Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

NN 114/2012 (17.10.2012.), Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2489

Na temelju članka 65. stavka 1., 2. i 3., članka 67. stavka 1. i 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10, 127/10 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU DOKUMENTACIJE KOJA PRATI PLAVOPERAJNU TUNU (Thunnus thynnus), IGLUNA (Xiphias gladius) I VELIKOOKU TUNU (Thunnus obesus) NA TRŽIŠTU

Opće odredbe

Predmet

Članak 1.

(1) U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune, igluna i velikooke tune te poboljšanja kvalitete i pouzdanosti statističkih podataka i sprečavanja ilegalnog ribolova ovim Pravilnikom propisuje se Program:

a) dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus) (u daljnjem tekstu: tuna) na tržištu s ciljem provedbe mjera očuvanja i upravljanja koje donosi Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna (u daljnjem tekstu: ICCAT), a uključuje odredbe ICCAT-a koje se odnose na utvrđivanje podrijetla tune na tržištu;

b) dokumentacije koja prati igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu pod uvjetima koje propisuje ICCAT;

c) dokumentacije koja prati velikoku tunu (Thunnus obesus) na tržištu pod uvjetima koje propisuje Komisija za tune u Indijskom oceanu (u daljnjem tekstu: IOTC).

Usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije

Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 1984/2003 od 8. travnja 2003. kojom se uvodi sustav statističkog praćenja trgovine plavoperajnom tunom, iglunom i velikookom tunom u Zajednici (SL L 295, 13.11.2003.);

– Uredba (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjenama i dopunama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003 (SL L 194, 24.7.2010.).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) država članica podrazumijeva državu članicu Europske unije;

b) država uzgajališta podrazumijeva državu u kojoj se nalazi uzgajalište za uzgoj tuna;

c) država klopke podrazumijeva državu u kojoj se nalazi klopka za tune;

d) država zastave podrazumijeva državu pod čijom zastavom ribarsko plovilo plovi;

e) ICCAT podrazumijeva Međunarodnu komisiju za zaštitu atlantskih tuna (International Commission for Conservation of Atlantic Tunas);

f) iglun podrazumijeva igluna vrste Xiphias gladius tarifnih oznaka u skladu s kombiniranim nazivljem Carinske tarife navedenima u Prilogu II.;

g) IOTC podrazumijeva Komisiju za tune u Indijskom oceanu (Indian Ocean Tuna Commission);

h) izvoz podrazumijeva svako premještanje tune, igluna i velikooke tune ulovljene u području ICCAT Konvencije ribarskim plovilom Republike Hrvatske, s područja Republike Hrvatske, država članica EU, trećih država ili ribolovnih područja u treće države;

i) Ministarstvo podrazumijeva ministarstvo nadležno za pitanja ribarstva;

j) nadležna tijela podrazumijevaju službena tijela Republike Hrvatske nadležna za nadzor prometa ribom;

k) područje ICCAT Konvencije podrazumijeva zemljopisno područje primjene Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna;

l) ponovni izvoz podrazumijeva svako premještanje tune, igluna i velikooke tune s područja Europske unije koje su prethodno bile uvezene na područje Europske unije;

m) pošiljka ili lot podrazumijeva proizvode tune, igluna i velikooke tune iste prezentacije koji su prošli isti postupak, te mogu potjecati iz istog ribolovnog područja i s istog ribarskog plovila, grupe ribarskih plovila ili klopke;

n) potpisnice Konvencije podrazumijeva ugovorne stranke, surađujuće neugovorne stranke, subjekte i ribarske subjekte ICCAT-a;

o) proizvođač podrazumijeva fizičku ili pravnu osobu koja koristi proizvodna sredstva za dobivanje ribljih proizvoda s ciljem prvog stavljanja u promet;

p) ribarsko plovilo podrazumijeva bilo koje plovilo koje se koristi u svrhu gospodarskog ulova tuna;

q) ribolov podrazumijeva ulov neke od vrsta riba navedenih u članku 1., koji ostvaruje ribarsko plovilo s ciljem istovara, prekrcaja ili stavljanja u kavez;

r) treće države podrazumijeva države koje nisu članice Europske unije;

s) tuna podrazumijeva tunu vrste Thunnus thynnus tarifnih oznaka u skladu s kombiniranim nazivljem Carinske tarife navedenima u Prilogu I.; Unija podrazumijeva Europsku uniju;

t) unutrašnja trgovina podrazumijeva:

(i) trgovinu unutar Republike Hrvatske tunom ulovljenom u području ICCAT Konvencije i iskrcanom na području Republike Hrvatske, i trgovinu između Republike Hrvatske i druge ili više država članica, tunom ulovljenom u području ICCAT Konvencije ribarskim plovilom ili klopkom Unije i iskrcanom u području Unije; te

(ii) trgovinu unutar Republike Hrvatske uzgojenom tunom koja je ulovljena u području ICCAT Konvencije i uzgojena u uzgojnim kavezima smještenima na području Republike Hrvatske, i trgovinu između Republike Hrvatske i druge ili više država članica, tunom uzgojenom u uzgojnim kavezima smještenima na području Unije, a koja je ulovljenom u području ICCAT Konvencije ribarskim plovilom Unije

u) uvoz podrazumijeva uvođenje tune ulovljene od strane ribarskog plovila ili klopke treće države u području ICCAT Konvencije na teritorij Republike Hrvatske, uključujući u svrhu uzgoja ili prekrcaja;

v) velikooka tuna podrazumijeva isključivo velikooku tunu (Thunnus obesus) tarifnih oznaka u skladu s kombiniranim nazivljem Carinske tarife navedenima u Prilogu III.

(2) Ostali pojmovi imaju isto značenje kako je ono definirano Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 56/10, 127/10 i 55/11) (u daljnjem tekstu: Zakon) i drugim podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona.

GLAVA I – DOKUMENTACIJA KOJA PRATI TUNU NA TRŽIŠTU

DOKUMENT O ULOVU TUNE (BCD)

Opće odredbe

Članak 4.

(1) Svaku tunu iskrcanu ili prekrcanu u iskrcajnim lukama, zatvorenu u uzgojni kavez, izlovljenu iz uzgajališta, mora pratiti ispunjeni dokument o ulovu tune (u daljnjem tekstu: BCD) kako je navedeno u Prilogu IVa.

(2) Svaku pošiljku tune u unutrašnjoj trgovini, uvezenu, izvezenu ili ponovno izvezenu s područja Republike Hrvatske prati ovjereni BCD, osim u slučajevima u kojima se primjenjuje članak 5. stavak 3. te, kada je primjenjivo, ICCAT deklaracija o prebacivanju ili ovjereni certifikat o ponovnom izvozu tune (»certifikat o ponovnom izvozu«).

Zabranjen je svaki iskrcaj, prekrcaj, stavljanje u kaveze, izlov, unutrašnja trgovina, uvoz, izvoz i ponovni izvoz tune bez ispunjenog i ovjerenog BCD-a te, gdje je primjenjivo, certifikata o ponovnom izvozu.

(3) Zabranjeno je stavljati tunu u uzgajalište koje nije navedeno u ICCAT evidenciji uzgajališta ovlaštenih za uzgoj tune ulovljene u području ICCAT Konvencije.

(4) Ulovi tune smještaju se na uzgajalištu u odvojene kaveze ili serije kaveza te se raspoređuju na osnovi države podrijetla.

(5) Iznimno od stavka 4., ukoliko je tuna ulovljena u okviru zajedničkih ribarskih radnji, u skladu s posebnim propisom, tuna se smješta u odvojene kaveze ili serije kaveza te se raspoređuje na osnovi zajedničkih ribarskih radnji.

(6) Izlov tune iz uzgajališta, gdje je to moguće, obavlja se u istoj godini u kojoj su ulovljene, ili prije početka sljedećeg ribolovnog razdoblja za plivarice tunolovke. Ukoliko operacije izlova iz uzgajališta nisu obavljene unutar tog razdoblja, Ministarstvo je dužno ispuniti i dostaviti Europskoj komisiji potrebne podatke o prijenosu tuna u sljedeće razdoblje u roku od deset dana od kraja tog razdoblja. U svrhu prikupljanja potrebnih podataka ovlaštenici povlastica za uzgoj dužni su dostaviti Ministarstvu sljedeće podatke (Prilog IVc):

– količine (izražene u kg) i broj riba koje se namjerava prenijeti,

– godinu ulova,

– veličinski sastav,

– državu zastave ili potpisnicu Konvencije te ICCAT broj i naziv ribarskog plovila,

– referentne brojeve BCD-a koji odgovaraju prenesenom ulovu,

– naziv i ICCAT broj uzgajališta tuna,

– broj kaveza, te

– podatke o količinama tuna izlovljenih iz uzgajališta (izraženi u kg), kada su potpuni.

(7) Količine prenesene u skladu sa stavkom 6. ovoga članka smještaju se u odvojene kaveze ili serije kaveza u uzgajalištu i raspoređuju na osnovi godine ulova.

(8) Ministarstvo će izdati BCD-a obrazac samo za ribarska plovila koja plove pod zastavom Republike Hrvatske, a ovlaštena su za ribolov tune u području ICCAT Konvencije, uključujući i za tunu ulovljenu kao prilov.

(9) Svaki obrazac BCD-a ima jedinstveni identifikacijski broj dokumenta. Brojevi dokumenata dodjeljuju se za svako ribarsko plovilo i nisu prenosivi na drugo ribarsko plovilo.

(10) Kopije BCD-a moraju pratiti svaki dio razdijeljene pošiljke ili prerađeni proizvod, pri čemu se za praćenje koristi jedinstveni identifikacijski broj originalnog BCD-a.

(11) Unutrašnja trgovina, uvoz, izvoz i ponovni izvoz ribljih dijelova koji nisu meso (tj. glave, oči, ikre i crijeva i repovi) izuzeti su od zahtjeva iz ovog Pravilnika.

Ovjera

Članak 5.

(1) Odgovorne osobe na ribarskom plovilu, odgovorne osobe na uzgajalištu, prodavači, izvoznici ili njihovi ovlašteni predstavnici ispunjavaju BCD, ukoliko je moguće u elektroničkom obliku, pružajući tražene informacije u odgovarajućim odjeljcima te moraju zatražiti ovjeru u skladu sa stavkom 2. ovoga članka svaki put pri iskrcaju, prijenosu, zatvaranju u kavez, izlovu iz uzgajališta, unutrašnjoj trgovini ili izvozu tune.

(2) Ministarstvo će ovjeriti BCD za sve tune u slučaju kada je:

a) ribarsko plovilo koje plovi pod zastavom Republike Hrvatske ovlašteno za ribolov tuna ili se uzgajalište s kojeg je izvršen izlov tune iz kaveza nalazi u Republici Hrvatskoj i na ICCAT listi ovlaštenih uzgajališta,

b) nakon pregleda pošiljke utvrđena točnost svih informacija sadržanih u BCD-u,

c) ukupna ulovna količina, za koju se traži ovjera, unutar izlovne kvote Republike Hrvatske i vremenskih ograničenja pojedine ulovne godine, uključujući individualne kvote dodijeljene pojedinim plovilima, te

d) sve navedeno u BCD-u u skladu s mjerodavnim odredbama ICCAT mjera očuvanja i gospodarenja.

(3) Kada su količine ulovljene i iskrcane tune manje od jedne tone ili tri ribe, dok se čeka ovjera BCD-a, koji Ministarstvo ovjerava unutar najviše sedam dana, te prije unutrašnje trgovine i izvoza, kao privremeni BCD mogu se koristiti očevidnik o ulovu tune i prodajni list.

(4) Ovjereni BCD sadrži podatke navedene u Prilogu IVa.

(5) Obrazac BCD-a priložen je u Prilogu IVa. U slučajevima kada pojedini odjeljak BCD-a ne pruža dovoljno prostora kako bi se u potpunosti pratilo kretanje tune od ulova do trgovanja, relevantni odjeljak se može prema potrebi proširiti te priložiti dokumentu u obliku priloga. Ministarstvo će ovjeriti prilog ne kasnije od sljedećeg premještanja tune.

(6) Upute za izdavanje, numeriranje, ispunjavanje i ovjeravanje BCD-a navedene su u Prilogu IVa.

CERTIFIKAT O PONOVNOM IZVOZU TUNE

Opće odredbe

Članak 6.

(1) Svaku pošiljku tune koja se ponovno izvozi s teritorija Republike Hrvatske mora pratiti ovjereni certifikat o ponovnom izvozu.

Certifikat o ponovnom izvozu ne primjenjuje se u slučajevima kada je uzgojna tuna uvezena živa.

(2) Osoba odgovorna za ponovni izvoz pošiljke tune za ponovni izvoz treba ispuniti certifikat o ponovnom izvozu pružajući tražene informacije u odgovarajućim odjeljcima te mora zatražiti ovjeru. Ispunjeni certifikat o ponovnom izvozu treba biti popraćen ovjerenim dokumentom/ima o ulovu prethodno uvezene tune.

Ovjeravanje ponovnog izvoza

Članak 7.

(1) Ministarstvo ovjerava certifikat o ponovnom izvozu s teritorija Republike Hrvatske.

(2) Ministarstvo će ovjeriti certifikat o ponovnom izvozu za sve proizvode tune samo kada:

a) je utvrđena točnost svih informacija sadržanih u certifikatu o ponovnom izvozu,

b) je ovjereni dokument/i o ulovu, podnesen uz certifikat o ponovnom izvozu, prihvaćen za uvoz proizvoda prijavljenih certifikatom o ponovnom izvozu,

c) proizvodi koji se ponovno izvoze odgovaraju onima navedenim u ovjerenom dokumentu/ima o ulovu, te

d) je kopija dokumenta/dokumenata o ulovu priložena ovjerenom certifikatu o ponovnom izvozu.

(3) Ovjereni certifikat o ponovnom izvozu sadrži podatke navedene u Prilogu IX.

KOMUNIKACIJA I PROVJERA

Dostava i pohrana ovjerenih dokumenata

Članak 8.

(1) Ministarstvo dostavlja elektroničkim putem kopiju svih ovjerenih dokumenata o ulovu i certifikata o ponovnom izvozu, osim u slučajevima u kojima se primjenjuje članak 5. stavak 3., što je prije moguće, a u svakom slučaju unutar pet radnih dana od datuma ovjere ili bez odgode ukoliko je očekivano trajanje prijevoza kraće od pet radnih dana, sljedećim tijelima:

a) Europskoj komisiji,

b) nadležnim tijelima države članice ili potpisnici Konvencije u kojoj se tunom trguje, uzgaja ili uvozi,

c) Tajništvu ICCAT-a.

(2) Ministarstvo najmanje dvije godine čuva izdane i primljene kopije dokumenata o ulovu i ovjerenih certifikata o ponovnom izvozu.

Provjera

Članak 9.

(1) Nadležna tijela Republike Hrvatske dužna su osigurati provjeru svake pošiljke tune koja je iskrcana, pretovarena, s kojom je trgovano unutar RH, koja je uvezena, izvezena ili ponovno izvezena s njezinog teritorija. Nadležno tijelo će zatražiti i pregledati ovjerene dokumente o ulovu i povezanu dokumentaciju svake pošiljke tune. Provjera mora uključivati konzultaciju ICCAT baze podataka.

(2) Nadležna tijela Republike Hrvatske mogu pregledati sadržaj pošiljke za provjeru informacija sadržanih u dokumentu o ulovu i povezanim dokumentima te, ukoliko je potrebno, provesti provjere kod dotičnih subjekata.

(3) Ako se kao rezultat pregleda i provjera sukladnih stavcima 1. i 2. ovoga članka, pojavi sumnja vezana uz informacije sadržane u dokumentu o ulovu, nadležna tijela koja su utvrdila moguće nepravilnosti će surađivati s nadležnim tijelima koja su vršila ovjeru dokumenta o ulovu i certifikata o ponovnom izvozu za rješavanje takve sumnje.

(4) Ukoliko nadležno tijelo Republike Hrvatske identificira pošiljku bez dokumenta o ulovu, o tome će obavijestiti državu isporuke iz koje je pošiljka poslana, potpisnicu Konvencije izvoza iz koje je pošiljka izvezena te, ako je poznato, državu članicu ili potpisnicu Konvencije zastave.

(5) Dok je u tijeku pregled i provjera na temelju stavka 1. i 2. ovoga članka, nadležno tijelo Republike Hrvatske neće odobriti pošiljku za unutarnju trgovinu, uvoz i izvoz, niti prihvatiti deklaraciju o prijenosu u slučaju žive tune namijenjene za uzgajališta.

(6) Kada se na temelju pregleda i provjere iz stavka 1. ovoga članka utvrdi neispravnost dokumenta o ulovu i certifikata o ponovnom izvozu, zabranjuje se unutrašnja trgovina, uvoz, izvoz i ponovni izvoz dotične pošiljke tune.

GLAVA II – DOKUMENTACIJA KOJA PRATI IGLUNA I VELIKOOKU TUNU NA TRŽIŠTU

Područje primjene

Članak 10.

(1) Glava II ovoga Pravilnika primjenjuje se na igluna i velikooku tunu iz članka 1. točke (b) i (c):

a) koju je ulovilo ribarsko plovilo pod zastavom Republike Hrvatske, ili

b) koja je uvezena u Republiku Hrvatsku, ili

c) koja je izvezena ili ponovno izvezena iz Republike Hrvatske u treću državu.

(2) Glava II ovoga Pravilnika ne primjenjuje se na velikooku tunu ulovljenu ribarskim plovilima s mrežama potegačama i ribarskim plovilima koja love tunu štapovima s udicama nakon što je primame mamcima i uglavnom namijenjenu riboprerađivačkoj industriji u područjima primjene IOTC Sporazuma i ICCAT Konvencije.

Statističko praćenje

Odjeljak 1. – Obaveze u slučaju uvoza igluna i velikooke tune

Statistički dokumenti za uvoz

Članak 11.

(1) Uz sve količine ribe jedne od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c) uvezenih iz trećih država na područje Republike Hrvatske mora biti priložen ovjereni statistički dokument sastavljen u skladu s primjerkom iz:

– Priloga V. u slučaju igluna,

– Priloga VI. ili Priloga VII. u slučaju velikooke tune.

Statistički dokument mora sadržavati sve podatke predviđene u odgovarajućim Prilozima i sve potpise koje odgovarajući subjekti odgovorni za izjave u tim dokumentima zatraže;

(2) Kod uvoza u Republiku Hrvatsku, statistički dokumenti dostavljaju se nadležnim tijelima (Ministarstvo i Carinska uprava).

(3) Nadležna tijela pregledaju sve dokumente, uključujući i statistički dokument, pri uvozu ribe jedne od navedenih vrsta iz članka 1. točke (b) i (c).

Nadležna tijela mogu također pregledati sadržaj svake pošiljke kako bi provjerili točnost podataka navedenih u tim dokumentima.

(4) Uvoz ribe jedne od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c) zabranjuje se kad za odgovarajući uvoz uz pošiljku nije priložen ovjeren statistički dokument ispunjen u skladu sa stavcima 1. i 2.

Odjeljak 2. – Obveze u slučaju izvoza igluna i velikooke tune

Statistički dokumenti za izvoz

Članak 12.

(1) Uz sve izvezene količine ribe jedne od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c) koje je ulovio ribarsko plovilo pod zastavom Republike Hrvatske mora biti priložen statistički dokument sastavljen u skladu s obrascem iz:

– Priloga V. u slučaju igluna;

– Priloga VI. ili Priloga VII. u slučaju velikooke tune.

(2) Statistički dokument:

a) sadrži sve podatke predviđene u odgovarajućim Prilozima iz stavka 1. i sve potpise koje odgovarajući subjekti odgovorni za izjave u tim dokumentima zatraže;

b) ovjerava Ministarstvo.

(3) Nadležna tijela pregledavaju sve dokumente, uključujući i statistički dokument, pri izvozu ribe jedne od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c).

Nadležna tijela mogu također ispitati sadržaj svake pošiljke kako bi provjerile točnost podataka navedenih u tim dokumentima.

(4) Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji podatke o nadležnim tijelima iz stavka 3.

(5) Izvoz ribe jedne od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c) zabranjuje se kad za odgovarajući izvoz uz pošiljku nije priložen ovjeren statistički dokument ispunjen u skladu sa stavcima 1. i 2.

Odjeljak 3. – Obveze u slučaju ponovnog izvoza igluna i velikooke tune

Certifikati o ponovnom izvozu

Članak 13.

(1) Certifikat o ponovnom izvozu prilaže se uz sve količine riba jedne od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c), koje se:

a) ponovno izvoze iz Republike Hrvatske u treće države nakon uvoza u Republiku Hrvatsku; ili

b) uvoze na područje Republike Hrvatske iz treće države nakon što ih ta treća država ponovno izvozi.

Certifikati o ponovnom izvozu sačinjavaju se u skladu s obrascem iz:

a) Priloga X. u slučaju igluna;

b) Priloga XI. ili Priloga XII. u slučaju velikooke tune.

(2) Certifikati o ponovnom izvozu:

a) sadrže sve podatke predviđene u odgovarajućim Prilozima iz drugog podstavka stavka 1. i sve potpise koje odgovarajući subjekti odgovorni za izjave u tim dokumentima zatraže;

b) ovjerava Ministarstvo kada se ponovni izvoz obavlja iz Republike Hrvatske ili nadležna tijela treće države iz koje je ponovni izvoz bio obavljen;

c) prilažu se uz ovjereni primjerak statističkog dokumenta za uvoz prema članku 11.

(3) Kod ovjeravanja certifikata o ponovnom izvozu u skladu sa stavkom 2(b), ponovni izvoznici Ministarstvu moraju dostaviti statistički dokument o uvozu koji potvrđuje da pošiljka ponovno izvezenih riba odgovora pošiljci izvorno uvezenih riba. Ministarstvo na zahtjev dostavlja državi zastave ili državi izvoznici primjerak certifikata.

(4) Certifikat o ponovnom izvozu dostavlja se nadležnim tijelima države članice uvoza ili ponovnog izvoza.

(5) Nadležna tijela pregledaju sve dokumente, uključujući i certifikat o ponovnom izvozu, pri ponovnom izvozu ribe jedne od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c).

Nadležna tijela mogu također ispitati sadržaj svake pošiljke kako bi provjerile točnost podataka navedenih u tim dokumentima.

(6) Ponovni izvoz i uvoz nakon ponovnog izvoza ribe jedne od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c) zabranjuje se kad uz pošiljku nije priložen odgovarajući ovjereni certifikat ispunjen u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka.

Uzastopni ponovni izvoz

Članak 14.

(1) Uz svu količinu ribe jedne od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c) koje su ponovno izvezene nakon što su već bile ponovno izvezene, prilaže se novi ovjereni certifikat o ponovnom izvozu, pri čemu se primjenjuju odredbe članka 13.

(2) Novom se certifikatu iz stavka 1. ovoga članka prilaže potvrđeni primjerak certifikata o ponovnom izvozu priloženih uz pošiljku prethodno propisno provjerene valjanosti. Novi certifikat iz stavka 1. ovog članka mora biti popraćen certificiranom kopijom ovjerenog dokumenta o ponovnom izvozu koji je pratio pošiljku pri prethodnom ponovnom izvozu.

GLAVA III – PRIJENOS PODATAKA

Odjeljak 1. – Prijenos podataka u slučaju tune

Informacije koje se odnose na ovjeravanje i kontakt osobe

Članak 15.

(1) Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji podatke o:

a) nazivu i punoj adresi tijela nadležnih za ovjeru i potvrđivanje dokumenata o ulovu i certifikata o ponovnom izvozu,

b) imenima, titulama i uzorku otiska pečata ili žiga službenika individualno ovlaštenih za ovjeru.

(2) Obavijest sadrži datum kojim podaci iz stavka 1. ovoga članka stupaju na snagu. Promjene podataka nadležnih tijela i službenika zaduženih za ovjeru pravovremeno se dostavljaju Europskoj komisiji.

(3) Obavijest sadrži i imena kontakt osoba koje trebaju biti informirane kada se pojave pitanja vezana uz dokumente o ulovu i certifikate o ponovnom izvozu.

Godišnji izvještaj provedbe BCD programa

Članak 16.

(1) Ministarstvo do 15. rujna svake godine dostavlja Europskoj komisiji izvješće o provedbi BCD programa elektroničkim putem, uključujući podatke navedene u Prilogu XV., koji pokrivaju razdoblje od 1. srpnja prošle godine do 30. lipnja tekuće godine.

Odjeljak 2. – Prijenos podataka u slučaju igluna i velikooke tune

Informacije o ovjeravanju

Članak 17.

(1) Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji, primjerak obrazaca statističkih dokumenata i certifikata o ponovnom izvozu, kao i sve potrebne podatke o ovjeravanju i, pravodobno, sve izmjene u tim dokumentima i certifikatima u skladu s:

a) obrascima ICCAT-a iz Priloga XIII. za igluna i velikooku tunu;

b) obrascem ICCAT-a iz Priloga XIV. za velikooku tunu.

Prijenos podataka

Članak 18.

(1) Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji elektroničkim putem do 15. ožujka za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine izvještaj o:

a) količinama svake pošiljke svake od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c) uvezenih na područje Republike Hrvatske, specificiranih prema trećoj državi podrijetla, mjestu ulova i vrsti ribolovnog alata;

b) količinama svake pošiljke svake od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c) uvezenih na područje Republike Hrvatske nakon što ih je treća država ponovno izvezla, specificiranih prema podrijetlu iz treće države, mjestu ulova i vrsti ribolovnog alata.

(2) Izvještaj iz stavka 1. sadrži podatke iz:

a) Priloga XVI. za igluna;

b) Priloga XVII. ili Priloga XVIII. za velikooku tunu.

Nacionalni izvještaj

Članak 19.

(1) Ministarstvo provjerava da li su podaci o izvozu ribe jedne od vrsta navedenih u članku 1. točke (b) i (c) u skladu sa podacima o uvozu koje dostavlja Europska komisija.

(2) Ministarstvo izvještava Europsku komisiju o rezultatima tih provjera u nacionalnom izvještaju sukladno posebnom propisu.

GLAVA IV – ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune Priloga

Članak 20.

Prilozi I. – XVIII. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011-02/12-01/164

Urbroj: 525-13/0314-12-3

Zagreb, 9. listopada 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.


PRILOG I. – PRILOG XVIII.


114 17.10.2012 Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu