Pravilnik o sadržaju izjave osobe koja se prima u policiju i sadržaju podataka koje te osobe dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova

NN 113/2012 (12.10.2012.), Pravilnik o sadržaju izjave osobe koja se prima u policiju i sadržaju podataka koje te osobe dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2443

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj 34/2011), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU IZJAVE OSOBE KOJA SE PRIMA U POLICIJU I SADRŽAJU PODATAKA KOJE TE OSOBE DOSTAVLJAJU MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se sadržaj izjave osobe koja se prima u policiju te podaci i način dostave podataka policijskih službenika Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. IZJAVA

Članak 3.

Osoba koja se prima u policiju dužna je potpisati Izjavu o pravima i obvezama policijskog službenika (u daljnjem tekstu: Izjava).

Izjava se potpisuje prilikom preuzimanja rješenja o prijamu u policiju u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za upravljanje ljudskim potencijalima Ministarstva u sjedištu odnosno u policijskoj upravi.

Potpisana Izjava uložit će se u osobni očevidnik osobe koja se prima u policiju.

Članak 4.

Izjava sadrži prava i obveze koje proizlaze iz radnopravnog statusa policijskog službenika sukladno odredbama Zakona o policiji.

Oblik i sadržaj Izjave u prilogu je ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

III. OSOBNI PODACI

Članak 5.

Osoba koja se prima u policiju dužna je dati osobne podatke o sebi i članovima obitelji koji su nužni za potrebe reguliranja prava s osnove mirovinskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, podatke koji su nužni za reguliranje prava i obveza s osnove isplate plaće te materijalnih prava zaposlenika uređenih Zakonom o državnim službenicima i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.

Osoba koja se prima u policiju, dužna je dati podatke iz stavka 1. ovoga članka u ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za upravljanje ljudskim potencijalima Ministarstva u sjedištu odnosno u policijskoj upravi te pisanim putem izvijestiti o svakoj promjeni tih podataka.

Članak 6.

Osoba koja se prima u policiju dužna je priložiti isprave ili preslike isprava kojima dokazuje vjerodostojnost podataka iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Podaci iz priloženih isprava ili preslika isprava smiju se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni.

Članak 7.

Podaci iz članka 5. ovoga Pravilnika unose se u informacijski sustav Ministarstva u roku od 60 dana od dana prijama u policiju.

Uneseni podaci iz stavka 1. ovoga članka smiju se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni.

Službenici ustrojstvene jedinice nadležne za upravljanje ljudskim potencijalima u sjedištu Ministarstva imaju pravo uvida i ažuriranja podataka iz članka 5. ovoga Pravilnika za sve ustrojstvene jedinice Ministarstva, a službenici ustrojstvenih jedinica nadležnih za upravljanje ljudskim potencijalima u policijskim upravama samo za policijske uprave.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-64221/2012.

Zagreb, 4. listopada 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG 1.

Na temelju članka 27. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj 34/11) _______________ daje sljedeću
                                                                                                                 (ime i prezime)

IZJAVU

Obvezujem se poslove obavljati u skladu sa zakonom, drugim propisima i pravilima struke te poštivati odredbe Etičkog kodeksa policijskih službenika.

Poštovat ću dostojanstvo, ugled i čast svake osobe kao i druga temeljna prava i slobode čovjeka te ću se i izvan službe ponašati tako da ne štetim ugledu službe.

Podatke koje sam saznao u obavljanju posla ili povodom obavljanja posla obvezujem se čuvati i upoznat sam da odavanje takvih podataka predstavlja težu povredu službene dužnosti.

Svjestan sam zabrane obavljanja samostalne gospodarske ili profesionalne djelatnosti kao i zabrane obavljanja poslova ili pružanja usluga pravnoj ili fizičkoj osobi, osim pod uvjetima propisanim Zakonom o policiji.

Upoznat sam s pravom na profesionalni razvoj u policijskoj službi, pravom na informacije o slobodnim radnim mjestima i mogućnostima policijskog obrazovanja te pravom na sindikalno organiziranje.

Nisam član niti jedne političke stranke i upoznat sam sa zabranom političkog djelovanja u Ministarstvu, kao i zabranom kandidiranja na državnim i lokalnim izborima.

Upoznat sam sa dužnosti izvršavanja naloga čelnika tijela i nadređenih službenika te da ovlasti i odgovornosti u službi ovog Ministarstva odgovaraju propisanom hijerarhijskom redu.

Svoje dužnosti predviđene opisom poslova radnog mjesta obavljat ću ispravno, na vrijeme, savjesno, stručno, ne koristeći ih radi osobnog probitka, u skladu s načelom javnosti, poštujući pri tome ustavni i pravni poredak Republike Hrvatske.

_______________________                             ___________________
       (mjesto i datum)                                                      (vlastoručni potpis)

113 12.10.2012 Pravilnik o sadržaju izjave osobe koja se prima u policiju i sadržaju podataka koje te osobe dostavljaju Ministarstvu unutarnjih poslova