Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova

NN 113/2012 (12.10.2012.), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2445

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine« br. 34/2011), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA U SLUČAJU GUBITKA ŽIVOTA ILI OZLJEDE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA TE OSOBE KOJA JE PRUŽILA POMOĆ POLICIJSKOM SLUŽBENIKU U OBAVLJANJU POLICIJSKIH POSLOVA

1. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način ostvarivanja prava u slučaju gubitka života policijskog službenika u obavljanju ili povodom obavljanja policijskih poslova te ostvarivanja prava policijskog službenika kojem je, zbog ozljede koja je nastupila u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja tih poslova, u zakonom propisanom postupku utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 80% i koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu.

Ovim Pravilnikom propisuje se i način ostvarivanja prava osobe koja pruži pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova i tim povodom izgubi život ili bude ozlijeđena, razboli se ili je spriječena za rad odnosno, način ostvarivanja prava njezine obitelji.

2. POSTUPAK U SLUČAJU GUBITKA ŽIVOTA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

Članak 2.

Ukoliko policijski službenik izgubi život u/ili povodom obavljanja policijskih poslova rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je policijski službenik radio, odmah izvješćuje načelnika policijske uprave odnosno nadležnog rukovoditelja ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu Ministarstvo) koji o tome izvješćuju glavnog ravnatelja policije.

Rukovoditelj iz stavka 1. ovoga članka, o gubitku života policijskog službenika, odmah izvješćuje pisanim putem Operativno-komunikacijski centar policije koji o tome pisanim putem izvješćuje ustrojstvenu jedinicu Ministarstva nadležnu za ljudske potencijale.

Rukovoditelj iz stavka 1. ovoga članka ili osoba koju on ovlasti, o gubitku života policijskog službenika obavještava njegovu obitelj.

Članak 3.

U slučaju iz članka 2. ovoga Pravilnika načelnik policijske uprave, odnosno rukovoditelj ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva, podatke o policijskom službeniku koji je izgubio život i njegovoj obitelji odmah dostavlja ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za ljudske potencijale Ministarstva.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se na obrascu (obrazac 1) koji je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Pomoćnik ministra nadležan za ljudske potencijale donosi odluku o pravu na jednokratnu novčanu pomoć članovima obitelji koju je uzdržavao policijski službenik te o pravu na troškove pogreba.

Odluka iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se nadležnoj policijskoj upravi odnosno ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za financijske poslove u sjedištu Ministarstva.

Članak 4.

Policijska uprava, odnosno ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale organizirat će, u skladu sa željama obitelji, prijevoz pokojnika u mjesto pogreba te ostale radnje u vezi s pogrebom.

Sve radnje oko izvješćivanja, pripreme i obreda pogreba su žurne.

Članak 5.

Kada je policijski službenik izgubio život u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova, pogrebne troškove snosi Ministarstvo.

Pogrebnim troškovima smatraju se:

• troškovi prijevoza posmrtnih ostataka do mjesta pokopa

• grobno mjesto ako obitelj nema grobno mjesto

• pogrebna oprema ili oprema za kremiranje (koju čine lijes, nadgrobni znak – križ ili drugo, tekstilna garnitura ili limeni uložak, mali križ za lijes, slova i brojevi za lijes i nadgrobni znak, pločica s tekstom i pokrov)

• usluga komunalnog poduzeća u vezi pogreba

• troškovi glazbe za odavanje počasti

• troškovi vjerskog obreda

• tiskanje osmrtnice (parte), objava osmrtnice u jednim dnevnim novinama

• uvećanje i uramljivanje fotografije

• policijska odora

• vijenac od svježeg cvijeća sa grbom Republike Hrvatske (Ministarstvo i policijska uprava)

• zastava Republike Hrvatske.

Članak 6.

Glavni ravnatelj policije, načelnik policijske uprave, rukovoditelj nadležne ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva te rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je policijski službenik radio, ili osobe koje oni ovlaste, prisustvuju pogrebu i predstavljaju Ministarstvo.

Članak 7.

Za pogreb policijskog službenika obavezno se osigurava:

– počasni odred policije (16-20 policijskih službenika)

– počasna straža

– policijske službenike za nošenje nadgrobnog znaka, odličja i vijenaca.

Zapovjednika i broj policijskih službenika odreda određuje načelnik policijske uprave, odnosno načelnik uprave u sjedištu Ministarstva.

Počasnu stražu čini šest policijskih službenika naoružanih puškama s noževima.

Članak 8.

Odavanje policijske počasti usklađuje se sa željama obitelji.

Članak 9.

Rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je policijski službenik radio i rukovoditelj ustrojstvene jedinice policije ili osobe koje oni odrede koordiniraju obredom pogreba.

Službenik ustrojstvene jedinice Ministarstva ili policijske uprave nadležne za ljudske potencijale pružaju potrebnu pomoć osobi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Na znak zapovjednika počasnog odreda, a prije iznošenja lijesa iz mrtvačnice, počasni odred policije postrojava se uz zgradu mrtvačnice u kojoj je lijes s posmrtnim ostacima pokojnika.

Članak 11.

U trenutku podizanja lijesa zapovjednik počasnog odreda zapovijeda stav »POZOR«, te se daje znak glazbenom orkestru da započne izvođenje posmrtne glazbe.

Posmrtna glazba izvodi se dok lijes ne bude postavljen na pogrebna kola.

Članak 12.

Nakon postavljanja lijesa na pogrebna kola i prestanka izvođenja posmrtne glazbe, vjerski službenik obavlja obred.

Članak 13.

Nakon vjerskog obreda, glavni ravnatelj policije, načelnik policijske uprave, rukovoditelj nadležne ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva te rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je policijski službenik radio ili osoba koju oni odrede, održat će oproštajni govor.

Članak 14.

Kada pogrebna povorka stigne do pogrebnog mjesta te nakon polaganja lijesa, počasni odred, na zapovijed zapovjednika, postavlja se paralelno s dužinom groba s desne strane, gledajući na prednju stranu groba, na dovoljnoj razdaljini za ostale osobe koje prisustvuju pogrebu te se mogu održati posmrtni govori rodbine ili prijatelja.

Članak 15.

Nakon održanih govora, zapovjednik i pripadnik počasnog odreda skidaju zastavu Republike Hrvatske s lijesa, slažu je prema shemi koja je sastavni dio ovoga Pravilnika (prilog 1) te ju, uz sliku i odlikovanja, predaju rukovoditelju ustrojstvene jedinice u kojoj je radio policijski službenik.

Rukovoditelj iz stavka 1. ovoga članka prilazi članovima obitelji i obraća im se riječima: »U ime Republike Hrvatske primite ovu zastavu kao znak vječne zahvalnosti« te predaje zastavu, sliku i odlikovanja.

Ukoliko policijski službenik nema obitelji, zastava se predaje rukovoditelju ustrojstvene jedinice u kojoj je policijski službenik radio ili osobi koja predstavlja Ministarstvo.

Članak 16.

Počasni odred izvodi tri počasna pucnja. Počasni pucnji izvode se iz dvovrsnog stroja. Zapovjednik počasnog odreda nalazi se desno, tri koraka ispred desnokrilnog, okrenut duž čela.

Za izvršenje počasne paljbe zapovijeda se:

»odred počasni – PUCANJ !«

Na tu zapovijed policijski službenici iz druge vrste istodobno iskorače lijevom nogom korak naprijed i ulijevo, i stanu lijevo iza para prve vrste. Zatim se zapovijeda:

»SPREM«

Na tu zapovijed policijski službenici zauzimaju stav »sprem« i pune puške s tri vježbovna metka. Zatim se zapovijeda:

»Uvis CILJAJ !«

Na tu zapovijed policijski službenici podižu puške i donose usadnik u zgib ramena, upravljaju cijev uvis pod kutom od 50 stupnjeva, cijevi su poravnane u crti. Na zapovijed:

»PUCAJ !«

Istodobno svi policijski službenici u odredu pucaju, zatim se još dva puta zapovijeda:

»PUCAJ !«

Kada se ispali treći pucanj, zapovijeda se:

»ODMAKNI !«, a zatim

»K NOZI«

Kada se izvedu ovi postupci, zapovijeda se :

»U ZATILJAK !«

Na tu zapovijed policijski službenici druge vrste u odredu odstupe desnom nogom korak nazad i udesno i stanu u zatiljak policijskim službenicima prve vrste.

Zatim se zapovijeda:

»Počasni pozdrav !«

Nakon izvršenog počasnog pozdrava zapovijeda se:

»POZOR !« i

»Na mjestu ODMOR !«

Članak 17.

Nakon izvršene počasne paljbe izvodi se mirozov, a vjerski službenik završava obred.

Članak 18.

Policijska uprava, odnosno ustrojstvena jedinica nadležna za ljudske potencijale Ministarstva, pružit će pomoć obitelji policijskog službenika pri ostvarivanju prava utvrđenih člankom 22. Zakona o policiji te pružiti stručnu pomoć pri ostvarivanju drugih prava članova obitelji nakon gubitka života policijskog službenika.

3. POSTUPAK U SLUČAJU OZLJEDE POLICIJSKOG SLUŽBENIKA

Članak 19.

Policijski službenik koji je ozlijeđen u obavljanju policijskih poslova ili povodom obavljanja policijskih poslova uslijed čega mu je utvrđeno tjelesno oštećenje od najmanje 80% i ostvari pravo na invalidsku mirovinu, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i rješenje o utvrđenom tjelesnom oštećenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za ljudske potencijale radi donošenja rješenja.

Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka u prilogu je ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio (obrazac 2).

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za financijske poslove.

4. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA OSOBE KOJA JE PRUŽILA POMOĆ POLICIJSKOM SLUŽBENIKU ILI ČLANA NJEZINE OBITELJI

Članak 20.

Rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je zaposlen policijski službenik kojem je osoba pružila pomoć u obavljanju policijskih poslova i tim povodom izgubi život, bude ozlijeđena, razboli se ili je spriječena za rad, odmah nakon saznanja o događaju upućuje izvješće, zajedno s cjelokupnom dokumentacijom, ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za ljudske potencijale.

Radi ostvarivanja prava iz članka 24. Zakona o policiji, osoba koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova odnosno član obitelji osobe koja je prilikom pružanja pomoći policijskom službeniku izgubila život, podnosi zahtjev ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za ljudske potencijale koja o zahtjevu odlučuje rješenjem.

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka u prilogu je ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio (obrazac 3).

5. POVJERENSTVO

Članak 21.

Nakon dostave izvješća, zahtjeva i ostale dokumentacije iz članka 20. ovoga Pravilnika, ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za ljudske potencijale upućuje navedenu dokumentaciju Povjerenstvu koje utvrđuje okolnosti pod kojima je osoba pružila pomoć policijskom službeniku i posljedice koje su tim povodom nastale.

Članak 22.

Povjerenstvo iz članka 21. ovoga Pravilnika sastoji se od predsjednika i 2 člana koje imenuje ministar unutarnjih poslova.

Način rada i odlučivanja Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se Poslovnikom o radu Povjerenstva, koji donosi predsjednik Povjerenstva na prvoj sjednici Povjerenstva.

Članak 23.

Povjerenstvo iz članka 21. ovoga Pravilnika utvrđuje i okolnosti stradavanja policijskog službenika ukoliko je, okolnosti pod kojima je policijski službenik ozlijeđen ili je izgubio život, potrebno dodatno utvrditi.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Naputak o postupanju povodom smrtnog stradavanja ovlaštenih službenih osoba, pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova, o obredu pogreba, te o načinu pružanja skrbi obiteljima poginulih pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova, broj: 511-01-62-9093/1-1995 od 14. ožujka 1995. godine.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-73388-2011

Zagreb, 5. listopada 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

Obrazac 1

                                     

                REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU/PP:

Broj:

Mjesto i datum:

 PODACI O POLICIJSKOM SLUŽBENIKU KOJI JE IZGUBIO
ŽIVOT USLIJED OBAVLJANJA ILI POVODOM OBAVLJANJA
                             POLICIJSKIH POSLOVA

PREZIME (ime oca) I IME _________________________________,

DATUM I MJESTO ROĐENJA ____________________________,

OIB __________________________________________________,

ADRESA PREBIVALIŠTA ________________________________,

USTROJSTVENA JEDINICA _____________________________,

DATUM GUBITKA ŽIVOTA _____________________________,

MJESTO GUBITKA ŽIVOTA _____________________________,

OKOLNOSTI GUBITKA ŽIVOTA _________________________

_____________________________________________________,

BRAČNO STANJE ____________________________________,

PODACI O SUPRUŽNIKU ______________________________,
                                                  (ime i prezime, adresa stanovanja)

PODACI O BRAČNOJ DJECI ___________________________,
                                                    (ime i prezime, adresa stanovanja)

PODACI O DJECI IZ RANIJEG BRAKA I IZVANBRAČNOJ DJECI ____________________________________________________,
   (ime i prezime, adresa stanovanja, a ukoliko su maloljetna, adresu
                                zakonskog zastupnika)

PODACI O RODITELJIMA ______________________________,
                                               (ime i prezime, adresa stanovanja)

PODACI O EVENTUALNIM NASLJEDNICIMA II. NASLJEDNOG REDA _____________________________________________.
                    (ime i prezime, adresa stanovanja)

                            M.P.                                    NAČELNIK:
                                                                     _____________


Obrazac 2

                              

          REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU/PP:

Broj:

Mjesto i datum:

ZAHTJEV POLICIJSKOG SLUŽBENIKA KOJI JE OZLIJEĐEN
     USLIJED OBAVLJANJA ILI POVODOM OBAVLJANJA
                            POLICIJSKIH POSLOVA

PREZIME (ime oca) I IME ________________________________,

DATUM I MJESTO ROĐENJA ____________________________,

OIB __________________________________________________,

ADRESA PREBIVALIŠTA ________________________________,

USTROJSTVENA JEDINICA _____________________________,

DATUM ZADOBIVANJA OZLIJEDE _______________________,

MJESTO ZADOBIVANJA OZLIJEDE_______________________,

OKOLNOSTI ZADOBIVANJA OZLIJEDE __________________

_____________________________________________________,

RUKOVODITELJ USTROJSTVENE JEDINICE          M.P.
                                                                 PODNOSITELJ ZAHTJEVAObrazac 3

                                 

              REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU/PP:

Broj:

Mjesto i datum:

     ZAHTJEV OSOBE ILI ČLANA OBITELJI OSOBE KOJA
        JE PRUŽILA POMOĆ POLICIJSKOM SLUŽBENIKU
U OBAVLJANJU ILI POVODOM OBAVLJANJA POLICIJSKIH
       POSLOVA I TIM POVODOM IZGUBI ŽIVOT ILI BUDE
    OZLIJEĐENA, RAZBOLI SE ILI JE SPRIJEČENA ZA RAD

PREZIME (ime oca) I IME ______________________________,

DATUM I MJESTO ROĐENJA __________________________,

OIB ________________________________________________,

ADRESA PREBIVALIŠTA ______________________________,

DATUM GUBITKA ŽIVOTA, ODNOSNO DATUM ZADOBIVANJA
OZLIJEDE ___________________________________________,

MJESTO GUBITKA ŽIVOTA, ODNOSNO MJESTO ZADOBIVANJA
OZLIJEDE ___________________________________________,

OKOLNOSTI GUBITKA ŽIVOTA, ODNOSNO OKOLNOSTI
ZADOBIVANJA OZLIJEDE _____________________________,

BRAČNO STANJE ____________________________________,

PODACI O SUPRUŽNIKU _____________________________,
                                                    (ime i prezime, adresa stanovanja)

PODACI O BRAČNOJ DJECI ___________________________,
                                                         (ime i prezime, adresa stanovanja)

PODACI O DJECI IZ RANIJEG BRAKA I IZVANBRAČNOJ DJECI
__________________________________________________________
(ime i prezime, adresa stanovanja, a ukoliko su maloljetna, adresu zakonskog zastupnika)

PODACI O RODITELJIMA ______________________________,
                                                   (ime i prezime, adresa stanovanja)

PODACI O EVENTUALNIM NASLJEDNICIMA II. NASLJEDNOG
REDA _____________________________________________
                             (ime i prezime, adresa stanovanja)

RUKOVODITELJ USTROJSTVENE JEDINICE                      M.P.

                                                                          PODNOSITELJ ZAHTJEVA


PRILOG 1: SHEMA SLAGANJA ZASTAVE

113 12.10.2012 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova 113 12.10.2012 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova 113 12.10.2012 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova 113 12.10.2012 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova 113 12.10.2012 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova 113 12.10.2012 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova 113 12.10.2012 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova 113 12.10.2012 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava u slučaju gubitka života ili ozljede policijskog službenika te osobe koja je pružila pomoć policijskom službeniku u obavljanju policijskih poslova