Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

NN 109/2012 (3.10.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

109 03.10.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2375

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« br. 24/08, 141/09, 23/11, 129/11 i 55/12) u članku 25. stavku 1. brojka »8« zamjenjuje se riječima: »tri radna«.

Članak 2.

U članku 25.a. stavku 1. dodaje se druga rečenica koja glasi:

»Na taj način kandidat ima pravo odustati od ispita najviše dva puta, nakon čega se u slučaju njegova nepristupanja ispitu smatra da ispit nije položio.«

U stavku 2. brojka »6« zamjenjuje se brojkom »3«.

Članak 3.

U članku 36. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Stručno usavršavanje obveznika tog usavršavanja prati se u razdobljima od pet kalendarskih godina, time da prvo petogodišnje razdoblje praćenja počinje teći od početka kalendarske godine koja slijedi nakon kalendarske godine u kojoj je položen stručni ispit (u daljnjem tekstu: petogodišnje razdoblje). U prvo petogodišnje razdoblje uračunava se i stručno usavršavanje obveznika ostvareno nakon položenoga stručnog ispita u godini u kojoj je ispit položen.«

Članak 4.

U članku 37. stavku 2. iza riječi: » najmanje 100 bodova« stavlja se točka, a riječi »od čega svake godine tog razdoblja mora ostvariti najmanje 10 bodova.« brišu se.

Članak 5.

U članku 39. stavku 1. riječi: »razdoblje stručnog usavršavanja miruje za vrijeme trajanja tih razloga i produžuje se za to vrijeme« zamjenjuju se riječima: »za svakih 90 dana trajanja tih razloga broj ukupno potrebnih bodova za tog obveznika umanjuje se za 5 bodova, od kojih se 1 bod odnosi na bodove potrebne iz poznavanja tehničke regulative«.

U stavku 2. riječi: »a voditelj evidencije dužan je voditi evidenciju o vremenu mirovanja i produženju razdoblja stručnog usavršavanja obveznika« zamjenjuju se riječima: »na temelju kojih voditelj evidencije utvrđuje broj potrebnih bodova za tog obveznika, radi unosa tih podataka u Registar«.

Stavak 3. briše se.

Članak 6.

Petogodišnje razdoblje praćenja stručnog usavršavanja koje je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika počelo teći u tijeku godine, odnosno od dana nakon položenog stručnog ispita, stupanjem na snagu ovoga Pravilnika produžuje se do kraja kalendarske godine u kojoj ističe to petogodišnje razdoblje.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/12-04/13

Urbroj: 531-01-12-1

Zagreb, 25. rujna 2012.

Ministar
Ivan Vrdoljak, dipl. ing. el., v. r.