Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN 112/2012 (11.10.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

HRVATSKI SABOR

2422

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/111

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 4. listopada 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 91/10.) u članku 3. točki 1. iza riječi: »osnova za plaćanje jest« dodaju se riječi: »ovršna odluka i nagodba domaćeg suda ili upravnog tijela koje glase na ispunjenje određene novčane obveze i koje imaju potvrdu ovršnosti, obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine,«.

Točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3) »ovrhovoditelj« jest osoba koja je podnijela zahtjev Agenciji za prisilnu naplatu novčane tražbine te osoba u čiju je korist takav zahtjev podnesen,

4) »ovršenik« jest osoba protiv koje se tražbina ostvaruje,«.

Članak 2.

U članku 5. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ovrhovoditelj uz osnovu za plaćanje za izravnu naplatu novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca koju dostavlja Agenciji, prilaže i zahtjev s podacima potrebnim za provedbu ovrhe prema odredbama ovoga Zakona. Obrazac zahtjeva sastavni je dio Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima.«.

Članak 3.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pod raspoloživim novčanim sredstvima po računima iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se odobreno prekoračenje na računu ovršenika na temelju kredita banke.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »i 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »i 3. ovoga članka«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 6., riječi: »iz stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 5.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Dosadašnji stavak 8., koji postaje stavak 9., mijenja se i glasi:

»(9) Ako tražbina iz osnove za plaćanje nije namirena u cijelosti, Agencija će na zahtjev ovrhovoditelja i/ili nadležnog tijela izdati potvrdu o nemogućnosti namirenja, u roku od osam dana od dana primitka takvog zahtjeva.«.

Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 10. i 11.

Članak 4.

U članku 10. stavku 1. i 3. riječi: »stavku 6.« zamjenjuju se riječima: »stavku 7.«.

Članak 5.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Na provedbu ovrhe na novčanim sredstvima banke odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i posebnih propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i međubankovnih platnih sustava.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ministar financija detaljnije će pravilnikom propisati poseban način, uvjete i rokove izvršavanja osnove za plaćanje kod provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke.«.

Članak 6.

U članku 17. stavku 2. iza riječi: »stečajnog postupka« dodaju se riječi: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 7.

U članku 25. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) U postupku nadzora nadzorna tijela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zaključkom će, ovisno o vrsti nepravilnosti, odrediti otklanjanje utvrđene nepravilnosti i ostaviti primjereni rok za njezino otklanjanje, koji ne može biti kraći od tri dana.

(5) Ako nepravilnost iz stavka 4. ovoga članka bude otklonjena u tijeku nadzora ili u ostavljenom roku za otklanjanje nepravilnosti, nadzorno tijelo iz stavka 4. ovoga članka neće pokrenuti prekršajni postupak.«.

Članak 8.

U članku 26. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. poseban način, uvjete i rokove izvršavanja osnove za plaćanje kod provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke,«.

Dosadašnje točke 2. do 4. postaju točke 3. do 5.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ministar financija uskladit će pravilnike iz članka 26. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine«, br. 91/10.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda ili upravnog tijela koje glase na ispunjenje određene novčane obveze koje su postale ovršne nakon 15. listopada 2012.

Članak 11.

(1) Financijska agencija i javnopravna tijela koja isplaćuju primanja i naknade koje su zakonom izuzete od ovrhe uspostavit će razmjenu podataka elektroničkim putem zbog uskrate primanja, naknada i iznosa izuzetih od ovrhe i isplatom na poseban račun, i to u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Financijska agencija i ovršna tijela uspostavit će razmjenu podataka elektroničkim putem u vezi s dostavom osnova za plaćanje u Financijsku agenciju, i to u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar pravosuđa propisat će način i uvjete za razmjenu podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 12.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. listopada 2012.

Klasa: 711-01/12-01/06

Zagreb, 28. rujna 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.