Zakon o dopuni Zakona o sudskim pristojbama

NN 112/2012 (11.10.2012.), Zakon o dopuni Zakona o sudskim pristojbama

HRVATSKI SABOR

2425

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o sudskim pristojbama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/114

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 4. listopada 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95., 57/96., 137/02., 26/03. i 125/11.) u Tar. br. 25. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za prijavu za upis jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar, plaća se pristojba od 30,00 kuna.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U Tar. br. 26. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za upis osnivanja jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću plaća se pristojba od 30,00 kuna.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-03/12-01/01

Zagreb, 28. rujna 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.