Uredba o pričuvnoj policiji

NN 111/2012 (10.10.2012.), Uredba o pričuvnoj policiji

111 10.10.2012 Uredba o pričuvnoj policiji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2397

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 34/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. listopada 2012. godine donijela

UREDBU

O PRIČUVNOJ POLICIJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način organizacije, angažiranja, broj i sastav pričuvne policije u Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te ovlasti i prava pripadnika pričuvnog sastava policije.

Služba u pričuvnom sastavu policije je dragovoljna.

U ovoj Uredbi određene imenice navedene su u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški i ženski rod.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeća značenja:

– pričuvni policijski službenik je državljanin Republike Hrvatske koji je sklopio ugovor o dragovoljnoj službi u pričuvnom sastavu policije i koji je osposobljen za obavljanje policijskih poslova,

– kandidat za pričuvnog policijskog službenika je osoba koja pohađa osnovnu obuku za pričuvnog policijskog službenika,

– nadležna ustrojstvena jedinica je policijska uprava ili uprava u sjedištu Ministarstva, u kojoj je ustrojena pričuvna policija.

II. NAČIN ORGANIZACIJE I ANGAŽIRANJA

Članak 3.

Pričuvna policija može se ustrojiti u ustrojstvenim jedinicama u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama, te angažirati u slučaju:

1. ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti države te u drugim slučajevima kada je teško ugrožena unutarnja sigurnost,

2. prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća,

3. pružanja pomoći policijskim službenicima prilikom obavljanja poslova koji zahtijevaju povećani odnosno dugotrajniji angažman policijskih službenika,

4. osiguranja značajnih javnih okupljanja i pružanja pomoći policijskim službenicima tijekom turističke sezone.

Ukupan broj pričuvnih policijskih službenika ne može prelaziti 30% od ukupnog broja sistematiziranih radnih mjesta policijskih službenika u Ministarstvu.

Na prijedlog glavnog ravnatelja policije, odluku o ustrojavanju, broju i sastavu pričuvne policije donosi ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).

Na prijedlog rukovoditelja nadležnih ustrojstvenih jedinica, odluku o angažiranju pripadnika pričuvne policije donosi glavni ravnatelj policije.

Članak 4.

Poslove u vezi s ustrojem, organizacijom i angažiranjem sastava pričuvne policije obavljaju ustrojstvene jedinice Ministarstva nadležne za poslove policije, na odgovarajućim ustrojstvenim razinama.

Članak 5.

Pričuvnog policijskog službenika, u svrhu obavljanja policijskih poslova, osim u slučajevima iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 2. ove Uredbe, može se u istoj kalendarskoj godini angažirati do 90 dana.

Pričuvnog policijskog službenika može se angažirati za obavljanje policijskih poslova određenih ovom Uredbom na cijelom području Republike Hrvatske.

Članak 6.

U pričuvni sastav policije mogu se primiti punoljetne žene do navršenih 50 godina i punoljetni muškarci do navršenih 60 godina starosti ukoliko:

– imaju hrvatsko državljanstvo,

– imaju najmanje završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,

– imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,

– su osobno dostojni za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika,

– nisu članovi političke stranke,

– su uspješno završili osnovnu obuku za pričuvnog policajca.

Posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost osobe koja se prima u pričuvni sastav policije utvrđuju zdravstvene komisije u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama sukladno propisanim mjerilima koja vrijede za osobu koja se prima u policiju.

Provjeru dostojnosti za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika, provodi nadležna policijska postaja, a prilikom provjere odgovarajuće se primjenjuje poseban propis o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za osobu koja se prima u policiju.

Članak 7.

Umirovljeni policijski službenik može se primiti u pričuvni sastav policije ako mu je prestala državna služba radi stjecanja prava na mirovinu i ako ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. podstavaka 4. i 5. ove Uredbe.

Status umirovljenika bivši policijski službenik dokazuje potvrdom područnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Članak 8.

Na temelju odluke ministra iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe, ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale raspisuje javni natječaj za odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika, te provodi pripremni postupak njihovoga odabira.

O odabiru kandidata za pričuvnog policijskog službenika odlučuje Povjerenstvo Ministarstva, koje imenuje ministar na vrijeme od četiri godine.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana, od kojih je jedan promjenjiv.

Stalni članovi Povjerenstva su tri predstavnika Ravnateljstva policije i jedan predstavnik ustrojstvene jedinice nadležne za ljudske potencijale, dok je promjenjivi član Povjerenstva predstavnik nadležne ustrojstvene jedinice za koju se obavlja odabir kandidata. Predsjednik Povjerenstva je predstavnik Ravnateljstva policije.

Povjerenstvo će između osoba koje ispunjavaju opće uvjete propisane člancima 6. ili 7. ove Uredbe obaviti odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika.

Odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika nije upravna stvar.

U postupku odabira kandidata za pričuvnog policijskog službenika, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o policiji, kojima se uređuje prijam u službu policijskog službenika.

III. POSLOVI I OVLASTI PRIČUVNOG POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

Članak 9.

Prilikom angažiranja u slučajevima iz članka 3. stavka 1. ove Uredbe, pričuvni policijski službenik može obavljati sljedeće policijske poslove:

1. zaštita života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe,

2. zaštita javnog reda i mira te imovine,

3. sprječavanje kaznenih djela i prekršaja, njihovo otkrivanje i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima,

4. traganje za počiniteljima kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima,

5. nadzor i upravljanje cestovnim prometom,

6. nadzor državne granice,

7. poslovi na moru i unutarnjim plovnim putovima iz nadležnosti policije,

8. osiguranje i zaštita osoba, objekata i prostora.

Članak 10.

Tijekom obavljanja policijskih poslova iz članka 9. ove Uredbe, pričuvni policijski službenik, pod nadzorom policijskog službenika, može primjenjivati sljedeće policijske ovlasti:

1. provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta,

2. prikupljanje obavijesti od građana,

3. dovođenje i privođenje,

4. traganje za osobama i predmetima,

5. privremeno ograničenje slobode kretanja,

6. davanje upozorenja i naredbi građanima,

7. uporaba tuđeg prijevoznog sredstva i telekomunikacijskog uređaja,

8. privremeno oduzimanje predmeta,

9. osiguranje mjesta događaja,

10. ulazak i pregled objekata i prostora,

11. ulazak u tuđi dom,

12. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava,

13. uporaba sredstava prisile,

14. zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pričuvni policijski službenik tijekom obavljanja policijskih poslova zaštite života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe te osiguranja objekata i prostora može samostalno primjenjivati policijske ovlasti propisane stavkom 1. točkama 1., 2., 5., 6., 9., 12. i 13. ovoga članka.

IV. OBUKA

Članak 11.

Obuka za rad u pričuvnoj policiji je osnovna, dodatna i dopunska.

Osnovna obuka provodi se za kandidata za pričuvnog policijskog službenika. Tijekom osnovne obuke, kandidat ne može samostalno obavljati policijske poslove.

Dodatna i dopunska obuka provodi se za pričuvnog policijskog službenika.

Članak 12.

Prijedlog plana i programa osnovne obuke izrađuje Policijska akademija, a donosi ga glavni ravnatelj policije.

Nadležna ustrojstvena jedinica izrađuje prijedlog godišnjeg plana i programa dodatne i dopunske obuke.

Osnovnu obuku izvodi Policijska akademija, a dodatnu i dopunsku obuku nadležne ustrojstvene jedinice.

Članak 13.

Nadležna ustrojstvena jedinica u obvezi je o planiranom vremenu provođenja obuke obavijestiti kandidata ili pričuvnog policijskog službenika najkasnije do 31. ožujka za tekuću godinu ili 30 dana prije početka obuke.

Kandidat ili pričuvni policijskih službenik obvezan je odazvati se pozivu nadležne ustrojstvene jedinice radi provođenja obuke.

Članak 14.

Kandidatu ili pričuvnom policijskom službeniku, na njegov zahtjev, može se odgoditi obuka:

1. radi njegove bolesti,

2. radi pružanja pomoći obitelji nužno potrebne radi bolesti, prirodnih i drugih nesreća,

3. smrti supružnika, roditelja, djeteta, očuha i maćehe, posvojitelja, posvojenika, ostalih krvnih srodnika zaključno s četvrtim stupnjem srodstva odnosno tazbinskih srodnika zaključno s drugim stupnjem srodstva.

Zahtjev za odgodu obuke kandidat ili pričuvni policijski službenik podnosi nadležnoj ustrojstvenoj jedinici, rukovoditelj koje odlučuje o njegovoj utemeljenosti.

U slučaju prekida obuke iz razloga navedenih u stavku 1. ovoga članka, kandidatu ili pričuvnom policijskom službeniku miruju sva prava i obveze propisane ovom Uredbom.

Odgođena obuka će se ponoviti.

Kandidatu i pričuvnom policijskom službeniku na njegov zahtjev, radi razloga propisanih u stavku 1. ovoga članka, iznimno se može odobriti odsutnost s obuke u trajanju od jednog dana.

Članak 15.

Kandidatu ili pričuvnom policijskom službeniku obuka se prekida:

1. kao posljedica nedozvoljene odsutnosti više od jednog dana,

2. radi povreda ugovornih ili drugih obveza tijekom obuke, kao što su:

– dolazak na obuku pod utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti ili konzumiranje alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti tijekom obuke,

– nanošenje materijalne štete namjerno ili krajnjom nepažnjom,

– nepristojno, uvredljivo, nasilno ili drugo neprihvatljivo ponašanje prema polaznicima, predavačima ili trećim osobama,

– neizvršenje zadaća utvrđenih programom obuke ili redom u jedinici u kojoj se izvodi obuka,

– odbijanje, neizvršenje ili nepotpuno ispunjenje naloga ili zapovijedi,

– povreda propisa koji uređuju tajnost i zaštitu podataka.

O prekidu obuke odlučuje rukovoditelj ustrojstvene jedinice koja izvodi obuku, te o tome bez odgode obavještava rukovoditelja nadležne ustrojstvene jedinice.

V. UGOVOR O DRAGOVOLJNOJ SLUŽBI U PRIČUVNOM SASTAVU

Članak 16.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale s kandidatom za pričuvnog policijskog službenika zaključuje ugovor o osnovnoj obuci.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti u pisanom obliku i obvezno sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, ime oca, OIB, datum rođenja, prebivalište, broj žiro-računa, datum stupanja na osnovnu obuku, naziv ustrojstvene jedinice u kojoj će se obuka održati, vrijeme trajanja obuke, iznos jednokratne naknade, uvjete pod kojima će se sklopiti ugovor, razloge za prestanak važenja ugovora, razloge i uvjete za povrat troškova osnovne obuke. Ugovor može sadržavati i podatke o drugim pravima i obvezama ugovornih stranaka.

Članak 17.

S kandidatom koji je uspješno završio osnovnu obuku, ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale sklapa ugovor o dragovoljnoj službi u pričuvnom sastavu policije na rok od dvije do pet godina, koji se može produžavati, ali najviše do 65 godina starosti.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora biti u pisanom obliku i obvezno sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, ime oca, OIB, datum rođenja, prebivalište, broj žiro-računa, datum početka službe u pričuvnoj policiji, podatke o nadležnoj ustrojstvenoj jedinici, iznos mjesečne naknade za obavljanje policijskih poslova, podatke o uvjetima za obavljanje policijskih poslova u pričuvnoj policiji, trajanje ugovora, razloge za prestanak važenja ugovora. Ugovor može sadržavati i podatke o drugim pravima i obvezama ugovornih stranaka.

Prije sklapanja ugovora, ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale će od nadležnog Područnog odjela za poslove obrane pribaviti raspored na radnu obvezu u određenu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva.

Nakon potpisivanja ugovora, pričuvnom policijskom službeniku izdaje se službena iskaznica pričuvne policije, koju nosi tijekom obavljanja policijskih poslova, kao i kada nije angažiran.

Službena iskaznica izrađuje se sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica Ministarstva (TIM-ID), a njezine dimenzije su 85,6 x 54 mm.

Izgled i sadržaj službene iskaznice pričuvnog policijskog službenika propisan je na obrascu koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio (Prilog 1).

Pričuvni policijski službenik mora se odazvati pozivu za obavljanje policijskih poslova u slučajevima propisanim člankom 3. ove Uredbe.

Članak 18.

Ugovor iz članaka 16. i 17. ove Uredbe prestaje važiti:

1. istekom vremena na koji je sklopljen,

2. raskidom ugovora,

3. kada kandidat ili pričuvni policijski službenik bude primljen u radni odnos u Ministarstvo,

4. smrću kandidata ili pričuvnog policijskog službenika.

Članak 19.

Ugovor iz članaka 16. i 17. ove Uredbe raskinut će se:

1. ako služba u pričuvnom sastavu više nije dragovoljna,

2. ako pričuvni policijski službenik prestane ispunjavati uvjete iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe,

3. ako pričuvni policijski službenik tijekom obuke počini povredu ugovornih ili drugih obveza propisanih člankom 15. stavkom 1. ove Uredbe,

4. u slučaju potrebe za smanjenjem broja pričuvnih policijskih službenika ili ukidanja pričuvne policije,

5. ako se bez opravdanog razloga pričuvni policijski službenik nije odazvao na poziv radi angažiranja u slučajevima propisanim člankom 3. stavkom 1. ove Uredbe,

6. ako radi vjerskih ili moralnih nazora više nije pripravan sudjelovati u obavljanju policijskih poslova ili primjenjivati policijske ovlasti.

VI. PRAVA KANDIDATA I PRIČUVNIH POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 20.

Tijekom osnovne obuke kandidat za pričuvnog policajca ima pravo na jednokratnu novčanu naknadu u visini 10% od novčane naknade iz članka 21. stavka 1. točke 1. ove Uredbe, smještaj i prehranu u objektima Ministarstva.

Članak 21.

Pričuvni policijski službenik tijekom angažiranja, dodatne i dopunske obuke ima sljedeća prava:

1. pravo na mjesečnu novčanu naknadu u visini 80% od prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, utvrđenoj od strane Državnog zavoda za statistiku za razdoblje siječanj-kolovoz prethodne godine, razmjerno ostvarenom broju sati provedenih na radu, odnosno obuci, neovisno koje poslove obavlja i u kojoj stručnoj spremi,

2. pravo na uvećanje naknade iz stavka 1. točke 1. ovoga članka za prekovremeni rad; pravo na stanku, dnevni i tjedni odmor; naknadu troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza; troškove prehrane i smještaja ako mu je mjesto rada, odnosno angažiranja udaljeno više od 100 km od mjesta njegova stanovanja, ako nisu osigurani u objektu Ministarstva ili na drugi način; sukladno odredbama posebnih propisa koji se primjenjuju za policijske službenike.

Pričuvni policijski službenik kada nije angažiran, ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu za pripravnost u visini 10% od naknade iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Članak 22.

Kandidat i pričuvni policijski službenik dužan je čuvati podatke koje je saznao u obavljanju posla ili povodom obavljanja posla, sukladno odredbama Zakona o policiji i posebnim propisima o tajnosti i zaštiti podataka.

Članak 23.

Kandidat, odnosno pričuvni policijski službenik za vrijeme obuke i obavljanja određenih policijskih poslova nosi policijsku odoru, oružje, streljivo i opremu sukladno posebnim propisima koji uređuju izgled odore, oznake policijskih zvanja, oružje, streljivo i opremu policijskih službenika Ministarstva.

Članak 24.

Pričuvni policijski službenik koji u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova izgubi život ili bude ozlijeđen, ima prava sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o policiji.

Kandidata ili pričuvnog policijskog službenika tijekom obuke ili angažiranja Ministarstvo osigurava za slučaj smrti i nastanak invaliditeta pod jednakim uvjetima kao i policijskog službenika.

Članak 25.

U vezi s odgovornošću za štetu koju počini kandidat i pričuvni policijski službenik za vrijeme obuke, odnosno angažiranja, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o policiji.

VII. ZBIRKA PODATAKA

Članak 26.

Ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale vodi zbirku podataka o kandidatima i pričuvnim policijskim službenicima.

Zbirka iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, ime oca, matični broj građana, OIB, datum i mjesto rođenja, prebivalište i boravište, stupanj i vrstu obrazovanja, zanimanje, stručnu osposobljenost za izvršenje zadaća u pričuvnoj policiji, zdravstveno stanje, znanja relevantna za zaključivanje ugovora i njegovo raspoređivanje u skladu s ustrojem pričuvne policije, podatke o zaključenju i raskidanju ugovora, rasporedu na radnu obvezu, vremenu i mjestu angažiranja, primljenim priznanjima, odlikovanjima i nagradama, povredama radne i ugovorne obveze te podnijetim kaznenim prijavama i optužnim prijedlozima.

Kandidat i pričuvni policijski službenik mora u roku od 15 dana izvijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu o promjeni osobnih podataka iz stavka 2. ovoga članka te drugih podataka od važnosti za službu u pričuvnom sastavu policije.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/12-02/08

Urbroj: 50301-09/09-12-2

Zagreb, 4. listopada 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG 1

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je, pod uvjetima propisanim zakonom i Uredbom o pričuvnoj policiji, obavljati poslove zaštite života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe, zaštite javnog reda i mira te imovine, sprječavanja kaznenih djela i prekršaja, njihovo otkrivanje i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima, traganja za počiniteljima kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima, nadzora i upravljanja cestovnim prometom, zaštite državne granice, poslove na moru i unutarnjim plovnim putovima iz nadležnosti policije te osiguranja i zaštite osoba, objekata i prostora.

Pri obavljanju navedenih policijskih poslova, pod nadzorom policijskog službenika primjenjivati sljedeće policijske ovlasti: provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta, prikupljanje obavijesti od građana, dovođenje i privođenje, traganje za osobama i predmetima, privremeno ograničenje slobode kretanja, davanje upozorenja i naredbi građanima, uporaba tuđeg prijevoznog sredstva i telekomunikacijskog uređaja, privremeno oduzimanje predmeta, osiguranje mjesta događaja, ulazak i pregled objekata i prostora, ulazak u tuđi dom, pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava, uporaba sredstava prisile, zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba.

Iznimno, pričuvni policijski službenik tijekom obavljanja policijskih poslova zaštite života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe i osiguranja objekata i prostora, može samostalno primjenjivati sljedeće policijske ovlasti: provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta, prikupljanje obavijesti od građana, privremeno ograničenje slobode kretanja, davanje upozorenja i naredbi građanima, osiguranje mjesta događaja, pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava i uporaba sredstava prisile.

Nositelj ove iskaznice ovlašten je nositi oružje i streljivo.«

111 10.10.2012 Uredba o pričuvnoj policiji