Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi troškova u kaznenom postupku

NN 111/2012 (10.10.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi troškova u kaznenom postupku

111 10.10.2012 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi troškova u kaznenom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2403

Na temelju članka 152. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09 i 80/11) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA U KAZNENOM POSTUPKU

Članak 1.

U Pravilniku o naknadi troškova u kaznenom postupku (»Narodne novine«, broj 58/12), u daljnjem tekstu: Pravilnik, u članku 19. riječi: »odnosno upravnog tijela koje vodi prekršajni postupak, a naplaćuju se kasnije od osoba koje su dužne naknaditi ih prema odredbama Zakona o prekršajnom postupku« brišu se.

Članak 2.

Članak 24. briše se.

Članak 3.

U članku 31. stavku 4. riječi: »15 dana od zaključenja glavne rasprave« zamjenjuju se riječima: »tri mjeseca od dana dostave pravomoćne presude ili rješenja osobi koja ima pravo postaviti takav zahtjev«.

U stavku 5. riječi: »jednog mjeseca od dana primitka pravomoćne sudske odluke ili odluke državnog odvjetnika koji obustavlja postupak ili odbacuje kaznenu prijavu«, zamjenjuju se riječima: »tri mjeseca od dana dostave pravomoćne presude ili rješenja osobi koja ima pravo postaviti takav zahtjev«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/98

Urbroj: 514-03-12-3

Zagreb, 28. rujna 2012.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.