Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine

NN 110/2012 (5.10.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2389

Na temelju članka 5. stavka 4. i članka 34.a stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12 i 70/12) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA TELEMEDICINE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine (»Narodne novine«, broj 138/11) u članku 5. riječi: »zdravstveni radnici« brišu se.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»Nositelji odobrenja za rad telemedicinskih centara u okviru osnovne mreže telemedicinskih centara ne mogu sklapati ugovor o pružanju telemedicinskih usluga s drugim nositeljima odobrenja za rad telemedicinskih centara.

Iznimno od stavka 7. ovoga članka uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Zavoda, ministar zdravlja može izdati suglasnost nositeljima odobrenja za rad telemedicinskih centara u osnovnoj mreži telemedicinskih centara za sklapanje ugovora o pružanju telemedicinkih usluga s drugim nositeljima odobrenja za rad telemedicinskog centra.«

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Zavod će predložiti uključenje u mrežu za one zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatne zdravstvene radnike koji ispunjavaju uvjete iz čl. 27. ovoga Pravilnika«.

Članak 4.

U članku 12. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Zdravstvene ustanove u osnovnoj mreži telemedicinskih centara mogu uz suglasnost Zavoda osigurati opremu i informacijsko-

-komunikacijsku infrastrukturu neophodnu za rad u osnovnoj mreži telemedicinskih centara.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4., postaju stavci 3., 4. i 5.

U stavku 4. iza riječi: »iz stavka 1.« dodaju se riječi: »i 2.«

Članak 5.

U članku 13. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Nositelji odobrenja za rad telemedicinskog centra u proširenoj mreži telemedicinskih centara mogu sklapati ugovore o pružanju telemedicinskih usluga i s drugim nositeljima odobrenja za rad telemedicinskih centara u proširenoj mreži telemedicinskih centara.«

Članak 6.

U članku 23. stavku 2. podstavku 2. riječ: »(proširena)« briše se.

U stavku 2. podstavku 8. riječi: »ili broja zdravstvenih radnika« brišu se.

Članak 7.

U članku 33. riječ: »rješenjem« briše se.

Članak 8.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Kada Zavod utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 33. ovoga Pravilnika podnositelju zahtjeva izdaje se odobrenje za rad telemedicinskog centra ( u daljnjem tekstu: odobrenje) a nakon uključivanja podnositelja zahtjeva u Mrežu.

Odobrenje se daje na rok od četiri godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/30

Urbroj: 534-10-1-1-1/4-12-1

Zagreb, 26. rujna 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

110 05.10.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine