Zakon o dopuni Zakona o javnobilježničkim pristojbama

NN 112/2012 (11.10.2012.), Zakon o dopuni Zakona o javnobilježničkim pristojbama

HRVATSKI SABOR

2426

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o javnobilježničkim pristojbama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. rujna 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/115

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 4. listopada 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o javnobilježničkim pristojbama (»Narodne novine«, br. 72/94., 74/95. i 87/96.) u članku 10. stavku 1. točki 7. na kraju rečenice riječ: »i« briše se i stavlja se zarez.

U točki 8. na kraju rečenice briše se točka i dodaje riječ: »i«.

Iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. osnivači jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 701-01/12-01/01

Zagreb, 28. rujna 2012.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.