Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika

NN 113/2012 (12.10.2012.), Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2444

Na temelju članka 83. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OCJENJIVANJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak, kriteriji za ocjenjivanje rada policijskih službenika te način ocjenjivanja i evidentiranja ocjena policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstva).

Članak 2.

(1) Ocjenjivanje rada policijskih službenika provodi se svake godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Policijski službenici moraju se ocijeniti najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

(3) Ne ocjenjuju se policijski službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od 6 mjeseci, bez obzira na razloge.

Članak 3.

Svrha ocjenjivanja je usmjeravanje policijskih službenika na kvalitetno i učinkovito obavljanje službenih zadaća sukladno propisima i pravilima struke, poticanje na osobno ponašanje u skladu s odredbama Etičkog kodeksa policijskih službenika te utvrđivanje njihovog doprinosa u obavljanju poslova kao kriterija za donošenje odluke o njihovom napredovanju, nagrađivanju, školovanju, upućivanju na rad u inozemstvo i donošenju drugih odluka o njihovom radnopravnom statusu.

Članak 4.

Ocjenjivanje policijskih službenika temelj je:

– razvoja karijera policijskih službenika,

– promicanja profesionalnih vrijednosti u obavljanju policijske službe,

– poboljšanja radne uspješnosti policijskih službenika,

– osiguranja poticajnog sustava nagrađivanja policijskih službenika,

– kadrovskog planiranja,

– usklađivanja potreba i planova obrazovanja i usavršavanja policijskih službenika.

Definiranje godišnje ocjene

Članak 5.

(1) Policijski službenik ocjenjuje se ocjenom »DOBAR« ako su učinkovitost ispunjavanja postavljenih ciljeva, stupanj znanja i vještina, razumijevanje i pridržavanje propisa, prijedlozi koje daje za unaprjeđenje rada te komunikacijske vještine očekivane razine, ako radi uglavnom samostalno uz minimalan nadzor i rutinsko usmjeravanje. Pristupa ekipnom radu i produktivan je u ostvarivanju zajedničkih ciljeva tima, iskazuje očekivani interes za izvršavanje zadaća, uglavnom se pridržava načela Etičkog kodeksa policijskih službenika u odnosu prema strankama, nadređenima, suradnicima i onima kojima rukovodi, profesionalno je motiviran i stručno se usavršava.

U radnom okruženju očekivano potiče ostvarivanje organizacijskih uspjeha i međusobno uvažavanje, primjereno sudjeluje u poboljšanju i promjenama sukladno strateškim ciljevima.

(2) Policijski službenik može biti ocijenjen višom ocjenom od ocjene iz stavka 1.ovoga članka, i to:

a) ocjenom »USPJEŠAN« ako su učinkovitost ispunjavanja postavljenih ciljeva, stupanj znanja i vještina, razumijevanje i primjena propisa, samostalnost u radu, prijedlozi koje daje za unaprjeđenje rada te komunikacijske vještine više od očekivanog. U ekipnom radu uspješno se snalazi u ostvarivanju zajedničkih ciljeva tima, iskazuje viši nivo zainteresiranosti za izvršavanje zadaća, pridržava se načela Etičkog kodeksa policijskih službenika u odnosu prema strankama, nadređenima, suradnicima i onima kojima rukovodi, ima visoku profesionalnu motivaciju, redovito se profesionalno i osobno usavršava.

U radnom okruženju suradničkog je ponašanja i osobnim primjerom potiče ostvarivanja pojedinačnih i zajedničkih organizacijskih uspjeha, potiče međusobno uvažavanje i traženje rješenja u radnoj sredini u slučaju konflikata, aktivno sudjeluje u provedbi reformi sukladno strateškim ciljevima.

b) ocjenom »NAROČITO USPJEŠAN« ako su učinkovitost ispunjavanja postavljenih ciljeva, stupanj znanja i vještina, razumijevanje i primjena propisa, samostalnost u radu, prijedlozi koje daje za unaprjeđenje rada te komunikacijske vještine visoke razine. Kao dio tima iznimno uspješno se snalazi u ostvarivanju zajedničkih ciljeva, kontinuirano je zainteresiran za izvršavanje zadaća, dosljedno se pridržava načela Etičkog kodeksa policijskih službenika u odnosu prema strankama, nadređenima, suradnicima i onima kojima rukovodi, iznimne je profesionalne motivacije, stalno se samoinicijativno ili zbog učinkovitijeg odrađivanja poslova radnog mjesta profesionalno i osobno usavršava i nesebično prenosi svoja znanja drugim policijskim službenicima. Ima ugled stručnog autoriteta.

U radnom okruženju suradničkog je ponašanja u svrhu poticanja i ostvarivanja pojedinačnih i zajedničkih organizacijskih uspjeha, potiče međusobno uvažavanje i traženje rješenja u radnoj sredini u slučaju konflikata, usmjerava provedbu reformi i aktivno sudjeluje u izgradnji poboljšanih sustava i stvaranju zakonodavnih okvira sukladno strateškim ciljevima.

(3) Policijski službenik može biti ocijenjen nižom ocjenom od ocjene iz stavka 1.ovoga članka i to:

a) ocjenom »ZADOVOLJAVA« ako su učinkovitost ispunjavanja postavljenih ciljeva, stupanj znanja i vještina, razumijevanje i pridržavanje propisa, prijedlozi koje daje za unaprjeđenje rada te komunikacijske vještine ispod očekivane razine. Radi uz nadzor i usmjeravanje. Pristupa ekipnom radu radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, iskazuje nisku razinu profesionalnih interesa i radne motivacije, djelomično se pridržava načela Etičkog kodeksa policijskih službenika u odnosu prema strankama, nadređenima, suradnicima i onima kojima rukovodi, povremeno se stručno usavršava.

U radnom okruženju povremeno potiče ostvarivanje organizacijskih uspjeha i međusobnog uvažavanja, manje od očekivanog sudjeluje u poboljšanju i promjenama sukladno strateškim ciljevima.

b) ocjenom »NE ZADOVOLJAVA« ako učinkovitost ispunjavanja postavljenih ciljeva, stupanj znanja i vještina, razumijevanje i pridržavanje propisa, te komunikacijske vještine ne zadovoljavaju potrebe radnog mjesta, ne daje prijedloge i ne pokazuje inicijativu, radi uz učestalo upozoravanje, usmjeravanje i nadzor. Ne doprinosi ostvarivanju zajedničkih ciljeva tima, ne pridržava se načela Etičkog kodeksa policijskih službenika u odnosu prema strankama, nadređenima, suradnicima i onima kojima rukovodi, nezainteresiran je za stručno usavršavanje.

U radnom okruženju pasivan je i ne zadovoljava u provedbi planova i aktivnosti kojima se postižu organizacijski i strateški ciljevi.

KRITERIJI OCJENJIVANJA

Članak 6.

(1) Rad policijskog službenika ocjenjuju se na temelju općih i posebnih kriterija ocjenjivanja, iznimno i dodatnih kriterija te kriterija ponašanja policijskog službenika i poštivanja službene dužnosti. Kod rukovodećeg policijskog službenika ocjenjuju se i njegove rukovodne kompetencije.

(2) Opći kriteriji ocjenjivanja su kriteriji koji se primjenjuju na sve policijske službenike neovisno o radnom mjestu na koje su raspoređeni.

(3) Posebni kriteriji ocjenjivanja su kriteriji koji se primjenjuju ovisno o poslovima na koje je policijski službenik raspoređen.

(4) Primjena posebnih znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova pojedinih radnih mjesta može se ocjenjivati po potrebi i primjenom dodatnih kriterija ako se ne mogu ocijeniti primjenom ostalih kriterija utvrđenih ovim Pravilnikom.

(5) Osobno ponašanje policijskog službenika i poštivanje službene dužnosti uzima se u obzir pri odlučivanju o ocjeni policijskog službenika na način, odnosno prema kriterijima koji se primjenjuju na sve policijske službenika, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(6) Ako zbog posebnosti radnog mjesta koje policijski službenik obavlja njegov rad nije moguće ocijeniti po svim kriterijima propisanim odredbama ovoga Pravilnika, policijski službenik neće biti ocijenjen po tim kriterijima.

Opći kriteriji

Članak 7.

Imajući u vidu opseg planiranih i neplaniranih poslova policijskog službenika tijekom praćenog razdoblja, rezultati rada svakog policijskog službenika ocjenjuju se primjenom sljedećih općih kriterija:

1. djelotvornost u obavljanju poslova,

2. točnost, preciznost i pouzdanost u obavljanju poslova,

3. pridržavanje rokova u izvršavanju poslova,

4. učinkovitost u obavljanju poslova.

Posebni kriteriji

Članak 8.

Ovisno o poslovima radnog mjesta na koje je policijski službenik raspoređen, rezultati rada policijskog službenika ocjenjuju se primjenom sljedećih posebnih kriterija:

1. stupanj inovativnosti i kreativnosti,

2. pismeno i usmeno izražavanje, komunikacijske vještine,

3. sklonost timskom radu.

Kompetencije za rukovodeće policijske službenike

Članak 9.

Rad rukovodećih policijskih službenika ocjenjuje se na temelju kriterija iz članka 7. i 8. ovoga Pravilnika i ocjenom sljedećih kompetencija:

1. organizacija i koordinacija obavljanja poslova,

2. donošenje odluka za koje je ovlašten,

3. motiviranje službenika,

4. rješavanje konflikata,

5. praćenje rada i davanja uputa za rad službenicima,

6. implementacija strateških ciljeva (ako je rukovodeći policijski službenik odgovoran za ispunjavanje ciljeva).

Osobno ponašanje i poštivanje službene dužnosti

Članak 10.

(1) Osobno ponašanje svih policijskih službenika ocjenjuje se primjenom sljedećih kriterija:

1. odnos prema radu (motivacija),

2. odnos prema građanima,

3. odnos prema nadređenima,

4. odnos prema suradnicima,

5. poštivanje radnog vremena,

6. zainteresiranost za pohađanje programa izobrazbe i odnos prema izobrazbi.

(2) Osobno ponašanje rukovodećih policijskih službenika ocjenjuje se primjenom kriterija iz stavka 1. ovoga članka i primjenom sljedećeg kriterija:

1. odnos prema službenicima kojima je nadređen.

POSTUPAK OCJENJIVANJA

Članak 11.

(1) Policijskog službenika ocjenjuje se na temelju iskazane radne učinkovitosti, uspoređivanjem opsega, kvalitete i rokova izvršenja poslova s opisom poslova njegovog radnog mjesta, uzimajući u obzir poštivanje službene dužnosti i osobno ponašanje policijskog službenika tijekom kalendarske godine.

(2) Prijedlog ocjene daje neposredno nadređeni rukovoditelj na Obrascu za ocjenjivanje, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(3) Obrazac za ocjenjivanje sastoji se o sljedećih elemenata:

I Opći podaci o policijskom službeniku

II Prikaz planiranih poslova i radnih zadataka

III Prikaz neplaniranih poslova i radnih zadataka

IV Periodična kontrola

V Prijedlog ocjene

VI Primjedbe na predloženu ocjenu

VII Prijedlog ocjene policijskog službenika

VIII Konačni prijedlog ocjene rukovoditelja ustrojstvene jedinice.

(4) Policijski službenik ima pravo tražiti da se pri davanju prijedloga ocjene uzmu u obzir i ostali poslovi koje je obavljao tijekom kalendarske godine. Policijski službenik dužan je priložiti odgovarajući dokaz o poslovima koje je obavljao.

(5) Neposredno nadređeni rukovoditelj uzet će u obzir poslove iz stavka 4. ovoga članka ako bitno utječu na prijedlog ocjene te ako su povezani s radnim mjestom na koje je policijski službenik raspoređen, odnosno upravnim područjem iz djelokruga ustrojstvene jedinice ili su bitno utjecali na obavljanje redovnih poslova policijskog službenika.

(6) Neposredno nadređeni rukovoditelj daje na uvid policijskom službeniku Obrazac sa prijedlogom ocjene. Ako policijski službenik nije zadovoljan predloženom ocjenom, ima pravo dati primjedbu neposredno nadređenom rukovoditelju u roku tri dana od dana kada mu je omogućen uvid u Obrazac sa prijedlogom ocjene.

(7) Na zahtjev policijskog službenika, neposredno nadređeni rukovoditelj u obavezi je uručiti policijskom službeniku presliku Obrasca za ocjenjivanje s prijedlogom ocjene.

(8) Prijedlog ocjene dostavlja se nadređenom rukovoditelju ustrojstvene jedinice koji daje pisano mišljenje o prijedlogu ocjene, a ako se ne slaže s prijedlogom ocjene, navest će razloge za to i predložiti konačnu ocjenu policijskog službenika.

(9) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako je policijski službenik tijekom kalendarske godine premješten iz jedne ustrojstvene jedinice Ministarstva u drugu ili u drugo državno tijelo, prijedlog ocjene daje se za razdoblje u kojem je policijski službenik radio u pojedinoj ustrojstvenoj jedinici.

(10) U postupku ocjenjivanja ustrojstvena jedinica nadležna za ljudske potencijale dužna je pružati odgovarajuću stručnu pomoć službenicima koji sudjeluju u postupku ocjenjivanja.

(11) Ako je neposredno nadređeni rukovoditelj ujedno i nadređeni rukovoditelj policijskom službeniku kojeg se ocjenjuje, prijedlog ocjene daje neposredno nadređeni rukovoditelj odnosno nadređeni rukovoditelj, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Premještaj policijskog službenika

Članak 12.

(1) Ako se policijski službenik tijekom kalendarske godine premješta iz jedne u drugu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva ili u drugo državno tijelo, prijedlog ocjene daje neposredno nadređeni rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je proveo na radu više od šest mjeseci.

(2) Ako je policijski službenik jednako dugo radio u dvije ili više ustrojstvenih jedinica Ministarstva, prijedlog ocjene daje neposredno nadređeni rukovoditelj ustrojstvene jedinice Ministarstva u kojoj je radio na kraju kalendarske godine za koju se ocjenjuje.

(3) Obrazac za ocjenjivanje s prijedlogom ocjene za praćeno razdoblje te primjedbe iz članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika dostavljaju se neposredno nadređenom rukovoditelju ustrojstvene jedinice u koju se policijski službenik premješta.

Promjena neposredno nadređenog rukovoditelja

Članak 13.

(1) Ako se neposredno nadređenog rukovoditelja, tijekom kalendarske godine, premješta u drugu ustrojstvenu jedinicu ili mu prestaje služba u Ministarstvu, dužan je predložiti ocjene za policijske službenike kojima je bio nadređen.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka prijedlog ocjene za praćeno razdoblje neposredno nadređeni rukovoditelj dužan je dostaviti rukovoditelju ustrojstvene jedinice najkasnije do dana premještaja ili prestanka rada.

(3) Ako neposredno nadređeni rukovoditelj iz stavka 1. ovoga članka prije premještaja ili prestanka rada u Ministarstvu ne predloži ocjene navedena okolnost uzet će se u obzir kod njegovog ocjenjivanja.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka prijedlog ocjena policijskih službenika predložit će hijerarhijski više nadređeni rukovoditelj.

(5) Odredbe stavka 3. i 4. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju u slučaju ako neposredno nadređeni rukovoditelj odbije predložiti ocjenu ili ne predloži ocjenu policijskog službenika u propisanom roku.

Praćenje rada, ponašanja i poštivanja službene dužnosti

Članak 14.

(1) Neposredno nadređeni rukovoditelj tijekom kalendarske godine dužan je kontinuirano pratiti rad i postupanje policijskog službenika, poticati na kvalitetno i učinkovito obavljanje službenih zadaća, poštivanje služene dužnosti i primjereno ponašanje te ukazivati na propuste i nepravilnosti.

(2) O primjedbama na rad i postupanje policijskog službenika, te ukazanim propustima i nepravilnostima iz stavka 1. ovoga članka neposredno nadređeni rukovoditelj vodi spis, a primjedbe te propuste i nepravilnosti koje bitno utječu na ocjenu unosi u točku IV. Obrasca za ocjenjivanje.

Obavljanje neplaniranih poslova

Članak 15.

(1) Ako je policijski službenik obavljao neplanirane poslove u ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen, ocjenu kvalitete obavljenog posla daje neposredno nadređeni rukovoditelj.

(2) Ako je policijski službenik obavljao neplanirane poslove u drugoj ustrojstvenoj jedinici, neposredno nadređeni rukovoditelj u ustrojstvenoj jedinici u kojoj je policijski službenik obavljao te poslove dostavlja ispunjeni Obrazac za ocjenjivanje neposredno nadređenom rukovoditelju koji daje prijedlog ocjene.

(3) U točku III Obrasca za ocjenjivanje obavezno se navodi razdoblje u kojem je policijski službenik obavljao neplanirane poslove, naznaka neplaniranih poslova, stupanj složenosti tih poslova i ocjena kvalitete obavljenog posla.

(4) Obrazac za ocjenjivanje dostavlja se po završetku obavljanja poslova, a najkasnije do 10. siječnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu.

(5) Ocjena kvalitete obavljanja neplaniranih poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka uzet će se u obzir pri predlaganju ocjene ako su neplanirani poslovi bitno utjecali na obavljanje redovnih poslova.

Ocjenjivanje policijskih časnika za vezu i sindikalnih povjerenika

Članak 16.

(1) Prijedlog ocjene i konačnu ocjenu za policijske časnike za vezu i policijske časnike za vezu koji su sekondirani pri međunarodnim organizacijama daje rukovoditelj Službe za mirovne misije i policijske časnike za vezu.

(2) Za sindikalne povjerenike kojima na temelju rješenja Ministarstva pripada naknada plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti za puno radno vrijeme, godišnja ocjena utvrđuje se na temelju prosjeka ocjena kojima je ocijenjen u zadnje tri godine prije nego mu je utvrđena naknada plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti za puno radno vrijeme.

FAZE OCJENJIVANJA

Članak 17.

(1) U I fazi ocjenjivanja koja sadrži planiranje poslova i radnih zadataka koje policijski službenik mora obaviti tijekom godine, neposredno nadređeni rukovoditelj u razgovoru s policijskim službenikom, utvrđuje prioritete, opseg, ciljeve te rokove izvršenja poslova njegovog radnog mjesta kao i poslova koji nisu u opisu njegovog radnog mjesta.

(2) U II fazi ocjenjivanja koja sadrži periodičnu kontrolu ostvarivanja planiranih poslova i radnih zadataka te prikaz neplaniranih poslova, neposredno nadređeni rukovoditelj i policijski službenik obavljaju pregled onoga što je do tada ostvareno, uspoređuju postavljene i ostvarene radne zadatke te po potrebi modificiraju plan poslova i radnih zadataka iz stavka 1. ovoga članka prikazom izvršenih neplaniranih poslova i radnih zadataka.

(3) U III fazi ocjenjivanja koja sadrži prijedlog ocjene policijskog službenika, donosi se konačni prijedlog ocjene policijskog službenika imajući u vidu postavljene te ostvarene ciljeve iz I i II faze ocjenjivanja.

(4) Postupak iz II faze ocjenjivanja provodi se najmanje tri puta godišnje.

(5) Ocjena rada policijskog službenika izražava se na dvije decimale i predstavlja zbroj ocjena dobivenih zbrajanjem ocjena svakog od kriterija za ocjenjivanje podijeljenog s brojem izvršenih periodičnih kontrola, a ukupna ocjena predstavlja zbroj svih ocjena podijeljenih s brojem kriterija po kojima je policijski službenik ocjenjivan prema rasponu ocjena utvrđenih u točki V Obrasca za ocjenjivanje.

(6) Policijski službenik ne može biti ocijenjen ocjenom »uspješan« ili »naročito uspješan« ako su mu tijekom kalendarske godine više puta upućivana pisana upozorenja zbog nepoštivanja službene dužnosti koja bitno utječu na ocjenu ili je odlukom nadležnog tijela proglašen odgovornim za povredu službene dužnosti.

(7) Neposredno nadređeni rukovoditelj koji predlaže ocijeniti policijskog službenika ocjenom »ne zadovoljava« u obavezi je uz prijedlog godišnje ocjene priložiti pisano upozorenje policijskom službenika na mogućnost dobivanja negativne ocjene.

Donošenje konačnog prijedloga ocjene

Članak 18.

(1) Neposredno nadređeni rukovoditelj dostavlja prijedlog ocjene na Obrascu za ocjenjivanje rukovoditelju ustrojstvene jedinice, nakon upoznavanja policijskog službenika s prijedlogom ocjene odnosno nakon razmatranja primjedbi iz članka 11. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Rukovoditelj ustrojstvene jedinice iz stavka 1. ovoga članka razmatra prijedlog ocjene te donosi konačni prijedlog ocjene za policijskog službenika.

Rješenje o godišnjoj ocjeni

Članak 19.

(1) Godišnja ocjena policijskog službenika dostavlja se, putem službe nadležne za upravljanje ljudskim potencijalima, čelniku tijela ili osobi kojoj je u nadležnosti donošenje rješenja o ocjeni policijskog službenika, najkasnije do 31. siječnja tekuće kalendarske godine za prethodnu godinu.

(2) O godišnjoj ocjeni policijskog službenika službena osoba iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje u tri primjerka, najkasnije do 28. veljače za prethodnu kalendarsku godinu.

(3) Jedan primjerak rješenja dostavlja se policijskom službeniku koji se ocjenjuje, drugi u osobni očevidnik sa Obrascem za ocjenjivanje, a treći se odlaže u arhivu.

(4) Policijski službenik koji nije zadovoljan godišnjom ocjenom može protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od primitka rješenja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku ocjenjivanja i evidentiranja ocjena policijskog službenika (»Narodne novine«, br. 34/02).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Broj: 511-01-152-61592/2011.

Zagreb, 5. listopada 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.


OBRAZAC
za ocjenjivanje policijskog službenika


113 12.10.2012 Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika 113 12.10.2012 Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika