Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama

NN 113/2012 (12.10.2012.), Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2442

Na temelju članka 47. stavka 3. i 4. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj 34/2011.), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra zdravlja, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA POSEBNE PSIHIČKE I TJELESNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU I POLICIJSKOG SLUŽBENIKA TE O SASTAVU I NAČINU RADA ZDRAVSTVENIH KOMISIJA U OVLAŠTENIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjerila i način utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost) koju moraju ispunjavati:

1. kandidati za prijam u policiju

2. kandidati za prijam na obrazovanje za obavljanje policijskih poslova

3. vježbenik i osoba na probnom radu u policiji

4. policijski službenici.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se i način osnivanja te sastav i način rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (u daljnjem tekstu: Komisija) kao i postupak utvrđivanja zdravstvene sposobnosti osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2.

Zdravstvene preglede koji prethode ocjeni i mišljenju o zdravstvenoj sposobnosti, u pravilu, obavlja Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, a može ih obavljati i zdravstvena ustanova s kojom Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sklopi ugovor o obavljanju poslova specifične zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: ovlaštena zdravstvena ustanova).

Članak 3.

Mjerila zdravstvene sposobnosti za osobe iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika te popis bolesti i zdravstvenih stanja koja čine zapreku za obavljanje poslova policijskih službenika utvrđeni su u Prilogu 1, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio te se za svaku pregledanu osobu evidentiraju na zdravstvenom kartonu.

Obrazac zdravstvenog kartona tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2).

Zdravstvena sposobnost policijskih službenika na sistematskom kontrolnom pregledu te izvanrednom kontrolnom pregledu utvrđuje se mjerilima iz stavka 1. ovoga članka prilagođenim prirodnom opadanju pojedinih funkcija u skladu sa životnom dobi i radnim stažom policijskog službenika.

Članak 4.

Zdravstvena sposobnost osoba iz članka 1. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika utvrđuje se na prethodnom zdravstvenom pregledu, na temelju:

1. pregleda i nalaza specijaliste medicine rada,

2. laboratorijskog (uključujući testiranje na droge u organizmu) i rendgenološkog (srce, pluća) nalaza, EKG-a, spirometrije, neurološkog i psihijatrijskog pregleda i nalaza, oftalmološkog i otorinolaringološkog te pregleda i nalaza doktora dentalne medicine,

3. nalaza psihologa,

4. pregleda i nalaza ginekologa prema indikaciji,

5. potvrde i/ili ovjerenog izvoda iz osobnog zdravstvenog kartona koju izdaje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, posebice s podacima o kroničnim i psihičkim bolestima i stanjima,

6. medicinske dokumentacije o dosadašnjem liječenju.

Zdravstvena sposobnost policijskih službenika utvrđuje se sistematskim kontrolnim pregledom te izvanrednim kontrolnim pregledom, na temelju:

1. pregleda i nalaza specijaliste medicine rada,

2. laboratorijskog nalaza, EKG-a, pregleda ortoreterom, audiometrijskog nalaza, spirometrije,

3. nalaza psihologa,

4. pregleda i nalaza specijaliste neurologa i psihijatra,

5. potvrde i/ili ovjerenog izvoda iz osobnog zdravstvenog kartona koju izdaje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, posebice s podacima o kroničnim i psihičkim bolestima i stanjima,

6. medicinske dokumentacije o dosadašnjem liječenju.

Obrazac potvrde izabranog liječnika iz stavka 1. i 2. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 3).

Osim pregleda navedenih u stavku 1. i 2. ovog članka, ovisno o indikacijama, Komisija može odrediti obavljanje dodatnih pretraga i pregleda u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi ili na način da pregledana osoba bude upućena svom liječniku primarne zdravstvene zaštite, i to najčešće radi:

– psihijatrijskog, psihologijskog, internističkog, fizijatrijskog, ginekološkog, neurološkog pregleda te pregleda ortopeda i kirurga, odnosno obavljanja RTG pretrage, ergometrije, pretrage holterom EKG ili tlaka, ultrazvučne pretrage određenih organa, EEG pretrage, uzimanja urina ili izuzimanja vlasi i vještačenja istih radi utvrđivanja prisutnosti droge u organizmu.

Članak 5.

Ovisno o mjerilima iz članka 3. ovoga Pravilnika te o poslovima radnog mjesta, rok za obavljanje sistematskog kontrolnog pregleda je za:

– policijske službenike specijalne i interventne policije, protueksplozijske zaštite te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti raspoređene na poslove neposrednog osiguranja štićenih osoba 2 godine;

– policijske službenike srednje stručne spreme, policijske službenike sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili više stručne spreme i policijske službenike sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visoke stručne spreme u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za poslove sigurnosti koji nisu raspoređeni na poslove neposrednog osiguranja štićenih osoba 5 godina;

– policijske službenike srednje stručne spreme, policijske službenike sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili više stručne spreme i policijske službenike sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visoke stručne spreme u drugim ustrojstvenim jedinicama 5 godina.

Rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od datuma na posljednjoj ispravi o sposobnosti koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova.

Za policijske službenike koji obavljaju poslove: pilota, ronitelja i RTG operatera sistematski kontrolni pregledi obavljaju se sukladno posebnim propisima.

Članak 6.

Policijski službenici dužni su pristupiti sistematskom kontrolnom pregledu u rokovima utvrđenim člankom 5. ovoga Pravilnika.

Osobe iz članka 1. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika dužne su pristupiti izvanrednom kontrolnom pregledu kada to, na temelju obrazloženog pisanog prijedloga, zatraži nadležni rukovoditelj ili nadležni liječnik primarne zdravstvene zaštite odnosno voditelj obrazovnog programa za osobe iz članka 1. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika.

Organizaciju provođenja, kontrolu i evidenciju pravodobnog obavljanja zdravstvenih pregleda obavlja ustrojstvena jedinica u sjedištu Ministarstva nadležna za upravljanje ljudskim potencijalima.

Članak 7.

Zdravstvenu sposobnost osoba iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika ocjenjuje Komisija koju imenuje ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).

Za ocjenu zdravstvene sposobnosti osoba iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika može se, po potrebi, osnovati jedna ili više Komisija.

Komisija se sastoji od predsjednika i četiri člana.

Predsjednik i jedan član su liječnici, i to: specijalist medicine rada i specijalist psihijatar ili neuropsihijatar odnosno neurolog. Ostali članovi Komisije su policijski službenici od kojih je jedan psiholog.

Predsjednik i članovi Komisije imaju svoje zamjenike.

Članak 8.

Radom Komisije rukovodi predsjednik, a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika.

Predsjednik odgovara za rad Komisije ministru. Jednom godišnje ili na zahtjev ministra, predsjednik podnosi izvješće o radu Komisije.

Komisija može valjano odlučivati ukoliko je sjednici nazočna većina članova.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Član Komisije može izdvojiti mišljenje, ali je dužan pisano ga obrazložiti.

Članak 9.

Komisija daje ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti osoba iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika na temelju medicinske dokumentacije i obrade koja je obavljena u ovlaštenojzdravstvenoj ustanovi, a prema potrebi i na temelju neposrednog pregleda.

Pri davanju ocjene o zdravstvenoj sposobnosti pregledane osobe, Komisija može konzultirati i/ili zatražiti vještačenje drugih liječnika određenih specijalnosti i psihologa.

Članak 10.

Zdravstvenu sposobnost osoba iz članka 1. stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, Komisija ocjenjuje jednom od ocjena:

– sposoban

– nesposoban

te je dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za upravljanje ljudskim potencijalima.

Ocjena Komisije iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

Članak 11.

Komisija će ocijeniti nesposobnim kandidata kod kojeg, sukladno mjerilima iz Priloga 1, utvrdi bolest, stanje, povredu ili njihovu posljedicu, odnosno tjelesnu manu koja je zapreka za uspješno obavljanje konkretnih poslova policijskog službenika ili kada postoji kombinacija više kontraindikacija koje same po sebi nisu zapreka za rad na poslovima policijskog službenika.

Članak 12.

O zdravstvenoj sposobnosti osoba iz članka 1. stavka 1. točke 3. i policijskog službenika Komisija daje mišljenje i to:

– sposoban obavljati poslove policijskog službenika;

– sposoban obavljati poslove policijskog službenika uz ograničenje;

– potreban ponovni pregled po završetku liječenja;

– potrebno provođenje postupka za ocjenu zdravstvene sposobnosti za policijskog službenika;

na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 4).

U slučaju iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka Komisija će dostaviti nalaz i mišljenje ustrojstvenoj jedinici u sjedištu Ministarstva nadležnoj za upravljanje ljudskim potencijalima i liječniku primarne zdravstvene zaštite, koji će pokrenuti postupak za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti policijskog službenika pri komisiji Ministarstva prema posebnom propisu.

Članak 13.

Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika, na pisani prijedlog glavnog ravnatelja policije ili pomoćnika ministra uz suglasnost glavnog ravnatelja policije, Komisija će ocijeniti zdravstvenu sposobnost kandidata odnosno policijskog službenika prema uvjetima određenog radnog mjesta.

Članak 14.

Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvene preglede za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti osoba iz članka 1. ovoga Pravilnika dužna je voditi posebnu evidenciju i čuvati medicinsku dokumentaciju svih pregledanih osoba.

Posebna evidencija vodi se u obliku kartoteke koju čine zdravstveni kartoni iz u članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne duševne i tjelesne sposobnosti policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine« br. 54/2006, 34/2007 – ispr. i 4/2009).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-38600-2012

Zagreb, 5. listopada 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG 1

MJERILA POSEBNE PSIHIČKE I TJELESNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI OSOBA IZ ČLANKA 1. OVOG PRAVILNIKA

LEGENDA:

A = policijski službenici specijalne i interventne policije, protueksplozijske zaštite te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti koji su raspoređeni na poslove neposrednog osiguranja štićenih osoba

B = policijski službenici srednje stručne spreme koji u obavljanju službenih zadaća primjenjuju policijske ovlasti u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti koji nisu raspoređeni na poslove neposrednog osiguranja štićenih osoba

C = policijski službenici sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili više stručne spreme i policijski službenici sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visoke stručne spreme koji u obavljanju službenih zadaća primjenjuju policijske ovlasti u Ravnateljstvu policije, policijskim upravama i policijskim postajama te u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za posebne poslove sigurnosti koji nisu raspoređeni na poslove neposrednog osiguranja štićenih osoba

D = policijski službenici srednje stručne spreme i policijski službenici sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili više stručne spreme i policijski službenici sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visoke stručne spreme u drugim ustrojstvenim jedinicama

oznaka: + = sposoban oznaka: - = nesposoban oznaka: * = ovisno o radnom mjestu

oznaka: x = obvezna psihološka obrada i primjena psihologijskih instrumenata ovisno o radnom mjestu


prethodni

kontrolni< 30 god.

30 – 45 g.

> 45 god.


A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

0 Tjelesni status – opći izgled

1. a) izražena astenična ili adipozna konstitucija odstupanje >25%

-

-

-

*

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

b) visina min. 170 cm za muške, 160 cm za žene

-

-

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

c) težina min. 60 kg za muške, 50 kg za žene

-

-

*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

d) značajno odstupanje od profesionalno prihvatljivog općeg izgleda i ponašanja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I Zarazne i parazitske bolesti

2. TBC:

a) aktivna svih lokalizacija ili inaktivna s trajnim posljedicama

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) izliječena, bez trajnih posljedica (fibroza)

-

-

*

*

*

*

+

+

*

*

+

+

*

*

+

+

3. Virusni hepatitis:

a) aktivni i preboljeli B i C s trajnim posljedicama

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

b) preboljeli (osim A) bez trajnih posljedica

-

-

-

*

*

+

+

+

*

+

+

+

*

+

+

+

4. Bolesti uzrokovane infekcijom HIV-om

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Ostale bolesti izazvane bakterijama, virusima, gljivicama, protozoima, parazitima i drugim uzročnicima iz grupe zaraznih i parazit. bolesti, koje oštećuju funkciju; kliconoštvo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II Novotvorine

6. Zloćudne novotvorine

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Dobroćudne novotvorine:

a) koje svojom veličinom i lokalizacijom ne oštećuju funkciju

-

*

*

+

*

*

+

+

*

*

+

+

*

*

+

+

b) koje svojom veličinom i lokalizacijom oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

8. Ostale novotvorine koje svojom prognozom, veličinom i lokalizacijom oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III Bolesti krvi i krvotvornog sustava

9. Kongenitalne i dugotrajne anemije i poremećaji koagulacije

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

10. Stanja nakon splenektomije

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

11. Ostale bolesti krvi i krvotvornog sustava te poremećaji imunološkog sustava koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

IV Endokrine bolesti, prehrane i metabolizma

12. a) bolesti štitnjače koje zahtijevaju liječenje i ne ometaju funkciju

-

-

-

*

-

-

*

*

-

-

*

*

-

*

*

*

b) bolesti štitnjače koje zahtijevaju liječenje i ometaju funkciju

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

*

*

*

13. Šećerna bolest:

a) Insulin ovisna; neregulirana, sa ili bez komplik.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) blaga, regulirana, bez komplik. Insulin neovis.

-

-

-

*

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

+

c) blaga, bez potrebe liječenja, bez komplikacija

-

-

-

*

-

-

*

+

-

*

+

+

-

*

+

+

d) Insulin ovisna; regulirana, bez komplikacija

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

14. Ostale bolesti endokrinih žlijezda, prehrane i metabolizma koje oštećuju funkciju (disfunkcije hipofize, nadbubrežnih i spolnih žlijezda ...)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V Psihički poremećaji i poremećaji ponašanja

15. Organski psihički poremećaji, alkoholizam i druge ovisnosti:

a) organski i simptomatski psihički poremećaji (dulji i recidivirajući)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) alkoholizam, »problem-drinkers« i dr. ovisnosti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16. Psihoze (manifestne ili u remisiji)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17. Afektivni poremećaji:

a) bipolarni, afektivni poremećaji i češće depresivne epizode

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) neurotski (anksiozni, fobični, disocijativni i dr.), vezani uz stres (PTSP i komplikacije), somatoformni poremećaji (somatizacije, konverzivni i dr.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18. Poremećaj ličnosti (psihopatije i drugo), seksualne devijacije, border line struktura

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19. Emocionalno nestabilna ličnost; poremećaji prilagodbe; učestala reaktivna stanja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20. a) pokušaj suicida

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) namjerno samoozljeđivanje ili trovanje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21. Ostale psihičke bolesti, mentalna stanja i poremećaji koji trajno oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VI Bolesti živčanog sustava

22. Upalne, degenerativne, cerebrovaskularne, demijelinizirajuće, tumorozne i sistemne bolesti živčanog sustava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

23. Piramidne, ekstrapiramidne bolesti, paralize i paralitički sindromi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

24. Paroksizmalni poremećaji:

a) epilepsija i značajni poremećaji spavanja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) paroks. dizritm. ili fokalno promijenjen EEG

-

-

-

-

-

-

-

*

-

*

*

*

-

*

*

*

c) migrena (jače izražena, učestala)

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

25. Polineuropatije i bolesti perif. živč. sistema

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

26. Bolesti mioneuralne veze i mišića

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

27. Postkomocioni i postkontuzioni sindrom (posttraumatska encefalopatija i mijelopatija)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

28. Ostale bolesti živčanog sistema koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VII Bolesti oka i adneksa

29. Bolesti vjeđa, suznog aparata, spojnice, sklere, leće, rožnice i šarenice koje oštećuju funkc.

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

30. Bolesti žilnice i mrežnice koje oštećuju funkc.

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

*

31. Glaukom (kontroliran, reguliran)

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

32. Bolesti vidnog živca i putova

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

33. Poremećaj bulbomotorike:

a) uz očuvan prostorni vid i vidno polje

-

-

-

*

-

-

*

+

-

-

*

+

-

-

*

+

b) bez prostornog vida i uz oštećeno vidno polje

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

34. Ambliopia (vid lošiji od 0,7) na svakom oku

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

35. Refrakcione anomalije:

a) minimalno: naturalni vid: jedno oko 1, drugo 0,7; korigirano: jedno oko 1, drugo 0,9

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

b) minimalno: naturalni vid oba oka 0,7 ; korigirano: jedno oko 1, drugo 0,9

-

*

+

+

-

*

+

+

-

*

+

+

*

+

+

+

a) minimalno korigirani vid: jedno oko 1, drugo 0,7

-

-

-

+

-

-

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

36. Poremećaj u raspoznavanju boja:

a) protanomalija < 0,5 anomaloskopskih jedinica

-

-

*

+

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

*

+

b) deuteroanomalija > 5 anomaloskopskih jedinica

-

-

*

+

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

*

+

37. Ostale bolesti, stanja nakon ozljeda, operativnih zahvata i dr. anomalije koje uzrokuju funkcionalna i/ili estetska oštećenja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

VIII Bolesti uha i mastoida

38. Kronične upalne bolesti uha i mastoida, sa ili bez perforacije bubnjića

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

+

39. Kronične bolesti unutarnjeg uha; afekcija labirinta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

40. Skotomi u sluhu jednog ili oba uha i ostale zamjedbene provodne nagluhosti:

a) < 50 dB

-

-

-

*

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

b) > 50 dB

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

-

-

*

*

41. Ostale bolesti, stanja nakon ozljeda, operativnih zahvata i dr. anomalije koji uzrokuju funkcionalna i/ili estetska oštećenja

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

IX Bolesti cirkulacijskog sustava

42. Reumatska bolest:

a) preboljela groznica (>10g, bez oštećenja srca)

-

-

-

*

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

b) kronična reumatska bolest srca

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

-

-

*

*

43. Hipertenzivna bolest

a) blaga, oscilatorna, bez terapije

-

-

-

*

-

*

+

+

-

*

+

+

-

*

+

+

b) blaga, regulirana, bez posljedica

-

-

-

*

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

c) manifestna, sa ili bez posljedica, neregulirana

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

44. Hipotonija sa smetnjama

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

45. Bolesti srca:

a) ishemična (aktualna ili preboljela) sa poremećajem funkcije

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) ishemična (preboljela) bez poremećaja funkc.

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

c) plućna bolest srca

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

d) perikarditis (kronični, konstriktivni)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e) bolesti valvularnog aparata i drugih struktura srca, organski srčani šum

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

46. Poremećaji ritma i smetnje provođenja koji mogu dovesti do poremećaja funkcije (sinkope)

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

-

*

47. Bolesti i anomalije krvnih žila:

a) arterija, arteriola, kapilara sa porem. funkcije

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

b) cerebrovaskularne bolesti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

c) vena: proširenje bez izraženih čvorića

-

-

-

*

-

-

*

+

-

-

*

+

-

-

+

+

d) vena: izraziti varikoziteti sa znacima insuficij.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

e) tromboflebitis, flebotromboza – recidivirajući

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

f) hemoroidalna bolest jačeg stupnja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

48. Ostale bolesti, stanja i anomalije kardio-vaskularnog sustava koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X Bolesti dišnog sustava

49. Kronične i alergijske upale gornjeg dišnog sustava

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

*

*

*

50. Ostale bolesti i stanja gornjeg dišnog sustava:

a) polipoza nosa i veće devijacije septuma (s poremećajem funkcije)

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

+

b) kronične gnojne upale paranazalnih sinusa

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

*

+

+

c) laringo-faringealna suženja, bez obzira na etiologiju

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

+

d) kron. laringitisi (bez obzira na etiol), polipoze

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

+

+

51. Kron. i alergijske bolesti donjeg dišnog sust.:

a) bronhitis kronični (s opstruktivnim smetnjama ventilacije blažeg stupnja)

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

+

+

b) asthma, kron. opstruktivna bolest, emfizem

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

*

c) respiratorna insuficijencija bez obzira na etiologiju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

52. Ostale bolesti, stanja iza operacija i anomalije koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XI Bolesti probavnog sustava

A: Bolesti usne šupljine

53. Dentofacijalne anomalije sa estetskim i/ili funkcionalnim oštećenjem (progenija, protruzija, otvoreni zagriz)

-

-

-

*

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

54. Kron. gingivitis i paradentoze težeg stupnja

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

+

+

55. Defekti zubala:

a) nedostatak 5 ili više zuba u nizu ili ukupno 10 zuba

-

-

-

+

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

b) nedostatak (nenadomješten) prednjih zuba (gornje ili donje čeljusti) sa estetskim defektom

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

c) sve parcijalne ili totalne proteze (mobilne)

-

-

-

+

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

56. Ostale bolesti, stanja i anomalije koje imaju funkcionalna ili estetska oštećenja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B: Bolesti probavnog sustava

57. Bolesti jednjaka:

a) varikoziteti

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

b) refluks ezofagitis sa smetnjama

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

-

*

*

+

58. Peptička bolest želuca ili duodenuma

-

-

-

-

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

59. Stanja nakon operativnih zahvata: resekcije želuca ili dr. anastomoza

-

-

-

-

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

60. Bolesti crijeva:

a) upalne bolesti tankog i debelog crijeva; ulcerozni kolitis, M. Crohn

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

+

b) iritabilno crijevo

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

*

*

+

c) divertikuloza

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

+

-

*

*

+

d) fisure i fistule anusa i rektuma, prolaps

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

61. a) Sve vrste unutarnjih hernija

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

*

b) Sve vrste vanjskih hernija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

62. Bolesti jetre, žučnjaka i gušterače:

a) kron. hepatitis bilo koje etiologije i ciroza

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

b) ciste i kron. upale jetre i gušterače

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

c) kalkuloza i opstrukcija žučnjaka i vodova

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

d) stanje iza kolecistektomije bez funkc. poslj.

-

-

-

*

-

-

*

+

-

*

+

+

-

+

+

+

63. Malapsorpcioni sindrom

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

64. Ostale bolesti, stanja i anomalije probavnog sustava koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XII Bolesti kože i potkožnog tkiva

65. Kronične upalne, alergijske i gnojne bolesti kože, ekcemi, pilonidalna cista

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

66. Izražena diseboreja (osobito lica – kozmetski)

-

-

-

-

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

67. Psoriaza i lupus eritematodes:

a) lakši oblik, minimalne promjene, bez komplik.

-

-

-

*

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

+

+

b) teži oblik, generalizirana, s komplik. – sistemni

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

68. Sklerodermija, ihtioza

-

-

-

-

-

-

*

+

-

*

*

+

-

*

*

+

69. Bolesti, stanja i anomalije koji su uočljivi:

a) sve tetoaže na uočljivim mjestima i veće mtetoaže (> 10 cm), tetoaže asocijalnog sadržaja

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

b) veće pigmentacije, depigmentacije i ožiljci na vidljivim mjestima

-

-

-

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

c) bolesti i stanja adneksa koji uzrokuju estetsko ili funkcionalno oštećenje

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

70. Ostale bolesti, stanja i anomalije koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XIII Bolesti mišićno-koštanog sustava i veziva

71. Urođeni ili stečeni nedostaci ili deformiteti mišićno-koštanog sust. i veziva koji ošteć. funkc.:

a) skolioze (lakše, < 20 stupnjeva)

-

-

-

*

-

*

*

*

-

*

*

+

-

*

+

+

b) kifoze i lordoze (srednje teške ili fiksirane)

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

+

-

*

+

+

c) kontrakture zglobova koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

-

-

*

+

d) deformiteti koji oštećuju funkciju: prsti, šake, stopala (ped. plani, transversoplani IV st.; rigidno stopalo; halux valgus), udovi, prsni koš, zdjelica

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

+

e) nedostatak prstiju, šake, stopala, udova koji oštećuje funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

f) skraćenje noge < 2 cm

-

-

*

*

-

*

*

+

-

*

*

+

-

*

*

+

72. Kronične upalne bolesti mišićno-koštanog sustava (RA, psoriaza, giht, spondyl .ankylos. osteomyelitis ...)

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

73. Artroze i pseudoartroze koje oštećuju funkc.

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

74. Dorzopatije koje oštećuju funkciju:

a) osteohondroza kralješnice; spondilopatije; bolesti iv diska, teža radikulopatija

-

-

-

-

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

+

b) spondilolisteza i dr. instabiliteti kralješnice

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

+

c) prijelazni LS kralješak s mikrodiskom i artikulacijom s poprečnim nastavkom

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

+

-

-

*

+

75. Bolesti i stanja koljena koji oštećuju funkciju:

a) ozljeda ili op. odstranjen meniskus koljena

-

-

-

*

-

*

*

*

-

*

*

*

-

*

*

*

b) ruptura ligamenata koljena; labavo, nestabilno koljeno

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

*

76. Osteopatije i hondropatije koje ošteć. funkc.

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

*

*

+

77. Ostale bolesti, stanja i anomalije mišićno-koštanog sustava i veziva koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XIV Bolesti genito-urinarnog sustava

A. Bolesti urinarnog sustava

78. Sve prirođene i stečene anomalije bez poremećaja funkcije

-

-

-

*

-

-

*

*

-

-

*

+

-

-

+

+

79. Sve kron. upale genito-urinarnog sustava

-

-

-

-

-

-

*

*

-

*

*

*

-

*

*

+

80. Sva oštećenja funkcije bubrega, bez obzira na etiologiju

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

*

81. Kalkuloza urinarnog sustava

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

+

B. Bolesti genitalnog sustava

82. Sve kron. upale genitalnih organa (oba spola)

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

-

-

+

+

83. Endometrioza; menometroragije

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

+

+

84. Kronične upalne bolesti dojki, mastopatije sa smetnjama

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

+

+

85. Ostale bolesti, stanja i anomalije genito-urinarnog sustava koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

XV Ostale bolesti i stanja

86. Sve prirođene malformacije, deformiteti te kromosomske, genske i poligemske aberacije koje uzrokuju estetska i/ili funkc. oštećenja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87. Simptomi i znakovi:

a) nevoljni pokreti: tikovi; jači tremor

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

*

-

-

*

*

b) ispadi senzibiliteta (osjet, okus, miris)

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

+

c) poremećaj govora i glasa

-

-

-

-

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

+

d) posljedice ozljeda, otrovanja i drugih djelovanja koje oštećuju funkciju

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

e) osobe s potencijalnom opasnošću za zdravlje prema anamnezi i čimbenicima koji utječu na zdravstveno stanje

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

-

*

-

-

*

+

f) nenormalni laboratorijski nalazi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*

*

XVI Kriteriji za psihologijsku obradu

88. Opća intelektualna razvijenost (< - 1 SD):

-

-

-

-

a) test koji mjeri generalni i specifične: spacijalni, verbalni, perceptivni i numerički faktor; kat: A, B i D-SSS (kriterij: min.-1 SD)

x

x


x

b) test koji mjeri generalni i specifične: verbalni, numerički i faktor logičkog rezoniranja; kategorije: A, C i D – VŠS/VSS (kriterij: min. -1 SD)

x


x

x

c) test koji mjeri generalni i najmanje dva specifična faktora navedena u točki 88.a) i b) (kriterij: min.-1 SD)

*

*

*

*

89. Posebne sposobnosti (spec. poslovi) < 0 SD:

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-


-

-

-


a) test koji mjeri mehanički faktor

x

*

*

*

b) test koji mjeri spacijalni faktor

x

*

*

*

*

*

*


*

*

*


*

*

*


c) test koji mjeri perceptivni faktor

x

*

*

*

*

*

*


*

*

*


*

*

*


d) test koji mjeri okulomotornu koordinaciju (kriterij: minimalno prosječni rezultat)

x

*

*

*

*

*

*


*

*

*


*

*

*


90. Struktura ličnosti (poremećaji koji su izvan kriterija normalne populacije, predstavljaju kontraindikaciju i služe kao indikator za psihijatrijsko ispitivanje i obradu)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) multifazični upitnici

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

b) monofazični upitnici

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

c) grafomotorni testovi

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

d) projektivni testovi

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*PRILOG 2


PRILOG 3

                       POTVRDA IZABRANOG LIJEČNIKA

Potvrđujem da ____________________ rođen/a ____________
                               (ime i prezime)

s prebivalištem u _____________________________________

1. NE BOLUJE OD KRONIČNIH I PSIHIČKIH BOLESTI

2. IMA POTVRĐENE SLJEDEĆE KRONIČNE I PSIHIČKE BOLESTI:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. UZIMA POVREMENO ILI STALNO SLJEDEĆE LIJEKOVE:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

PUNA ADRESA ORDINACIJE I TELEFON:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

                                                                 __________________________
                                                                     (žig i potpis doktora medicine)

                                                     MP


PRILOG 4

                                                    NAZIV USTANOVE

                                           _______________________________

                                                                   Redni broj: __________________

                                                                   Datum pregleda: ______________


                                              IZVJEŠĆE
                O IZVRŠENOM SISTEMATSKOM PREGLEDU
                                    DJELATNIKA MUP-a

Ime (ime oca) prezime: ________________________________

MUP/PU: __________________________________________

Datum rođenja: ________ OIB:
PREGLED: 1. redovni sistematski              KATEGORIJA: A B C D

                   2. izvanredni (zaokružiti)

                   (zaokružiti)

DIJAGNOZA (šifrom MKB)

MJERILO PRAVILNIKA

MIŠLJENJE:

1. SPOSOBAN OBAVLJATI POSLOVE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

2. SPOSOBAN OBAVLJATI POSLOVE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

UZ OGRANIČENJE : _________________________________________

___________________________________________________________

3. POTREBAN PONOVNI PREGLED PO ZAVRŠETKU LIJEČENJA

4. POTREBNO PROVOĐENJE POSTUPKA ZA OCJENU ZDRAVSTVENE
SPOSOBNOSTI ZA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

NAPOMENA:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Datum: ______________________


         
                ČLANOVI ZDRAVSTVENE KOMISIJE

                1. __________________________

                2. __________________________

                3. __________________________

                4. __________________________

                5. __________________________


                                             M.P.

DOSTAVITI:

1. PREGLEDANIKU

2. MUP/PU

3. IZABRANOM LIJEČNIKU

4. DOMU ZDRAVLJA

113 12.10.2012 Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama 113 12.10.2012 Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama 113 12.10.2012 Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama 113 12.10.2012 Pravilnik o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te o sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama