Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samo­uprave

NN 109/2012 (3.10.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samo­uprave

109 03.10.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samo­uprave

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2374

Na temelju članka 24. Zakona o otpadu (»Narodne novine« br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA, POSTUPKU I NAČINU ODREĐIVANJA IZNOSA NAKNADE VLASNICIMA NEKRETNINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 1.

U članku 5. Pravilnika o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (»Narodne novine« br. 59/06) iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: »Jedinica lokalne samouprave može odlukom odrediti veći koeficijent od iznosa koeficijenta propisanog u stavku 3. ali ne veći od 0,3«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

U stavku 6. riječi »stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

Članak 2.

U članku 6. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: »Iznimno od stavka 1. ovog članka jedinica lokalne samouprave može odlukom iz članka 5. stavka 4. ovoga Pravilnika odrediti dulji rok isplate.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/12-04/54

Urbroj: 517-01-12-1

Zagreb, 14. rujna 2012.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.