Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Pravilnika o prometu proizvodima od tuljana

NN 111/2012 (10.10.2012.), Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Pravilnika o prometu proizvodima od tuljana

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2407

Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU DETALJNIH PRAVILA ZA PROVEDBU PRAVILNIKA O PROMETU PROIZVODIMA OD TULJANA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju detaljna pravila za stavljanje na tržište proizvoda od tuljana u skladu s člankom 3. Pravilnika o prometu proizvodima od tuljana (»Narodne novine« broj 78/12)[1].

(2) Ovim se Pravilnikom preuzima:

– Uredba Komisije (EU) br. 737/2010 od 10. kolovoza 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana (SL L 216, 17.08.2010.).

Pojmovi

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeći pojmovi:

1. »druge autohtone zajednice« – zajednice u neovisnim zemljama koje se smatraju autohtonim na temelju činjenice da potječu od populacija koje su nastanjivale dotičnu zemlju ili geografsko područje kojoj zemlja pripada u vrijeme osvajanja ili kolonizacije ili utvrđivanja sadašnjih državnih granica i koje neovisno o svojem pravnom statusu zadržavaju neke ili sve svoje društvene, gospodarske, kulturne i političke institucije;

2. »stavljanje na tržište na neprofitnoj osnovi« – stavljanje na tržište po cijeni koja je manja ili jednaka naknadi troškova koje snosi lovac, umanjenoj za iznos eventualnih poticaja koji se primaju u vezi s lovom;

3. »nadležno tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva.

Članak 3.

(1) Proizvodi od tuljana koji su rezultat lova koji obavljaju inuitske i druge autohtone zajednice mogu se staviti na tržište samo kad se može utvrditi da potječu od lova na tuljane koji zadovoljava sve sljedeće uvjete:

(a) lov na tuljane proveli su pripadnici inuitske ili druge autohtone zajednice koja ima tradiciju lova na tuljane u dotičnoj zajednici i geografskom području;

(b) lov na tuljane rezultirao je proizvodima koji se barem djelomično upotrebljavaju, konzumiraju ili prerađuju u tim zajednicama u skladu s njihovim tradicijama;

(c) lov na tuljane pridonosi egzistenciji zajednice.

(2) U trenutku stavljanja na tržište proizvod od tuljana mora pratiti potvrda iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

(1) Proizvodi od tuljana za osobnu uporabu fizičkih osoba ili njihovih obitelji mogu se uvoziti samo kad je ispunjen jedan od sljedećih zahtjeva:

(a) proizvode od tuljana fizičke osobe nose na sebi ili nose u svojoj osobnoj prtljazi ili su pak u njoj sadržani;

(b) proizvodi od tuljana sadržani su u osobnoj imovini fizičke osobe koja se doseljava iz druge zemlje u Republiku Hrvatsku;

(c) proizvode od tuljana fizičke osobe su stekle na mjestu u drugoj zemlji i naknadno ih uvoze, pod uvjetom da po dolasku na područje Republike Hrvatske ti putnici carinskoj službi predoče sljedeće dokumente:

– pisanu obavijest o uvozu;

– dokument kojim dokazuju da su proizvode stekli u dotičnoj drugoj zemlji.

(2) Za potrebe točke (c) stavka 1. ovoga članka carinska služba ovjerava pisanu obavijest i dokument te ih vraća fizičkim osobama. Kod uvoza, pisana obavijest i dokument predočuju se carinskoj službi zajedno s carinskom deklaracijom za dotične proizvode.

Članak 5.

(1) Proizvodi od tuljana koji su rezultat upravljanja morskim resursima mogu se staviti na tržište samo kad se može utvrditi da potječu od lova na tuljane koji zadovoljava sve sljedeće uvjete:

(a) obavlja se na temelju nacionalnog ili regionalnog plana upravljanja prirodnim resursima u kojem se koriste znanstveni populacijski modeli morskih resursa i primjenjuje pristup koji se temelji na ekosustavu;

(b) ne prelazi ukupnu dozvoljenu kvotu ulova utvrđenu u skladu s planom iz točke (a) ovoga stavka;

(c) nusproizvodi ovog lova na tuljane stavljaju se na tržište nesustavno i na neprofitnoj osnovi.

(2) U trenutku stavljanja na tržište proizvod od tuljana mora pratiti potvrda iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Pridržavajući se članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, kad se proizvod od tuljana stavlja na tržište, s proizvodom od tuljana osigurava se izvornik potvrde iz Priloga ovoga Pravilnika. Podnositelj zahtjeva može zadržati jedan primjerak potvrde.

(2) Informacija o broju potvrde unosi se u svaki daljnji račun.

(3) Kada proizvod od tuljana prati potvrda iz Priloga ovoga Pravilnika smatra se da je proizvod usklađen s člankom 3. stavkom 1. ili člankom 5. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(4) Prihvaćanje carinske deklaracije za puštanje u slobodan promet proizvoda od tuljana u skladu s člankom 91. Carinskog zakona (»Narodne novine« broj 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 60/08, 45/09, 56/10 i 29/11) podložno je podnošenju potvrde izdane u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Carinska služba u svojoj evidenciji zadržava primjerak potvrde.

(5) U slučaju sumnje u vjerodostojnost ili točnost potvrde izdane u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, te ako se zahtijeva dodatno mišljenje, carinska služba i druge službene osobe zadužene za ovjeru obraćaju se nadležnom tijelu iz članka 8. ovoga Pravilnika. Nadležno tijelo odlučuje o mjerama koje treba poduzeti.

Članak 7.

(1) Potvrda iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika može biti izdana u papirnom ili elektroničkom obliku.

(2) U slučaju izdavanja elektroničke potvrde, tiskani primjerak potvrde mora pratiti proizvod od tuljana u trenutku stavljanja na tržište.

(3) Uporabom potvrde ne dovode se u pitanje bilo koje druge formalnosti u vezi sa stavljanjem na tržište.

(4) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka mora biti i na hrvatskom jeziku ako se proizvod stavlja na tržište Republike Hrvatske.

Članak 8.

Nadležno tijelo odgovorno je za provjeru potvrda za proizvode od tuljana koji se uvoze, na zahtjev carinske službe u skladu s člankom 6. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Nadležno tijelo može koristiti elektroničke sustave za razmjenu i bilježenje podataka sadržanih u potvrdama.

Članak 10.

Ovim se Pravilnikom ne dovodi u pitanje razina zaštite pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka uređenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11)[2] i drugim posebnim propisom[3]. Osobita zaštita pojedinaca, s obzirom na obradu osobnih podataka, osigurava se u pogledu otkrivanja ili priopćavanja osobnih podataka iz potvrde.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/27

Urbroj: 525-10/0255-12-6

Zagreb, 10. rujna 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG

REPUBLIKA HRVATSKA    POTVRDA

1

1 Izdavatelj

Naziv

Adresa

2 Za potrebe zemlje izdavateljice

IZVORNIK

3 Broj potvrde

4 Zemlja stavljanja na tržište

5 ISO oznaka

6 Trgovački opis proizvoda od tuljana

1


7 Obrazloženje

☐ Proizvod od tuljana koji je rezultat lova inuitskih ili drugih autohtonih zajednica

☐ Nusproizvodi koji su rezultat lova za održivo upravljanje morskim resursima


8 Znanstveni naziv

9 Tarifni broj HS-a


10 Zemlja uzimanja

11 ISO oznaka


12 Neto masa (kg)

13 Broj jedinica


14 Identifikacijske oznake

15 Jedinstveni identifikator


16 Potpis i pečat izdavatelja

Mjesto i datum

17 Ovjera carine

Broj carinske deklaracije

Potpis i pečat

Mjesto i datum

REPUBLIKA HRVATSKA    POTVRDA

2

1 Izdavatelj

Naziv

Adresa

2 Za potrebe zemlje izdavateljice

PRIMJERAK ZA CARINU

3 Broj potvrde

4 Zemlja stavljanja na tržište

5 ISO oznaka

6 Trgovački opis proizvoda od tuljana

2


7 Obrazloženje

☐ Proizvod od tuljana koji je rezultat lova inuitskih ili drugih autohtonih zajednica

☐ Nusproizvodi koji su rezultat lova za održivo upravljanje morskim resursima


8 Znanstveni naziv

9 Tarifni broj HS-a


10 Zemlja uzimanja

11 ISO oznaka


12 Neto masa (kg)

13 Broj jedinica


14 Identifikacijske oznake

15 Jedinstveni identifikator


16 Potpis i pečat izdavatelja

Mjesto i datum

17 Ovjera carine

Broj carinske deklaracije

Potpis i pečat

Mjesto i datum

REPUBLIKA HRVATSKA    POTVRDA

3

1 Izdavatelj

Naziv

Adresa

2 Za potrebe zemlje izdavateljice

PRIMJERAK ZA NADLEŽNO TIJELO

3 Broj potvrde

4 Zemlja stavljanja na tržište

5 ISO oznaka

6 Trgovački opis proizvoda od tuljana

3


7 Obrazloženje

☐ Proizvod od tuljana koji je rezultat lova inuitskih ili drugih autohtonih zajednica

☐ Nusproizvodi koji su rezultat lova za održivo upravljanje morskim resursima


8 Znanstveni naziv

9 Tarifni broj HS-a


10 Zemlja uzimanja

11 ISO oznaka


12 Neto-masa (kg)

13 Broj jedinica


14 Identifikacijske oznake

15 Jedinstveni identifikator


16 Potpis i pečat izdavatelja

Mjesto i datum


REPUBLIKA HRVATSKA    POTVRDA

4

1 Izdavatelj

Naziv

Adresa

2 Za potrebe zemlje izdavateljice

PRIČUVA

3 Broj potvrde

4 Zemlja stavljanja na tržište

5 ISO oznaka

6 Trgovački opis proizvoda od tuljana

4


7 Obrazloženje

☐ Proizvod od tuljana koji je rezultat lova inuitskih ili drugih autohtonih zajednica

☐ Nusproizvodi koji su rezultat lova za održivo upravljanje morskim resursima


8 Znanstveni naziv

9 Tarifni broj HS-a


10 Zemlja uzimanja

11 ISO oznaka


12 Neto-masa (kg)

13 Broj jedinica


14 Razlikovne oznake

15 Jedinstveni identifikator


16 Potpis i pečat izdavatelja

Mjesto i datum

17 Ovjera carine

Broj carinske deklaracije

Potpis i pečat

Mjesto i datum

Smjernice za ispunjavanje

Općenito:

Ispuniti velikim tiskanim slovima

Rubrika 1.

Izdavatelj

Navesti naziv i adresu tijela koje izdaje potvrdu.

Rubrika 2.

Za potrebe zemlje izdavateljice

Prostor za potrebe zemlje izdavateljice.

Rubrika 3.

Broj potvrde

Navesti broj pod kojim je potvrda izdana.

Rubrika 4.

Zemlja stavljanja na tržište

Navesti zemlju u kojoj se proizvod od tuljana planira prvi put staviti na tržište Europske unije.

Rubrika 5.

ISO oznaka

Navesti dvoslovnu oznaku zemlje prijavljene u rubrici 4.

Rubrika 6.

Trgovački opis proizvoda od tuljana

Navesti trgovački opis proizvoda od tuljana. Opis mora biti usklađen sa unosom u rubrici 8.

Rubrika 7.

Obrazloženje

Označiti odgovarajući kvadratić.

Rubrika 8.

Znanstveni naziv

Navesti znanstveni/e naziv/e vrste/a tuljana upotrijebljene/ih u proizvodu. Kad je upotrijebljeno više od jedne vrste, svaku vrstu navesti u novom retku.

Rubrika 9.

Tarifni broj HS-a

Navesti četveroznamenkasti ili šesteroznamenkasti tarifni broj robe u skladu s Harmoniziranim sustavom naziva i označavanja robe.

Rubrika 10.

Zemlja uzimanja

Navesti zemlju u kojoj su tuljani upotrijebljeni u proizvodu uzeti iz divljine.

Rubrika 11.

ISO oznaka

Navesti dvoslovnu oznaku zemlje prijavljene u rubrici 10.

Rubrika 12.

Neto masa

Navesti sveukupnu težinu u kg. Ona se utvrđuje kao neto-masa proizvoda od tuljana bez neposrednih spremnika ili pakovanja osim nosača, držača razmaka, fiksatora, itd.

Rubrika 13.

Broj jedinica

Navesti broj jedinica, ako je primjenjivo.

Rubrika 14.

Identifikacijske oznake

Ako je primjenjivo, navesti identifikacijske oznake, primjerice broj partije ili broj tovarnog lista.

Rubrika 15.

Jedinstveni identifikator

Navesti sve identifikatore sljedivosti koji se nalaze na proizvodu.

Rubrika 16.

Potpis i pečat izdavatelja

Ovu rubriku treba potpisati ovlaštena službena osoba koja upisuje mjesto i datum, te potvrditi službenim pečatom izdavatelja.

Rubrika 17.

Ovjera carine

Carinska služba treba navesti broj carinske deklaracije i dodati svoj potpis i pečat.

[1]Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o trgovini proizvodima od tuljana.

[2] Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine« broj 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11) preuzete su odredbe Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka.

[3] Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskoga parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba pri obradi osobnih podataka u ustanovama i tijelima Zajednice te o slobodnome protoku takvih podataka, izravno će se primjenjivati danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

111 10.10.2012 Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Pravilnika o prometu proizvodima od tuljana 111 10.10.2012 Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Pravilnika o prometu proizvodima od tuljana