Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu

NN 112/2012 (11.10.2012.), Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju Državne škole za javnu upravu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2432

Na temelju članka 12. stavka 2. i članka 69. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008) te članka 56.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009 i 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. listopada 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU DRŽAVNE ŠKOLE ZA JAVNU UPRAVU

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Državne škole za javnu upravu (»Narodne novine«, br. 144/2010 i 62/2012) članak 4. mijenja se i glasi:

»Djelatnost Državne škole je stručno osposobljavanje državnih službenika, kao i izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u suradnji s nacionalnim savezom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te u pravnim osobama s javnim ovlastima, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima.«.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Uredbe Državna škola za javnu upravu preuzima poslove, zaposlenike, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Akademije lokalne demokracije.

Zaposlenici Akademije lokalne demokracije koji su u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe zatečeni u obavljanju preuzetih poslova, nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima i ugovorima o radu do sklapanja novih ugovora o radu.

Nadzor nad pripajanjem obavlja Upravno vijeće Državne škole za javnu upravu imenovano na temelju Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu (»Narodne novine«, broj 89/2012) te o tome izvještava ministra zaduženog za službeničke odnose.

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o osnivanju Akademije lokalne demokracije (»Narodne novine«, br. 33/2006, 17/2007, 37/2011 i 62/2012) te ujedno prestaje mandat tijelima i članovima tijela Akademije lokalne demokracije iz članka 6. navedene Uredbe.

Članak 4.

Upravno vijeće Državne škole za javnu upravu dužno je na temelju ove Uredbe uskladiti Statut i sve druge opće akte Državne škole za javnu upravu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 131-01/12-02/02

Urbroj: 50301-09/06-12-10

Zagreb, 4. listopada 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.