nagodbe

Članak 20.

Postupak predstečajne nagodbe provodi se s ciljem da se:

1. dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan,

2. vjerovnicima omoguće povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.

Načelo dobrovoljnosti

Članak 21.

Predstečajna nagodba smatra se sklopljenom ako na nju dobrovoljno pristanu dužnik i vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona.

Načelo jednakog postupanja prema vjerovnicima

Članak 22.

U postupku predstečajne nagodbe dužnik je dužan jednako postupati prema svim vjerovnicima istog položaja i ne poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

Načelo postupanja u dobroj vjeri

Članak 23.

Vjerovnik i dužnik tijekom predstečajne nagodbe ne smiju poduzimati radnje kojima se može prouzročiti šteta.

Načelo pristupa podacima

Članak 24.

Radi pravilne procjene njegovog financijskog stanja i mogućnosti financijskog restrukturiranja dužnik je dužan osigurati nagodbenom vijeću, povjereniku predstečajne nagodbe i vjerovnicima, pravodoban i nesmetan pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsko restrukturiranje, a koji se odnose na njegovu imovinu, kapital, obveze, poslovanje i poslovne planove.

Dužnik u postupku predstečajne nagodbe

Članak 25.

(1) Postupak predstečajne nagodbe može se provesti nad pravnom osobom i nad dužnikom pojedincem. Dužnikom pojedincem u smislu ovoga Zakona smatraju se trgovac pojedinac i obrtnik.

(2) Postupak predstečajne nagodbe ne može se provesti nad financijskom institucijom, kreditnom unijom, investicijskim društvom i društvom za upravljanje investicijskim fondovima, kreditnom institucijom, društvom za osiguranje i reosiguranje, leasing društvom, institucijom za platni promet i institucijom za elektronički novac.

(3) Postupak predstečajne nagodbe ne može se provesti nad Republikom Hrvatskom, fondovima koji se financiraju iz proračuna Republike Hrvatske, mirovinskim i invalidskim fondovima djelatnika, samostalnih gospodarstvenika i individualnih poljoprivrednika, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Nad pravnom osobom čija je osnovna djelatnost proizvodnja predmeta naoružanja i vojne opreme, odnosno pružanje usluga Hrvatskoj vojsci postupak predstečajne nagodbe ne može se otvoriti bez prethodne suglasnosti Ministarstva obrane. Ako Ministarstvo obrane ne uskrati svoju suglasnost za otvaranje postupka predstečajne nagodbe u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti nagodbenog vijeća, smatrat će se da je suglasnost dana. Ako Ministarstvo obrane uskrati svoju suglasnost, za obveze dužnika u postupku predstečajne nagodbe solidarno odgovara Republika Hrvatska.

Stvarna nadležnost

Članak 26.

(1) Postupak predstečajne nagodbe i skraćeni postupak predstečajne nagodbe provodi se u regionalnim centrima Financijske agencije, čija se mjesna nadležnost utvrđuje prema sjedištu dužnika.

(2) U regionalnim centrima postupak predstečajne nagodbe i skraćeni postupak predstečajne nagodbe provode nagodbena vijeća.

(3) U postupcima predstečajne nagodbe u kojima ukupan iznos dužnikovih obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju dužnika prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna, isključivo su nadležna nagodbena vijeća regionalnog centra u Zagrebu.

(4) Predstečajna nagodba sklapa se pred trgovačkim sudom, nadležnim prema sjedištu dužnika.

Odjeljak 2.

OPĆE ODREDBE U POSTUPKU PRED FINANCIJSKOM AGENCIJOM

Načela postupka

Članak 27.

(1) Postupak predstečajne nagodbe je hitan i mora se dovršiti pred nagodbenim vijećem najkasnije u roku od 120 dana od dana njegovog otvaranja, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Postupak predstečajne nagodbe pokreće se samo na prijedlog dužnika.

(3) Prijedlozi, izjave i prigovori u postupku predstečajne nagodbe ne mogu se davati, odnosno podnositi ako se propusti rok, odnosno izostane s ročišta na kojem ih je trebalo dati, odnosno podnijeti, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(4) Ako je postupak predstečajne nagodbe obustavljen, a postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, Financijska agencija dužna je, u roku od osam dana, podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka kada Financijska agencija podnosi prijedlog za pokretanje stečajnog postupka oslobođena je plaćanja pristojbi i troškova vezanih za pokretanje stečajnog postupka.

Javna priopćenja

Članak 28.

(1) Pismena (odluke, pozivi, obavijesti i sl.) donesena u postupku predstečajne nagodbe koje je potrebno javno objaviti, objavljuju se na web-stranici Financijske agencije. U objavljenom pismenu treba točno navesti tvrtku, odnosno naziv dužnika, OIB i njegovo sjedište i poslovnu adresu. Smatrat će se da je priopćenje obavljeno protekom osmoga dana od dana objave pismena.

(2) Javno priopćenje smatra se dokazom da je dostava pismena uredno obavljena svim sudionicama.

(3) Podaci koji se objavljuju u tijeku postupka predstečajne nagodbe na web-stranici Financijske agencije jesu:

– tvrtka ili naziv, sjedište i poslovna adresa, odnosno ime i prezime, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB dužnika,

– organizacijska jedinica Financijske agencije pred kojom se vodi postupak i poslovni broj predmeta,

– ime i prezime, sjedište, poslovna adresa i adresa prebivališta te OIB povjerenika predstečajne nagodbe,

– rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe,

– oglas kojim se pozivaju vjerovnici da prijave svoje tražbine,

– sva rješenja i zaključci doneseni u postupku predstečajne nagodbe,

– planovi financijskog restrukturiranja i sva dokumentacija dostavljena tijekom postupka,

– svi izvještaji dostavljeni tijekom postupka,

– formatizirani obrazac za glasovanje,

– zapisnik o glasovanju vjerovnika,

– oglas o održavanju ročišta za sklapanje predstečajne nagodbe pred trgovačkim sudom,

– podatak da je predstečajna nagodba sklopljena i tekst predstečajne nagodbe.

Odluke u postupku

Članak 29.

(1) Odluke u postupku predstečajne nagodbe donose se u obliku rješenja, odnosno zaključka.

(2) Zaključkom se odlučuje o postupovnim pitanjima.

Pravni lijekovi

Članak 30.

(1) Protiv rješenja može se izjaviti žalba, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Rok za žalbu je osam dana.

(3) Ako je ovim Zakonom propisano da se rješenje mora dostaviti određenim osobama, rok za podnošenje žalbe teče od dana dostave rješenja, a za ostala rješenja osmi dan od dana objave na web-stranicama Financijske agencije.

(4) Žalba se podnosi prvostupanjskom tijelu koje je donijelo rješenje. O žalbi odlučuje Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak.

(5) Prvostupanjsko tijelo dužno je žalbu dostaviti drugostupanjskom tijelu u roku od tri dana od njezinog primitka.

(6) Drugostupanjsko tijelo dužno je odlučiti o žalbi u roku od osam dana od primitka žalbe.

(7) Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja.

(8) Protiv zaključka nije dopuštena žalba.

(9) U postupku predstečajne nagodbe ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje, niti podnositi prijedlog za obnovu postupka.

Odgovarajuća primjena Zakona o općem upravnom postupku

Članak 31.

U postupku predstečajne nagodbe odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Odjeljak 3.

TIJELA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

Tijela

Članak 32.

Tijela u postupku predstečajne nagodbe su nagodbeno vijeće i povjerenik predstečajne nagodbe.

Nagodbeno vijeće

Članak 33.

(1) Postupak predstečajne nagodbe vodi predsjednik vijeća u vijeću od tri člana: (u daljnjem tekstu: nagodbeno vijeće).

(2) Predsjednika i članove nagodbenog vijeća imenuje ministar financija. Predsjednik i članovi nagodbenog vijeća moraju biti hrvatski državljani sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem – pravne ili ekonomske struke. Predsjednik vijeća mora biti magistar prava.

(3) Predsjednik vijeća, izvan ispitnog postupka brine sam ili davanjem povjereniku predstečajne nagodbe odgovarajuće upute o ispitivanju stanja sredstava i poslovanja dužnika, o pregledavanju popisa vjerovnika, popisa dužnika, prijavljenih tražbina i postupanju dužnika u smislu odredbe članka 17. ovoga Zakona, a obavlja i druge poslove u vezi s pripremom ispitnog postupka, odnosno odluka nagodbenog vijeća.

Povjerenik predstečajne nagodbe

Članak 34.

(1) Kad nagodbeno vijeće utvrdi da je udovoljeno uvjetima za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, zaključkom će odrediti povjerenika predstečajne nagodbe.

(2) Uvjeti za određivanje povjerenika predstečajne nagodbe isti su kao i uvjeti za imenovanje stečajnog upravitelja.

(3) Povjerenika predstečajne nagodbe imenuje nagodbeno vijeće s liste stečajnih upravitelja.

Dužnosti povjerenika predstečajne nagodbe

Članak 35.

Povjerenik predstečajne nagodbe dužan je:

1. ispitati vjerodostojnost dostavljene dokumentacije u pogledu poslovanja i imovine dužnika,

2. pregledati prijavljene tražbine,

3. nadzirati financijsko poslovanje dužnika,

4. podnijeti prijavu nagodbenom vijeću ako dužnik postupa protivno odredbama članka 17. ovoga Zakona,

5. nadzirati pravodobnost i potpunost podmirenja troškova postupka predstečajne nagodbe,

6. nadzirati pravodobnost i potpunost ispunjavanja dužnikovih obveza prema vjerovnicima prema sklopljenoj predstečajnoj nagodbi,

7. obavljati i druge poslove u skladu s ovim Zakonom.

Nadzor nad radom povjerenika

Članak 36.

(1) Nadzor nad radom povjerenika predstečajne nagodbe obavlja nagodbeno vijeće.

(2) Dužnik i vjerovnici mogu protiv postupanja povjerenika predstečajne nagodbe podnijeti prigovor nagodbenom vijeću.

(3) Protiv odluke nagodbenog vijeća donesene u obavljanju nadzora nad radom povjerenika predstečajne nagodbe te protiv rješenja o razrješenju žalba nije dopuštena.

Razrješenje povjerenika predstečajne nagodbe

Članak 37.

(1) Nagodbeno vijeće može povjerenika predstečajne nagodbe koji svoju dužnost obavlja neprimjereno razriješiti samo ili na zahtjev vjerovnika.

(2) Povjerenik predstečajne nagodbe može biti razriješen i kada to sam zatraži.

Nagrada i naknada troškova za rad

Članak 38.

(1) Povjerenik predstečajne nagodbe ima pravo na nagradu za rad te pravo na naknadu stvarnih troškova.

(2) O nagradama i naknadama iz stavka 1. ovoga članka odlučuje nagodbeno vijeće prema tarifi koju će pravilnikom propisati ministar financija.

Odjeljak 4.

POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE

Prijedlog za otvaranje postupka

Članak 39.

(1) Dužnik u stanju nelikvidnosti ili insolventnosti dužan je predložiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, dužnik koji nema imovine ili je njegova imovina male ili neznatne vrijednosti i nema zaposlenih, a u stanju je nelikvidnosti ili insolventnosti, može predložiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe.

(3) Do okončanja postupka predstečajne nagodbe nije dopušteno pokrenuti stečajni postupak.

(4) Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe nije dopušten ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak.

Obveza davanja podataka

Članak 40.

Osobe koje vode poslove dužnika i članovi nadzornog odbora dužnika, kao i radnici dužnika, i u slučaju ako im je prestala dužnost, odnosno zaposlenje, dužni su nakon podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, nagodbenom vijeću, na njegov zahtjev, bez odgode, pružiti sve potrebne podatke i obavijesti.

Sadržaj prijedloga

Članak 41.

(1) Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe mora sadržavati:

1. tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, sjedište i poslovnu adresu, adresu prebivališta te OIB dužnika i zahtjev da se nad dužnikom provede postupak predstečajne nagodbe,

2. izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika,

3. plan financijskog restrukturiranja,

4. plan operativnog restrukturiranja,

5. izvješće ovlaštenog revizora koje sadrži: procjenu vrijednosti društva i pozitivno mišljenje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja,

6. popis imovine i prava dužnika koji su upisani u odgovarajuće upisnike,

7. izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati opis pregovora s vjerovnicama, ukoliko ih je bilo, a koji su prethodili zahtjevu za pokretanje postupka, uključujući i potrebne obavijesti dostavljene vjerovnicima koji sudjeluju u postupku da bi mogli donijeti odluku o planu financijskog restrukturiranja.

Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika

Članak 42.

(1) Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika mora sadržavati:

1. financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za provođenje postupka predstečajne nagodbe,

2. izvješće revizora o financijskim izvještajima priloženim uz zahtjev za provođenje postupka predstečajne nagodbe,

3. popis tražbina radnika,

4. popis obveza prema vjerovnicima koji sadrži sljedeće elemente:

– tvrtku ili naziv, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresa i adresu prebivališta te OIB vjerovnika za svaku pojedinačnu obvezu,

– ukupnu vrijednost obveza na dan priloženih financijskih izvještaja i učešće u ukupnoj vrijednosti obveza na dan priloženih financijskih izvještaja,

– oznaku prava izdvojenog i odvojenog namirenja uz svaku pojedinačnu obvezu prema vjerovniku s naznakom stvari ili prava na kojima postoji izlučno, odnosno razlučno pravo,

5. izvješće revizora o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza,

6. visinu prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana prije datuma sastavljanja financijskog izvješća iz točke 1. ovoga stavka,

7. popis dužnikovih dužnika s naznakom tvrtke ili naziva, sjedišta i poslovne adrese, odnosno imena i prezimena, poslovne adrese i adrese prebivališta te OIB dužnikovih dužnika za svaku pojedinačnu obvezu i ukupni iznos duga.

(2) Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika mora biti revidirano od strane ovlaštenog revizora.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe

Članak 43.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja mora sadržavati:

1. opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

2. izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja,

3. opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na manjak likvidnih sredstava,

4. opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na profitabilnost poslovanja i otklanjanje insolventnosti poslovanja,

5. plan poslovanja za razdoblje od pet godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana,

6. planiranu bilancu na zadnji dan petogodišnjeg razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja,

7. prijedlog predstečajne nagodbe, i to:

1) analizu tražbina prema veličini, kategoriji (prioritetne tražbine, izlučna prava, razlučna prava i neosigurane tražbine), razinu očekivanog namirenja i prijedloge rokova za njihovo namirenje te usporedbu s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja,

2) izračun troškova restrukturiranja.

Mjere iz plana financijskog restrukturiranja

Članak 44.

Financijsko restrukturiranje jest plan mjera koje je potrebno provesti da bi dužnik postao likvidan i solventan (u daljnjem tekstu: mjere financijskog restrukturiranja), a koje uključuju:

1. smanjenje i odgodu dospjelosti dužnikovih obveza,

2. u društvima kapitala povećanje temeljnog kapitala,

3. otplatu u ratama, izmjenu rokova dospjelosti, kamatnih stopa ili drugih uvjeta kredita, zajma ili druge tražbine ili instrumenta osiguranja,

4. unovčenje ili prijenos imovine radi namirenja tražbina,

5. otpust duga, otpis kamata, izmjenu kamatnih stopa,

6. izvršenje, izmjenu ili odricanje od založnog prava,

7. davanje dodatnih sredstava osiguranja od strane dužnika ili trećih osoba, uključujući davanje jamstava i garancija,

8. pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital,

9. povezivanje poduzetničkim ugovorima sa strateškim partnerom radi održivosti nastavka poslovanja,

10. dokapitalizaciju od strane strateškog partnera,

11. druge mjere na temelju kojih se u skladu s pravilima financijske struke omogućava da dužnik postane likvidan i solventan.

Ponuda vjerovnicima

Članak 45.

(1) Prijedlogom predstečajne nagodbe dužnik može ponuditi vjerovnicima način i rok ispunjenja tražbina, a ako predlaže njihovo smanjenje, i postotak koji predlaže, u skladu sa stavkom 3. ovoga članka.

(2) Prijedlog predstečajne nagodbe mora sadržavati:

1. u odnosu na neosigurane tražbine vjerovnika:

– ukupan iznos tih tražbina prema financijskim izvještajima iz članka 42. ovoga Zakona,

– prijedlog smanjenja tih tražbina i rokove za njihovu isplatu,

2. opis i ukupan iznos tražbina radnika te izjavu da ako predstečajna nagodba bude sklopljena, neće imati učinka na tražbine radnika.

(3) Ako se predlaže isplata tražbina u smanjenom iznosu, postotak što ga dužnik nudi vjerovnicima za namirenje njihovih tražbina ne može biti manji od 30% – ako se plaćanje nudi u roku od četiri godine, niti manji od 40% – ako se plaćanje nudi u roku od osam godina.

Pretvorba tražbina u udjele u kapitalu kao alternativni prijedlog

Članak 46.

(1) Ako je dužnik organiziran kao društvo kapitala, može u prijedlogu predstečajne nagodbe ponuditi vjerovnicima da po vlastitom izboru:

1. pristanu na smanjenje tražbina i odgodu rokova ispunjenja tražbina i/ili,

2. svoje tražbine unesu u temeljni kapital u postupku povećanja temeljnog kapitala dužnika.

(2) Ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka dužnik može dati vjerovnicima s osiguranim ili neosiguranim tražbinama.

(3) Uz prijedlog predstečajne nagodbe iz stavka 1. ovoga članka, dužnik je dužan ponuditi svim vjerovnicima jednaki broj dionica ili jednak nominalni iznos udjela sukladno iznosu njihovih tražbina.

(4) Ako dužnik ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka da vjerovnicima s osiguranim tražbinama, može im ponuditi veći broj dionica ili veći nominalni iznos udjela za osiguranu tražbinu unesenu u temeljni kapital, od broja dionica ili nominalnog iznosa udjela, koju nudi za neosiguranu tražbinu, unesenu u temeljni kapital.

(5) Ako dužnik ponudu iz stavka 1. točke 2. ovoga članka daje vjerovnicima s neosiguranim tražbinama, može im ponuditi manji broj dionica ili manji nominalni iznos udjela za prenesenu tražbinu.

(6) Prijedlog predstečajne nagodbe mora sadržavati:

1. u odnosu na neosigurane tražbine vjerovnika:

– ako je dužnik organiziran kao društvo s ograničenom odgovornošću, nominalni iznos udjela koji će vjerovnik dobiti za unos tražbina u temeljni kapital, ili

– ako je dužnik organiziran kao dioničko društvo, broj i nominalni iznos dionica koji će vjerovnik dobiti za unos tražbina u temeljni kapital, a ako je društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa, njihov broj,

2. u odnosu na osigurane i prioritetne tražbina vjerovnika:

– opis i ukupan iznos prioritetnih tražbina, ukupan iznos osiguranih tražbina te izjavu da predstečajna nagodba ako bude sklopljena neće imati učinak na imatelje prioritetnih i osiguranih tražbina,

– podatke iz točke 1. ovoga stavka, ako je dužnik dao vjerovnicima osiguranih tražbina ponudu da svoje tražbine unesu u temeljni kapital u postupku povećanja temeljnog kapitala,

3. u odnosu na način povećanja temeljnog kapitala:

– najmanji ukupni iznos neosiguranih ili osiguranih tražbina, koji vjerovnici moraju prenijeti na dužnika, da bi bilo moguće uspješno ostvariti dužnikovo financijsko restrukturiranje,

– ako će dužnik istodobno s povećanjem provesti i pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala, nominalni iznos smanjenja temeljnog kapitala.

(7) Na postupak povećanja temeljnog kapitala dužnika radi provedbe financijskog restrukturiranja primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

(8) Vjerovnici koji u postupku predstečajne nagodbe steknu dionice dužnika nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje društva.

Izvješće od strane ovlaštenog revizora

Članak 47.

(1) Izvješće ovlaštenog revizora mora sadržavati:

– izvješće revizora o financijskim izvještajima priloženim uz zahtjev za provođenje postupka predstečajne nagodbe,

– izvješće revizora o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza,

– izvješće revizora o procijenjenoj vrijednosti društva o planu financijskog i operativnog restrukturiranja.

(2) Revizija se obavlja sukladno propisima koji uređuju reviziju i revizijskim standardima primjenjivim na opisane angažmane.

(3) U izvješću revizora o planu financijskog i operativnog restrukturiranja moraju biti izraženi stavovi o:

1. nelikvidnosti i insolventnosti društva na dan sastavljanja financijskih izvještaja,

2. postojanju razumnog uvjerenja o tome da li će provedba financijskog i operativnog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost društva,

3. da li će i u kojoj mjeri provedba predstečajne nagodbe omogućiti vjerovnicima i kojoj kategoriji vjerovnika bolje uvjete namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi imali od onih da je nad dužnikom pokrenut stečaj.

(4) Izvješće revizora sadrži mišljenje koje može biti pozitivno, negativno ili izraženo uz određena ograničenja koja utječu na mišljenje revizora, odnosno na njegovo razumno uvjerenje.

(5) Pozitivno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:

1. utvrdi da je dužnik nelikvidan ili insolventan, i

2. sa stupnjem vjerojatnosti koji prelazi 50 posto, ocijeni:

– da će provedba plana financijskog restrukturiranja omogućiti likvidnost i solventnost dužnika.

(6) Negativno mišljenje ovlašteni revizor donosi kad:

1. utvrdi da je dužnik likvidan i solventan, ili

2. sa stupnjem vjerojatnosti koji prelazi 50 posto, ocijeni:

– da provedba plana financijskog restrukturiranja neće omogućiti likvidnost i solventnost dužnika.

(7) Revizor ima pravo na nagradu za rad te na naknadu stvarnih troškova.

(8) Revizor odgovara za izdana izvješća sukladno propisima koji uređuju reviziju.

Rok za donošenje rješenja o prijedlogu

Članak 48.

(1) Nagodbeno vijeće dužno je odlučiti o prijedlogu za otvaranje postupka predstečajne nagodbe u roku od osam dana.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći:

1. ako je nagodbeno vijeće pozvalo podnositelja da dopuni prijedlog, protekom roka za dopunu,

2. u ostalim slučajevima, od dana zaprimanja prijedloga iz stavka 1. ovoga članka.

Postupovne prepreke za vođenje postupka predstečajne nagodbe

Članak 49.

(1) Nagodbeno vijeće odbacit će prijedlog za predstečajnu nagodbu:

1. ako je prijedlog podnesen za vrijeme trajanja prethodno sklopljene predstečajne nagodbe,

2. ako nije protekao rok od dvije godine od ispunjenja obveza iz prethodno sklopljene predstečajne nagodbe,

3. ako prijedlog nije podnesen od strane ovlaštenog predlagatelja,

4. ako dužnik po pozivu nagodbenog vijeća nije dopunio prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe pa sadržaj prijedloga nije u skladu s odredbama ovoga Zakona,

5. ako ne postoji pozitivno mišljenje ovlaštenog revizora,

6. ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak.

(2) U slučajevima iz stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5. ovoga članka Financijska agencija će po službenoj dužnosti podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, ako postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka.

Otvaranje postupka predstečajne nagodbe

Članak 50.

Nagodbeno vijeće donijet će rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe ako ne postoje postupovne prepreke iz članka 49. ovoga Zakona, a ispunjeni su i drugi uvjeti propisani ovim Zakonom.

Sadržaj rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

Članak 51.

(1) U rješenju o otvaranju postupka predstečajne nagodbe posebno će se navesti podaci o:

1. tvrtki, odnosno nazivu, OIB-u dužnika, sjedištu ili poslovnoj adresi, odnosno imenu i prezimenu dužnika, sjedište i poslovna adresa i adresa prebivališta dužnika,

2. imenu, prezimenu, OIB-u i adresi povjerenika predstečajne nagodbe,

3. danu, satu i minuti otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

(2) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se vjerovnici da u roku od 30 dana prijave svoje tražbine.

(3) Razlučni i izlučni vjerovnici pozvat će se da u roku iz stavka 2. ovoga članka obavijeste nagodbeno vijeće o svojim pravima.

(4) Rješenjem o otvaranju postupka predstečajne nagodbe pozvat će se dužnikovi dužnici da svoje dospjele obveze bez odgode ispunjavaju dužniku.

(5) Rješenjem o otvaranju predstečajne nagodbe nagodbeno vijeće zakazat će prvo ročište osmi dan od isteka roka za prijavu tražbina.

(6) U rješenju o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nagodbeno vijeće odredit će da se otvaranje postupka predstečajne nagodbe upiše u sudski, odnosno obrtni upisnik, u zemljišne knjige, upisnik brodova, upisnik brodova u izgradnji, upisnik zrakoplova, upisnik prava intelektualnog vlasništva i druge propisane upisnike prema podacima dostavljenim sukladno sadržaju prijedloga iz članka 41. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona.

Objava oglasa

Članak 52.

(1) O otvaranju postupka predstečajne nagodbe vjerovnici se obavještavaju oglasom.

(2) Oglas o pozivanju vjerovnika radi sklapanja predstečajne nagodbe sadrži:

1. naziv i adresu tijela Financijske agencije pred kojim se vodi postupak,

2. tvrtku, odnosno naziv, OIB dužnika, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, sjedište poslovnu adresu ili adresu prebivališta te

3. izvod iz rješenja o otvaranju postupka,

4. poziv svim vjerovnicima da u roku od 30 dana od dana objave oglasa na web-stranici Financijske agencije, podneskom u dva primjerka s dokazima, prijave nagodbenom vijeću svoje tražbine,

5. mjesto, dan i sat održavanja ročišta,

6. plan financijskog restrukturiranja,

7. izvještaj ovlaštenog revizora i

8. dan objave oglasa.

(3) Oglas se objavljuje na web-stranici Financijske agencije istoga dana kad je doneseno rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.

Dostava i objava rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe

Članak 53.

(1) Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe dostavlja se dužniku, pravnim osobama koje za dužnika obavljaju poslove platnoga prometa i ispostavi porezne uprave prema sjedištu, odnosno prebivalištu dužnika.

(2) Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe dostavit će se i tijelima koja vode upisnike navedene u članku 51. stavku 6. ovoga Zakona, koje je dužnik naveo u svojoj prijavi.

(3) Tijela iz stavka 2. ovoga članka dužna su po službenoj dužnosti na temelju dostavljenoga rješenja zabilježiti otvaranje postupka predstečajne nagodbe u propisane upisnike.

(4) Nagodbeno vijeće može naložiti povjereniku predstečajne nagodbe da rješenja o otvaranju predstečajne nagodbe dostavi vjerovnicima i dužnicima dužnika čija je adresa poznata.

Prijava tražbina

Članak 54.

Prijava tražbina sadrži:

1. tvrtku odnosno naziv, OIB, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu ili adresu prebivališta vjerovnika,

2. pravnu osnovu tražbine i njezinu visinu,

3. dokaz o postojanju tražbine i njezine visine,

4. naznaku o postojanju ovršne isprave.

Izlučni vjerovnici

Članak 55.

Izlučni vjerovnik je osoba koja na temelju kojega svoga stvarnog ili obveznog prava može dokazati da neki predmet ne pripada u imovinu dužnika te nije vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe. Njezino će se pravo na izdvajanje predmeta utvrđivati prema pravilima koja se primjenjuju za ostvarivanje tih prava izvan postupka predstečajne nagodbe.

Razlučni vjerovnici

Članak 56.

(1) Vjerovnici koji imaju založno pravo ili pravo na namirenje na kojoj stvari ili pravu koji su upisani u javnoj knjizi (zemljišnoj knjizi, upisniku brodova, zrakoplova, intelektualnog vlasništva i sl.), imaju pravo pokrenuti sudski ili javnobilježnički ovršni postupak radi prodaje stvari ili unovčenja prava.

(2) Vjerovnik čija prava proizlaze iz sudskog ili javnobilježničkog osiguranja tražbine prijenosom vlasništva stvari ili prijenosom prava u postupku predstečajne nagodbe ima pravni položaj razlučnog vjerovnika.

Pravo odvojenog namirenja ostalih založnih vjerovnika

Članak 57.

(1) Vjerovnici koji na nekom predmetu iz imovine dužnika imaju kakvo založno pravo koje nije upisano u javnu knjigu imaju, u skladu s ovim Zakonom, pravo na odvojeno namirenje svoje tražbine, kamata i troškova iz vrijednosti založnoga predmeta.

(2) Zakonsko založno pravo najmodavca ili zakupodavca u postupku predstečajne nagodbe ne može se ostvarivati za najamninu ili zakupninu koja se duguje za vrijeme ranije od posljednjih godinu dana prije otvaranja postupka, kao ni za naknadu štete zbog otkaza najma ili zakupa od strane povjerenika predstečajne nagodbe. Ova ograničenja ne odnose se na založna prava zakupodavca poljoprivrednoga zemljišta za dužnu zakupninu.

Ostali razlučni vjerovnici

Članak 58.

S vjerovnicima iz članka 57. ovoga Zakona izjednačeni su:

1. vjerovnici kojima je dužnik radi osiguranja njihove tražbine predao neku pokretnu stvar ili prenio neko pravo,

2. vjerovnici koji imaju pravo zadržanja nekoga predmeta, jer su nešto upotrijebili u korist toga predmeta, u mjeri u kojoj njihova tražbina po toj osnovi ne prelazi još postojeću korist,

3. vjerovnici koji pravo zadržanja imaju na temelju zakona,

4. Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne samouprave te druge javne pravne osobe, ako predmet za koji postoji obveza plaćanja carine ili poreza po zakonu služi osiguranju javnih davanja.

Razlučni vjerovnici u postupku predstečajne nagodbe

Članak 59.

Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja su vjerovnici u postupku predstečajne nagodbe ako im je dužnik i osobno odgovoran ili ako se odreknu odvojenog namirenja.

Odjeljak 5.

ISPITNI POSTUPAK

Prvo ročište

Članak 60.

(1) Na prvom ročištu utvrđuju se tražbine prema prijavama vjerovnika i ispravama dostavljenim od strane dužnika.

(2) Tražbine u pogledu kojih postoji suglasnost između dužnika i vjerovnika o postojanju i visini tražbine tog vjerovnika te tražbine za koje postoji ovršna isprava smatraju se utvrđenim tražbinama, osim ako dužnik raspolaže javnom ili javno ovjerovljenom ispravom kojom dokazuje da je tražbina prestala.

(3) Nagodbeno vijeće sastavlja posebnu tablicu ispitanih tražbina u koju za svaku pojedinu tražbinu unosi u kojoj je mjeri utvrđena, odnosno osporena.

(4) Na temelju tablice iz stavka 3. ovoga članka nagodbeno vijeće donosi rješenje kojim odlučuje o tome u kojem su iznosu utvrđene, odnosno osporene pojedine tražbine.

(5) Ako vrijednost osporenih tražbina prelazi 25% vrijednosti prijavljenih tražbina, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka postupak se može nastaviti, ako se u pogledu osporenih tražbina na ročištu postigne suglasnost između dužnika i svih vjerovnika.

(7) Dužnik obrazlaže prijedlog za predstečajnu nagodbu i daje izjavu da podaci o financijskom stanju i poslovanju dužnika koji su podneseni uz prijedlog za predstečajnu nagodbu u svemu odgovaraju stvarnom stanju.

(8) Nakon izlaganja dužnika o prijedlogu, izjašnjava se povjerenik predstečajne nagodbe.

(9) Ako se na prvom ročištu postigne potrebna većina za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja nagodbeno vijeće rješenjem utvrđuje:

1. da su za plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona,

2. da je postupak proveden u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(10) Ako je u postupku predstečajne nagodbe dano jamstvo, rješenje iz stavka 9. ovoga članka mora sadržavati tvrtku odnosno naziv, OIB dužnika, sjedište ili poslovnu adresu, odnosno ime i prezime, poslovnu adresu ili adresu prebivališta osoba koje su dale jamstvo s naznakom njihove solidarne odgovornosti svim vjerovnicima dužnika.

Prethodna suglasnost za pretvaranje potraživanja kreditne institucije u temeljni kapital dužnika u postupku predstečajne nagodbe

Članak 61.

(1) Ako je planom financijskog restrukturiranja ili izmijenjenim planom financijskog restrukturiranja predloženo pretvaranje tražbina kreditne institucije u temeljni kapital dužnika, kojim bi kreditna institucija prešla ograničenje ulaganja u kapital nefinancijskih institucija prema propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, prije zakazivanja ročišta za glasovanje kreditna institucija dužna je zatražiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za pretvaranje tražbina kreditne institucije u temeljni kapital dužnika u postupku predstečajne nagodbe.

(2) Uz obrazloženi zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, kreditna institucija dužna je priložiti plan financijskog restrukturiranja.

(3) O izdavanju prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka dužna je odlučiti u roku od deset radnih dana od dana primitka zahtjeva. Odluka mora biti obrazložena.

(4) Prethodna suglasnost iz stavka 1. ovoga članka ne obvezuje kreditnu instituciju na ročištu za glasovanje.

(5) Ako Hrvatska narodna banka odbije izdati prethodnu suglasnost, povjerenik predstečajne nagodbe dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti nagodbeno vijeće koje će postupiti u skladu sa člankom 65. ovoga Zakona.

Pravo glasa

Članak 62.

(1) Vjerovnici odlučuju o planu financijskog restrukturiranja glasovanjem.

(2) Vjerovnici mogu glasovati i pismeno. Formatizirani obrazac za glasovanje mora biti dostavljen nagodbenom vijeću najkasnije do početka ročišta za glasovanje te potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe. Ako je vjerovnik pravna osoba, uz obrazac mora biti priložen dokaz da ga je potpisala ovlaštena osoba (izvadak iz sudskog ili odgovarajućeg registra). Ako vjerovnici koji glasuju pisanim putem, najkasnije do početka ročišta za glasovanje ne dostave formatizirani obrazac, smatrat će se da su glasovali protiv plana financijskog restrukturiranja.

(3) Nagodbeno vijeće će vjerovnicima s pravom glasa prisutnim na ročištu za glasovanje podijeliti formatizirane obrasce za glasovanje. Svaki vjerovnik glasuje popunjavanjem formatiziranog obrasca u dva primjerka.

(4) Pravo glasa imaju vjerovnici čije su tražbine utvrđene.

(5) Razlučni vjerovnici imaju pravo glasa kao i neosigurani vjerovnici, samo ako im je dužnik osobno odgovoran ili ako se odreknu svoga prava na odvojeno namirenje. Smatrat će se da razlučni vjerovnik ima pravo glasa glede dijela svoje tražbine osigurane razlučnim pravom koju je prijavio u predstečajnoj nagodbi, iako je ta njegova tražbina osporena, ako je osigurana razlučnim pravom upisanim u zemljišnoj ili kojoj drugoj javnoj knjizi, osim ako dužnik javnom ili javno ovjerovljenom ispravom ne dokaže prestanak postojanja tražbine.

(6) Razlučni vjerovnici i vjerovnici na čije tražbine predstečajna nagodba ne djeluje nemaju pravo glasa.

(7) Vjerovnicima osporenih tražbina, priznat će se pravo glasa ako na to pristanu dužnik i nazočni vjerovnici s pravom glasa.

(8) Nagodbeno vijeće sastavit će popis prisutnih vjerovnika i prava glasa koja im pripadaju.

(9) Nagodbeno vijeće će o provedenom glasovanju sastaviti zapisnik koji potpisuju dužnik, vjerovnici, predsjednik i članovi nagodbenog vijeća te zapisničar.

Potrebne većine

Članak 63.

(1) Vjerovnici se, u svrhu odlučivanja o planu financijskog restrukturiranja, dijele na tri ili više grupa, od kojih jednu čine tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, drugu financijske institucije, a treću ostali vjerovnici koji se ovisno o specifičnosti tražbina mogu dodatno podijeliti.

(2) Plan financijskog restrukturiranja smatra se prihvaćenim ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti prijavljenih tražbina za svaku grupu vjerovnika, ili ako za njega glasuju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih prijavljenih tražbina.

(3) Smatrat će se da su protiv plana financijskog restrukturiranja oni vjerovnici koji imaju pravo glasa, a nisu glasovali.

(4) Predstečajna nagodba iz stavka 1. ovoga članka ima pravni učinak prema svim osobnim vjerovnicima i razlučnim vjerovnicima ako su se odrekli prava na odvojeno namirenje.

Ročište za glasovanje za izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja

Članak 64.

(1) Ako plan financijskog restrukturiranja ne bude prihvaćen, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupak predstečajne nagodbe neće se obustaviti ako vjerovnici čije tražbine čine natpolovičnu većinu svih prijavljenih tražbina predlože dostaviti u određenom roku, koji ne može biti duži od 30 dana, nagodbenom vijeću, dužniku i ovlaštenom revizoru koji je napravio izvještaj o pregledu, izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja.

(3) Dužnik i ovlašteni revizor dužni su pisano se izjasniti nagodbenom vijeću o izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja, u roku od osam dana od dana njegovog primitka.

(4) Ako je mišljenje ovlaštenog revizora pozitivno i dužnik da suglasnost, nagodbeno vijeće će plan financijskog restrukturiranja bez odgode objaviti na web-stranici Financijske agencije te zaključkom odrediti ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja.

(5) Dužnik će, ako nije suglasan s planom financijskog restrukturiranja predloženim od strane vjerovnika, u roku od osam dana, predložiti novi plan financijskog restrukturiranja potvrđen od strane ovlaštenog revizora.

(6) Nagodbeno vijeće će novi plan financijskog restrukturiranja objaviti na web-stranici Financijske agencije te zaključkom odrediti ročište za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja.

(7) Ročišta za glasovanja iz stavaka 4. i 6. ovoga članka održat će se osmoga dana od dana objave izmijenjenog, odnosno novog plana financijskog restrukturiranja.

(8) Ako je mišljenje ovlaštenog revizora negativno ili je dužnik uskratio suglasnost na izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja, odnosno ako novi plan financijskog restrukturiranja iz stavka 5. ovoga članka, ne bude prihvaćen, postupak predstečajne nagodbe se obustavlja.

Obustava postupka predstečajne nagodbe

Članak 65.

Nagodbeno vijeće obustavit će postupak predstečajne nagodbe i u slučajevima ako:

1. dužnik ispuni sve obveze prema vjerovnicima do ročišta za glasovanje,

2. dužnik u tijeku postupka predstečajne nagodbe postupa protivno odredbama članka 17. ovoga Zakona o ograničenju dužnikova poslovanja,

3. ako u slučaju iz članka 61. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka ne izda prethodnu suglasnost za pretvaranje tražbina kreditne institucije u temeljni kapital dužnika u postupku predstečajne nagodbe, a dužnik ne predloži novi plan financijskog restrukturiranja,

4. ako se protekom roka od 120 dana od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe pred nagodbenim vijećem ne provede postupak predstečajne nagodbe,

5. ako se protekom roka od 60 dana od dana otvaranja skraćenog postupka predstečajne nagodbe ne provede postupak predstečajne nagodbe.

Odjeljak 6.

PREDSTEČAJNA NAGODBA

Predstečajna nagodba

Članak 66.

(1) Dužnik je dužan u roku od tri dana od dana prihvaćanja plana financijskog restrukturiranja podnijeti trgovačkom sudu, nadležnom prema sjedištu dužnika, prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe.

(2) Uz prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe dužnik je dužan dostaviti:

1. izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika,

2. revizorsko izvješće u kojem je ovlašteni revizor dao mišljenje,

3. plan financijskog restrukturiranja i/ili izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja,

4. sadržaj prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja (utvrđeni postotak u kojem se isplaćuju vjerovnici i rokovi plaćanja),

5. popis vjerovnika čije tražbine nisu osporene, s naznakom utvrđenih i smanjenih iznosa njihovih tražbina,

6. popis osporenih tražbina i njihovih iznosa,

7. ovjereni zapisnik o provedenom glasovanju s prilozima (formatizirani obrasci u originalu),

8. popis jamaca s naznakom njihove solidarne odgovornosti svim vjerovnicima dužnika, ako je u postupku predstečajne nagodbe dano jamstvo.

(3) Ako je prvostupanjski sud na temelju dostavljenih isprava utvrdio da su ispunjene pretpostavke za sklapanje predstečajne nagodbe, dužan je odrediti ročište radi sklapanja predstečajne nagodbe.

(4) Ročište za sklapanje predstečajne nagodbe mora se održati u roku od 15 dana od dana podnošenja prijedloga.

(5) O ročištu radi sklapanja predstečajne nagodbe dužnik i svi vjerovnici koji u prihvatili plan financijskog restrukturiranja se obavješćuju oglasom.

(6) Oglas se objavljuje isticanjem na oglasnoj ploči suda i objavom na web-stranici Financijske agencije, najkasnije osam dana prije održavanja ročišta.

(7) Sud će dopustiti sklapanje predstečajne nagodbe ako su na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe svoj pristanak dali dužnik i vjerovnici koji su prihvatili plan financijskog restrukturiranja, a čije tražbine čine potrebnu većinu iz članka 63. ovoga Zakona.

(8) Sadržaj predstečajne nagodbe mora biti u cijelosti istovjetan sa sadržajem prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja.

(9) Sud rješenjem odobrava sklopljenu predstečajnu nagodbu koja sadrži osobito:

1. sadržaj sklopljene predstečajne nagodbe,

2. popis vjerovnika čije tražbine nisu osporene s naznakom utvrđenih i smanjenih iznosa njihovih tražbina.

(10) Sud će rješenje iz stavka 9. ovoga članka dostaviti Financijskoj agenciji koja će po primitku bez odgode na svojim web-stranicama objaviti činjenicu sklapanja predstečajne nagodbe.

(11) Predstečajna nagodba ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene i razlučne vjerovnike ako su se odrekli svoga prava na odvojeno namirenje.

(12) U postupku pred sudom na odgovarajući način se primjenjuju pravila parničnog postupka u postupku pred trgovačkim sudovima.

Odjeljak 7.

SKRAĆENI POSTUPAK PREDSTEČAJNE NAGODBE

Provedba skraćenog postupka predstečajne nagodbe

Članak 67.

(1) Skraćeni postupak predstečajne nagodbe provodi se nad:

1. dužnikom čiji ukupan iznos obveza naveden u izvješću o financijskom stanju i poslovanju dužnika ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna i

2. koji zapošljava manje od 10 radnika.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka prijedlogu za predstečajnu nagodbu potrebno je priložiti:

1. izvještaj o financijskom stanju i poslovanju dužnika,

2. podatke o ukupnom iznosu tražbina vjerovnika na datum sastavljanja financijskog izvještaja

3. popis vjerovnika koji imaju pravo odvojenog namirenja,

4. izjavu da ako predstečajna nagodba bude sklopljena, neće utjecati na tražbine radnika,

5. izjavu dužnika ovjerenu od javnog bilježnika da financijski izvještaj potpuno i istinito prikazuje njegovo financijsko stanje i poslovanje,

6. ovjerene sporazume o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja s vjerovnicama čije tražbine prelaze većinu iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Skraćeni postupak predstečajne nagodbe mora se dovršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana njegovog otvaranja.

(4) Na skraćeni postupak predstečajne nagodbe ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o povjereniku predstečajne nagodbe i o izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja. Ako u ovom odjeljku ne postoje posebne odredbe u skraćenom postupku predstečajne nagodbe primjenjivat će se ostale odredbe ovoga Zakona.

Odjeljak 8.

PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Vrijeme nastupanja pravnih posljedica

Članak 68.

(1) Pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe nastaju od trenutka kad je oglas o otvaranju postupka objavljen na web-stranici Financijske agencije.

(2) Ako rješenje o otvaranju postupka povodom žalbe bude ukinuto, a u ponovljenom postupku postupak predstečajne nagodbe bude ponovno otvoren, smatrat će se da su pravne posljedice otvaranja nastupile od trenutka objave prvog rješenja o otvaranju postupka koje je istaknuto na web-stranici Financijske agencije.

Dopuštena plaćanja s dužnikovog transakcijskog računa

Članak 69.

U razdoblju od otvaranja postupka predstečajne nagodbe, do kraja toga postupka, dužnik smije plaćati samo uz prethodnu suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe.

Prekid ovršnih postupaka i postupaka osiguranja

Članak 70.

(1) Postupci ovrhe i osiguranja, koji su započeti prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, prekidaju se.

(2) Za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe ne može se protiv dužnika dopustiti ovrha radi osiguranja, niti ovrha radi namirenja tražbina u pogledu kojih postoji ovršna isprava donesena do toga dana.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na izlučne i razlučne vjerovnike koji su pravo odvojenog namirenja stekli 60 dana prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

(4) Od dana objave rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Financijska agencija prestaje izvršavati osnove za plaćanje evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret dužnika.

(5) Ako Financijska agencija zaprimi osnovu za plaćanje na teret dužnika nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe istu neće izvršavati nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje.

(6) Nakon donošenja rješenja o obustavi postupka predstečajne nagodbe, osim u slučaju obustave iz članka 65. točke 1. ovoga Zakona, Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka nastaviti izvršavati.

(7) U slučaju sklapanja predstečajne nagodbe ili obustave iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona Financijska agencija će osnove za plaćanje iz stavka 4. ovoga članka trajno arhivirati.

Tražbine vjerovnika na koje utječe otvaranje postupka predstečajne nagodbe

Članak 71.

(1) Pravne posljedice otvaranja postupka predstečajne nagodbe nastaju za sve tražbine vjerovnika prema dužniku koje su nastale do otvaranja postupka, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(2) Postupak predstečajne nagodbe ne utječe na pravo odvojenog namirenja izlučnih i razlučnih vjerovnika.

(3) Postupak predstečajne nagodbe ne utječe na privilegirane tražbine.

Nedospjele tražbine

Članak 72.

Nedospjele tražbine vjerovnika dospijevaju otvaranjem postupka predstečajne nagodbe radi ponovnog ugovaranja rokova i načina njihova plaćanja, a u skladu s planom financijskog restrukturiranja.

Tražbine vezane uz raskidni uvjet

Članak 73.

Tražbine vezane uz raskidni uvjet koji nastupa nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe se, sve dok uvjet ne nastupi, uzimaju u obzir kao bezuvjetne tražbine.

Preračunavanje tražbina

Članak 74.

Nenovčane tražbine ili one čiji je novčani iznos neodređen ističu se u novčanoj vrijednosti na koju se mogu procijeniti u vrijeme otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Tražbine izražene u stranoj valuti ili u obračunskoj jedinici obračunavaju se u valutu Republike Hrvatske po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi na dan otvaranja postupka

Otuđenje tražbina

Članak 75.

(1) Ako vjerovnik otuđi nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe svoju tražbinu, koju nije prijavio u tom postupku, stjecatelj tražbine može u postupku predstečajne nagodbe imati samo ona prava koja bi mogao imati i njegov prednik, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Ako vjerovnik otuđi svoju tražbinu koju je prijavio u postupku predstečajne nagodbe, njezin stjecatelj ulazi u pravni položaj svoga prednika, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(3) Prijenos tražbine iz stavka 2. ovoga članka u postupku predstečajne nagodbe može se dokazivati samo javnom ili javno ovjerovljenom ispravom, ili ako vjerovnik taj prijenos potvrdi svojom izjavom danom pred nagodbenim vijećem koje provodi postupak.

Povremene tražbine na činjenje ili davanje

Članak 76.

Novčane i nenovčane tražbine vjerovnika prema dužniku koje su predmet povremenih tražbina na činjenje ili davanje se, otvaranjem postupka predstečajne nagodbe, pretvaraju u jednokratne novčane tražbine.

Prijeboj tražbina na početku postupka

Članak 77.

Otvaranjem postupka predstečajne nagodbe izvršit će se prijeboj utvrđenih tražbina s dospjelim protutražbinama dužnika, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Prekid zastare

Članak 78.

Prijavom tražbina u postupku predstečajne nagodbe prekida se zastara od dana podnošenja prijave do proteka roka za isplatu koji je određen u predstečajnoj nagodbi, a ako se predstečajna nagodba ne sklopi – do izvršnosti odluke o obustavi postupka.

Odgovornost za upravljanje u tijeku i nakon sklapanja predstečajne nagodbe

Članak 79.

(1) Odredbe članka 17. ovoga Zakona primjenjuju se i na postupanje dužnika u tijeku postupka predstečajne nagodbe sve dok dužnik ne ispuni svoje obveze iz predstečajne nagodbe.

(2) Odredbe ovoga članka primjenjuju se od dana objave predstečajne nagodbe na web-stranici Financijske agencije sve dok dužnik ne isplati tražbine svih vjerovnika.

(3) Dužnik je dužan osigurati da sve mjere financijskog restrukturiranja iz plana financijskog restrukturiranja pod kojima su vjerovnici prihvatili predstečajnu nagodbu, budu provedene u rokovima određenim za njihovu provedbu.

(4) Dužnik je dužan, za svako kalendarsko tromjesečje sastaviti izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za razdoblje na koje se odnosi, uključujući:

1. opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti,

2. ukupni iznos isplate tražbina vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni,

3. tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku,

4. izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

(5) Dužnik podnosi izvješće iz stavka 4. ovoga članka, Financijskoj agenciji u roku 45 dana nakon isteka razdoblja na koje se odnosi izvješće.

(6) Financijska Agencija dužna je izvješće iz stavka 5. ovoga članka objaviti na web-stranicama u roku od tri dana od dana primitka.

Utvrđene tražbine

Članak 80.

(1) Pod utvrđenom tražbinom, u smislu ovoga Zakona, razumijevaju se glavni dug i kamate koje su dospjele do dana donošenja rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, a ako je tražbina sadržana u ovršnoj ispravi pod utvrđenom tražbinom razumijeva se cjelokupni iznos naveden u toj ispravi.

(2) Ako je predstečajnom nagodbom određeno da se tražbine isplate u smanjenom iznosu, postotak koji se isplaćuje prema predstečajnoj nagodbi obračunava se na cijeli iznos utvrđene tražbine iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe pa do dospijeća tražbina utvrđenih nagodbom ne teku kamate.

(4) Ovršne isprave koje nisu bile prijavljene u postupku predstečajne nagodbe, a nastale su prije otvaranja postupka, za vrijeme trajanja predstečajne nagodbe gube u odnosu na dužnika pravnu snagu do proteka roka za izvršenje predstečajne nagodbe.

(5) Ovršne isprave izlučnih i razlučnih vjerovnika ne gube pravnu snagu glede namirenja na predmetu na kojem postoji razlučno, odnosno izlučno pravo.

(6) Za vrijeme trajanja predstečajne nagodbe za tražbine iz ovršnih isprava iz stavka 4. ovoga članka zastara ne teče.

Odjeljak 9.

PRAVNI UČINCI PREDSTEČAJNE NAGODBE, UPISI I TROŠKOVI

Pravni učinci predstečajne nagodbe

Članak 81.

(1) Na temelju predstečajne nagodbe dužnik se oslobađa obveze da vjerovniku isplati iznos koji je veći od postotka prihvaćenog u predstečajnoj nagodbi, a rokovi plaćanja odgađaju se u skladu s predstečajnom nagodbom. U tom se opsegu dužnik oslobađa obveze prema osobama kojima pripada pravo na regres (jamci).

(2) Ako dužnik nakon sklapanja predstečajne nagodbe vjerovnicima isplati iznos koji premašuje postotak prihvaćen u predstečajnoj nagodbi, nema pravo na povrat tog iznosa.

(3) Ovršne isprave koje se odnose na tražbine iz predstečajne nagodbe u dijelu u kojem su namirene gube u odnosu na dužnika pravnu snagu.

Izvršenje predstečajne nagodbe

Članak 82.

(1) Ako se predstečajna nagodba potpuno ne izvrši, vjerovnici koji su namireni u predstečajnoj nagodbi nisu dužni vratiti ono što su primili.

(2) Tražbine vjerovnika iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se potpuno namirenim ako su namireni iznosi utvrđeni u predstečajnoj nagodbi.

(3) Vjerovnici koji su djelomično namireni u smislu predstečajne nagodbe prijavljuju u stečajnom postupku ukupnu tražbinu umanjenu za iznos koji se smatra da su po predstečajnoj nagodbi namireni.

(4) Vjerovnici koji ni djelomično nisu namireni u smislu predstečajne nagodbe prijavljuju tražbine u stečajnom postupku u punom iznosu na koji bi imali pravo da nije sklopljena predstečajna nagodba.

Stavljanje izvan snage predstečajne nagodbe

Članak 83.

Predstečajna nagodba može se pobijati tužbom pod istim pretpostavkama koje su propisane za pobijanje sudske nagodbe.

Upisi u sudski registar

Članak 84.

(1) Nagodbeno vijeće dostavit će nadležnom registarskom sudu rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe i rješenje o obustavi postupka.

(2) Prvostupanjski sud dostavit će nadležnom registarskom sudu rješenje o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

(3) Registarski sud po službenoj dužnosti upisat će činjenice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Računovodstveni učinak predstečajne nagodbe

Članak 85.

(1) U računu dobiti i gubitka dužnika kao prihod se ne iskazuje smanjenje ili prestanak obveza dužnika na temelju:

1. prestanka tražbine vjerovnika, unosom tražbine u temeljni kapital društva u postupku povećanja temeljnog kapitala na temelju odobrene predstečajne nagodbe,

2. smanjenje tražbine vjerovnika, na temelju odobrene predstečajne nagodbe.

(2) Dužnik je dužan naplaćenim iznosom svojih obveza iz stavka 1. ovoga članka, pokriti preneseni gubitak, a potencijalnu razliku do ukupnog iznosa tih obveza iskoristiti za oblikovanje kapitalne pričuve.

(3) Dužnik koji je stvorio kapitalne pričuve iz stavka 2. ovoga članka ne smije provesti redovito smanjenje temeljnog kapitala prije isteka roka od 10 godina od odobrene predstečajne nagodbe i prije isteka roka za ispunjenje svih obveza koje proizlaze iz odobrene predstečajne nagodbe.

Troškovi predstečajne nagodbe

Članak 86.

(1) Troškove predstečajne nagodbe čine:

1. administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka,

2. nagrade i naknade troškova za rad povjerenika predstečajne nagodbe,

3. troškovi za koje je ovim ili drugim zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe.

(2) Prilikom podnošenja prijedloga za predstečajnu nagodbu dužnik je dužan predujmiti troškove postupka.

(3) Troškove postupka vođenja predstečajne nagodbe posebnim pravilnikom propisat će ministar financija.

(4) Svaki sudionik u predstečajnoj nagodbi snosi svoje troškove neovisno o ishodu postupka. Sudionik je dužan i drugim sudionicima nadoknaditi troškove koje im je prouzročio svojom krivnjom ili slučajem koji mu se dogodio.

(5) O troškovima postupka nagodbeno vijeće odlučuje rješenjem.

(6) Iz imovine dužnika najprije se namiruju troškovi predstečajne nagodbe.

GLAVA IV.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršajni postupak

Članak 87.

(1) Provedbu odredbi o financijskom poslovanju kod poduzetnika i osoba javnog prava nadzire Ministarstvo financija, Uprava za nadzor.

(2) Prekršajni postupak u prvom stupnju vodi i rješenje o prekršaju donosi ovlašteni službenik Ministarstva financija.

(3) Ovlaštenog službenika za vođenje prekršajnog postupka i donošenje rješenja o prekršajnom postupku imenuje ministar financija.

(4) O žalbi na rješenje doneseno u prvostupanjskom prekršajnom postupku rješava Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

(5) Prekršajni postupak iz ovoga Zakona ne može se pokrenuti kad proteknu tri godine od počinjenja prekršaja.

(6) Na prekršajni postupak primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona.

Prekršaji poduzetnika

Članak 88.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 1,000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poduzetnik koji:

1. ne ispuni novčanu obvezu u roku ugovorenom sukladno odredbama ovoga Zakona, odnosno u zakonskom roku ispunjenja novčane obveze sukladno odredbama ovoga Zakona,

2. daje zajmove i isplaćuje predujam dobiti i dobit protivno odredbama ovoga Zakona,

3. postupa protivno odredbama članka 17. ovoga Zakona,

4. postupi protivno odredbi članka 24., odnosno protivno odredbi članka 40. ovoga Zakona,

5. ne pokrene postupak predstečajne nagodbe kad je to propisano odredbama ovoga Zakona,

6. ne podnose prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe iz odredbe članka 66. stavka 1. ovoga Zakona,

7. ne pristupi sklapanju predstečajne nagodbe pred sudom, a prihvatili su plan financijskog restrukturiranja,

8. ne podnese izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja u roku od 45 dana nakon isteka razdoblja na koje se ono odnosi ili ako se ne pridržava rokova plaćanja tražbina utvrđenih predstečajnom nagodbom.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.000,00 do 50.000,00 kuna odgovorna osoba poduzetnika.

GLAVA V.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zatečeno stanje

Članak 89.

Iznimno od odredbi ovoga Zakona:

1. ako je protiv dužnika prije stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenut stečajni postupak, dužnik može prije otvaranja stečajnog postupka vjerovnicima predložiti sklapanje predstečajne nagodbe,

2. dužnici koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, dužni su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, pokrenuti postupak predstečajne nagodbe,

3. u slučaju iz točaka 1. i 2. ovoga stavka nagodbeno vijeće dužno je donijeti rješenje o otvaranju postupka u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 90.

Ako nije drukčije određeno ovim Zakonom, na obvezne odnose iz ovoga Zakona primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 91.

(1) Ovlašćuje se ministar financija da u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnikom propiše tarifu za vođenje postupka predstečajne nagodbe.

(2) Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona uredbom odredi osobe koje imaju opravdani interes za zaštitu kolektivnih interesa i prava vjerovnika novčanih obveza.

Članak 92.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza (»Narodne novine«, br. 125/11.).

Članak 93.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 423-05/12-01/02

Zagreb, 28. rujna 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.

108 01.10.2012 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 108 01.10.2012 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 108 01.10.2012 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi