Izmjene Sudskog poslovnika

NN 111/2012 (10.10.2012.), Izmjene Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2405

Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11 i 130/11) donosim

IZMJENE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 158/09, 3/11, 34/11, 100/11, 123/11, 138/11 i 38/12) u članku 52. stavak 5. briše se.

Članak 2.

Ove izmjene Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/102

Urbroj: 514-03-12-1

Zagreb, 28. rujna 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.