Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

NN 108/2012 (1.10.2012.), Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

HRVATSKI SABOR

2363

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/107

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 28. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 117/08., 74/.09 i 153/09.) u članku 158. stavku 1. iza riječi: »restrukturiranja« dodaju se riječi: »osim financijskog restrukturiranja provedenog u predstečajnom postupku,«.

Članak 2.

U članku 159. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Kreditna institucija može prekoračiti ograničenja iz članka 157. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona ako je kreditna institucija ulaganje stekla u postupku predstečajne nagodbe pretvaranjem potraživanja pod uvjetom da je za takvo prekoračenje dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

(4) Kreditna institucija iz stavka 3. ovoga članka mora za svako daljnje stjecanje dobiti prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, osim za ulaganja iz članka 158. ovoga Zakona.

(5) Prekoračenje iz stavaka 3. i 4. ovoga članka kreditna institucija nije dužna prikazati kao odbitnu stavku pri izračunu jamstvenog kapitala u razdoblju od dvije godine.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-05/12-01/02

Zagreb, 28. rujna 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.