Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

NN 110/2012 (5.10.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2388

Na temelju članka 235. stavka 1. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11) ministar zdravlja uz suglasnost ministra unutarnjih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENIM PREGLEDIMA VOZAČA I KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

U Pravilniku o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 1/11) u članku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»– vozači kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje za vozila: A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, F, G, H i AM kategorije.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje zdravstvenih pregleda izabrani liječnici opće/obiteljske medicine iz stavka 2. ovoga članka obvezni su posjedovati posebnu opremu koja se sastoji od:

– spirometra, tablice za ispitivanje vida, Ishiara tablice, test-

-audiometar, nalaz ovlaštenog psihologa o sposobnosti vozača i kandidata za vozače za vozila F, G i AM kategorije.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. točka 3) mijenja se i glasi:

»3) pregleda vidnih funkcija: oštrine vida oba oka i svakog oka pojedinačno – naturalnog i korigiranog, bulbomotorike, raspoznavanja boja, širine vidnog polja),«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»3) pregleda vidnih funkcija: oštrine vida oba oka i svakog oka pojedinačno – naturalnog i korigiranog, bulbomotorike, raspoznavanja boja, širine vidnog polja),«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– kod redovitog nadzornog pregleda vozača, uz pregled specijaliste medicine rada/izabranog liječnika, obavlja se samo onaj pregled po kojemu je vozač dobio ograničenje.«

Članak 5.

U članku 13. u podstavku a) bolesti ili stanja iz područja psihologije, psihijatrije i neurologije iza točke 21) dodaje se nova točka 22) koja glasi:

»22) uporaba lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti i na sposobnosti upravljanja vozilima.«

U podstavku b) epilepsija koju je utvrdio specijalist neurolog kao stanje nakon dva ili više epileptičkih napada u razdoblju kraćem od pet godina, točka 2) mijenja se i glasi:

»2) Kod epileptičkog napada izazvanog promjenom i/ili ukidanjem terapije ili provociranog napada poznatog uzroka (alkohol i dr.) vozač ili kandidat za vozača može biti ocijenjen sposobnim za vožnju nakon isteka razdoblja od šest mjeseci u kojima je bio bez napada samo uz obvezan nalaz i mišljenje specijalista neurologa.«

U podstavku d) bolesti i stanja organa vida, točka 2) mijenja se i glasi:

»2) za binokularni vid oštrina vida oba oka nekorigirana ili korigirana manja od 0,5 (ne u zbroju!) uz uredno vidno polje,«.

Točka 3) mijenja se i glasi:

»3) ako osoba ima samo jedno oko, ili se koristi samo jednim okom, oštrina vida tog oka nekorigirana ili korigirana mora biti najmanje 0,5 uz uredno vidno polje, ako specijalista oftalmolog potvrdi da to stanje monokularnog vida postoji dovoljno dugo (najmanje šest mjeseci) da je došlo do prilagodbe i da je vidno polje na tom oku uredno,«.

Točka 4) mijenja se i glasi:

»4) ako je suženje vidnog polja temporalno, a širina manja od 120 stupnjeva, uz eliminaciju utjecaja monokularnih skotoma te urednu oštrinu vida oba oka,«.

U podstavku f) bolesti i stanja srca i krvnih žila, točka 9) mijenja se i glasi:

»9) neregulirana hipertonija sa sistoličkim tlakom višim od 160 ili dijastoličkim višim od 100 mm Hg,«.

Članak 6.

U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ocjena iz stavka 1. ovoga članka donosi se u roku od 5 dana od početka zdravstvenog pregleda, a najkasnije u roku od 30 dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.«

Članak 7.

U članku 17. stavku 3. točka 1) mijenja se i glasi:

»1) kompletnog pregleda specijaliste medicine rada (anamneza, kompletan status, pregled vidnih funkcija: oštrine vida oba oka i svakog oka pojedinačno – naturalnog i korigiranog, bulbomotorike, raspoznavanja boja, širine vidnog polja),«.

U točki 4. iza riječi: »i urinu«, dodaju se riječi: »te ostalih analiza,«.

Članak 8.

U članku 18. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Opseg pregleda iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti manji od onoga koji je propisan za kategoriju koju vozač posjeduje.«

Članak 9.

U članku 20. točka 5) mijenja se i glasi:

»5) laboratorijski standard: KKS, GGT, kreatinin, određivanje šećera u krvi, sediment urina,«.

Članak 10.

U članku 21. točka 4) mijenja se i glasi:

»4) određivanje šećera u krvi i GGT,«.

U točki 6) iza riječi: »specijalnosti« dodaju se riječi: »ili dodatne pretrage,«.

Članak 11.

U članku 22. u podstavku d) bolesti i stanja organa vida točka 1) mijenja se i glasi:

»1) oštrina vida boljeg oka s korekcijom ili bez korekcije manja od 0,8, oštrina vida slabijeg oka s korekcijom ili bez korekcije manja od 0,5. Ako se ta oštrina vida postiže korekcijom dioptrija ne smije biti veća od 8,0 s tim da je vidno polje oba oka potpuno uredno i da se korekcija dobro podnosi,«.

Točka 8) mijenja se i glasi:

»8) kod naglog gubitka vida na jednom oku vozač ili kandidat za vozača mora ispunjavati uvjete iz točke 1. ovoga poglavlja nakon faze adaptacije uz obvezan nalaz i mišljenje specijaliste oftalmologa i instruktora vožnje o sposobnosti vozača za upravljanje vozilom.«

U podstavku f) bolesti i stanja srca i krvnih žila točka 2) mijenja se i glasi:

»2) hipertonična bolest s komplikacijama i tlakom višim od 150/95 mm Hg,«.

Članak 12.

U cijelom tekstu Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 1/11) riječi: »M kategorija vozila« zamjenjuju se riječima: »AM kategorija vozila« u odgovarajućem padežu.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-04/29

Urbroj: 534-10-1-1-1/2-12-020

Zagreb, 5. rujna 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.