Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Tehničkom nadzornom tijelu za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi

NN 111/2012 (10.10.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Tehničkom nadzornom tijelu za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi

111 10.10.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Tehničkom nadzornom tijelu za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2406

Na temelju članka 20. stavak 3. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07, 132/07), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKOM NADZORNOM TIJELU ZA CERTIFIKACIJU PLOVILA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkom nadzornom tijelu za certifikaciju plovila u unutarnjoj plovidbi (»Narodne novine« br. 99/08) u članku 1. iza riječi »plovidbi« otvara se zagrada, dodaju se riječi »u daljnjem tekstu Tehničko nadzorno tijelo«, zatvara se zagrada.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se novi članak 1 a. koji glasi:

»1 a.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktom Europske unije:

– Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. kojom se utvrđuju tehnički uvjeti za brodove za unutarnju plovidbu i kojom se ukida Direktiva Vijeća 82/714/EEZ (2006/87/EZ) (SL L 389, 30. 12. 2006). «.

Članak 3.

U članku 2. u definiciji pojma Brodska svjedodžba riječi »Tehničkim pravilima za plovila na unutarnjim vodama« mijenjaju se riječima »Tehničkim pravilima za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe«.

Pojam »Tehnička pravila« mijenja se riječima »Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe (u daljnjem tekstu Tehnička pravila)«.

U definiciji pojma Potvrda o pregledu iza riječi »izdalo« dodaju se riječi »Tehničko nadzorno tijelo ili«.

Definicija pojma »Pravila o klasi« mijenja se i glasi »Pravila za klasifikaciju – pravila koja izdaje priznato klasifikacijsko društvo koja sadrže tehničke norme za projektiranje, gradnju i održavanje: konstrukcije trupa, opreme trupa, strojeva, uređaja, električne opreme i opreme za upravljanje (uključujući i automatizaciju)«.

Članak 4.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Tehničko nadzorno tijelo nadležno je za:

– izdavanje brodske svjedodžbe;

– utvrđivanje sposobnosti plovila za plovidbu;

– vođenje baze podataka o plovilima i izdanim svjedodžbama;

– obavljanje tehničkog pregleda za izdavanje Brodske svjedodžbe i baždarenja plovila u skladu s Tehničkim pravilima;

– oslobađanje plovila obveze obavljanja tehničkog pregleda u cijelosti ili oslobađanje obveze obavljanja tehničkog pregleda pojedinog dijela plovila kada je sukladnost plovila ili pojedinog dijela plovila s Tehničkim pravilima potvrđena od strane priznatog klasifikacijskog društva kroz izdavanje valjane potvrde o pregledu;

– sudjelovanje u istraživanju uzroka nesreća plovila;

– pripremanje prijedloga sadržaja kod izrade i ažuriranje Tehničkih pravila te sudjelovanje u izradi ostalih propisa iz područja unutarnje plovidbe;

– predlaganje izmjena i dopuna propisa, rezolucija, preporuka iz područja svoje nadležnosti;

– izdavanje isprava, svjedodžbi, knjiga i izvještaja na osnovi obavljenog tehničkog nadzora i baždarenja;

– sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija iz područja svoje nadležnosti;

– izvršavanje ostalih poslova vezanih za područje brodarstva i brodogradnje.

U stavku 2. riječi »izdavanja Brodske svjedodžbe« mijenjaju se riječima »poslova iz stavka 1. ovog članka«, a iza riječi »plovila« dodaju se riječi »ili dijela plovila s«.

Članak 5.

U članku 4. stavku 1. riječ »tehnički« briše se, a na kraju stavka dodaju se riječi »sukladno svojim pravilima za klasifikaciju«.

U stavku 2. riječi »Pravilima o klasi« mijenjaju se riječima »Pravilima za klasifikaciju«.

Članak 6.

Članak 5. briše se.

Članak 7.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Za obavljanje poslova iz nadležnosti Tehničkog nadzornog tijela imenuje se Javna ustanova Hrvatski registar brodova.«

Članak 8.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Tehničko nadzorno tijelo ima voditelja i članove.

(2) Ukupan sastav Tehničkog nadzornog tijela mora brojati minimalno 3 osobe.

(3) Voditelj i članovi Tehničkog nadzornog tijela moraju biti stručnjaci iz područja unutarnje plovidbe sa radnim iskustvom od minimalno 5 godina.

(4) Jedan član mora biti visoke stručne spreme brodograđevne ili brodostrojarske struke.

(5) Jedan član mora biti visoke stručne spreme prometne struke sa zvanjem u unutarnjoj plovidbi zapovjednik-vrsta A.

(6) Voditelj i članovi u Tehničkom nadzornom tijelu moraju obavljati svoju dužnost časno i savjesno bez pristranosti prilikom izvršavanja svojih dužnosti.«

Članak 9.

U članku 8. stavku 1. riječ »Ministarstvo« mijenja se riječima »Tehničko nadzorno tijelo«.

U stavku 2. riječi »koji nemaju status državnih službenika dužni su« mijenjaju se riječima »su dužni«.

Stavak 3 briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3. u kojem se riječ »Ministar« mijenja riječima »Javna ustanova Hrvatski registar brodova«.

Članak 10.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad radom Tehničkog nadzornog tijela obavlja Ministarstvo.«

Članak 11.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Do dobivanja statusa priznatog klasifikacijskog društva od strane Ministarstva, klasifikacijsko društvo koje je priznato i ovlašteno za obavljanje statutarne certifikacije brodova u pomorskoj plovidbi, sukladno Pravilniku o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova, smatra se priznatim klasifikacijskim društvom sukladno odredbama ovog Pravilnika i to samo u odnosu na plovila koja plove isključivo na državnim vodnim putovima.«

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/11-02/67

Urbroj: 530-05-12-5

Zagreb, 26. rujna 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.