Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

NN 114/2012 (17.10.2012.), Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

114 17.10.2012 Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2460

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. listopada 2012. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA – »MARINA GRUŽ«, NA DIJELU k.o. GRUŽ, NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika (»Narodne novine«, broj 126/2011) i ponuda pristiglih na Javno otvaranje ponuda za dodjelu koncesije, održano 13. prosinca 2011. godine u prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog sukladno članku 23. stavku 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu Laguna trade d.o.o., Uvala Soline b.b., 22203 Rogoznica (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika, obuhvaća dio kopna pripadnosti česticama zemljišta zemljišnoknjižnih brojeva: 990/1 (u dijelu) i 1051/4 (u dijelu) na dijelu k.o. Gruž i dio morskog akvatorija, a sve kao dva lučka bazena – bazen A (centralni dio marine) i bazen B (ljetni vezovi).

Kopneni i morski dio pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju obilježen je poligonom točaka izraženih u metrima u Gauss–Kruegerovoj projekciji, kako slijedi:

BAZEN A – centralni dio

TOČKA Y X

1 6 507 335,4 4 723 587,1

2 6 507 323,7 4 723 593,5

3 6 507 243,3 4 723 633,5

4 6 507 226,8 4 723 640,8

5 6 507 209,8 4 723 646,7

6 6 507 196,6 4 723 650,7

7 6 507 183,8 4 723 654,9

8 6 507 172,4 4 723 659,7

9 6 507 161,3 4 723 665,2

10 6 507 149,8 4 723 672,0

11 6 507 121,9 4 723 690,6

12 6 507 109,7 4 723 699,2

13 6 507 096,4 4 723 706,2

14 6 507 087,2 4 723 710,9

15 6 507 069,2 4 723 720,0

16 6 507 060,0 4 723 724,6

17 6 507 050,1 4 723 729,5

18 6 507 035,6 4 723 736,7

19 6 507 029,1 4 723 739,9

20 6 507 022,9 4 723 743,2

21 6 507 016,2 4 723 748,1

22 6 507 009,7 4 723 754,5

23 6 507 005,1 4 723 759,6

24 6 507 000,0 4 723 765,2

25 6 506 992,9 4 723 772,8

26 6 506 983,0 4 723 783,7

27 6 506 976,8 4 723 790,6

28 6 506 963,5 4 723 805,3

29 6 506 954,0 4 723 815,9

30 6 506 943,7 4 723 827,3

31 6 506 943,0 4 723 828,2

32 6 506 933,1 4 723 840,3

33 6 507 062,8 4 723 915,9

34 6 507 077,6 4 723 900,2

35 6 507 353,9 4 723 605,3

1 6 507 335,4 4 723 587,1

BAZEN B – ljetni vezovi

TOČKA Y X

1 6 506 942,4 4 724 036,5

2 6 506 894,0 4 724 164,9

3 6 506 872,7 4 724 191,8

4 6 506 905,0 4 724 219,0

5 6 506 963,7 4 724 149,4

6 6 506 997,1 4 724 055,9

1 6 506 942,4 4 724 036,5.

Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 54.427 m2, od čega je bazen A ukupne površine 44.900 m2, a bazen B je ukupne površine 9.527 m2.

III.

Koncesija se daje u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – »Marina Gruž«, na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika.

Ovlaštenik koncesije dužan je izgraditi luku prema Urbanističkom planu uređenja »Gruški akvatorij« (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 7/2011), lokacijskoj i građevinskoj dozvoli, te u opsegu opisanom u Studiji gospodarske opravdanosti Marina Gruž koja čini Prilog I. ove Odluke, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku od 3 (tri) godine od dana zaključenja ugovora o koncesiji iz točke VII. ove Odluke dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesijskom pomorskom dobru zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je registriran i za koje je utvrđena namjena koncesije.

IV.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti luku nautičkog turizma sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

V.

Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke, Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra.

VI.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki II. ove Odluke Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s time da za:

a) stalni dio u iznosu od 8,00 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 435.416,00 kuna godišnje u jednom obroku

b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 5% od ukupnog godišnjeg prihoda luke.

Navedena naknada plaća se na sljedeći način:

Stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja;

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u dva obroka i to:

– do 30. rujna u tekućoj godini prema prometu u prvom polugodištu;

– do 30. travnja za drugo polugodište protekle godine.

VII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, održavanje i osiguranje luke, te nadzor nad dinamikom izgradnje.

VIII.

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku 60 (šezdeset) dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva financija na iznos od 7% od ukupne vrijednosti investicije (77.695.930,00 kuna), a koja prema Studiji gospodarske opravdanosti Marina Gruž i programu ulaganja u izgradnju luke nautičkog turizma koja je priložena ponudi, iznosi 5.438.715,10 kuna, s rokom važenja garancije do 6 (šest) mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je u roku 2 (dvije) godine od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i ishoditi lokacijsku dozvolu, te dostaviti istu Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju iz stavka 1. ove točke i lokacijsku dozvolu iz stavka 2. ove točke, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VII. ove Odluke, te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/11-02/12

Urbroj: 50301-05/20-12-7

Zagreb, 11. listopada 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.