Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika

NN 113/2012 (12.10.2012.), Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2441

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 34/2011), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SASTAVU I NAČINU RADA ZDRAVSTVENIH KOMISIJA ZA OCJENU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sastav i način rada zdravstvenih komisija Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) koje donose odluku o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika.

Članak 2.

Za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika iz članka 1. ovoga Pravilnika u prvom stupnju nadležna je Prvostupna zdravstvena komisija.

Za rješavanje povodom žalbe podnesene protiv rješenja donesenog u prvom stupnju, nadležna je Drugostupna zdravstvena komisija.

Predsjednike i članove zdravstvenih komisija iz stavka 1. i 2. ovoga članka (u daljnjem tekstu: komisije) imenuje ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 3.

Komisije iz članka 2. ovoga Pravilnika sastoje se od predsjednika i najmanje tri liječnika specijalista – psihijatra ili neuropsihijatra, neurologa, ortopeda i internista te službenika Ministarstva.

Prema potrebi, za člana komisije mogu se, osim liječnika specijalista navedenih u stavku 1. ovoga članka imenovati i liječnici drugih specijalnosti.

Predsjednik komisije može biti isključivo liječnik.

Član Prvostupne zdravstvene komisije ne može biti istodobno član Drugostupne zdravstvene komisije.

Članak 4.

Radom komisije rukovodi predsjednik.

Komisija može valjano odlučivati kad je u punom sastavu.

Komisija odlučuje većinom glasova.

Član komisije može izdvojiti mišljenje, ali je dužan pisano ga obrazložiti.

Članak 5.

Za rad komisije predsjednik komisije odgovara ministru.

Jednom godišnje, ili na zahtjev ministra, predsjednik podnosi izvješće o radu komisije kao i o okolnostima koje su od utjecaja na nastajanje zdravstvene nesposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika.

Članak 6.

Pripremu materijala za rad Prvostupne i Drugostupne zdravstvene komisije, kao i druge administrativne poslove u vezi s radom komisija obavlja tajnik.

Tajnika komisije imenuje ministar.

Članak 7.

Prijedlog za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika može podnijeti nadležni liječnik, zdravstvena komisija, policijski službenik, načelnik policijske uprave odnosno rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj radi policijski službenik, putem ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva nadležne za upravljanje ljudskim potencijalima.

Članak 8.

Uz prijedlog za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika dostavlja se popunjeni obrazac (s podacima o policijskom službeniku) koji je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio (obrazac 1) i medicinsku dokumentaciju.

Uz prijedlog iz stavka 1. ovoga članka prilaže se i ostala dokumentacija koja je od utjecaja na donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti policijskog službenika (podaci o ratnom putu, status hrvatskog ratnog vojnog invalida, statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata).

Uz podatke iz stavka 1. ovoga članka, ustrojstvena jedinica u kojoj radi policijski službenik obavezna je zdravstvenoj komisiji dostaviti mišljenje o podnesenom zahtjevu, kao i drugim okolnostima koje su u vezi s radnom sposobnošću policijskog službenika.

Članak 9.

Ako se utvrdi da dostavljena medicinska dokumentacija ili druga dokumentacija iz članka 8. ovoga Pravilnika nije potpuna, predmet se vraća ustrojstvenoj jedinici u kojoj policijski službenik radi s uputama za dopunu potrebne dokumentacije.

Članak 10.

Prijedlog iz članka 8. ovoga Pravilnika zajedno s potpunom dokumentacijom dostavlja se predsjedniku ili pojedinom liječniku članu komisije radi svestranog razmatranja, koji, u svojstvu izvjestitelja, na zasjedanju komisije podnosi izvješće o zdravstvenoj sposobnosti policijskog službenika na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio (obrazac 2).

Na zasjedanje komisije poziva se policijski službenik radi obavljanja liječničkog pregleda.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Prvostupna zdravstvena komisija može odlučivati o zdravstvenoj sposobnosti policijskog službenika na temelju medicinske i druge dokumentacije kada se policijski službenik nalazi na dužem liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, u drugoj zdravstvenoj ustanovi ili ako se ne odazove na poziv komisije.

Komisija može obaviti pregled policijskog službenika i u njegovom stanu odnosno zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalazi na liječenju.

Pregled iz stavka 2. ovoga članka je svestran i obavljaju ga članovi komisije koji su liječnici.

Članak 11.

Po obavljanju pregleda sukladno članku 10. ovoga Pravilnika, predsjednik ili liječnik član komisije upoznaje ostale članove komisije sa zdravstvenom anamnezom policijskog službenika, podacima o glavnoj bolesti, odnosno ozljedama, o njihovom uzroku, o trajanju bolovanja i vrstama liječenja, o rezultatima obavljenog pregleda, o utvrđenom zdravstvenom stanju i eventualnim tjelesnim oštećenjima.

Predsjednik ili liječnik član zdravstvene komisije upoznaje članove komisije i s prognozom zdravstvenog stanja policijskog službenika.

Na temelju utvrđenog stanja Zdravstvena komisija donosi rješenje u prvom stupnju o zdravstvenoj sposobnosti policijskog službenika za obavljanje poslova policijskog službenika.

Rješenje iz stavka 3. ovoga članka potpisuje predsjednik zdravstvene komisije.

Zdravstvena sposobnost policijskog službenika za obavljanje poslova policijskog službenika ocjenjuje se jednom od ocjena:

– sposoban za obavljanje poslova policijskog službenika

– nesposoban za obavljanje poslova policijskog službenika.

Ako prema raspoloživoj dokumentaciji i/ili pregledu nije moguće ocijeniti zdravstvenu sposobnost policijskog službenika, policijskog službenika upućuje se na daljnje liječenje i dijagnostičku obradu uz utvrđivanje roka ponovnog pregleda pred zdravstvenom komisijom.

Članak 12.

Rješenje kojim je ocijenjena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova policijskog službenika dostavlja se policijskom službeniku te ustrojstvenoj jedinici Ministarstva u kojoj policijski službenik radi.

Članak 13.

O žalbi na rješenje Prvostupne zdravstvene komisije rješava Drugostupna zdravstvena komisija.

Žalba se podnosi putem ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva nadležne za upravljanje ljudskim potencijalima.

Rok za žalbu je 15 dana od dana primitka rješenja Prvostupne zdravstvene komisije.

Članak 14.

Drugostupna zdravstvena komisija odlučuje, u pravilu, na temelju dokumentacije pribavljene od Prvostupne zdravstvene komisije.

Ukoliko smatra potrebnim, Drugostupna zdravstvena komisija može, prije donošenja odluke, sama obaviti neposredni liječnički pregled žalitelja.

Zdravstvenu sposobnost policijskog službenika za obavljanje poslova policijskog službenika Drugostupna zdravstvena komisija ocjenjuje na način utvrđen člankom 11. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Izvješće o zdravstvenoj sposobnosti policijskog službenika podnosi liječnik izvjestitelj na obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio (obrazac 3).

Protiv rješenja Drugostupne zdravstvene komisije nije dopuštena žalba.

Članak 15.

Ukoliko je policijski službenik ocijenjen nesposobnim za obavljanje poslova policijskog službenika daljnji postupak ocjene radne sposobnosti policijskog službenika radi ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu radi profesionalne ili opće nesposobnosti za rad pokreće ustrojstvena jedinica nadležna za ljudske potencijale, kod nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Članak 16.

Troškove rada Zdravstvene komisije snosi Ministarstvo.

Članak 17.

Visinu naknade za rad članova komisije utvrđuje ministar.

Članak 18.

Ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, na postupak zdravstvenih komisija predviđenih ovim Pravilnikom, primjenjuju se propisi o organizaciji, sastavu i radu stručnih tijela vještačenja, utvrđenih Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sastavu i načinu rada komisije za utvrđivanje sposobnosti radnika na poslovima ovlaštene službene osobe u Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa i uprave (»Narodne novine«, broj 8/93.).

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-38601-2012

Zagreb, 5. listopada 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.113 12.10.2012 Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika 113 12.10.2012 Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika 113 12.10.2012 Pravilnik o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija za ocjenu zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova policijskog službenika